Edwin Kroon RB

 • Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Nieuwsbrief - 2e kwartaal 2007

1. Afschrijvingsbeperking bedrijfspanden bij buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen

"De heer De Bie is samen met nog drie maten werkzaam in fysiotherapiepraktijk Hoogendal te Nijverdal. Het pand waarin de praktijk is gevestigd is eigendom van de heer De Bie en wordt door hem verhuurd aan de maatschap."

Vraag: Wat zijn de effecten van de nieuwe afschrijvingsregels op bedrijfspanden? Vanaf 1 januari 2007 zijn de afschrijvingsmogelijkheden op bedrijfspanden beperkt. U mag slechts afschrijven totdat de zogenoemde bodemwaarde is bereikt.

 • Voor een gebouw in eigen gebruik is de bodemwaarde gelijk aan 50% van de WOZ-waarde; het gebouw wordt als bedrijfsmiddel in de eigen onderneming gebruikt, of in de onderneming van een verbonden persoon of lichaam.
 • Voor een gebouw dat als belegging dient is de bodemwaarde gelijk aan 100% van de WOZ-waarde. Dit is het geval als meer dan 70% van het pand wordt verhuurd aan derden.
  Bij een fiscale boekwaarde die lager is dan de bodemwaarde is afschrijving dus in het vervolg niet meer mogelijk.

Bent u vóór 1 januari begonnen met de afschrijving op een gebouw dan kunt u nog maximaal drie jaar op basis van de oude regels afschrijven.

Vraag: Kan er sprake zijn van een beleggingspand als ik het pand verhuur aan de vof of de maatschap? Bezit u als firmant een bedrijfspand dat wordt gebruikt door de vof of de maatschap, maar u heeft het pand niet ingebracht in de firma, dan is er sprake van buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen. Er kan nu sprake zijn van een gebouw ter belegging. Dit is het geval als er vier of meer firmanten zijn die ieder een gelijk winstaandeel hebben. Het gebouw wordt dan voor 75% of meer ter beschikking gesteld aan anderen.

Vraag: Hoe kan ik voorkomen dat er sprake is van een beleggingspand? Het is raadzaam om na te gaan of het mogelijk is de situatie zo te wijzigen dat er toch sprake is van een gebouw in eigen gebruik. U zou het gebouw alsnog in de maatschap of vof kunnen inbrengen. Een andere oplossing kan de verandering van de winstverdeling zijn.

Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

2. Arbeidstijdenwet vanaf 1 april vereenvoudigd

"De politie slaagt er nog steeds niet in om zich aan de arbeids- en rusttijden te houden. De naleving is nog steeds onvoldoende", concludeert de Arbeidsinspectie in een onderzoek. De arbeidstijdenwet regelt hoe lang een werknemer maximaal mag werken en wat de rusttijden zijn. De wet is geschreven om werknemers te beschermen. De arbeidsinspectie controleert op naleving en kan bij overtreding een boete opleggen. Sinds 1 april is de arbeidstijdenwet vereenvoudigd: voor de politieorganisatie een gunstig besluit. En voor u?

De nieuwe wet kent nog maar vier regels over de maximale arbeidstijd. Deze zijn:

 • Maximaal twaalf uur per dienst.
 • Maximaal 60 uur per week.
 • In een periode van vier weken mag een werknemer gemiddeld 55 uur per week werken.
 • Per zestien weken mag een werknemer gemiddeld 48 uur werken.

Het minimum aantal vrije zondagen per jaar blijft dertien. Het is toegestaan om in een CAO een lager aantal af te spreken, maar iedere individuele werknemer heeft het recht om te weigeren.

Werknemers in nachtdienst?
Een nachtdienst mag niet langer duren dan tien uur. Daarnaast geldt dat een werknemer niet meer dan 36 diensten per zestien weken mag draaien. Dit aantal kan worden verhoogd tot 140 diensten per jaar mits dit geschiedt in onderling overleg tussen werkgever en ondernemingsraad of vastgelegd wordt in een CAO. Na één of meer nachtdiensten geldt altijd een langere rusttijd.

Recht op pauze
Over het aantal pauzes en het tijdstip kunnen werkgevers en werknemers onderling afspraken maken. Er gelden echter wel de volgende spelregels:

 • Werkt een werknemer langer dan 5 ½ uur, dan heeft hij recht op minimaal 30 minuten pauze. Dit mag worden gesplitst in twee keer een kwartier.
 • Werkt een werknemer langer dan tien uur, dan is de pauze minstens 45 minuten. Ook dit mag worden gesplitst in meerdere pauzes van minimaal een kwartier

CAO
Geldt bij u een CAO, dan is er een overgangsregeling. De oude wet blijft van toepassing tot op het moment dat de CAO afloopt, maar tot uiterlijk1 april 2008.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

3. Eigen baas over uw pensioenuitkering

Misschien maakt u als DGA al plannen voor als u met pensioen bent: een nieuwe boot, een wereldreis, of een extra investering in uw favoriete tijdsbesteding. Dan is het ook belangrijk om te weten wat uw financiële armslag zal zijn. Dit is niet alleen afhankelijk van hoe u uw pensioen tijdens uw werkzame leven heeft opgebouwd, maar ook van de mogelijkheden waarop u uw pensioen kunt laten uitkeren. Zo is niet alleen de ingangsdatum flexibel, maar ook de hoogte van de uitkering. Daarnaast moet een beslissing worden genomen over het wel of niet indexeren van pensioenuitkeringen.

Ingangsdatum
U kunt eerder of later met pensioen gaan dan de in de pensioentoezegging genoemde pensioenleeftijd. Uitgangspunt blijft het pensioen dat u op pensioenleeftijd zou genieten. Dit pensioen wordt actuarieel herrekend met de rente en de sterftekans.

Als uw pensioen later ingaat, dan ontvangt u hogere uitkeringen. U heeft immers meer kapitaal opgebouwd (rente) en er hoeft waarschijnlijk minder lang uitgekeerd te worden. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De pensioenuitkeringen moeten uiterlijk bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd ingaan dan wel op het moment dat het actuarieel herrekende pensioen meer dan 100% bedraagt van het pensioengevende loon.

Laat u uw pensioen eerder ingaan dan zullen de uitkeringen (uiteraard) lager zijn. Dit kan wel zo'n 7 procent per jaar uitmaken.

Variabele uitkering
Een andere mogelijkheid is om jaarlijks een ander bedrag te laten uitkeren, bijvoorbeeld omdat u tijdens de eerste pensioenjaren in goede gezondheid optimaal wilt genieten, en later bereid bent om zuiniger te leven dan wel minder nodig hebt. Alle mogelijkheden zijn toegestaan, mits de laagste uitkering maar tenminste 75 procent bedraagt van de hoogste.

Indexering
Veel pensioenregelingen bevatten een of andere vorm van aanpassing aan de loon- en/of prijsontwikkeling. Als pensioenen niet worden aangepast, daalt de koopkracht van de uitkeringen door de optredende inflatie. Het waarde- of welvaartsvast houden van de pensioenuitkeringen wordt aangeduid als indexatie van pensioenrechten. Veelal is in eigen beheersituaties overeengekomen dat indexatie alleen plaatsvindt als de vermogenspositie van de vennootschap dit toelaat. Het is verstandig om op het moment dat de pensioenuitkeringen ingaan de beslissing te nemen of pensioenuitkeringen geïndexeerd zullen worden, en tot welke hoogte.

Tot slot: leg uw wensen bijtijds vast!
Het maakt niet uit hoe u uw uitkering wilt aanpassen, als u dit maar van te voren vastlegt. Dit moet uiterlijk op de dag dat het pensioen zou moeten ingaan. Vraag uw SRA-Adviseur om advies

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

4. Directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn werkkamer thuis

De heer Jansen is directeur-grootaandeelhouder van Jansen BV. Regelmatig werkt hij vanuit huis. Voor het gebruik van zijn werkkamer thuis ontvangt hij een vergoeding van de BV en de BV brengt op haar beurt kosten en uitgaven in aftrek. Maar schijn bedriegt, althans bekeken vanuit fiscaal oogpunt. Een vergoeding is vrijwel altijd bij hem belast en alleen bepaalde kosten zijn aftrekbaar voor de BV. De fiscus maakt onderscheid tussen de kwalificerende werkruimte en de fiscaal niet- kwalificerende werkruimte.

De kwalificerende werkruimte
Vormt uw werkruimte een zelfstandig deel van de woning? Is er sprake van een eigen ingang of opgang en eigen sanitair? In dat geval voldoet de ruimte aan het zelfstandigheidscriterium. Daarnaast dient een aanzienlijk deel van het inkomen (het inkomenscriterium) in of vanuit de werkruimte te worden verdiend. De fiscus gaat uit van een percentage van 70%, waarbij tevens nog onderscheid wordt gemaakt of u naast de werkruimte thuis ook nog beschikking heeft tot een werkruimte elders.

De vergoeding die u van uw BV ontvangt, moet een reële zakelijke gebruiksvergoeding zijn. Deze wordt bij u belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Nu de ruimte een zelfstandig onderdeel is van de eigen woning berekent u het eigenwoningforfait exclusief de werkruimte. De hypotheekrente die u betaalt voor de werkruimte kunt u aftrekken van de ontvangen vergoeding. Dit geldt ook voor de inrichtings-, verwarmings- en energiekosten die betrekking hebben op de werkruimte. De BV kan de vergoeding als kosten aftrekken. Wordt het pand in de toekomst verkocht dan is een waardestijging van de werkruimte progressief belast in box 1.

De niet-kwalificerende werkruimte
U moet hierbij denken aan een zolder, een slaapkamer, een vertrek in de privé-woning die niet voldoet aan het zelfstandigheidscriterium en inkomenscriterium. De werkruimte vormt nu een onzelfstandig deel van de eigen woning. De vergoeding die u van uw BV ontvangt, wordt bij u belast als loon en vormt voor uw BV weer een aftrekpost. Kosten voor inrichting, verwarming en energie zijn niet aftrekbaar. Het eigenwoningforfait en de hypotheekrente vallen volledig onder de eigen woning. Een waardestijging van de werkruimte is bij verkoop niet belast.

Belastingvrije vergoeding
Maakt u in de werkruimte gebruik van een computer, telefoon en is de inrichting specifiek en alleen voor zakelijke doeleinden geschikt, dan kan hiervoor wel een belastingvrije vergoeding worden verstrekt die bij de BV aftrekbaar is. Dit geldt ook voor de energiekosten die toe te rekenen zijn aan de gebruikte apparatuur.

Vraag uw adviseur naar de voorwaarden.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

5. Heffingsrente: rentevoordeel of -nadeel

Ieder jaar dient de heer Van Oort voor 1 april zijn belastingaangifte in. Rond juni ontvangt hij dan een voorlopige aanslag, waarbij naast een te betalen bedrag ook altijd heffingsrente in rekening wordt gebracht. Hij vraagt zich af of dit wel terecht is en of hij verplicht is om deze rente te betalen.

Wat is heffingsrente
Heffingsrente wordt door de Belastingdienst aan u in rekening gebracht of vergoed als achteraf blijkt dat u te weinig of teveel belasting heeft betaald. Hierdoor wordt voorkomen dat rentevoor- of nadelen kunnen ontstaan. Het bedrag aan heffingsrente staat apart vermeld op een belastingaanslag. De regeling geldt in ieder geval voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting.

Hoogte heffingsrente
De heffingsrente wordt per kwartaal berekend over het te betalen of te ontvangen belastingbedrag.


Het percentage voor 2006 bedroeg:3e kwartaal:4,00%

4e kwartaal:4,25%
Het percentage voor 2007 bedraagt:1e kwartaal:4,70%

2e kwartaal:5,00%

Voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting wordt de heffingsrente berekend vanaf 1 juli van het lopende belastingjaar.

Voorbeeld
U ontvangt met dagtekening 15 juni een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2006 en bent € 1.500 aan belasting verschuldigd. De heffingsrente wordt nu berekend over de periode 1 juli 2006 t/m 15 juni 2007. Rekening houdend met de verschillende percentages bent u € 64 aan rente verschuldigd.

Heffingsrente beperken
U kunt niet voorkomen dat u heffingsrente betaalt, maar u kunt het te betalen bedrag wel beperken. Als vaststaat dat u over het jaar 2007 belasting verschuldigd bent, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een voorlopige aanslag op te leggen. Ligt de dagtekening van deze aanslag voor 1 juli dan bent u voor de rest van 2007 geen rente verschuldigd. De rente wordt dan pas berekend vanaf 1 januari 2008.

Sparen bij de fiscus
Verwacht u een aanzienlijke teruggaaf, dan is het aantrekkelijk om uw geld pas na afloop van het belastingjaar terug te vragen. De rentevergoeding (4,7% en hoger) is op dit moment meer dan dat u bij de bank krijgt. U spaart dan als het ware bij de fiscus.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

6. Hoe voordelig is de auto van de zaak?

"De fiscus opent de jacht op zakelijke rijders die de Belastingdienst tillen met privé gereden kilometers. De dienst zet wagens in die kentekens gaan scannen bij pretparken, woonboulevards, bouwmarkten, evenementen en grensovergangen in de vakantieperiodes." Een bericht uit de media dat aanzet tot nadenken: is een auto van de zaak wel zo voordelig voor u als DGA of ondernemer?

Voordelen auto van de zaak
Rijdt u een auto van de zaak dan zijn alle kosten die hiermee verband houden in de onderneming aftrekbaar. Onder de af te trekken kosten vallen naast benzine ook de kosten van financiering, parkeren, wassen, veerpont en tolgelden. Jaarlijks vindt er een bijtelling plaats voor het privé-gebruik. Deze bedraagt 22% van de cataloguswaarde. Bent u ondernemer dan verhoogt de bijtelling uw fiscale winst. Voor een werknemer of voor de directeur-groot-aandeelhouder wordt hiermee in de loonbelasting rekening gehouden.

De bijtelling kunt u voorkomen door aan te tonen dat u jaarlijks voor niet meer dan 500 km privé met de auto heeft gereden.

Voordelen auto in privé
Maakt u met uw privé-auto zakelijke kilometers dan bedraagt de maximale vrijgestelde vergoeding € 0,19 per gereden kilometer. Dit bedrag is all-in. Het is dus niet mogelijk om daarnaast nog bijvoorbeeld kosten van parkeren en wassen in rekening te brengen. Voor de bepaling van het aantal zakelijke kilometers wordt het woon-werkverkeer gezien als zakelijk.

Het voordeel van een auto privé is dat u geen bijtelling heeft. Het nadeel is dat de zakelijke kilometers moeten worden bijgehouden.

Optimale keuze
Het is niet eenvoudig om te bepalen welke keuze (auto van de zaak of auto privé) fiscaal het meest aantrekkelijk is. Dit is geheel afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden zoals het aantal kilometers dat u rijdt.Daarnaast speelt het een rol of u gebruik wenst te maken van een lease-auto of dat u de auto tot uw ondernemingsvermogen rekent. Naast de inkomstenbelasting spelen ook allerlei BTW-aspecten mee.

Zijn de autokosten relatief laag en rijdt u veel zakelijke kilometers dan kan het voordelig zijn om te kiezen voor een auto in privé. Vraag uw SRA-Adviseur naar de mogelijkheden.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

7. Uw schenking in handen van ex-schoonzoon of -dochter?

Door tijdens het leven schenkingen te doen aan toekomstige erfgenamen, kunt u de erfenis verkleinen. Uw erfgenamen betalen dan na uw overlijden minder successierecht. Als u de schenkingen over meerdere jaren spreidt maakt u bovendien optimaal gebruik van de schenkingsvrijstellingen. Veel ouders gunnen hun kinderen graag een voordeel, maar willen niet dat vervolgens na een echtscheiding de ex-echtgenoten van hun kinderen recht hebben op de helft van de schenking. Om dit te voorkomen kunt u schenken onder 'uitsluiting'.

Uitsluitingsclausule
U kunt bepalen dat uw schenking en de opbrengsten daarvan niet zullen vallen in de gemeenschap van goederen waarin uw kind is gehuwd. Het is verstandig om de schenking met uitsluitingsclausule schriftelijk vast te leggen (eventueel notarieel). Gaat u kind scheiden dan zal de advocaat van de tegenpartij namelijk een bewijs vragen van deze clausule.

Echtscheiding
Komt het tot een echtscheiding dan moet het duidelijk zijn dat het vermogen nog steeds bestaat. Hiervan is ook sprake als met het geld bijvoorbeeld een antieke kast is gekocht. De kast komt dan "in de plaats van" en valt daardoor ook onder de uitsluitingsclausule. Deze moet dan wel voor tenminste 50% aangeschaft zijn met het geschonken bedrag.

Uitzonderingen
De uitsluitingsclausule vervalt in de volgende gevallen:

 • Als uw kind besluit om het geld, of een goed wat er voor in de plaats is gekomen, te schenken aan de partner.
 • Mocht uw kind overlijden, dan is zijn of haar wederhelft erfgenaam ondanks de uitsluitingsclausule.

Belastingvrij schenken in 2007
U mag dit jaar € 4.412 belastingvrij schenken aan uw kinderen. Zijn uw kinderen tussen de 18 en 35 jaar dan kunt u eenmalig een vrijgesteld bedrag schenken van € 22.048. Vóór 1 maart 2008 moet van een verhoogde schenking aangifte worden gedaan. Op het aangiftebiljet kunt u aangeven dat u zich beroept op de schenkingsvrijstelling.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

8. Zorgverzekeringswet (Zvw): de regels van het spel

Veel ondernemers krijgen in april of mei een brief van de Belastingdienst omdat over het jaar 2006 voor een aantal werknemers teveel aan bijdrage Zvw is afgedragen. De zorgverzekeringswet verdient geen prijs voor eenvoud en duidelijkheid. Van administratieve lastenverlichting is zeker geen sprake. De Belastingdienst betaalt de in 2006 teveel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet terug. Deze teruggaaf levert u als werkgever heel wat extra werk op.

Op het salaris van de werknemers die bij u in dienst zijn heeft u een bijdrage Zvw ingehouden en afgedragen tot het maximum-bijdrageloon van € 30.015 (in 2006). Deze ingehouden bijdrage heeft u ook vergoed aan uw werknemers.

Terugbetaling van teveel betaalde bijdrage
Heeft een werknemer meerdere dienstbetrekkingen of naast zijn loon nog een uitkering, dan kan het gebeuren dat teveel bijdrage Zvw is ingehouden en afgedragen. Iedere werkgever of uitkeringsinstantie houdt namelijk verplicht in tot het maximum-bijdrageloon. De Belastingdienst berekent de hoogte van het teveel betaalde bedrag en betaalt dit terug. Wie deze bijdrage ontvangt is geheel afhankelijk van de situatie. Dit kunt u als werkgever zijn, maar het kan ook de uitkeringsinstantie of uw werknemer zelf zijn.

Hoe verwerkt u de teruggaaf in de loonadministratie?
Het bedrag dat u van de Belastingdienst ontvangt, betaalt u niet door aan uw werknemer. Hij of zij heeft dit bedrag in 2006 al van u vergoed gekregen. In het aangiftetijdvak dat u het bedrag ontvangt boekt u dit als 'negatief loon' in kolom 13 van de loonstaat. Op die manier krijgt de werknemer de teveel betaalde loonheffing over de ontvangen vergoeding Zvw terug. Het bedrag dat u heeft opgevoerd als negatief loon, telt u tot slot weer bij in kolom 17.

De teruggaaf van de bijdrage Zvw over 2006 mag u in de aangifte niet verrekenen met de in te houden bijdrage Zvw in 2007. Heeft u recht op teruggaaf maar eind mei nog geen brief van de Belastingdienst ontvangen, neem dan contact op met uw adviseur.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

9. Tips

1. Arboregelgeving ook voor werkplek thuis
Als een werknemer regelmatig vanuit huis werkt, dan is de werkgever verantwoordelijk voor de inrichting van de thuisplek. Dit blijkt uit een recentelijke uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam. Volgens het Gerechtshof is de Arboregelgeving van toepassing. Een werkgever moet zorgen dat de werknemer thuis op ergonomisch verantwoorde wijze kan werken.

2. Zelfstandigenaftrek nu ook voor 65-plusser
Met ingang van 2007 komt de ondernemer die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar of ouder heeft bereikt in aanmerking voor 50% van de zelfstandigenaftrek. Voldoet u aan het urencriterium (1.225 uur per jaar) dan bedraagt de aftrek minimaal € 2.190 en maximaal € 4.514.

3. No-claim: reken uzelf niet te snel rijk
Heeft u in 2006 geen zorgkosten gedeclareerd, dan heeft u eind maart van uw zorgverzekeraar € 255 no-claim korting ontvangen. Er zit echter een addertje onder het gras. Het alsnog terugvragen van betaalde ziektekosten over 2006 leidt tot terugbetaling van de no-claim.

4. Middeling inkomen kan leiden tot belastingteruggaaf
Heeft u de afgelopen jaren sterk wisselende inkomsten in box I gehad, dan heeft u waarschijnlijk meer belasting betaald dan wanneer de inkomsten gelijkmatig waren geweest. Door over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren uit te gaan van de gemiddelde inkomsten kan middeling in een aantal gevallen leiden tot een teruggaaf van teveel betaalde belasting. Er geldt een drempel van € 545.

5. Nieuwe klant: check financiële positie
Voordat u een opdracht aanneemt is het verstandig om meer over de financiële positie van uw klant te weten. Zo voorkomt u een hoop ellende achteraf. Vooral als het een nieuwe klant betreft. Met een simpele check bij de Kamer van Koophandel krijgt u snel en makkelijk een indicatie van de kredietwaardigheid van uw klant. Zie voor meer informatie: http://www.kvk.nl/.

6.Teveel loonheffingen betaald in 2006? Verzoek om versnelde teruggaaf
Het kan gebeuren dat u als inhoudingsplichtige in 2007 nog een 'losse correctie' over een tijdvak in 2006 heeft ingediend, waardoor u minder loonheffing verschuldigd bent. In dat geval ontvangt u het teveel betaalde van de Belastingdienst terug. Dit kan echter nog enige tijd duren. Verzoek in zo'n geval om versnelde teruggaaf.

7. Bijtelling privé-gebruik auto
Als directeur-grootaandeelhouder wordt u geacht jaarlijks zo'n € 39.000 aan salaris van uw BV te ontvangen (gebruikelijk loon). Sinds 1 januari 2006 behoort het privé-gebruik van een auto tot het loon voor loonheffing. Om aan het gebruikelijk loon te komen telt dus uw bijtelling van de auto mee. Let op: voor de premieheffing werknemersverzekeringen is dit niet het geval.

8. De auto met een buitenlands kenteken
Bent u woonachtig in Nederland, maar rijdt u in een auto met een buitenlands kenteken, dan kunt u onder voorwaarden een vrijstelling van BPM krijgen. Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd bij de Douane. De BPM-vrijstelling voor kortstondig gebruik is recentelijk verlengd van één week naar één maand. De teruggaafregeling geldt voor motorvoertuigen met een registratiedatum op of na 16 oktober 2006.

9.MKB-vrijstelling
Vanaf 2007 heeft u als ondernemer recht op een MKB-vrijstelling van 10% over de winst uit onderneming. Bij het opleggen van de voorlopige aanslagen is met deze vrijstelling echter geen rekening gehouden. Uw voorlopige aanslag kan daardoor te hoog zijn vastgesteld. Om dit zo snel mogelijk te herstellen kunt u een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

10. Kennisoverdracht wordt gesubsidieerd
Dankzij de subsidieregeling Innovatievouchers kunt u als MKB-ondernemer gebruik maken van reeds bestaande kennis bij verschillende kennisinstellingen. Dit kan u verder helpen bij de verbetering van uw product, productieproces of uw dienst. Iedere MKB-ondernemer heeft éénmalig recht op een voucher van € 2.500. Daarnaast kunt u ook in aanmerking komen voor een grotere voucher van € 7.500. Meer informatie hierover vindt u op de site van http://www.senternovem.nl/.

11. Nu ook arbeidskorting voor buitenlandse belastingplichtigen
Buitenlandse belastingplichtigen die in Nederland werkzaamheden verrichten, hadden tot voor kort geen recht op de arbeidskorting. Dit recht werd alleen verleend wanneer geopteerd was voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. De rechter heeft bepaald dat dit in strijd is met het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese gemeenschap. Ook de buitenlandse belastingplichtige heeft voortaan recht op de Nederlandse arbeidskorting.

12. BTW-vrijstelling voor beroepsopleidingen
Op 1 april 2007 zou voor onderwijsinstellingen de mogelijkheid om voor bepaalde beroepsopleidingen te kiezen voor BTW-heffing vervallen. Het ministerie van Financiën heeft besloten om deze keuzemogelijkheid bij bepaalde beroepsopleidingen alsnog te verlengen.

Het uitstel is verleend omdat momenteel overleg wordt gevoerd met de branche.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven