Edwin Kroon RB

  • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

SRA Nieuwsbrief 3e kwartaal 2012 - Deel 1

1.  Miljardenbezuinigingen. U kunt er niet omheen!

Nederland moet flink bezuinigen om het begrotingstekort volgend jaar terug te brengen tot de Europese norm van 3%. Daarom is het 'Lenteakkoord' gesloten over een ingrijpend pakket aan bezuinigings- en hervormingsmaatregelen. Wij hebben vijf belangrijke maatregelen met de mogelijke gevolgen voor u op een rij gezet.

Let op
Het Lenteakkoord is een voorstel en wordt op dit moment doorgerekend door het Centraal Planbureau. Hierna worden de details bekend gemaakt. Welke maatregelen er uiteindelijk doorgaan, is afhankelijk van de komende verkiezingen in september en de uiteindelijke goedkeuring van de Tweede en de Eerste Kamer.

Btw-verhoging nog dit jaar
Het algemene btw-tarief van 19% gaat per 1 oktober 2012 omhoog naar 21%. Het lage btw-tarief van 6% op bijvoorbeeld voedingsmiddelen blijft bestaan. Verder wordt het tarief op de podiumkunsten per 1 juli 2012 teruggedraaid naar 6%.

Volgens critici is een btw-verhoging funest voor de toch al moeizaam draaiende economie. De verwachting is wel dat er een overgangsregeling komt. Mocht dat het geval zijn, dan is waarschijnlijk het moment waarop de te belasten prestatie wordt verricht, bepalend voor welk btw-tarief (19 of 21%) moet worden gehanteerd.

Forse lastenverzwaring voor werkende automobilist
Vrijwel iedere automobilist met een auto van de zaak krijgt in 2013 te maken met een bijtelling, ook als hij minder dan 500 km per jaar privé rijdt. Dat komt omdat de woon-werkkilometers volgend jaar worden belast. Er komt een overgangsregeling voor mensen die nu geen of minder dan 500 privékilometers per jaar maken en voor wie het leasecontract is aangegaan vóór 25 mei 2012.

Ook de belastingvrije reiskostenvergoeding van € 0,19 p/km wordt afgeschaft. Dit geldt alleen voor woon-werkverkeer en voor de werkelijke reiskosten voor openbaar vervoer. De belastingvrije reiskostenvergoeding van € 0,19 p/km voor zakelijke ritten blijft wel bestaan.

Werkgevers betalen extra mee aan ww
Werkgevers gaan vanaf 2014 de eerste zes maanden van de ww-uitkering betalen voor werknemers die zij ontslaan. Dit bedrag mogen zij dan in mindering brengen op een eventuele ontslagvergoeding. Daarnaast gaat in 2013 de ww-premie voor werkgevers tijdelijk omhoog.

Aow-leeftijd sneller omhoog
De aow-leeftijd gaat in 2013 met één maand omhoog. Deze verhoging wordt de jaren daarna stapsgewijs voortgezet. In 2019 is de aow-leeftijd 66 jaar en uiterlijk 2023 krijgt u een aow-uitkering bij een leeftijd van 67 jaar.
Vooral huidige ‘vutters’ worden de dupe als deze maatregel in 2013 doorgaat. Iemand die volgend jaar 65 wordt, ontvangt in de maand van zijn verjaardag al wel pensioen, maar moet een maand langer wachten op zijn aow.

Extra belasting voor hogere inkomens
Hogere inkomens (inclusief bonussen) worden in 2013 extra belast met een tijdelijke werkgeversheffing. Let op: de werkgever betaalt deze heffing dus! Daarnaast wordt de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen verhoogd van 30 naar 75%. 

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

2.  De toekomst van uw hypotheek

De huizenmarkt staat onder grote druk. Dagelijks valt er wel nieuws te lezen over de dalende prijzen, de moeizame hypotheekfinanciering of de langzaam afbrokkelende hypotheekrenteaftrek. Wat staat u als huizenbezitter de komende tijd te wachten?

Beperking hypotheekrenteaftrek
Een ingrijpende maatregel uit het recentelijk gesloten Lenteakkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie is een beperking van de hypotheekrenteaftrek. Blijft dit akkoord na de verkiezingen in september overeind, dan kunt u vanaf 1 januari 2013 de rente van een nieuwe hypotheek alleen nog maar in aftrek brengen als u deze hypotheek annuïtair en in dertig jaar volledig aflost.

Kenmerk van een annuïteitenhypotheek is dat u tijdens de looptijd al aflost. Per maandelijkse termijn is de totale betaling (de som van rente en aflossing) gelijk.

Renteaftrek zal met een annuïteitenhypotheek een stuk minder voordelig zijn. De aftrek is in het begin weliswaar hoog door het grote aandeel van rentebetalingen, maar dit wordt gedurende de looptijd van dertig jaar steeds minder, omdat het aflossingsdeel groter wordt en de rentebetalingen kleiner.

Goed nieuws voor bestaande hypotheken
Het goede nieuws is dat de nieuwe maatregel niet geldt voor de huidige generatie van hypotheekbezitters. Het kan dus voorkomen dat u bij een verhuizing alleen het nieuwe deel van de lening annuïtair moet aflossen om voor dit deel te profiteren van renteaftrek. Wanneer u uw huidige hypotheek na 1 januari 2013 wilt oversluiten, kan dat waarschijnlijk ook zonder dat u het recht verliest op uw ‘oude’ aftrekmogelijkheden.

Ander goed nieuws is dat de overdrachtsbelasting van 2% voor woningen een structureel tarief wordt.

Aanscherping hypotheekregels
Banken hanteren sinds 1 augustus 2011 strengere regels bij het verlenen van een hypotheekfinanciering. De normen zijn sindsdien als volgt:

  • een maximale hypotheek van 106% van de aankoopwaarde van de woning (inclusief 2% overdrachtsbelasting);
  • een begrenzing van het aflossingsvrije deel van de lening tot maximaal 50% van de aankoopwaarde van de woning;
  • minder mogelijkheden voor banken om in individuele gevallen af te wijken van deze regels.

Let op
De strengere hypotheekregels gelden alleen voor nieuw afgesloten hypotheken. Voor bestaande aflossingsvrije hypotheken van vóór 1 augustus 2011 is er niets veranderd, tenzij u de hypotheek wijzigt.

Beter zicht op uw hypotheek
Tot slot heeft minister De Jager nieuwe regels vastgesteld voor banken en verzekeraars die hypotheken verstrekken. Straks krijgt u ruim op tijd automatisch bericht van uw hypotheekverstrekker wanneer uw rentevaste periode afloopt. Daarnaast is De Jager van plan de afsluitprovisie af te schaffen en wil hij banken en verzekeraars dwingen openheid te geven over de opbouw van hun variabele rentetarief voor hypotheken.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

3.  Zorgplicht voor de zzp’er gaat verder dan u dacht

Werkt u veel met zzp’ers, dan is het raadzaam de polis van uw aansprakelijkheidsverzekering nog eens goed te checken op de dekkingsgraad. Onlangs bepaalde de Hoge Raad namelijk dat er een zorgplicht is voor zzp’ers die schade lijden tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Het moet dan wel gaan om werk dat valt binnen de kernactiviteit van uw bedrijf.

Veiligheidsmaatregelen wettelijk verplicht
Een werkgever is wettelijk verplicht om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om zo te voorkomen dat zijn werknemers een bedrijfsongeval krijgen. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat deze plicht ook geldt voor zzp’ers die worden ingehuurd om kernactiviteiten uit te voeren binnen een bedrijf. De Hoge Raad noemt dit ‘werkzaamheden die feitelijk tot de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever behoren’.

Waar moet u aan denken bij beroeps- of bedrijfsuitoefening? Stel u bent bouwondernemer, dan geldt de aansprakelijkheid wanneer u een freelance metselaar zou inhuren, maar niet voor een cateraar om de dagelijkse lunch te verzorgen van uw mensen. Het inhuren van een zelfstandig kok door een restaurant hoort weer wel tot het beroep of bedrijf van de opdrachtgever.
 
Tip
Zorg ervoor dat uw zzp‘ers goed op de hoogte zijn van uw veiligheidsvoorschriften en neem de naleving van deze voorschriften op in het contract. Dat werkt in uw voordeel wanneer een eventuele schadeclaim voor de rechter wordt uitgevochten.

Vergelijkbare positie
De rechtszaak die diende voor de Hoge Raad werd aangespannen door een zelfstandig machinewerker die op de werkvloer van het bedrijf arbeidsongeschikt raakte door een bedrijfsongeval en zelf geen arbeidsongeschiktheidsverzekering had. Hij sprak zijn opdrachtgever vervolgens aan op vergoeding van de schade.

Hoe ver reikt uw zorgplicht?
De Hoge Raad heeft in deze zaak ook uitspraak gedaan over de reikwijdte van de zorgplicht voor de werkgever. De raad redeneert dat een zzp’er en een vaste werknemer in een vergelijkbare positie dezelfde bescherming moeten krijgen van de opdrachtgever. Voorwaarde is wel dat de zzp’er sterk afhankelijk is van de veiligheidsmaatregelen van degene voor wie hij de werkzaamheden verricht. De aansprakelijkheid hangt in dit geval dus sterk van de omstandigheden af.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

4.  Zwaar weer voor pensioen in eigen beheer

Pensioenfondsen hebben het moeilijk en dat betekent dat deelnemers mogelijk aanlopen tegen een korting op het pensioen. Gelukkig overkomt u dat niet met een pensioen in eigen beheer. Maar hoe veilig is uw pensioen nog in deze economisch zware tijden?

Voordelen pensioen in eigen beheer
Pensioen opbouwen in eigen beheer heeft zo zijn voordelen. Als dga houdt u alles zelf in de hand en heeft u, op wat fiscale spelregels na, behoorlijk wat vrijheden. De jaarlijkse reservering aan pensioen is een aftrekpost voor de vennootschapsbelasting en uw bv kan de pensioenreservering voorlopig gebruiken voor allerlei bedrijfsactiviteiten.

Maar aan al die vrijheden kleven ook nadelen. Want hoe u het ook wendt of keert, op de pensioendatum moet uw bv wel in staat zijn om het pensioen uit te keren. En daar gaat het in deze economisch barre tijden nog weleens mis.

Liquiditeitsnood een groot probleem
Veel dga's hebben het pensioenkapitaal belegd, maar beleggingen leveren al een aantal jaren geen goed rendement meer op. Misschien heeft uw bv in het verleden wel een pand aangekocht in de hoop dit pand in de toekomst goed te verkopen. Maar de verkoopbaarheid van panden valt op dit moment behoorlijk tegen en ook de waarde van een pand is de laatste jaren aanzienlijk gedaald. Mogelijk heeft uw bv geld aan u in privé uitgeleend, bijvoorbeeld voor een hypotheek. Wanneer de pensioengerechtigde leeftijd in zicht komt en de bv niet beschikt over voldoende liquide middelen om het pensioen uit te keren, dan kan het zomaar zijn dat u de hypotheek moet aflossen om een pensioen te kunnen ontvangen. Vaak is er dan in privé niet voldoende vermogen aanwezig voor aflossing.

Mogelijke oplossingen
Zoals gezegd, moet er op de pensioendatum voldoende liquiditeit aanwezig zijn om het pensioen uit te keren. Het is geen optie om tegen die tijd genoegen te nemen met wat minder pensioen, want de fiscus komt onherroepelijk bij u aankloppen. In het slechtste geval stelt de fiscus zich op het standpunt dat er geheel of gedeeltelijk wordt afgezien van pensioen, met als gevolg dat de hele pensioenaanspraak dan in één keer progressief is belast, vermeerderd met revisierente.

Om het niet zover te laten komen, kunt u mogelijk nu al maatregelen nemen. Probeer beleggingen weer liquide te maken, overweeg de mogelijkheid van herverzekeren van het pensioen en stel een eventuele dividenduitkering uit de bv uit. Wilt u meer weten over uw mogelijkheden, neem dan contact op met uw adviseur. 

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Tips

1.  Afdrachtvermindering onderwijs nu ook voor buitenlandse opleidingen 
De afdrachtvermindering onderwijs is vanaf dit jaar uitgebreid met buitenlandse opleidingen. Als uw werknemer in het buitenland studeert, komt u mogelijk dus ook in aanmerking voor deze afdrachtvermindering. Maar let op: niet alle buitenlandse opleidingen komen in aanmerking en er gelden aanvullende eisen. Zo moet de opleiding gelijkwaardig zijn aan een Nederlandse opleiding op mbo-niveau (beroepsbegeleidende leerweg of niveau 1 en 2 van de beroepsopleidende leerweg). Bepaalde opleidingen op hbo-niveau kwalificeren ook. Verder heeft u een positieve verklaring nodig van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Deze verklaring vraagt u aan met een speciaal aanvraagformulier Toetsing Buitenlandse opleiding. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u terug op de website DUO-IB-Groep: http://www.ib-groep.nl/zakelijk/klantenservice/wet_vermindering_afdracht.asp.

2. Exportplannen? Maak gebruik van de internationaliseringsvoucher
Wilt u als mkb-ondernemer graag zakendoen met het buitenland, maar heeft u weinig tot geen internationale ervaring, dan kunt u in aanmerking komen voor een internationaliseringsvoucher. Met deze voucher kunt u ondersteuning betalen voor bijvoorbeeld een marktonderzoek of een analyse van uw organisatie. Voor deze ondersteuning kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel, Syntens en ondernemersorganisaties. De voucher dekt 100% van de ondersteuningskosten, met een maximum van € 2.400. De voucher kan worden aangevraagd bij Agentschap NL (www.agentschapnl.nl onder Programma’s & Regelingen > Starters International Business). Meer informatie vindt u ook terug op www.antwoordvoorbedrijven.nl.

3.  Nieuwe spookfacturen ontdekt
Opnieuw duiken er spookfacturen op bij Nederlandse bedrijven. Pas op met bijvoorbeeld recente rekeningen van 'Handel Registratie Voor Het MKB' en 'Nationale Telefoongids'. Dit zijn slechts twee namen van de vele nepbedrijven die valse facturen versturen. Op de website van Steunpunt Acquisitiefraude (www.fraudemeldpunt.nl) staat een lijst met spooknota’s. Controleer deze lijst als u een vreemde factuur ontvangt en het niet vertrouwt. Een spookfactuur kunt u herkennen door goed de kleine lettertjes te lezen. U treft hier bijvoorbeeld een zin aan als: 'dit is geen factuur, maar een aanbieding'. Ontvangt u een spookfactuur en staat deze nog niet op de lijst, meld dit dan bij het steunpunt. Op deze manier helpt u andere ondernemers.

4.  Eenvoudige manier om EIA-voordeel uit te rekenen
Als u in energiebesparing investeert, komt uw bedrijf mogelijk in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Agentschap NL heeft een eenvoudige rekentool gepubliceerd waarmee u op een snelle manier het voordeel van deze aftrek kunt berekenen. De rekentool geeft een eerste indicatie van het fiscale voordeel dat is te behalen met de EIA en is speciaal bedoeld voor de bv. Agentschap NL geeft wel aan dat het daadwerkelijke voordeel afhangt van meerdere factoren en aftrekposten en dat de rekentool dus een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid is. U kunt de tool downloaden via http://www.agentschapnl.nl/content/rekentool-eia.

5.  Flexibele werktijden na ouderschapsverlof
Een baan in combinatie met de zorg voor jonge kinderen blijft soms ook na het ouderschapsverlof moeilijk. Sinds kort kan de werknemer u daarom verzoeken om een tijdelijke aanpassing (bijvoorbeeld een jaar) van uw werktijden. De werknemer moet dit verzoek drie maanden voor afloop van het ouderschapsverlof schriftelijk bij u indienen. Uiterlijk vier weken voordat het verlof ook echt afloopt, moet u hierover een beslissing nemen. 

6.  Hoe zuinig is uw dieselauto?
Overweegt u de aanschaf van een zakelijke dieselauto, ga dan voor zuinig. Is de CO2-uitstoot van de auto niet hoger dan 50 gr/km, dan profiteert u de eerste zestig maanden van een nihilbijtelling in de loon- of inkomstenbelasting. Het kenteken moet dan wel vóór 1 januari 2014 voor het eerst op naam zijn gesteld. Maar ook als de tenaamstelling van het kenteken van de auto plaatsvindt in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016, heeft u een voordeel. In dat geval geldt namelijk gedurende zestig maanden een verlaagde bijtelling van 7%. Op het gebied van de bpm is er minder goed nieuws voor de dieselauto. Even leek het erop dat de bpm-dieseltoeslag niet zou gelden voor zuinige dieselauto’s, maar daar is verandering in gekomen. Over de periode 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012 kan daarom alsnog dieseltoeslag worden geheven voor een dieselauto met een CO2-uitstoot van minder dan 92 gr/km.

7.  Update flexibilisering bv-recht 
Zoals u weet, zijn er plannen om het bv-recht te vereenvoudigen en te flexibiliseren. Waarschijnlijk wordt dit recht vanaf 1 juli 2012 aangepast, maar helemaal zeker is dit niet. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft inmiddels bevestigd dat het ministerie streeft naar 1 juli als ingangsdatum. Of deze datum gehaald wordt, hangt echter af van de verdere behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven