Edwin Kroon RB

 • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Nieuwsbrief - 1e kwartaal 2008

1. DGA toch geen btw-ondernemer

 Begin januari heeft de Staatssecretaris van Financiën een besluit genomen over het btw-ondernemerschap van een DGA. Hij is van mening dat een DGA die een vergoeding (uit een arbeids- of managementovereenkomst) ontvangt voor werkzaamheden die hij namens en voor rekening van zijn BV verricht, niet langer btw-ondernemer is. Dit is ook het geval als u een aparte vergoeding ontvangt voor het gebruik door uw BV van een werkkamer in uw woning. Het besluit heeft terugwerkende kracht vanaf 18 oktober 2007.

Deadline 1 april

Heeft u in het verleden bijvoorbeeld uw auto of woon-werkpand als ondernemingsvermogen aangemerkt dan moet u de btw die u destijds heeft afgetrokken, in één keer voor een groot gedeelte terugbetalen. Voor het berekenen van het verschuldigde bedrag wordt aangesloten bij de herzieningstermijn. Deze is voor roerende zaken vijf jaar en voor onroerende zaken tien jaar.

Voorbeeld: op 1 januari 2005 heeft u een woon-werkpand gekocht voor € 500.000 (inclusief € 79.832 btw). Nog datzelfde jaar heeft u het pand in gebruik genomen en de btw volledig in aftrek gebracht. Vanaf 18 oktober 2007 bent u niet langer btw-ondernemer en is er sprake van een onttrekking. Omdat er drie jaar zijn verstreken (2005-2007) bent u 7/10 van de destijds in aftrek gebrachte btw, alsnog verschuldigd. De verschuldigde btw is dan 7/10 van € 79.832= € 55.882

Om dit te voorkomen kunt u er voor kiezen om de investeringsgoederen over te dragen aan uw BV. Dit is zonder btw-heffing mogelijk tot 1 april van dit jaar. De BV geeft dan jaarlijks de btw over het privé-gebruik aan. Met name bij waardestijgingen van panden kan dit in de toekomst nadelig uitwerken. Tevens moet u er rekening mee houden dat de BV over de verkrijging van een pand waarschijnlijk 6% overdrachtsbelasting is verschuldigd.

Voorkom boete

Kiest u hier niet voor dan heeft u de verschuldigde btw aan moeten geven in uw laatste aangifte over 2007 (vóór 31 januari 2008). In de praktijk bestaat er veel discussie over dit besluit. U doet er daarom wellicht verstandig aan om tijdig (binnen zes weken) bezwaar te maken tegen uw eigen aangifte en om uitstel van betaling te verzoeken. U voorkomt daarmee boetes en behoudt hiermee uw rechten. 

De Belastingdienst stuurt in het eerste kwartaal van 2008 vragenbrieven aan alle DGA’s die in het systeem staan geregistreerd als btw-ondernemer. Ontvangt u niets, dan moet u de Belastingdienst zelf op de hoogte stellen dat u geen btw-ondernemer meer bent.

Tot slot

Er is geen algemeen antwoord op de vraag wat u in uw specifieke situatie het beste kunt doen om de nadelige gevolgen van dit besluit te beperken. Laat u daarom goed informeren door uw adviseur.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

2. Autorijden wordt vanaf 2008 'dure grap'

Het huidige kabinet zet zich in voor een beter en schoner milieu. Daarbij worden automobilisten niet ontzien. Autorijden wordt de komende jaren alsmaar duurder. Tenzij u in het bezit bent van een ‘zuinige’ auto, want dan wordt u beloond. Welke maatregelen heeft dit kabinet getroffen?

Verhoging MRB en verlaging BPM

Met ingang van 1 februari is de motorrijtuigenbelasting (MRB) met circa 7,2 procent verhoogd. Rijdt u in een gemiddelde benzinepersonenauto dan bent u ten opzichte van 2007 ongeveer € 18 (op jaarbasis) meer kwijt. Voor een gemiddelde dieselpersonenauto is dit € 58. Deze verhoging geldt voor alle voertuigen, met uitzondering van bestelauto’s die onder de gehandicaptenregeling vallen. Vanaf 1 april wordt de MRB voor zeer zuinige auto’s gehalveerd.

Bij de aanschaf van een nieuwe auto bent u BPM verschuldigd over de netto catalogusprijs. Deze is vanaf 1 februari verlaagd van 45,2 procent naar 42,3 procent. Tevens is de standaardkorting voor benzineauto’s verlaagd van € 1.540 naar € 1.442. De standaardtoeslag voor dieselauto’s bedraagt € 307 (2007: € 328).

Energiezuinig beloond met korting BPM

De BPM is van grote invloed op de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak. Deze wordt immers berekend over de catalogusprijs van de auto inclusief BPM en BTW. De verschuldigde BPM wordt verlaagd of verhoogd door het bonus-malussysteem. Dit is gekoppeld aan het energielabel van een personenauto. Koopt u een auto met energielabel A dan levert dat u een bonus (belastingverlaging) op van € 1.400. Koopt u daarentegen een auto met energielabel G dan betaalt u een malus (belastingverhoging) van € 1.600. Voor hybride auto’s geldt een afzonderlijke korting.

Per 1 februari is ook de ‘slurptax’ ingevoerd. Deze wordt geheven in de vorm van een toeslag op de BPM. Voor iedere gram CO² die een auto per kilometer méér uitstoot dan 192 (diesel) of 232 (overige brandstoffen) wordt de BPM verhoogd met € 110. De slurptax is niet van toepassing op bestelauto’s.

Speciaal voor dieselauto's geldt er vanaf 1 april nog een fijnstofheffing. Afhankelijk van de uitstoot van fijnstof ontvangt u een korting of krijgt u een toeslag op de BPM.

Bijtelling auto van de zaak 

Rijdt u op jaarbasis met de auto van de zaak meer dan 500 kilometer privé dan wordt u geconfronteerd met een bijtelling. Deze bijtelling bedraagt dit jaar 25 procent. Alleen voor zuinige auto’s is de bijtelling verlaagd naar 14 procent. Een zuinige auto is een auto met een CO²-uitstoot die niet hoger is dan 95 gram (diesels) of 110 gram (niet-diesels) per kilometer. Er zijn op dit moment nog maar weinig auto’s die hier aan voldoen.

Tot slot

Per 1 juli gaat ook de accijns op brandstof omhoog. Diesel wordt dan 3 eurocent per liter duurder en LPG gaat omhoog met 1,5 eurocent per liter. De verhoging van de MRB en de verlaging van de BPM hebben alles te maken met de kilometerheffing die waarschijnlijk vanaf 2011 wordt ingevoerd.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

3. 45 miljoen extra voor borgstellingsregeling mkb

Als het aan Minister Van der Hoeven van Economische Zaken ligt, gaan steeds meer mkb-bedrijven zakendoen met het buitenland. Omdat de financiering vaak een van de knelpunten is bij het zakendoen 'over de grens', wordt 45 miljoen extra toegevoegd aan het BBMKB. Maar wat houdt deze Borgstellingsregeling nu eigenlijk in en wanneer kunt u er gebruik van maken?

Overheid stelt zich garant

Soms heeft u extra geld nodig om uw bedrijfsplannen te financieren. In dat geval zult u waarschijnlijk aankloppen bij de bank voor een krediet. Nu kan het zijn dat een bank u geen lening verstrekt omdat u onvoldoende eigen middelen heeft of onvoldoende zekerheden kunt bieden. In dat geval kan een bank gebruik maken van het BBMKB: het Besluit Borgstelling MKB Kredieten. Het ministerie van Economische Zaken staat dan borg voor het deel van het krediet waar u om verlegen zit. De bank loopt zo minder risico en de kredietwaardigheid van u als ondernemer wordt dan onmiddellijk verhoogd.

De hoogte van deze borgstelling is afhankelijk van uw kredietbehoefte, het kredietbedrag dat de bank voor eigen risico verstrekt en het tekort aan zekerheden.

Voor wie is het BBMKB bestemd?

Het Borgstellingskrediet is bestemd voor ondernemingen met maximaal honderd werknemers. De volgende ondernemers kunnen hiervoor in aanmerking komen:

 • Startende ondernemers die minder dan vijf jaar een eigen bedrijf hebben.
 • Ondernemers die activiteiten verrichten op het gebied van speur – en ontwikkelingswerk en hiervoor een S&O-verklaring hebben ontvangen.
 • Bedrijven die in eigen beheer verontreinigde bodems van bedrijfsterreinen saneren.
 • Bedrijven die zaken willen doen met het buitenland en hiervoor een financiering nodig hebben.

Het maximale Borgstellingskrediet per onderneming is 1 miljoen euro. De looptijd is in de meeste gevallen maximaal zes jaar. Hebt u financiering nodig voor bijvoorbeeld een bedrijfspand, dan is de looptijd hooguit twaalf jaar. 

Tot slot

Verstrekt de bank u niet zondermeer een lening, vraag dan naar de mogelijkheden van het BBMKB. Er zijn allerlei aanvullende voorwaarden. De aanvraag verloopt altijd via de bank. Die beoordeelt of uw bedrijfsplannen haalbaar zijn en of u in de toekomst voldoende omzet maakt om de financiering af te kunnen lossen en de rente te betalen. 

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

4. Nieuw: banksparen voor hypotheek of pensioen!

Met een lijfrente-of koopsompolis heeft u de mogelijkheid om te sparen voor uw oude dag. Hebt u een pensioentekort dan is de betaalde premie onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Tot voor kort was een dergelijke polis alleen af te sluiten bij een verzekeraar. Hieraan is een eind gekomen. Om het alleenrecht van verzekeraars te doorbreken en de concurrentie te bevorderen is de wet op de inkomstenbelasting aangepast en kunt u voortaan ook bij een bank fiscaal vriendelijk sparen. U kunt hiermee sparen voor uw oude dag of voor de aflossing van de hypotheek.

Belangrijkste kenmerken van banksparen:

 • U spaart via een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening.
 • De kosten zullen vaak lager zijn dan wanneer u een polis afsluit bij een verzekeraar.
 • Overlijdt u tijdens de opbouwfase dan komt het saldo (via periodieke uitkeringen) van de rekening volledig toe aan uw erfgenamen.
 • Wilt u het risico van overlijden of arbeidsongeschiktheid beperken dan dient u alsnog een risicoverzekering af te sluiten. 

Banksparen voor uw oude dag

Het geld dat u stort op de geblokkeerde bank- of beleggingsrekening is net als bij lijfrentepremies tot een bepaald maximum fiscaal aftrekbaar in box 1. De in de toekomst te ontvangen uitkeringen zijn in diezelfde box belast. Deze moeten plaatsvinden in regelmatige termijnen en gelijke bedragen. Een levenslange uitkering duurt minimaal 20 jaar vermeerderd met de jaren die u jonger bent dan 65 jaar.

U kunt op ieder moment, zonder fiscale gevolgen, veranderen van lijfrenteverzekering naar banksparen of andersom. Deze switch moet dan wel mogelijk zijn op basis van de voorwaarden van het contract.

Banksparen voor uw eigen woning

Het is mogelijk om via de geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening te sparen voor de aflossing van uw hypotheek. U moet dan wel minimaal vijftien jaar premie betalen en het opgebouwde bedrag mag alleen gebruikt worden om uw hypotheekschuld af te lossen.

Banksparen versus gewoon sparen

Uit het bovenstaande blijkt dat u bij banksparen te maken krijgt met allerlei fiscale spelregels. Uw geld staat voor langere tijd vast. Voldoet u niet langer aan de voorwaarden dan krijgt u te maken met een fiscale claim. Vindt u dit allemaal niet wenselijk en houdt u liever de controle over uw geld dan kunt u natuurlijk ook kiezen voor andere spaar- of beleggingsvormen. Wellicht krijgt u wel te maken met een heffing in box-3, maar u bent wel flexibeler.

Tot slot

De toekomst zal moeten uitwijzen of banksparen echt goedkoper is. Diverse banken hebben op dit moment producten die voldoen aan de fiscale voorwaarden, maar promoten het nog niet. Bevordert banksparen inderdaad de concurrentie tussen banken en verzekeraars, dan zullen de kosten dalen en dat is zeker in het voordeel van de consument.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

5. Nog één jaar strenge doorbetaaldloonregeling

Bent u DGA, wordt uw loon betaald door uw houdstermaatschappij maar uw premies werknemersverzekeringen door de werkmaatschappij? De Belastingdienst controleert steeds strenger of aan de eisen van het gebruikelijke loon of de doorbetaaldregeling is voldaan, met regelmatig forse naheffingsaanslagen en boetes als gevolg.

Gebruikelijk loon

Werknemers die arbeid verrichten voor een vennootschap waarin zij 5% of meer (indirect) aandelenbelang hebben, moeten wettelijk voor deze werkzaamheden een gebruikelijk loon ontvangen van in principe minimaal € 40.000 (2008). Dit is inclusief het privégebruik van de auto van de zaak. Het pensioen en de levensloop behoren niet tot het gebruikelijk loon. Vindt u dit bedrag in uw situatie te hoog, dan kunt u aan de hand van concrete omstandigheden proberen een afwijkend bedrag af te spreken met de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als u niet of nauwelijks werkzaamheden verricht voor de vennootschap of wanneer sprake is van structureel verlies. Indien u een lager loon wenst af te spreken voor een verliessituatie geldt als aanvullende eis dat de BV u geen gelden uitleent of dividend aan u uitkeert.

Let op: steeds vaker vindt de Belastingdienst dat € 40.000 niet voldoende is. Dat speelt met name als de persoonlijke BV een beduidend hogere winst behaalt en deze winst eigenlijk alleen verdiend is met de arbeid van de aandeelhouder. Ook in dergelijke gevallen verdient het aanbeveling het gebruikelijk loon af te stemmen met de Belastingdienst.

Doorbetaaldloonregeling

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die voor meerdere concernmaatschappijen werkzaamheden verricht, moet op grond van de wet uit elk van deze concernmaatschappijen loon genieten. De hoogte is afhankelijk van de werkzaamheden van de DGA per vennootschap. Zoniet, dan bestaat het risico op naheffingsaanslagen tot 5 jaar terug, boete en rente bij de vennootschappen die niet als werkgever optreden.

Als oplossing kunt u kiezen voor de doorbetaaldloonregeling: in één vennootschap (bijv. de holding) wordt het salaris verloond voor alle werkzaamheden van de afzonderlijke concernvennootschappen. Hiervoor dient u in het bezit te zijn van een door de Belastingdienst afgegeven beschikking. Zo’n beschikking wordt echter dit jaar alleen afgegeven als de DGA in alle vennootschappen wel verzekerd is voor de werknemersverzekeringen of bij alle vennootschappen niet verzekerd is. Er geldt hiervoor alleen een uitzondering voor bestaande gevallen. Met ingang van 2009 zal op basis van de huidige wet ook in andere gevallen een beschikking doorbetaald loonregeling worden toegekend.

Vraagt u zich af of u verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen? Dit is een hele complexe vraag. Bent u direct of indirect 100% aandeelhouder dan bent u in ieder geval niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. In andere gevallen zal uw situatie nader beoordeeld moeten worden in overleg met uw adviseur.

Hoe risico's te voorkomen?

U doet er goed aan om vooraf met de Belastingdienst afspraken te maken over het gebruikelijk loon en te verzoeken om een beschikking doorbetaaldloonregeling. De Belastingdienst is veelal coulanter bij de afstemming vooraf, dan bij de controle achteraf.

Premie Zorgverzekeringswet DGA per 1 januari 2008

Voor de DGA die verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen zal het systeem van premie zorgverzekeringswet gelijk blijven aan 2007. Het tarief inkomensafhankelijke bijdrage gaat naar 7,2% en de premie moet vergoed worden door de werkgever. Van de niet-verzekerde DGA zal de lage inkomensafhankelijke bijdrage worden geheven (5,1%). Hiervoor bestaat geen vergoedingsplicht door de vennootschap.

Actie

Om onnodig risico te voorkomen, raadpleeg uw adviseur voor de benodigde beschikking(en).


Terug naar boven | Terug naar Nieuws

6. Octrooibox nu ook interessant voor mkb-BV

De overheid wil innovatie stimuleren. In de vennootschapsbelasting bestaat hiervoor sinds 2007 de octrooibox. Bedrijven die immateriële activa ontwikkelen en daarvoor een octrooi of kwekersrecht hebben gekregen - bijvoorbeeld onderzoek of intellectuele eigendomsrechten - kunnen de opbrengsten in deze box onderbrengen. De regeling is verruimd zodat nu ook BV’s in het mkb van de regeling kunnen profiteren. Lees verder of u ook in aanmerking komt voor het verlaagde belastingtarief van 10 procent. 

Het voordeel van de octrooibox is dat de verkregen opbrengsten onder het lage belastingtarief van 10 procent vallen. Voortaan is het voor mkb-bedrijven makkelijker hier gebruik van te maken, want het is niet meer noodzakelijk dat een octrooi is verleend. U kunt de opbrengsten van immateriële activa die zijn voortgekomen uit een speur- en ontwikkelingsproject onderbrengen in de octrooibox. Senternovem moet hiervoor wel een S&O-verklaring hebben afgegeven.

Hoe werkt de octrooibox?

In het jaar van ontwikkelen brengt u de voortbrengingskosten van het immaterieel actief ten laste van de jaarwinst. Op het moment dat een octrooi is verleend of als u een S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u ervoor kiezen om de opbrengsten onder te brengen in de octrooibox. U betaalt hierover dan slechts 10 procent vennootschapsbelasting in plaats van het reguliere tarief. Uw keuze moet u kenbaar maken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U kunt pas gebruik maken van de octrooibox op het moment dat de opbrengsten méér bedragen dan de voortbrengings- en jaarkosten. Hierbij moet u denken aan de kosten van manuren, administratie- aanvraag en onderzoekskosten.
 • De te verwachten voordelen moeten voor tenminste 30 procent bijdragen aan de winst die u behaalt met het immaterieel actief.
 • De octrooibox kent een drempel die gelijk is aan het bedrag van de voortbrengingskosten.
 • De box is van toepassing op alle immateriële activa waarvoor u kiest voor toepassing van de octrooibox. U moet dus alle voortbrengingskosten bij elkaar optellen om na te gaan of de voordelen meer bedragen dan de voortbrengingskosten.
 • U mag het verlaagde 10 procenttarief maximaal toepassen op viermaal het bedrag van de voortbrengingskosten.
 • Voor immateriële activa waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven geldt als aanvullende voorwaarde  dat het voordeel maximaal € 400.000 per jaar bedraagt.
 • Merken, logo’s en dergelijke vallen niet onder de octrooibox.

Voorbeeld: in 2008 krijgt u een octrooi voor een door u in hetzelfde jaar ontwikkeld immaterieel actief. De voortbrengingskosten bedragen € 25.000. Deze brengt u rechtstreeks in mindering op uw winst. De voortbrengingskosten zijn nu uw boxdrempel. Stel dat u in 2009 met het immaterieel actief een opbrengst behaalt van € 30.000. U mag dan € 5.000 (€ 30.000 - € 25.000 boxdrempel) in de octrooibox laten vallen. Dit bedrag is belast tegen 10%. De totale boxruimte bedraagt maximaal 4x de voortbrengingskosten van € 25.000 = € 100.000. In 2010 behaalt u een opbrengst van € 60.000. Dit bedrag kunt u volledig in de octrooibox laten vallen. Aan ruimte resteert nu € 35.000 (€ 100.000 - € 5.000 (2009) - € 60.000 (2010)).  In 2011 bedraagt de opbrengst wederom € 60.000. U kunt de octrooibox nog voor € 35.000 benutten. Het restant van € 25.000 (€ 60.000-€ 35.000) is belast tegen het normale vennootschapsbelastingtarief.

Tot slot

Alhoewel de regeling niet eenvoudig is, kunt u zeker een voordeel behalen als u kiest voor toepassing van de octrooibox. Ontwikkelt u op dit moment een immaterieel actief, neem dan in ieder geval contact op met uw adviseur.  

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

7. Gaat u emigreren? Bereid u fiscaal goed voor!

Vertrekt u naar een ander land, samen met uw partner of gezin, dan is het meestal wel duidelijk dat u emigreert. Emigratie in fiscale zin betekent dat u voor langer dan één jaar in het buitenland gaat wonen en de sociale, economische en financiële banden met Nederland verbreekt. De fiscale regels zijn ingewikkeld; een overzicht.

Gevolgen emigratie

Om van emigratie te kunnen spreken, spelen veel indicatoren een rol. Belangrijke aanwijzingen zijn:

 • De eigen woning wordt verkocht.
 • Bankrekeningen, clublidmaatschappen en dergelijke worden opgezegd.
 • Gas, water en licht worden opgezegd.
 • Het hele gezin gaat mee.

Tot het moment van vertrek bent u binnenlands belastingplichtige. De belastingplicht eindigt op het moment van emigratie. Heeft u na emigratie nog bepaalde Nederlandse inkomsten of vermogensbestanddelen, zoals bijvoorbeeld een woning, dan blijft u hierover in Nederland belasting betalen. U wordt dan gezien als buitenlands belastingplichtige en u heeft geen recht meer op bijvoorbeeld de heffingskortingen, de aftrek van hypotheekrente voor uw woning in het buitenland, persoonsgebonden aftrek (zoals ziektekosten) en het heffingsvrij vermogen van box 3. 

Keuze binnenlands belastingplichtige

In het jaar van emigratie, maar ook in de jaren daarna mag u kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. U heeft dan wel recht op de hiervoor genoemde voordelen. Bovendien kunt u samen met uw partner bepaalde inkomsten en aftrekposten nog steeds verdelen en kunt u gebruik blijven maken van uitbetaling van de heffingskorting aan de minstverdienende partner. Let op: u heeft deze keuze niet als u emigreert naar een land buiten de Europese Unie of een land waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft.

Terugploegregeling

Besluit u niet te kiezen voor binnenlands belastingplicht dan krijgt u te maken met de terugploegregeling. Deze regeling heeft betrekking op negatieve bedragen die in de laatste acht jaar in mindering zijn gebracht op het inkomen. Heeft u bijvoorbeeld negatieve inkomsten uit eigen woning in uw woonland in mindering gebracht op uw inkomen in de jaren dat u gebruik heeft gemaakt van uw keuzerecht, dan worden deze alsnog bij uw inkomen opgeteld. Dit gebeurt dan in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin u niet meer kiest voor binnenlands belastingplicht.

Uw eigen woning en emigratie

Het kan zijn dat u uw eigen woning nog niet direct heeft verkocht. In dat geval mag u nog maximaal twee jaar na het jaar van vertrek, de rente en bepaalde kosten van de eigen woning aftrekken. Het eigenwoningforfait bent u in deze periode niet verschuldigd. De woning moet dan wel leegstaan en u bent actief bezig om de woning te verkopen. Verhuurt u de woning tijdens uw verblijf in het buitenland, dan zijn de rente en eventuele kosten niet meer aftrekbaar. In dat geval behoort de woning tot uw box-3 vermogen.

Aangifte en aanslag bij emigratie

Nadat u zich heeft uitgeschreven bij de gemeente, ontvangt u vaak automatisch een formulier van de Belastingdienst. Na afloop van het jaar van emigratie ontvangt u  een M-biljet. Dit is een speciaal aangiftebiljet om de inkomsten aan te geven in het jaar van emigratie. Op basis van deze aangifte ontvangt u een aanslag.

Conserverende aanslag

Ook is het mogelijk dat u een zogenoemde conserverende aanslag krijgt opgelegd. Dit is het geval als u bijvoorbeeld in het verleden lijfrentepremies heeft afgetrokken, in Nederland pensioenrechten hebt opgebouwd, een aanmerkelijk belang of een kapitaalverzekering eigen woning hebt. U kunt voor deze aanslag tien jaar uitstel van betaling krijgen. Daarna vervalt de aanslag. Als u binnen die termijn iets verandert in de situatie, u heeft bijvoorbeeld uw pensioen- of lijfrenteaanspraak afgekocht, dan moet u de conserverende aanslag wel betalen. Het bedrag wordt dan verhoogd met invorderingsrente.

Tot slot

Bent u van plan om te emigreren, neem dan tijdig contact op met uw adviseur. De fiscale regels zijn ingewikkeld en moeten van geval tot geval bekeken worden. Voor ondernemers betekent een vertrek naar het buitenland in de meeste gevallen een staking van de onderneming.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

8. Toeslagen 2008: mis ze niet!

Nederland is weer een toeslag rijker. Met ingang van dit jaar is de kindertoeslag in de plaats gekomen van de kinderkorting. Dit brengt het aantal toeslagen op vier. Welke toeslagen zijn er en wanneer heeft u er recht op?

Algemene kenmerken toeslag

Een toeslag is een bijdrage van de overheid om tegemoet de komen aan de kosten van zorg, huur of kinderen. Of u in aanmerking komt voor een toeslag, is afhankelijk van het toetsingsinkomen. Dit is het gezamenlijk bedrag van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Doet u geen aangifte dan mag u uitgaan van het loon, het pensioen en/of mogelijke uitkeringen.

Niet alleen uw eigen toetsingsinkomen is van belang, maar ook dat van uw toeslagpartner. Dit kan uw man of vrouw zijn, maar ook een meerderjarige huisgenoot (bijvoorbeeld uw vriend of vriendin, broer of zus). Denkt u in aanmerking te komen voor een toeslag dan hoeft u deze maar één keer aan te vragen. Daarna ontvangt u van de Belastingdienst automatisch een berekening voor het nieuwe jaar.

Om een toeslag aan te vragen moet u een schatting maken van het toetsingsinkomen. Binnen acht weken na de aanvraag ontvangt u van de Belastingdienst een voorlopige berekening en wordt de toeslag in maandelijkse termijnen uitbetaald. Zodra uw werkelijke inkomen bekend is ontvangt u een definitieve berekening.

Huurtoeslag

U komt in aanmerking voor de huurtoeslag als u meerderjarig bent en in een huurwoning woont. Niet alleen uw eigen toetsingsinkomen telt mee, maar ook dat van uw toeslagpartner en eventuele medebewoners. Bent u jonger dan 65 jaar en woont u samen met meer personen dan moet het gezamenlijke inkomen lager zijn dan € 27.950. Daarnaast is de hoogte afhankelijk van de huur.
 
De huurprijs van uw woning mag niet lager zijn dan € 197,74 en niet hoger dan € 621,78. Deze bedragen worden ieder half jaar aangepast.

Let op: bevat het verzamelinkomen een voordeel uit sparen en beleggen (box 3) dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Uitzonderingen zijn mogelijk.

Zorgtoeslag

Bent u ouder dan 18 jaar, verzekerd voor uw ziektekosten en uw toetsingsinkomen is lager dan € 29.069 dan heeft u recht op zorgtoeslag. Heeft u een toeslagpartner dan moet u beiden verzekerd zijn en het toetsingsinkomen mag niet hoger zijn dan € 47.520.

Let op: de ontvangen toeslag moet u in de aangifte inkomstenbelasting 2007 in mindering brengen op de nominale premie zorgverzekering. U geeft deze op onder de rubriek aftrekbare buitengewone uitgaven. Voor 2008 geldt dit niet meer.

Kinderopvangtoeslag

Ouders, die voor de opvang van hun kind(eren), gebruik maken van geregistreerde kinderopvang komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. U heeft alleen recht op de toeslag als u werkt, bijvoorbeeld in loondienst of u heeft winst uit onderneming. U ontvangt een bepaald percentage van de kosten van kinderopvang. Dit percentage is afhankelijk van uw verzamelinkomen en dat van uw toeslagpartner. Bij een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 134.311 of hoger is het percentage 0%.

Let op: bent u werkloos geworden dan heeft u mogelijk nog zes maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Kindertoeslag

Heeft u één of meer kinderen onder de 18 jaar waarvoor u kinderbijslag ontvangt of die u in belangrijke mate onderhoudt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kindertoeslag. Het gezamenlijk toetsingsinkomen van u en uw toeslagpartner mag niet hoger zijn dan € 46.700. Bent u alleenstaand dan mag het inkomen niet uitkomen boven de € 29.413.

Let op: bij co-ouderschap is het mogelijk dat u beiden recht heeft op kindertoeslag en/of kinderopvangtoeslag.

Tot slot

Geef wijzigingen in uw persoonlijke situatie altijd zo snel mogelijk door. Op die manier voorkomt u dat u later de teveel ontvangen toeslag weer moet terugbetalen. Ontvangt u op dit moment geen toeslag, maar denkt u hier wel recht op te hebben, dan kunt u een toeslag over het jaar 2007 nog aanvragen tot 1 april 2008. Deze termijn wordt verlengd als u uitstel krijgt voor het doen van de aangifte 2007. Meer informatie over de toeslagen kunt u terugvinden op www.toeslagen.nl. Op deze site kunt u tevens proefberekeningen uitvoeren, toeslagen aanvragen of wijzigen.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

9. Tips nieuwsbrief 1e kwartaal 2008

1. Pensioenwet: wat u in 2008 niet moet vergeten
Per 2008 geldt een aantal aanpassingen in de pensioenwet die voor u als werkgever van belang zijn:

 1. De verzekeringsmaatschappij is verplicht een werknemer binnen drie maanden na het sluiten van de pensioenovereenkomst te informeren. Doet hij dat niet dan kan de werknemer ook u aanspreken.
 2. In een aantal gevallen heeft een werknemer nog een zogenaamde C-polis. Dit was een polis op naam van de werknemer waarvoor u hem onbelast een vergoeding kon geven. Bij vertegenwoordigers kwam een dergelijke polis geregeld voor. De C-polis bestaat per 2008 niet meer. U kunt de vergoeding hiervoor dan ook niet langer onbelast betalen.

2. Samen met fiscale partner verdeling aanpassen
Samen met uw fiscale partner kunt u in de aangifte inkomstenbelasting de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en het box-3 vermogen naar vrije keuze verdelen. Op die manier kunt u belasting besparen. Nu kan het zijn dat u er later achterkomt dat de gekozen verdeling fiscaal gezien toch niet het meest gunstige was. Het is ook mogelijk dat de belastinginspecteur de aangifte van een van beiden corrigeert waardoor de verdeling niet langer optimaal is. Totdat de aanslagen van beide partners onherroepelijk vaststaan kunt u nog terugkomen op deze verdeling. U moet hiertoe samen met uw fiscaal partner een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

3. Nieuwe wetgeving eerstedagsmelding (EDM)
Per 1 januari 2008 is een nieuwe wetgeving van kracht voor de EDM. Het gevolg is dat als bij controle blijkt dat een werknemer aan het werk is, die niet in de salarisadministratie is opgenomen en voor wie géén EDM is gedaan, u een fikse naheffingsaanslag krijgt. De Belastingdienst gaat er vanuit dat de werknemer al tenminste 6 maanden in dienst is. De naheffingsaanslag gaat uit van de hoogte van het loon op het moment van constatering tegen het anoniementarief (52%), over een periode van zes maanden. De werkgever kan bewijzen dat sprake is van een korter dienstverband of lager loon. 

4. Extra aandacht voor Box 3
Bij de controle van de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2007 zal de Belastingdienst extra aandacht besteden aan Box 3. In deze box geeft u onder andere aan uw spaartegoeden, beleggingen,  een tweede woning en overige onroerende zaken. Heeft u bijvoorbeeld een vakantiewoning in Nederland en deze staat  voor meer dan 30% van de tijd tot uw beschikking dan waardeert u de woning op de WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2005). Voor een woning die u bijvoorbeeld heeft verhuurd en daardoor niet tot uw eigen beschikking stond geeft u de waarde in het economisch verkeer aan. Dit geldt ook voor overige onroerende zaken.

5. Beslistermijnen op bezwaar en verzoek verkort
Voortaan moet de Belastingdienst binnen zes weken nadat u een bezwaarschrift hebt ingediend een beslissing nemen. Deze termijn kan worden verlengd tot 10 weken. Heeft u dan nog geen uitspraak ontvangen dan kunt u hierover in beroep gaan bij de rechtbank. Dient u een verzoekschrift in dan moet de Belastingdienst binnen acht weken reageren. Heeft u na deze termijn geen beslissing op uw verzoek ontvangen dan kunt u bezwaar indienen.

6. BTW-vrijstelling medische diensten beperkt
Heeft u een medische keuring nodig voor uw hypotheek dan bent u ten opzichte van vorig jaar in ieder geval 19% duurder uit. De reden hiervoor is dat de btw-vrijstelling op medische diensten met ingang van 2008 is beperkt. Alleen de diensten gericht op de bescherming, instandhouding of het herstel van de gezondheid van een patiënt zijn vrijgesteld van btw. Daarnaast moet de dienst verricht zijn door personen die vallen onder de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG). Ook keuringen voor een rijbewijs, reïntegratieonderzoeken en bijvoorbeeld fun-echo’s tijdens de zwangerschap zijn voortaan belast met 19% btw. Heeft u een tandprothese nodig dan is dit alleen vrijgesteld van btw als de levering wordt verricht door een tandarts of tandtechnicus.

7. Uniforme premie WAO
Met ingang van 1 januari 2008 is de gedifferentieerde premie voor de WAO afgeschaft. Werkgevers die verzekerd zijn bij het UWV betalen een uniforme premie voor lopende WAO-uitkeringen. Naast de basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds betalen publiek verzekerde werkgevers dan een uniforme Aok-premie van 0,15%. De uniforme premie is verschuldigd over het premieplichtig loon in het jaar 2008. Er is ook geen onderscheid meer tussen grote en kleine werkgevers. Als u in 2008 eigenrisicodrager bent voor de WAO, dan hoeft u de premie WAO niet te betalen. 

8. Rente en indexeringen per 1 januari 2008
Het percentage voor de heffings-en invorderingsrente wordt ieder kalenderkwartaal vastgesteld. Voor het eerste kwartaal 2008 bedraagt het percentage 5,3 procent.  De wettelijke rente voor niet-handelstransacties bedraagt 6 procent. De indexering van de alimentatieverplichting bedraagt 2,2 procent. Het wettelijk minimumloon vanaf 23 jaar is verhoogd naar € 1.335. Deze wordt ieder half jaar aangepast. Het totaal aantal werkdagen voor 2008 is vastgesteld op 262 (2007: 261 dagen). 

9. Herinvesteringsreserve verruimd
Bent u van plan uw huidige onderneming te staken (stoppen) dan hoeft u niet altijd meer direct belasting te betalen over de stakingswinst. U mag de winst ook belastingvrij reserveren (herinvesteringsreserve). Voorwaarde is wel dat u binnen één jaar een nieuwe onderneming start. De herinvesteringsreserve verlaagt dan de fiscale boekwaarde van de bedrijfsmiddelen van deze nieuwe onderneming. Op deze manier stelt u de belastingheffing nog even uit. 

10. Heeft u de VAR al voor 2008 aangevraagd?
De Verklaring Arbeidsrelatie kan het gehele jaar worden aangevraagd door de opdrachtnemer. De VAR heeft een geldigheid van maximaal 1 jaar! Vanaf 1 september kan de VAR worden aangevraagd voor het komende jaar. Als u vóór 1 november bent begonnen met een opdracht die doorloopt tot in het volgende kalenderjaar (maximaal 1 jaar) hoeft u geen nieuwe aan te vragen. Het formulier Aanvraag Verklaring Arbeidsrelatie kunt u op de website van de Belastingdienst downloaden. De Belastingdienst zal deze aanvraag binnen 8 weken beoordelen. 

11. Te hoge of ten onrechte teruggave Zvw?
In december 2007 zijn door de Belastingdienst teruggaafbeschikkingen voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet aan de inhoudingsplichtigen verzonden. Gebleken is dat circa 900 werkgevers ten onrechte een teruggaafbeschikking hebben ontvangen. Als in de brief van de Belastingdienst twee keer dezelfde werkgever (of andere dubbele gegevens) wordt genoemd, dan is de teruggaaf waarschijnlijk onjuist vastgesteld. Contoleer de teruggaaf goed en als u denkt dat deze onjuist is, verwerk deze dan niet in de loonadministratie. In het eerste kwartaal van 2008 zal de Belastingdienst zowel de werkgever als de werknemer schriftelijk inlichten over het juiste bedrag.

12. Pas op: bestuurdersaansprakelijkheid uitgebreid
Met ingang van 2008 is de bestuurdersaansprakelijkheid voor de loonheffingen en omzetbelasting uitgebreid. Voortaan kan iedere bestuurder van een vennootschap die behoort tot een fiscale eenheid voor de omzetbelasting, aansprakelijk gesteld worden voor de belastingschuld van elk van deze vennootschappen. Is uw vennootschap of één van de andere vennootschappen uit de fiscale eenheid niet in staat om een belastingschuld te voldoen, meld dan zo snel mogelijk deze betalingsonmacht. Het is dan aan de inspecteur om onbehoorlijk bestuur te bewijzen.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven