Edwin Kroon RB

 • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

SRA Nieuwsbrief januari 2016

Top 10 veranderingen in 2016

Het nieuwe jaar is begonnen en dat gaat traditiegetrouw gepaard met de nodige veranderingen. Regels wijzigen en nieuwe regels treden in werking. Daarom voor u een top 10 van veranderingen per 1 januari 2016 specifiek voor de ondernemer.
 • De kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk die tot 2016 vielen onder de RDA (Research en Development Aftrek) vallen voortaan onder de S&O-afdrachtvermindering. Meer informatie hierover kunt u nalezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • Het percentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) is fors omhoog gegaan van 41,5% (2015) naar 58% (2016). U komt voor de EIA in aanmerking als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Het moet gaan om bedrijfsmiddelen vermeld op de Energielijst 2016.
 • U mag voortaan geen gratis plastic tasjes meer meegeven aan uw klanten. Hiervoor geldt vanaf dit jaar een verbod. U moet dus voortaan een vergoeding vragen. Er is een uitzondering voor tasjes dunner dan 15 micron.
 • Als ondernemer of directeur-grootaandeelhouder bent u meer kwijt aan de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. U betaalt 5,5% (2015: 4,85%) over een maximumbijdrageloon van € 52.763 (2015: € 51.976).
 • Vanaf boekjaar 2016 kan de jaarrekening van uw bv alleen nog digitaal worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
 • De drempel om per kwartaal een opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) te doen, is omlaag gegaan van € 100.000 naar € 50.000. 
 • Als inlener of aannemer kunt u voor vrijwaring van inleners- of ketenaansprakelijkheid, niet meer rechtstreeks bij de Belastingdienst storten op WKA-depots. Vrijwaring kan nog wel worden verkregen door een deel van het factuurbedrag te storten op de G-rekening van de uitlener of onderaannemer. Zo kunt u de inleners-of ketenaansprakelijkheid beperken of voorkomen.
 • Met ingang van 1 juli 2016 vervalt de mogelijkheid om de motorrijtuigenbelasting voor een heel jaar in één keer te betalen. Heeft u een auto met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gr/km dan betaalt u voortaan ook motorrijtuigenbelasting en wel de helft van het tarief voor een gewone personenauto. 
 • De VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) verdwijnt waarschijnlijk per 1 april 2016. Deze wordt vervangen door modelovereenkomsten. 
 • Overweegt u een nieuwe auto van de zaak waarmee u ook privé rijdt, houd dan rekening met de volgende bijtellingspercentages die gelden voor het jaar 2016:
Soort auto Bijtelling CO2-uitstoot (gr/km) alle brandstofsoorten
Nulemissie 4% 0
Zéér zuinig 15% 1 t/m 50
Zuinig 21% 51 t/m 106
Overig 25% vanaf 107

Tip:
Vanaf 2017 zijn er waarschijnlijk nog maar drie bijtellingscategorieën. De standaardbijtelling (nu 25%) is dan vermoedelijk 22%. Een verschil dus van 3%. Kunt u de aanschaf van een standaardbijtelling-auto dus nog uitstellen, wacht dan tot 2017.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Werkkostenregeling: bent u klaar voor de afrekening?

De werkkostenregeling is vanaf 1 januari 2015 door alle werkgevers toegepast. Inmiddels zijn we een jaar verder en volgt het eerste afrekenmoment bij de aangifte loonheffingen januari 2016. Om goed voorbereid te zijn hebben wij de regels voor de afrekening en de mogelijkheden voor een gezamenlijke concernafrekening voor u op een rij gezet. 

Afrekening 2015 bij de aangifte januari 2016
Bij overschrijding van de vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom) vindt een eindheffing plaats van 80%. Deze eindheffing moet worden afgedragen bij de aangifte januari 2016, welke uiterlijk eind februari 2016 moet worden ingediend en afgedragen. 

Let op!
Als de inhoudingsplicht eindigt, mag niet worden gewacht met afrekenen tot de aangifte van januari, maar moet worden afgerekend in de aangifte over het tijdvak waarin de inhoudingsplicht is geëindigd.

Om de afrekening te kunnen doen, moet duidelijk zijn welke vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Wanneer en hoe dit aanwijzen uiterlijk moet plaatsvinden, is niet helemaal duidelijk. De staatssecretaris geeft in een besluit aan dat de Belastingdienst gedurende het kalenderjaar uitgaat van aanwijzing als eindheffingsbestanddeel op het moment dat niet individueel verloond wordt. De Belastingdienst gaat ook na afloop van het kalenderjaar nog steeds uit van deze aanname als aan het einde van het kalenderjaar de aanwijzing in de administratie is verwerkt. Deze verwerking is verder vormvrij en kan geschieden in de financiële administratie, maar ook in bijvoorbeeld een Excelbestand. 

Tip:
Zorg dat uw administratie op orde is en dat de eindheffingsbestanddelen zijn aangewezen. Hiermee voorkomt u dat de Belastingdienst bepaalde vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen later alsnog individueel bij uw werknemers belast.

Concernregeling
Uiterlijk bij het indienen van de aangifte januari 2016 kunt u kiezen voor toepassing van de concernregeling. De concernregeling kan door een inhoudingsplichtige samen met een andere inhoudingsplichtige worden toegepast als gedurende het gehele kalenderjaar:
 • de inhoudingsplichtige een belang van minimaal 95% heeft in die andere inhoudingsplichtige, of
 • die andere inhoudingsplichtige een belang van minimaal 95% heeft in de inhoudingsplichtige, of
 • een ander een belang van minimaal 95% heeft in de inhoudingsplichtige terwijl deze ander ook een belang heeft van minimaal 95% in die andere inhoudingsplichtige. 

Bij belang gaat het om een belang in het aandelenkapitaal.

Als gekozen wordt voor de concernregeling geldt deze voor alle concernonderdelen die het gehele kalenderjaar hebben voldaan aan de eigendomseis van minimaal 95%. Het is dus niet mogelijk om bepaalde concernonderdelen uit te sluiten. 

Tip:
De concernregeling kan ook worden toegepast als sprake is van een tussenholding zonder werknemers. Van belang is dat sprake is van een (middellijk) belang van minimaal 95%. In het geval van een moedermaatschappij met een 100%-belang in een tussenholding zonder personeel en daaronder 100% dochtervennootschappen, kan de concernregeling dus worden toegepast tussen de moeder en de dochters.

Door de concernregeling ontstaat een collectieve ruimte van alle tot het concern behorende inhoudingsplichtigen. De inhoudingsplichtige met de grootste totale fiscale loonsom geeft de eindheffing als gevolg van de overschrijding van de gezamenlijke vrije ruimte aan en draagt deze af. 

Let op!
Alle tot het concern behorende inhoudingsplichtigen zijn wel aansprakelijk voor de verschuldigde eindheffing.

Alle inhoudingsplichtigen van het concern zijn verplicht om in hun administratie een aantal vastleggingen te doen zoals de totale fiscale loonsom, een overzicht van de eindheffingsbestanddelen, gegevens van de andere inhoudingsplichtigen en de gezamenlijk verschuldigde belasting. 

Tip:
Stichtingen die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig zijn verweven dat zij een eenheid vormen, kunnen ook de concernregeling toepassen.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Investeert u milieuvriendelijk?: de Belastingdienst betaalt mee

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft onlangs de Milieulijst 2016 gepubliceerd. Op deze lijst staan alle milieu-investeringen waarmee u in aanmerking komt voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). 

Fiscaal voordeel
Op de Milieulijst staan 271 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen. Investeert u in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Milieulijst dan heeft u recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Afhankelijk van de categorie waarin uw milieu-investering valt, kunt u tot maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Daarnaast heeft u voor verschillende milieu-investeringen de mogelijkheid om 75% van de investering willekeurig af te schrijven (VAMIL).

Tip:
Naast de MIA kunt u ook gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van MIA en Energie-Investeringsaftrek is echter niet mogelijk.

Milieulijst
U vindt de Milieulijst en overige informatie terug op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De lijst bevat dit jaar extra investeringen in circulair ondernemen. Fiscaal voordeel is bijvoorbeeld ook te behalen met milieu-investeringen voor de landbouwsector. Maar ook voor de milieuvriendelijke auto!

Milieuvriendelijke auto
De plugin-hybride auto met een CO2-uitstoot van meer dan 30 g/km valt helaas dit jaar niet meer onder de MIA/Vamil. Investeert u echter in een zakelijke elektrische personenauto (CO2-uitstoot van 0 g/km) dan komt u voor maximaal € 50.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de MIA. Dat geldt ook voor de plugin-hybride personenauto, niet zijnde een dieselauto, met een CO2-uitstoot tussen 0 en 30 g/km. Het maximaal in aanmerking te nemen investeringsbedrag is dan € 35.000. Tot slot is er voor de waterstofpersonenauto (CO2-uitstoot=0) niet alleen MIA, maar ook Vamil.     

Let op!
Het meldingsformulier MIA/Vamil 2016 voor het jaar 2016 is vanaf 1 februari aanstaande beschikbaar op RVO.nl. Vraag de MIA/Vamil op tijd aan! Dat wil zeggen, binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Oplossing pensioen in eigen beheer nabij 

Oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren (afschaffen) van het eigenbeheerpensioen. Dit zijn de twee richtingen die staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs presenteerde als oplossing voor de knelpunten van het huidige pensioen in eigen beheer.

Knelpunten
Het pensioen in eigen beheer kent de nodige kwesties waarvoor al enkele jaren een oplossing wordt gezocht. Een belangrijk knelpunt is het onderscheid tussen de commerciële en fiscale waarderingsregels van het pensioen in eigen beheer. Die waarderingsverschillen beperken bijvoorbeeld het uitkeren van dividend. Op 17 december 2015 verscheen een brief van Staatssecretaris Wiebes met twee oplossingsrichtingen voor de problemen met het eigenbeheerpensioen. Een mogelijke optie is het oudedagssparen in eigen beheer. De tweede mogelijkheid is het afschaffen van pensioen in eigen beheer zonder hiervoor iets anders aan te bieden, oftewel uitfaseren met een afkoopfaciliteit.

Oudedagssparen in eigen beheer
Het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) fungeert als een 'spaarpotje' voor uw oude dag. U mag dan jaarlijks een bepaald percentage van uw loon opzij zetten binnen uw bv. Voor uw bv vormt het opgebouwde oudedagsspaarpotje vreemd vermogen. Uw bestaande in eigen beheer opgebouwde pensioenverplichting kan geruisloos tegen fiscale waarde worden omgezet in een oudedagsspaarverplichting. Geruisloos wil zeggen dat er geen loonheffing of vennootschapsbelasting is verschuldigd. Fiscale waarde is de waarde van het opgebouwde pensioen in eigen beheer op de fiscale balans van de bv. Doordat omzetting naar een OSEB geschiedt tegen fiscale waarde ziet u wel gedeeltelijk af van uw opgebouwde pensioenrechten. Voor die omzetting is dan ook instemming vereist van u en uw partner.  

Uitfaseren met afkoop
Instemming is ook vereist voor de tweede oplossingsrichting, namelijk het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer. Hiermee komt er een einde aan het in eigen beheer opbouwen van een oudedagsvoorziening. Het in eigen beheer opgebouwde pensioen kan worden afgekocht tegen fiscale waarde. Daarvoor komt een eenmalige afkoopfaciliteit in de vorm van een 80%-regeling. Dat wil zeggen dat u afrekent (u betaalt loonbelasting) over 80% van de fiscale waarde (afkoopsom) van het opgebouwde pensioen in eigen beheer. Verder bent u geen revisierente verschuldigd. 

Hoe nu verder?
Er liggen dus twee concrete oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. De Tweede Kamer is nu aan zet, want er moet een keuze worden gemaakt. Beide oplossingsrichtingen tezamen is wat Staatssecretaris Wiebes betreft geen optie. Mocht de Tweede Kamer vóór 19 februari 2016 kiezen voor hetzij OSEB, hetzij afschaffen van het pensioen in eigen beheer, dan volgt zo snel mogelijk een conceptwetsvoorstel waarin de uiteindelijke oplossing verder is uitgewerkt. De praktijk mag hierop nog reageren. De nieuwe regeling kan dan mogelijk nog ingaan per 1 januari 2017.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsberichten

Nieuwe energiesubsidie voor particulieren en bedrijven
Vanaf 4 januari 2016 kunnen particulieren en bedrijven een tegemoetkoming aanvragen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen of pellet kachels. De subsidie is minimaal € 500.  Het precieze bedrag hangt af van het soort en de specificaties van het apparaat. Het gaat om een meerjarige subsidieregeling die tot 31 december 2020 zal lopen. Jaarlijks wordt het budget voor het daarop volgende jaar bekend gemaakt. Voor 2016 is er € 70 miljoen beschikbaar.

De regels voor het ontvangen van een tegemoetkoming zijn voor particulieren anders dan voor bedrijven. Een particulier kan subsidie krijgen als hij in 2016 een apparaat koopt waarop subsidie mogelijk is en het daarna binnen drie maanden laat installeren, in gebruik neemt en de subsidie aanvraagt. Als particulier kunt u de subsidie dus pas aanvragen als het apparaat niet alleen gekocht maar ook al in gebruik genomen is. Drie maanden na de aankoop vervalt het recht om een subsidieaanvraag in te dienen. 

Voor bedrijven zijn de regels precies omgekeerd. Zij kunnen alleen een subsidie krijgen als zij de subsidie aanvragen voordat ze het apparaat kopen. Na goedkeuring van de subsidie heeft men vervolgens een jaar om het apparaat te kopen en in gebruik te nemen.  Voor meer informatie of uw aanvraag ga naar RVO.nl

Stapsgewijze verlaging WW-uitkering en –rechten
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de publieke WW-uitkering stapsgewijs verlaagd.  Dit gebeurt met één maand per kwartaal, te rekenen vanaf 1 januari 2016. Vanaf april 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 24 maanden in plaats van 38 maanden. De hoogte van de WW-uitkering blijft gekoppeld aan het laatstverdiende loon. Alleen mensen die op of na 1 januari 2016 instromen in de WW krijgen met deze maatregel te maken.

Ook de opbouw van WW-rechten wordt vanaf 1 januari 2016 beperkt. Werknemers bouwen in de eerste tien jaar van hun loopbaan één maand WW-recht op per gewerkt jaar. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand WW op. WW-rechten die werknemers al hebben opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor één maand. De bekorting van de WW-duur werkt een-op-een door in de bekorting van de duur van de WGA-loongerelateerde uitkering. Dit is gunstig voor u als werkgever, of u nu eigenrisicodrager voor de WGA bent of in het publieke bestel zit, omdat de relatief dure WGA-loongerelateerde uitkering maar gedurende een kortere periode aan u wordt toegerekend.

Check definitieve berekening kinderopvangtoeslag
De definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2014 is mogelijk gebaseerd op onjuiste of onvolledige gegevens. Dat meldt de Belastingdienst. Het gaat om de definitieve berekening met een datum van    7 januari 2016. De berekening is gebaseerd op aangeleverde gegevens door de kinderopvangorganisatie. 

Mocht de definitieve berekening niet kloppen, dan kunnen ouders hiertegen bezwaar maken. Bij dat bezwaar moeten ouders kopieën meesturen van de jaaropgave van de kinderopvanginstelling.

Let op: Meldplicht datalekken
Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen ter uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met de introductie van de meldplicht datalekken worden organisaties verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het doel van deze wet is om datalekken zoveel mogelijk tegen te gaan. 

De wet beschouwt iedere inbreuk op persoonsgegevens als een datalek. Hierbij gaat het niet alleen om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens zoals bij een hack, maar ook om het onrecht-matig verspreiden, wijzigen en vernietigen van persoonsgegevens. Ook het verlies van een USB-stick kan een datalek zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels opgesteld over de meldplicht en een Meldloket ingesteld.
Geen verplichte salarisverhoging voor de DGA

Als dga hoort u vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Dit is in een notendop de gebruikelijkloonregeling. In 2016 hoeven directeur-grootaandeel-houders (dga's) zichzelf geen verplichte salarisverhoging toe te kennen. Het minimumbedrag aan gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang is vastgesteld op € 44.000 en daarmee gelijk aan 2015.

Een lager bedrag is mogelijk als de bv aannemelijk kan maken dat 75% van het  loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan de hiervoor beschreven hoofdregel. Het is verstandig om een lager gebruikelijk loon van tevoren af te stemmen met de Belastingdienst. Zo voorkomt u problemen en bewijslast achteraf. 

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd aantrekkelijker
Vanaf 1 januari 2016 is het voor werkgevers aantrekkelijker om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te houden of te nemen. Zo is de opzegtermijn bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met de AOW-gerechtigde werknemer beperkt tot één maand. Bij ziekte geldt een loondoorbetalings-plicht van dertien weken in plaats van maximaal twee jaar.  Het aantal tijdelijke contracten met een AOW-gerechtigde werknemer is verruimd en u hoeft niet in te gaan op een verzoek van de AOW-gerechtigde werknemer voor uitbreiding (of vermindering) van zijn aantal te werken uren. Er zijn ook nieuwe verplichtingen. Zo heeft de doorwerkende AOW'er recht op minimaal het minimumloon of een hoger loon als dit bij cao is bepaald. Bij een reorganisatie bent u verplicht eerst uw AOW-gerechtigde werknemer te ontslaan. Dit gold al in de private sector, maar geldt nu ook in de publieke sector.

Nieuw per 1 januari 2016: Wet flexibel werken
Vanaf 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken in werking getreden (als opvolger van de Wet aanpassing arbeidsduur). Werknemers kunnen vanaf nu daarom een verzoeken indienen bij hun werkgever voor andere werktijden en een andere werkplaats.

Naast een verzoek om het aantal uren aan te passen, kan uw werknemer u verzoeken om te mogen werken op andere tijden of op een andere plek, bijvoorbeeld thuis. Een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur en de werktijd zult u in principe moeten inwilligen, tenzij sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Een verzoek om aanpassing van de werkplek moet u overwegen. U heeft daarbij de vrijheid het verzoek af te wijzen. Doet u dit, dan moet u de afwijzing van het verzoek wel motiveren. De Wet flexibel werken is alleen van toepassing op werkgevers met meer dan tien werknemers. Uw werknemer kan een verzoek indienen als hij of zij een halfjaar bij u in dienst is. Na een verzoek, al dan niet ingewilligd, moet de werknemer een jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek bij u kan indienen.

Boeterente aftrekbaar bij aflossing of rentemiddeling
Door de lage hypotheekrente kiezen steeds meer woningeigenaren ervoor om hun hypotheek open te breken en deze tegen een lagere rente opnieuw vast te zetten. Biedt uw bank hiervoor rentemiddeling aan, dan hoeft u de in rekening gebrachte boeterente niet in één keer te betalen. De boeterente wordt dan 'uitgesmeerd' over de nieuwe rentevaste periode. Met een opslag wordt die boeterente verdiscon-teerd in de nieuwe lagere hypotheekrente.

Recent is duidelijk geworden dat de boeterente bij rentemiddeling aftrekbaar is, mits dit een reële vergoeding betreft voor het renteverlies dat de bank lijdt vanwege het (gedeeltelijk) aflossen, wijzigen of oversluiten van een eigenwoninglening. Andere opslagen die de bank voor de rentemiddeling in rekening brengt zijn niet aftrekbaar, tenzij het totaal van die opslagen verwaarloosbaar is (niet meer dan 0,2%). Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor het risico van vroegtijdig volledig aflossen van de eigenwoningschuld bij verkoop. Heeft u de afgelopen jaren boeterente door middel van rentemid-deling betaald, heeft u deze niet in aftrek gebracht en is de aanslag inkomstenbelasting inmiddels definitief, neem dan contact met ons op. Mogelijk komt u alsnog in aanmerking voor een ambtshalve vermindering.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven