Edwin Kroon RB

 • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Nieuwsbrief - 4e kwartaal 2009

1. Ondernemen weer leuk in 2010!

De Miljoenennota 2010 belooft een aantal aantrekkelijke maatregelen voor u als ondernemer. Als de plannen doorgaan wordt ondernemen in 2010 niet alleen eenvoudiger, maar ook leuker!

Verruiming mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling wordt verhoogd van 10,5 naar 12 procent en u hoeft voor de vrijstelling niet meer te voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur. Als deeltijdondernemer komt u nu dus ook in aanmerking voor deze vrijstelling.

Verruiming verliesverrekening in de vennootschapsbelasting
Ondernemers in de vennootschapsbelasting mogen een verlies van 2009 en 2010 verrekenen met de winst behaald in 2006 en 2007. De achterwaartse verliesverrekening (carry-back) wordt tijdelijk verlengd van één naar drie jaar. Maximaal 10 miljoen euro verlies per jaar mag worden teruggewenteld. Kiest u voor deze mogelijkheid dan wordt de voorwaartse verliesverrekening (carry-forward) ingekort tot zes jaar in plaats van negen jaar.

Verruiming investeringsaftrek
In 2010 wordt het plafond van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) verhoogd van 240.000 euro naar 300.000 euro. Ook het maximale percentage van de KIA wordt verhoogd van 25 naar 28 procent. Er bestaat recht op KIA bij investeringen vanaf 2.200 euro. Een maximale aftrek is voortaan mogelijk bij een investeringsbedrag van 54.000 tot 100.000 euro. Ook de budgetten van de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) zullen worden verhoogd.

Verruiming speur-en ontwikkelingswerk
Werkgevers kunnen een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen voor werknemers die speur-en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten. De huidige loongrens van 150.000 euro wordt in 2010 verhoogd tot 220.000 euro. Het percentage afdrachtsvermindering over de eerste schijf blijft 50 procent.

Versnelde afschrijving ook in 2010
Ondernemers mogen ook in 2010 versneld afschrijven (maximaal 50 procent per jaar) op hun investeringen in dat jaar. Het gaat om een tijdelijke overheidsmaatregel die ook in 2009 geldt. Door versneld af te schrijven kunt u de belastbare winst in 2010 en 2011 verlagen en hoeft u daardoor minder belasting te betalen.

Innovatiebox vervangt octrooibox
De huidige octrooibox wordt omgevormd tot innovatiebox. De winst die wordt behaald met onderzoek en ontwikkeling wordt in 2010 nog maar tegen 5 procent vennootschapsbelasting belast en de huidige drempel- en plafondbedragen worden geschrapt. Verliezen op innovatieve activiteiten worden aftrekbaar tegen het normale vennootschapsbelastingtarief van 25,5 procent.

Dit is slechts een greep uit de voorgestelde plannen. Wilt u weten wat alle plannen uit de Miljoenennota u kunnen opleveren, neem dan contact op uw persoonlijke SRA-Adviseur.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

2. Auto van de zaak: zuinig en schoon wordt beloond

De auto moet zuiniger en minder vervuilend worden. Als de voorstellen uit het Belastingplan 2010 worden goedgekeurd, gelden voor u vanaf januari de volgende wijzigingen:

Geen motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto's
De motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s wordt vanaf 2010 volledig geschrapt. Zeer zuinige auto's zijn personenauto's met een CO²-uitstoot van maximaal 95 g/km (diesel) of maximaal 110 g/km (benzine).

Geen bijtelling voor elektrische auto's
Elektrische auto's hebben de komende twee jaar (2010 en 2011) geen bijtelling voor de auto van de zaak. In de drie daaropvolgende jaren geldt een bijtelling van 7 procent.

Verlengde BPM-vrijstelling voor elektrische auto's
De BPM-vrijstelling voor elektrische auto’s wordt verlengd tot 2018 (dit was 1 juli 2013).

Willekeurige afschrijving en investeringsaftrek voor zeer zuinige auto's
Uw bedrijf mag op zeer zuinige auto's willekeurig afschrijven. Daarnaast komen zeer zuinige auto’s en elektrische auto’s in 2010 in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Einde bonusmalusregeling en slurptax
In 2010 zal de eerste stap gezet worden met de ombouw van de BPM (belasting van personenauto’s en motorrijwielen) naar een heffing op basis van  CO²-uitstoot. De huidige BPM wordt nu nog geheven over de catalogusprijs. In verband met de ombouw is besloten om met ingang van 2010 de bonusmalusregeling, die is gebaseerd op het energielabel van een auto, af te schaffen. Omdat de BPM in de toekomst volledig wordt gebaseerd op de  CO²-uitstoot vervalt per 2010 ook de  CO²-toeslag, ook wel slurptax genoemd.

Aanschafbonus voor zuinige auto's
De korting voor de aanschaf van zuinige personenauto’s wordt verhoogd van 500 naar 700 euro. Zuinige auto's zijn benzineauto's met een  CO²-uitstoot tussen 110 en 120 g/km en dieselauto's met een  CO²-uitstoot tussen 95 en 104g/km.

Stimulans voor Euro-6 dieselpersonenauto's
Tot slot wordt de aanschaf van een Euro-6 dieselpersonenauto gestimuleerd door een korting op de BPM van 1.500 euro in 2011, 1.000 euro in 2012 en 500 euro in 2013.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

3. Kostenregeling werknemers op de schop

De onbelaste kostenvergoedingen en -verstrekkingen gaan vanaf 2011 ingrijpend op de schop als de plannen van het kabinet worden goedgekeurd.  Hiermee verdwijnen voor u een groot deel van de administratieve lasten en het huidige risico op een boete als uw administratie niet op orde is. Uw personeelskosten kunnen echter stijgen, bovendien zult u zich in 2010 grondig moeten voorbereiden.

Wat verandert er?
Een groot deel van de huidige onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, zoals de fiets van de zaak en werkkleding, komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een forfaitaire ‘werkkostenregeling’: als werkgever mag u maximaal 1,5 procent van de totale loonsom als onbelaste werkkost verstrekken. Vergoedt u een hoger percentage, dan bent u over het meerdere eindheffing verschuldigd van 80 procent tenzij u met de werknemer afspreekt dat deze vergoeding of verstrekking tot zijn arbeidsbeloning behoort. Let op: het maakt niet uit of de vergoeding of verstrekking betrekking heeft op zakelijke kosten. Komt u boven de 1,5 procent, dan zijn de vergoedingen of verstrekkingen voor dat deel belast.

Uitzonderingen
Kosten die u toch nog onbelast mag vergoeden of verstrekken zijn die voor:

 • reis- en tijdelijke verblijf;
 • cursus- en studie;
 • werknemers die buiten het woonland werken (extraterritoriale kosten);
 • verhuizing indien veroorzaakt door bedrijfsverplaatsing.

Voorbereidingen in 2010
Als het wetsvoorstel definitief is doet u er goed aan zich tijdig voor te bereiden:

 • Opnieuw de hoogte van de kostenvergoedingen vaststellen (rekening houdend met de werkgeverslasten die voortkomen uit de nieuwe wetgeving).
 • Aanpassingen van arbeidscontracten, declaratiereglementen en personeelsreglementen.
 • Eventueel overleg met werknemers, vakbond en/of ondernemingsraad.

Tot slot: de nieuwe regeling is weliswaar een vereenvoudiging, maar u bent toch nog niet helemaal af van de administratieve lasten. Zo zult u de kostenvergoedingen apart moeten benoemen in de administratie en onderbouwen. Ook zult u moeten (laten) beoordelen wat onder het loon valt en welk bedrag u onbelast kunt vergoeden. Neem tijdig contact op met uw SRA-Adviseur.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

4. Successiewet in een nieuw jasje (deel 2): gevolgen voor bedrijfsoverdracht

Vrijstelling omhoog
De vrijstelling voor ondernemingsvermogen wordt verhoogd van 75 naar 90 procent. Daarnaast wordt de vrijstelling ook van toepassing op onroerend goed dat door een aanmerkelijkbelanghouder ter beschikking wordt gesteld aan zijn vennootschap. Voor de belasting die verschuldigd is over de resterende 10 procent kan tien jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Voortzettingsvereiste
De verkrijger moet wel, net als in de huidige successiewet, de onderneming nog gedurende tenminste vijf jaar voortzetten of de aandelen in de onderneming gedurende die periode in zijn bezit houden.

Overdracht bij leven
Ook het overdragen van een bedrijf bij leven (schenking) wordt eenvoudiger. De leeftijdsgrens en de arbeidsongeschiktheidseis wordt losgelaten. De schenker hoeft dus niet langer arbeidsongeschikt of minimaal 55 jaar te zijn.

Herroepelijke schenkingen
Bij herroepelijke schenkingen wordt vanaf 2010 bij de teruggave van de schenkbelasting rekening gehouden met de voordelen (het vruchtgebruik) die de verkrijger gedurende de bezitsperiode heeft genoten.

Direct opeisbare renteloze of laagrentende geldleningen
Het voordeel van bijvoorbeeld een renteloze direct opeisbare geldlening is dat deze nu niet gezien wordt als schenking. Doordat de schuldeiser direct zijn vordering kan opeisen, is er geen sprake van verarming. Vanaf 2010 komt de schenkbelasting wel om de hoek kijken. Zes procent van het geleende bedrag wordt dan als schenking gezien. Bij laagrentende geldleningen bedraagt de schenking het verschil tussen het werkelijk gehanteerde rentepercentage en zes procent.

Koop en uitgestelde levering
Een woning kan alvast worden verkocht voor een vaste prijs terwijl de levering en de betaling van de koopsom pas plaatsvindt als de erflater overlijdt. In dat geval behoort alleen de koopsom tot de nalatenschap. Vanaf 2010 wordt echter ook de waardestijging van de woning in de heffing betrokken.

Levensverzekeringen
In de vernieuwde successiewet worden constructies met verzekeringen op het leven aangepakt. Zo is het niet meer mogelijk om in de toekomst erfbelasting te besparen door een verzekering af te sluiten op het leven van de erflater, waarbij deze tevens de verzekeraar is. Maar er is ook een verruiming. Voor gehuwden in gemeenschap van goederen is vanaf 2010 nog maar de helft van de verzekeringsuitkering belast met erfbelasting.

Testamenten
Tot slot zijn ook besparingen via bijvoorbeeld het 'ik-opa-testament' en het 'turbotestament' binnenkort verleden tijd. De waardeaangroei bij dergelijke vruchtgebruiktestamenten, van bloot- naar vol eigendom, valt straks onder de erfbelasting.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

5. Ingrijpende wijzigingen btw bij grensoverschrijdende diensten

Levert uw bedrijf grensoverschrijdende diensten aan bedrijven? Weet dan dat u grote veranderingen te wachten staan in de omzetbelasting. Vanaf 2010 gelden er andere regels bij grensoverschrijdende diensten, wijzigt het tijdstip waarop btw verschuldigd is en moet u intracommunautaire diensten periodiek opgeven.

Diensten aan bedrijven (B2B): belast bij afnemer
Vanaf 1 januari 2010 is er een nieuwe hoofdregel voor diensten van bedrijven aan bedrijven (B2B). Deze zijn voortaan belast in het land waar de afnemer (in plaats van de dienstverrichter) is gevestigd of een vaste inrichting heeft. Er zijn vijf belangrijke uitzonderingen op deze hoofdregel:

 • Kortdurende verhuur (maximaal 30 dagen) van vervoersmiddelen: belast in het land waar het vervoersmiddel ter beschikking wordt gesteld.
 • Diensten met betrekking tot een onroerende zaak: belast op de plaats waar de onroerende zaak is gelegen.
 • Vervoer van personen: belast op de plaats waar het vervoer daadwerkelijk plaatsvindt en naar verhouding van de afgelegde afstanden.
 • Culturele-, artistieke-, sportieve-, wetenschappelijke-, educatieve-, vermakelijkheids- of soortgelijke activiteiten (bijvoorbeeld beurzen en tentoonstellingen) inclusief de organisatie hiervan. Deze worden belast op de plaats waar de activiteiten plaatsvinden.
 • Restaurant- en cateringdiensten: belast op de plaats waar de dienst daadwerkelijk wordt verricht.

Tijdstip van verschuldigdheid
Nu is btw verschuldigd op het moment dat de factuur wordt uitgereikt. Vanaf 2010 geldt voor B2B-diensten die onder de hoofdregel vallen, dat btw is verschuldigd op het tijdstip waarop de dienst wordt verricht.

Verleggingsregeling
Bij B2B-diensten binnen de EU wordt vanaf 2010 de belastingheffing steeds verlegd naar de afnemer (verleggingsregeling). Dit houdt in dat de afnemer de verschuldigde btw aangeeft en betaalt. In diezelfde aangifte kan de afnemer de verlegde btw weer als voorbelasting in aftrek brengen.

Opgaaf intracommunautaire diensten
Valt u onder de nieuwe hoofdregel voor B2B-diensten, dan bent u vanaf 2010 verplicht om periodiek een lijst bij de Belastingdienst in te dienen waarop de grensoverschrijdende dienstverrichtingen voor andere ondernemers in de EU zijn vermeld. In principe moet dit maandelijks, tenzij u aangeeft dit liever per kwartaal te doen. Aan de hand van de lijst kunnen Belastingdiensten in binnen- en buitenland controleren of de btw-verplichtingen goed worden nagekomen.

Diensten aan consumenten: belast bij dienstverrichter
Tot slot: levert uw bedrijf aan niet-ondernemers dan geldt nog wel de oude regel dat belast wordt op de plaats waar de dienstverrichter is gevestigd of een vaste inrichting heeft van waaruit de dienst wordt verricht.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

6. Deeltijd-WW: de nieuwe spelregels

De regeling voor tijdelijke werktijdverkorting is vervangen door deeltijd-WW. U kunt dit - indien uw bedrijf door de crisis in moeilijkheden is geraakt - aanvragen voor werknemers die niet gemist kunnen worden. De regeling is alleen bedoeld voor gezonde bedrijven.

De maximale duur is afhankelijk van het percentage van uw werknemers dat in de deeltijd-WW komt (maar niet langer dan 15 maanden) en wordt steeds voor 13 weken toegekend. In die periode ontvangt de werknemer de deeltijd-WW voor de niet-gewerkte uren. Hij blijft voor die uren wel bij u in dienst. De verkorting van de arbeidstijd is minimaal 20 en ten hoogste 50 procent

Voorwaarden

 • U  moet doorbetaling van het loon garanderen in het geval dat een werknemer geen recht heeft op de WW-uitkering over de verminderde uren.
 • De werknemersvertegenwoordiging (OR) of vakbond met leden in de onderneming stemt in met de deeltijd-WW.
 • U moet afspraken maken met de betreffende  werknemers over scholing en detachering. Er moet een schriftelijk verslag worden gevoerd van de concrete invulling.
 • De werknemers worden na de periode van deeltijd-WW weer volledig door u in dienst genomen.
 • Samenloop tussen de bijzondere regeling werktijdverkorting (de voorganger van de huidige regeling) en deeltijd-WW is niet mogelijk.
 • De deeltijd-WW geldt voor een aangesloten periode.

Let op
Ontslaat u toch een werknemer uit de deeltijd-WW dan moet u conform het Uitvoeringinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de helft van de betaalde werkloosheidsuitkering terugbetalen. Dat is ook het geval als u de werknemer binnen een bepaalde periode na afloop van de deeltijd-WW ontslaat.

Aanvragen
De aanvraagperiode is van 20 juli 2009 tot 1 januari 2010, bij het UWV. Ga naar http://www.uwv.nl/ voor de benodigde formulieren, zoals een aanvraagformulier, afsprakenovereenkomst en een werkgeversverklaring. Voor eventuele vragen kunt u terecht op het speciale telefoonnummer van het UWV : 088 - 898 20 08 of uw SRA-Adviseur.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

7. Gebruikelijk loon lager bij omzetdaling

Als groot aandeelhouder werkzaam voor de BV waarin u aandelen heeft, moet u verplicht een salaris van minimaal 40.000 euro verdienen. Dit kan ook hoger zijn, want uw loon mag niet lager zijn dan dat van de meestverdienende andere werknemer. Hier komt nu tijdelijk een uitzondering op. Bijvoorbeeld als u door de economische omstandigheden te weinig omzet heeft om het gebruikelijk loon te betalen.

Op basis van een recente tijdelijke goedkeuring mag het gebruikelijk loon in 2009 en 2010 bij omzetdalingen evenredig lager zijn. Om het verlaagde gebruikelijk loon vast te stellen wordt:

 • de omzet van de eerste helft van dat kalender jaar gedeeld door de omzet in dezelfde periode van het jaar ervoor;
 • de uitkomst hiervan vermenigvuldigd met het gebruikelijk loon van het jaar ervoor.
  In de eerste helft van 2010 zijn de omzetgegevens 2010 uiteraard nog niet bekend. U mag in deze periode dan ook aansluiten bij het gebruikelijk loon berekend voor 2009.

Voorbeeld
Stel de winst van de BV waar de aanmerkelijk belanghouder in dienst is bedroeg in de eerste helft van 2008 70.000 euro en is in 2009 gezakt tot 40.000 euro. Het gebruikelijk loon in 2008 was 40.000 euro. Voor 2009 mag het gebruikelijk loon nu worden vastgesteld op 22.857 euro (voor het gehele jaar).

Voorwaarden
De goedkeuring geldt alleen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
 • Als de groot aandeelhouder/ werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon.
 • Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzetten in de jaren 2008, 2009 of 2010 beïnvloed zijn door bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Individuele afspraken met de Belastingdienst
Bij twijfel (bijvoorbeeld over de vraag of er sprake is van bijzondere resultaten) kunt u overleggen met met de bevoegde inspecteur of uw SRA-Adviseur. Let op: is de bijzondere goedkeuring niet van toepassing en wilt u het gebruikelijk loon toch verlagen? Ga dan samen met uw SRA-Adviseur de andere mogelijkheden na.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

8. Kredietaanvraag: nieuwe overheidsmaatregelen

De meeste Nederlandse banken hanteren strengere voorwaarden voor kredietverstrekking. Het is daardoor voor bedrijven moeilijk nieuwe financieringen aan te gaan. Ook zijn de voorwaarden strenger, de toeslagen hoger en de controles strenger. Om banken en andere geldschieters te stimuleren toch geld te steken in ondernemingen is een aantal maatregelen getroffen. Check of uw financieringsruimte met deze maatregelen kan worden uitgebreid!
 
Borgstellingsregeling mkb-bedrijven
Als ondernemer uit het midden- en kleinbedrijf kunt u een borgstelling krijgen voor een gedeelte van uw krediet (in principe 45 procent van de geldlening). Daardoor kunt u bij de bank meer lenen. Wilt u de verontreinigde bodem van uw bedrijfspand of -terrein saneren, dan kunt u ook borgstelling krijgen voor een krediet. De verruimde voorwaarden voor borgstelling zijn vanaf juni 2009:

 • U behoort tot het mkb (minder dan 250 werknemers in dienst) en voldoet aan bepaalde omzet- en balansgrenzen.
 • U kunt de bank onvoldoende zekerheden bieden, waardoor deze het volledige krediet niet voor eigen rekening en risico kan verschaffen.
 • U heeft onvoldoende eigen middelen maar wel een gunstig toekomstperspectief.
 • Bent u eigenaar met meer dan de helft van het kapitaal van de onderneming in bezit, dan moet u zelf voor 25 procent borg staan.
 • Het maximale borgstellingskrediet (per lening) bedraagt 1,5 miljoen euro. Voor starters (maximaal 5 jaar oud) is dit 200.000 euro

Garantie ondernemingsfinanciering
Grote en middelgrote bedrijven kunnen gemakkelijker hoge bedragen lenen doordat de overheid garant staat. Financiers die kapitaal verschaffen krijgen een garantie van 50 procent van de overheid. De looptijd van de garantie is maximaal 8 jaar.

Voorzieningen voor startende uitkeringsgerechtigden
Werklozen ingeschreven bij het werkbedrijf en uitkeringsgerechtigden in de bijstand kunnen met behoud van de uitkering een onderneming opstarten. Hiervoor is toestemming nodig van het UWV of de gemeente. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Voor meer informatie zie http://www.quren.nl/

Starterskrediet
Ook verstrekt het UWV onder voorwaarden een starterskrediet als het bedrijf nog niet gestart is. Deze lening bedraagt maximaal 32.775 euro (normbedrag 2009). De voorwaarden voor het starterskrediet zijn:

 • U heeft een arbeidsongeschiktheids- of een ziektewetuitkering.
 • Uit het ondernemingsplan blijkt dat de onderneming kans van slagen heeft.
 • De beoogde onderneming past bij de ervaring en de mogelijkheden van de aanvrager.
 • Borgstelling is niet mogelijk.
 • De rente bedraagt 7 procent.
  Heeft u geen recht op een starterskrediet, kijk dan ook eens bij uw gemeente voor voorzieningen voor startende ondernemers. Tot slot: dit artikel bevat slechts een greep uit de mogelijkheden voor extra financiële ruimte. Neem voor meer informatie contact op met uw SRA-Adviseur.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Tips nieuwsbrief 4e kwartaal 2009

1. Belastingvoordeel voor schoon en zuinig huis (Alle belastingplichtigen)
De overheid stimuleert een schoon en zuinig huis. Zo is per 1 juli het lage btw-tarief van 6% van toepassing voor het verrichten van vloer-muur- en dakisolatie werkzaamheden aan bestaande woningen. Ook is vanaf 15 september het verlaagde btw-tarief voor het schilderen en stukadoren van woningen uitgebreid naar woningen van 2 jaar en ouder. Vanaf 2010 wordt ook het schoonmaakwerk in huis onder het verlaagde btw-tarief gebracht. Maar er zijn ook diverse interessante subsidies, bijvoorbeeld voor zonnepanelen, warmtepompen en zuinige cv-ketels en voor HR++-glas (per 1 oktober). Kijk op http://www.milieucentraal.nl/ voor meer informatie.

2. Strengere controle op aangifte loonheffingen (Werkgever)
De Belastingdienst gaat vanaf 1 oktober 2009 de aangifte loonheffingen strenger controleren. Aangiften waarin bepaalde fouten zitten worden dan direct geweigerd (nu ontvangt de werkgever alleen een brief met het verzoek de fout te herstellen). Ook wordt het aantal controles uitgebreid. Welke fouten per 1 oktober 2009 leiden tot een geweigerde aangifte, is binnenkort na te lezen in de ‘Toelichting Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2009’ van de Belastingdienst.

3. Gedifferentieerde WGA-premie 2010 bekend (Werkgever)
De WGA-premie bestaat uit een vast en gedifferentieerd gedeelte. Het UWV heeft de minimale en maximale gedifferentieerde bedragen en percentages voor 2010 bekend gemaakt. De premies worden in veel gevallen flink verhoogd. De grens tussen een grote en een kleine werkgever ligt in 2010 bij een loonsom van 730.000 euro (nu 705.000 euro). De gedifferentieerde premie voor een kleine werkgever is in 2010 minimaal 0,59 procent en maximaal 1,59 procent (2009: 0,27-1,47 procent). Voor een grote werkgever bedraagt de gedifferentieerde premie in 2010: 0,06 tot maximaal 1,59 procent (in 2009: 0 - 1,47 procent). Overweegt u eigenrisicodragerschap, dan heeft u nog tot 1 november de tijd.

4. Pensioenovereenkomst (Alle belastingplichtigen)
Pensioengerechtigden die alsnog willen aankloppen bij de pensioenuitvoerder om een ‘vergeten pensioentje’ te laten uitkeren behouden hun rechten. De Pensioenwet bepaalt dat een pensioenuitvoerder zich niet mag beroepen op verjaring van opeisbare pensioenuitkeringen tegenover de pensioengerechtigde zolang hij leeft. De uitkeringsgerechtigde die het bedrijfstakpensioenfonds waarbij hij was aangesloten zoekt, kan terecht bij de ‘Helpdesk vergeten pensioenen’. Was de pensioenvoorziening ondergebracht bij een verzekeraar? Dan kunt u via het Verbond van verzekeraars nadere informatie krijgen.

5. Op weg naar een uniform loonbegrip (Werkgever)
Het loonbegrip gaat naar verwachting fors wijzigen in 2010 en 2011. Het loon voor werknemersverzekeringen wordt dan gelijk aan het loon voor de loonbelasting. Nu zijn er nog allerlei verschillen zoals ten aanzien van de auto en levensloop (nu geen loon voor de premies werknemersverzekeringen en wel voor de loonheffing). Deze verschillen komen te vervallen. Bovendien komt de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekering straks geheel voor rekening van de werkgever.

6. Nieuwe subsidieregeling Veiligheid kleine bedrijven (Ondernemer)
Speciaal voor kleine bedrijven heeft de overheid het stimuleringsinstrument "Veiligheid Kleine Bedrijven" ontwikkeld. Ondernemers die hun bedrijf beter willen beveiligen kunnen nu een subsidie aanvragen voor advies- en beveiligingsmaatregelen. Bent u geïnteresseerd dan moet u wel onder de categorie kleine bedrijven vallen, namelijk met maximaal 10 fulltime medewerkers. Bestaat uw bedrijf uit meerdere vestigingen (maximaal 5) dan is het maximum 10 medewerkers per vestiging. Op de site www.senternovem.nl/veiligheidkleinebedrijven leest u alles over deze nieuwe subsidieregeling.

7. Website elektronisch factureren gelanceerd (Ondernemer)
Verstuurt u uw facturen al elektronisch? Vanaf februari van dit jaar is er officieel geen verschil meer tussen de papieren en de elektronische factuur. Het blijkt dat er in het bedrijfsleven nog veel onduidelijkheid bestaat over de juridische, fiscale en technische aspecten rondom elektronisch factureren. Daarom heeft staatssecretaris De Jager van Financiën de website http://www.e-factureren.info/ geopend. U vindt hier een uitgebreide handleiding over hoe te beginnen met elektronisch factureren en u wordt op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen en relevante regelgeving.

8. Hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur woning (Alle belastingplichtigen)
De woningmarkt zit nog altijd in een dip. Steeds meer huiseigenaren raken hun te koop staande woning niet kwijt, terwijl ze al wel een nieuwe woning hebben gekocht. Om de 'dubbele lasten te drukken gaan huiseigenaren daarom steeds vaker over op tijdelijke verhuur van de oude woning. Het nadeel is dat dan de hypotheekrente voor deze woning niet meer aftrekbaar is. Om huiseigenaren tegemoet te komen heeft staatssecretaris De Jager besloten dat vanaf 2010 hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur weer is toegestaan. De hypotheekrente kan nog worden afgetrokken tot maximaal 2 jaar na het kalenderjaar waarin u zelf de woning heeft verlaten. 

9. Bijleenregeling eenvoudiger (Alle belastingplichtigen)
In het belastingplan 2010 is een aantal vereenvoudigingen voor de bijleenregeling aangekondigd. U krijgt te maken met de bijleenregeling als u een nieuwe woning koopt en uw oude woning hebt verkocht met overwaarde. Volgens de regeling bent u verplicht de overwaarde te gebruiken voor de nieuwe woning. De bijleenregeling wordt, als alles doorgaat, in 2010 op 3 punten vereenvoudigd:

 • De termijn voor de eigenwoningreserve gaat van vijf naar drie jaar.
 • De renteaftrek voor meegefinancierde kosten wordt uitgebreid. Ook doorstromers kunnen straks de rente over meegefinancierde kosten aftrekken.
 • De goedkoperwonenregeling wordt afgeschaft.

10. Vrijstelling werknemersverzekeringen (Werkgever)
Als een jonge werknemer (niet ouder dan 23) een loon uit tegenwoordige arbeid geniet van minder dan 600 euro per maand  hoeft u vanaf 2011 geen loonbelasting meer af te dragen. Vanaf 2010 worden deze werknemers al vrijgesteld van premieheffing voor de werknemersverzekeringen. Het kabinet wil zo de werkgeverslasten voor kleine banen aanzienlijk verminderen.

11. Aansprakelijk bij onjuiste melding (DGA, Ondernemer)
Door een tijdige en correcte melding betalingsonmacht kan een bestuurder voorkomen dat hij persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt voor onder andere de schulden loonheffingen en omzetbelastingschulden van de rechtspersoon. Recent speelde de discussie of een verzoek van een vennootschap met financiële problemen, om de verschuldigde belasting te verrekenen met de nog te ontvangen belastingteruggaven, als een rechtsgeldig verzoek tot betalingsonmacht gezien kon worden. De rechtbank Den Haag meende van niet. De bestuurder werd aansprakelijk gesteld. Let dus op dat u uw melding correct doet!

12. Vanaf 2010 eenvoudige teruggaafregeling buitenlandse btw (DGA, Ondernemer)
Buitenlandse btw die aan u als ondernemer in rekening is gebracht, moet u nu nog zelf terugvragen in het land waar de btw is betaald. Vanaf 2010 kunt u de buitenlandse btw gewoon terugvragen via een elektronische portaalsite van de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt uw verzoek om teruggaaf dan door naar de desbetreffende lidstaat. Het voordeel is dat u sneller uw btw terugkrijgt en dat lidstaten rente verschuldigd zijn als ze de teruggaaf te laat betalen.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven