Edwin Kroon RB

  • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

SRA Nieuwsbrief november 2015

1. Belangrijke maatregelen in belastingpakket  2016

De Tweede Kamer heeft uiteindelijk toch ingestemd met de belastingplannen voor 2016. Daarmee komt de beloofde € 5 miljard lastenverlaging een stuk dichterbij, maar ook maatregelen als de samenvoeging van de WBSO en de RDA en een aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling.

Belangrijke maatregelen
  • Het belastingpakket voor 2016 bevat onder meer de volgende belangrijke maatregelen:
  • Door verlaging van het inkomstenbelastingtarief in de tweede en derde schijf van 42% naar 40,40%, verhoging van de arbeidskorting en enkele andere lastenverlagende maatregelen gaan de meeste mensen er volgend jaar op vooruit;
  • De verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt per 2017 verruimd tot € 100.000. Naast die verruiming is daar recent nog aan toegevoegd dat de vrijstelling ook mag worden verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren;
  • De kinderbijslag gaat omhoog evenals de kinderopvangtoeslag;
  • Box 3 krijgt een nieuw regime in 2017;
  • Per 2016 wordt de RDA (Research & Developmentaftrek) samengevoegd met de WBSO.
  • De conserverende belastingaanslag bij emigratie wordt niet meer na tien jaar kwijtgescholden. Deze maatregel wordt met terugwerkende kracht ingevoerd, zodat deze al geldt per 15 september 2015.
  • Het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling wordt aangescherpt. Vanaf volgend jaar mag u als werkgever een vergoeding of verstrekking alleen aanwijzen als eindheffingsbestand-deel, als het gebruikelijk is om een dergelijke vergoeding/verstrekking onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.
  • Het percentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) gaat omhoog van 41,5% naar 58%.  

Onzekerheid
Of bovenstaande en andere maatregelen doorgaan is onzeker. De Eerste Kamer moet namelijk nog instemmen met het belastingplan en daar zit een heet hangijzer. Een aantal politieke partijen is het namelijk niet eens met de vormgeving van de bijbehorende € 5 miljard lastenverlaging. Het is dan ook de vraag of het kabinet alsnog voldoende steun vanuit de oppositie in de Eerste Kamer krijgt voor invoering van het belastingplan 2016.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

2. Wijzigingen loonheffingen in 2016

Met ingang van 1 januari 2016 wijzigt weer het één en ander in de loonheffingen. De Belastingdienst heeft de belangrijkste wijzigingen in de nieuwsbrief loonheffingen 2016 gepubliceerd. Zo kunt u zich voorbereiden, maar houd er rekening mee dat de Tweede en Eerste Kamer nog moeten instemmen met een aantal maatregelen.

Aanscherping gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling 
De gebruikelijkheidstoets legt een beperking op aan de vergoedingen en verstrekkingen die u onder kunt brengen in de vrije ruimte. Dit is een lastig criterium dat inhoudt dat uw vergoedingen en verstrekkingen niet in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht als deze voor meer dan 30% afwijken van hetgeen normaal vergoed of verstrekt wordt.
 
Per 1 januari 2016 wordt deze toets aangescherpt. Niet alleen de vergoeding of verstrekking zelf moet vanaf dat moment gebruikelijk zijn, maar het moet ook gebruikelijk zijn dat uw werknemer die vergoeding of verstrekking belastingvrij van u krijgt en dat u de belasting via eindheffing voor uw rekening neemt. Zo is het bijvoorbeeld niet gebruikelijk om de belasting over het maandloon van uw werknemers voor uw rekening te nemen. Door de aanscherping van de gebruikelijkheidstoets zal dit vanaf 1 januari 2016 in ieder geval niet meer mogelijk zijn. 

Rentevoordeel personeelslening eigen woning bij werknemer belast
Vanaf 1 januari 2016 geldt geen nihilwaardering meer voor het rentevoordeel van een personeelslening eigen woning. Het is ook niet mogelijk om dit voordeel aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Het rentevoordeel wordt daarom vanaf 1 januari 2016 individueel belast bij uw werknemer.

Tip: 
Voor het rentevoordeel van een personeelslening voor een (elektrische) fiets of elektrische scooter blijft ook na 1 januari 2016 een nihilwaardering gelden. 

Wijziging bijtelling privégebruik auto
De CO2-grenzen en bijtellingspercentages voor auto’s die in 2016 voor het eerst op naam worden gesteld wijzigen per 1 januari 2016 als volgt. De percentages blijven 60 maanden geldig:

 
Bijtelling CO2-uitstoot (gr/km)
4% 0
15% Van 0 tot en met 50
21% Van 51 tot en met 106
25% Vanaf 107

Heeft u plannen om een nieuwe auto van de zaak aan te schaffen? Bedenk dan dat aanschaf in 2015 een besparing in de bijtelling zou kunnen opleveren. De auto moet dan wel uiterlijk 31 december 2015 op naam zijn gesteld. 

Leeftijd werkbonus omhoog
De werkbonus is een korting op te betalen belasting (een heffingskorting). De bonus kan alleen worden toegepast door werknemers van een bepaalde leeftijd en met een arbeidsinkomen van meer dan € 17.327 en niet meer dan € 33.694 (bedragen 2015). De leeftijd om de werkbonus toe te passen gaat per 1 januari 2016 omhoog van 61 jaar naar 62 jaar. De grenzen voor het arbeidsinkomen in 2016 zijn op dit moment nog niet bekend.

Werkkostenregeling; zorg er voor dat uw administratie op orde is
Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht voor alle werkgevers. De WKR betekent niet alleen een andere fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel, maar ook andere administratieve verplichtingen. Niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot onverwachte belastinggevolgen. Zorg daarom dat uw administratie WKR-bestendig is!

Vrije ruimte
Binnen de WKR kunt u vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Aangewezen vergoedingen en verstrekkingen zijn niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom. Daarboven vindt belastingheffing plaats tegen een eindheffingstarief van 80%. 

Niet aangewezen vergoedingen en verstrekkingen worden individueel belast bij uw werknemers. De te betalen belasting is afhankelijk van de hoogte van het loon van de werknemer en bedraagt 36,5%, 42% of 52%. Als u deze belasting echter niet door uw werknemers laat betalen of op hen verhaalt, moet u de bedragen bruteren en betaalt u een veel hoger tarief van respectievelijk 57,4%, 72,4% of 108,3%.

Aanwijzen in de vrije ruimte
Om te voorkomen dat u vergoedingen en verstrekkingen individueel moet belasten bij uw werknemers, moet u deze vergoedingen en verstrekkingen voordat u de vergoeding of verstrekking geeft, aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Hoe u dit moet doen is niet wettelijk voorgeschreven. Wel duidelijk is dat u geconfronteerd kunt worden met belastingheffing tot 108,30% als u niet aanwijst!

Let op!
U moet ook de gerichte vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffings-bestanddeel. Doet u dit niet, dan loopt u het risico om in plaats van geen belasting, tot 108,30% te moeten betalen. 

Administratieve verwerking
Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel kan bijvoorbeeld blijken uit de CAO, een personeelsreglement, een arbeidsovereenkomst of anderszins. De manier van aanwijzen is niet wettelijk voorgeschreven. De Belastingdienst gaat er gedurende het kalenderjaar vanuit dat sprake is van een aanwijzing in de vrije ruimte als u een vergoeding of verstrekking niet individueel heeft belast bij uw werknemer. 

Let op!
Dit geldt niet als de Belastingdienst meent dat u door een vergissing de vergoeding of verstrekking niet individueel heeft belast of als niet voldaan wordt aan het gebruikelijkheidscriterium.
Aan het eind van het jaar moet uit uw administratie blijken welke vergoedingen en verstrekkingen zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte.

Tip:
Zorg dat uw administratie WKR-bestendig is. De wijze van verwerking is wettelijk niet voorgeschreven. Dat kan in uw financiële administratie, maar ook bijvoorbeeld in een apart Excelbestand. Niet verwerken is geen optie. De kans bestaat dat de Belastingdienst in dat geval de vergoedingen en verstrekkingen, ook als sprake is van een gerichte vrijstelling, individueel belast bij uw werknemers.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

3. Voorkom belastingrente door tijdige voorlopige aanslag

De regels omtrent de rente van de Belastingdienst zijn de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. Zo is de rente zeer hoog, zeker in vergelijking met het huidige rendement op een spaarrekening. Daarnaast behoort het sparen bij de Belastingdienst tot het verleden omdat in principe geen rente meer vergoed wordt door de Belastingdienst. Gelukkig kunt u de hoge belastingrente voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen.

De Belastingdienst berekent pas rente vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2015 wordt dus vanaf 1 juli 2016 belastingrente in rekening gebracht. Bedenk echter dat als u een bedrag van de Belastingdienst tegoed heeft, u over het algemeen geen rente krijgt!

Let op!
Bij een gebroken boekjaar wordt belastingrente berekend vanaf de eerste dag van de zevende maand die volgt op de afloop van het boekjaar. Eindigt uw boekjaar op 1 juli 2015, dan wordt dus vanaf 1 januari 2016 al belastingrente in rekening gebracht.

Hoogte belastingrente
De hoogte van de belastingrente is afhankelijk van het soort belasting dat u moet betalen. Voor een aanslag vennootschapsbelasting bedraagt deze rente momenteel 8,05%! Deze rente is gebaseerd op de wettelijke rente voor handelstransacties. Bij daling van deze wettelijke rente zal de belastingrente niet veel meedalen omdat wettelijk is bepaald dat deze belastingrente altijd minimaal 8% bedraagt.

Let op!
Houd rekening met een belastingrente voor de vennootschapsbelasting van minimaal 8%. Op dit moment bedraagt deze rente zelfs 8,05% en de rente zal verder stijgen als de wettelijke rente voor handelstransacties stijgt.

Voor andere belastingaanslagen (waaronder de inkomstenbelasting) bedraagt de belastingrente momenteel 4%. Deze rente is gebaseerd op de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Deze bedraagt momenteel 2%, maar helaas geldt ook hier een wettelijk minimum dat in dit geval 4% bedraagt.

Let op!
Houd rekening met een belastingrente voor andere belastingaanslagen (waaronder de inkomsten-belasting) van 4%. Bij stijging van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties kan de belasting-rente ook hoger worden dan 4%.
Voorkom belastingrente door een tijdige voorlopige aanslag
U kunt de hoge belastingrente voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen die de te betalen belasting zoveel mogelijk benadert. Ook bij een teruggaaf is het raadzaam om een voorlopige aanslag aan te vragen. Hiermee voorkomt u dat uw geld renteloos bij de Belastingdienst uitstaat.

Tip:
Vragen wij de voorlopige aanslag altijd voor u aan, geef dan wijzigingen in de te verwachten winst tijdig aan ons door. Wij kunnen dan zorgen voor een nieuwe voorlopige aanslag. Tijdig betekent voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2015 dat voor 1 mei 2016 een voorlopige aanslag moet zijn aangevraagd. De Belastingdienst zal dan geen belastingrente berekenen over deze voorlopige aanslag.

Let op!
Is uw aangifte 2014 nog niet ingediend en verwacht u een andere winst dan waarmee in uw voor-lopige aanslagen rekening gehouden is? Zorg dan dat zo snel mogelijk een voorlopige aanslag wordt aangevraagd. Hiermee voorkomt u dat langer dan noodzakelijk de hoge rente aan u in rekening wordt gebracht.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsberichten

1. Deadline WBSO-aanvraag nadert!
Wilt en kunt u vanaf 1 januari 2016 gebruikmaken van de WBSO, dien dan uw aanvraag uiterlijk 30 november aanstaande in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bent u zelfstandig ondernemer dan heeft u nog tot en met 1 januari 2016 de tijd. Met de WBSO kunt u de loonkosten voor innovatie binnen uw bedrijf verlagen. Bent u zelfstandig ondernemer dan kunt u ook gebruikmaken van de WBSO met de S&O-aftrek in de inkomstenbelasting. De RDA (Research en Development Aftrek) verlaagt tot slot de overige S&O-kosten en uitgaven. Ga naar rvo.nl voor meer informatie.

Let op!
Per 1 januari 2016 worden de WBSO en de RDA samengevoegd tot één regeling. De samenvoeging is een maatregel uit het Belastingplan voor 2016. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog mee instemmen.

2. Einde WKA-depot 
Per 1 januari 2016 is het niet meer mogelijk om rechtstreeks bedragen te storten op de zogenoemde WKA-depots bij de Belastingdienst voor vrijwaring van de inleners- of ketenaansprakelijkheid. De afschaffing van de WKA-depots valt samen met de invoering van de G-rekening 1.5.

Rechtstreekse storting na 1 januari 2016 op een WKA-depot levert u als inlener of aannemer geen vrijwaring meer op. Vrijwaring voor de inleners-of ketenaansprakelijkheid kan wel worden verkregen door een deel van het factuurbedrag te storten op de G-rekening (geblokkeerde rekening) van de uitlener of onderaannemer. Zo kunt u de inleners- of ketenaansprakelijkheid beperken of voorkomen. Momenteel zijn nog 1.500 WKA-depots actief. Depothouders zijn inmiddels door de Belastingdienst per brief benaderd over de opheffing van de depots. 

G-rekening 1.5
De afschaffing per 1 januari 2016 van de WKA-depots valt samen met de invoering van de G-rekening 1.5. Deze gemoderniseerde, maar wel sobere basisvariant van de huidige G-rekening moet per die datum gereed zijn. Mutaties op de G-rekening 1.5 kunnen straks automatisch worden bijgehouden door de banken en worden verzonden naar de Belastingdienst. Dat betekent dat uw vrijwaring voor de inleners- of ketenaansprakelijkheid ook geborgd is wanneer u een deel van het factuurbedrag, dat ziet op het bedrag aan loonheffingen en/of btw op de G-rekening 1.5. van de uitlener of onderaannemer, stort.  

3. VAR 2014 of 2015 blijft nog geldig
De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt niet zoals eerder gemeld op 1 januari 2016. De staatssecretaris heeft het plan voor de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) naar de Eerste Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat de wet vanaf 1 januari 2017 officieel ingaat. Vanaf 1 april 2016 worden geen VAR’s meer verstrekt. Een nieuwe VAR aanvragen voor 2016 is in de meeste gevallen niet nodig.

De Belastingdienst meldt dat de VAR voor 2014 of 2015 geldig blijft totdat het werken met modelovereenkomsten (de vervanging van de VAR) wordt ingevoerd. Uiteraard is de VAR alleen geldig als u dezelfde werkzaamheden uitvoert. Verandert het werk, of de omstandigheden en de voorwaarden waaronder u werkt, dan moet u wel een nieuwe VAR aanvragen.

Let op!
Nu de VAR nog wat langer geldig blijft, gaat de Belastingdienst alsnog de reeds aangevraagde VAR's voor 2016 in behandeling nemen.

4. Drempel ICP-opgaaf omlaag
De drempel om per kwartaal een opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) te doen gaat omlaag van € 100.000 naar € 50.000 per 1 januari 2016. Vanaf volgend jaar zullen dus meer ondernemers maandelijks hun opgaaf ICP moeten inzenden.

Verricht u intracommunautaire leveringen dan moet u dit niet alleen aangeven in uw btw-aangifte, maar u moet dit ook opgeven middels een opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP). Deze opgaaf mag u nu nog per kwartaal doen wanneer het totaalbedrag aan intracommunautaire leveringen zonder btw per kwartaal niet hoger is dan € 100.000. Is dit wel hoger dan geldt voor u een maandelijkse opgaaf ICP. Dit drempelbedrag van € 100.000 gaat per 1 januari 2016 omlaag naar € 50.000. Hierdoor kan het zijn dat u volgend jaar niet per kwartaal maar maandelijks uw opgaaf ICP moet inzenden.

5. Activeer uw digitale postbus
De Belastingdienst gaat digitaal. Ontvangt u één of meer toeslagen dan moet u hier nu al rekening mee houden. De berichten over uw toeslagen worden binnenkort alleen nog maar naar uw Berichtenbox gestuurd op MijnOverheid. Heeft u deze nog niet, activeer dan uw digitale postbus zo snel mogelijk. De blauwe envelop van de Belastingdienst gaat op termijn verdwijnen, nu het berichtenverkeer met burgers en bedrijven stapsgewijs van papier naar digitaal gaat. Inmiddels is de Belastingdienst gestart met de campagne 'Vaarwel blauwe envelop' om mensen hierop te attenderen. 

Let op!
Al vanaf komende december verstuurt de Belastingdienst alle toeslagberekeningen naar de Berichtenbox.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven