Edwin Kroon RB

  • Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Nieuwsbrief oktober 2016

1. Hoogte van het gebruikelijk loon van een medisch specialist die een aanmerkelijk belang heeft in de BV van waaruit de (medisch-specialistische) werkzaamheden worden verricht

Inleiding
Het loon van iemand die in loondienst is bij de eigen BV moet ten minste gesteld worden op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (ex. artikel 12a van de Wet op de Loonbelasting 1964). In deze nieuwsbrief wordt een berekening gemaakt van het gebrui-kelijk loon van medisch specialisten die gebaseerd is op de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS). Naar onze mening geven deze arbeidsvoorwaarden een goede basis voor de berekening van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking van een medisch specialist met een aanmerkelijk belang in zijn of haar besloten vennootschap.

Loon van medisch specialisten op grond van de AMS
Op grond van de AMS bestaat het loon van medisch specialisten in loondienst uit een vast maandbedrag plus vakantiegeld dat vastgesteld is op 8% van het voornoemde loon. De medisch specialist heeft daarnaast recht op een inconveniëntentoeslag die is opgebouwd uit een frequentie- en een intensiteitstoeslag. Beide toeslagen worden berekend als percentage van het brutoloon exclusief vakantiegeld en zijn afhankelijk van het aantal avond-, nacht-, en weekenddiensten alsmede van het aantal uren dat tijdens deze diensten wordt gewerkt.

De frequentietoeslag bedraagt 0% bij minder dan twee nacht-, avond-, of weekenddiensten en maximaal 6% bij gemiddeld meer dan tien avond-, nacht-, of weekenddiensten. De intensiteitstoeslag bedraagt 0% bij gemiddeld minder dan acht gewerkte uren tijdens voornoemde diensten en maximaal 15% bij gemiddeld 24 of meer gewerkte uren.

De pensioenpremies worden in gelijke verhoudingen gedragen door de werkgever en de werknemer. De (gemiddelde) pensioenpremie bij SPMS bedraagt € 29.464 waarvan 50% (is € 14.732) gedragen wordt door de werknemer

Berekening gebruikelijk loon van de medisch specialist met een aanmerkelijk belang
Onderstaand vindt u drie berekeningen van het loon van medisch specialisten op grond van de AMS, met als basis de maximale-, gemiddelde- en minimale toeslagen.

Maximaal Minimaal Gemiddeld
Maandsalaris € 11.162 € 11.162 € 11.162
Jaarsalaris € 133.944 € 133.944 € 133.944
Vakantiegeld € 10.716 € 10.716 € 10.716
€ 144.660 € 144.660 € 144.660
Frequentietoeslag € 8.037 € 4.018 0
Intensiteitstoeslag € 20.092 € 10.046 0
€ 172.788 € 158.724 € 144.660
Pensioenpremie (deel werknemer) € 14.732 € 14.732 € 14.732
loon € 158.056 € 143.992 € 129.928
Gebruikelijk loon (75%) € 118.542 € 107.994 € 97.446


Wanneer een medisch specialist in loondienst recht zou hebben op de maximale toeslagen dan zou het gebruikelijk loon van een vergelijkbare medisch specialist met een aanmerkelijk belang gesteld kunnen worden op € 118.542. Daarbij wordt opgemerkt dat het gebruikelijk loon hoger of lager kan zijn indien de specifieke feiten en omstandigheden van een medisch specialist daartoe aanleiding geven.

Conclusie
Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld aan de hand van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Bij medisch specialisten ligt het voor de hand om daarbij uit te gaan van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS). Het gebruikelijk loon dient daarbij ten minste gesteld te worden op 75% van het loon uit deze meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

2. Einde pensioen in eigen beheer! Wat moet u nu gaan doen?

Vanaf 1 januari 2017 zal het naar alle waarschijnlijkheid voor de DGA niet meer mogelijk zijn pensioen in eigen beheer op te bouwen. De DGA kan vanaf dat moment alleen nog nieuwe pensioenrechten opbouwen bij een professionele partij.

Let op!
De Eerste en Tweede Kamer moeten nog instemmen met het wetsvoorstel van het kabinet.

Wat betekent het voor u dat het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft en met welke praktische zaken moet u rekening houden?

Let op!
Houdt u het pensioen in eigen beheer in stand, pas dan extra op met dividenduitkeringen. Een dividenduitkering is namelijk pas mogelijk als er voldoende vermogen in uw bv is en blijft voor de dekking van het pensioen. Om dit de bepalen moet u niet uitgaan van de fiscale waarde van de pensioenverplichting zoals die op de balans staat, maar van de commerciële waarde.

Naast dat u uw pensioen in eigen beheer ongewijzigd kunt laten, worden er in het wetsvoor-stel twee faciliteiten voorgesteld: het afkopen van het pensioen en het omzetten van het pensioen in een oudedagsverplichting.

Afkopen van het pensioen
U kunt het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer fiscaalvriendelijk met een belastingkorting afkopen. Daarbij wordt uw pensioenaanspraak zonder fiscale gevolgen afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Hierdoor verdwijnt het verschil tussen commerciële en fiscale waarde. De afgestempelde pensioenaanspraak kunt u vervolgens fiscaal vriendelijk met een belastingkorting afkopen. Deze korting geldt slechts gedurende drie jaar en wordt maximaal verleend over de fiscale (balans)waarde van de pensioenver-plichting op 31 december 2015. Over de waardestijgingen na die datum wordt geen korting verleend.

Let op!
Afkoop in 2017 lijkt gunstiger dan in de latere jaren. Bij afkoop moet echter wel daadwerkelijk worden afgerekend met de Belastingdienst en dus loonbelasting worden betaald. Als dit geld niet beschikbaar is, is afkoop daarom niet mogelijk. Overigens kan de betaling wel zo ver mogelijk worden uitgesteld: door de afkoop pas eind 2017 te laten plaatsvinden, kan betaling van de loonbelasting worden doorgeschoven naar januari 2018.

Na afkoop wordt de afkoopsom (na aftrek van de loonbelasting) aan de DGA uitgekeerd of schuldig gebleven. Bij het maken van de keuze tussen wel of geen afkoop moet daarom ook rekening gehouden worden met de inkomstenbelastingheffing over dit privévermogen. Zolang het pensioen niet is afgekocht, wordt namelijk geen inkomstenbelasting geheven over de waarde van de pensioenaanspraken. Inkomstenbelasting wordt dan pas geheven over de daadwerkelijke (toekomstige) pensioenuitkeringen.

Nabestaandenpensioen
Er is echter een nog veel groter latent probleem aanwezig bij de afkoop van het pensioen. Vaak bevat het pensioen van de DGA namelijk ook een zogenoemd nabestaandenpensioen. Afkoop is in deze gevallen alleen mogelijk als de partner toestemming geeft. Deze toestem-ming is niet zonder meer vanzelfsprekend. De partner moet namelijk zijn of haar rechten prijsgeven en wordt daarvoor niet automatisch gecompenseerd. Weliswaar kan de partner meeprofiteren van een hoger (dividend)inkomen, maar medewerking van de partner is niet gegarandeerd.

Let op!
Als de DGA ooit is gescheiden, is er vaak ook een ex-partner die medegerechtigd is tot een deel van de pensioenaanspraken. Afkoop is ook in deze gevallen alleen mogelijk als de ex-partner meewerkt. Die medewerking zal waarschijnlijk niet heel soepel verlopen en de ex-partner zal vaak financieel gecompenseerd willen worden. De staatssecretaris van Financiën laat al weten dat deze compensatie op dat moment geen schenking vormt.

Omzetten pensioen in een oudedagsverplichting
U kunt uw opgebouwde pensioen in eigen beheer omzetten in een oudedagsverplichting. Ook dan vindt eerst zonder fiscale gevolgen de afstempeling van de pensioenafspraak plaats naar fiscale (balans)waarde. Deze afgestempelde pensioenafspraak wordt vervolgens omgezet in een spaarverplichting voor de oude dag.

Tip
Deze faciliteit zou van toepassing zijn als er onvoldoende geld is om de loonbelasting bij afkoop te betalen. Ook als er weinig of geen pensioen is opgebouwd, kan deze faciliteit een optie zijn.

De oudedagsverplichting mag tot de pensioendatum worden opgerent tegen de marktrente. Vervolgens wordt bij het bereiken van de pensioendatum gedurende twintig jaren een gelijk bedrag uitgekeerd, waarna de oudedagsverplichting verdwenen is. In deze variant blijft dus het geld beschikbaar binnen de onderneming waarvan uiteindelijk ook een oudedagsuitkering kan worden gedaan.

Let op!
Ook bij deze faciliteit geldt dat de (ex)partner moet meewerken aangezien ook hier de pensioenaanspraken worden prijsgegeven.

Het zal bepaald niet eenvoudig zijn te bepalen wat voor u het voordeligste is. Bovendien is het daarna dan ook nog de vraag of uw keuze (financieel en qua medewerking van de partner) wel mogelijk is. Als DGA moet u zich hierover goed laten adviseren. Dit geldt zeker ook voor de partner.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

3. Bijtelling auto van de zaak ondanks verbod privégebruik

Ondanks een verbod op privégebruik, het wisselend gebruik door verschillende werknemers en het parkeren van de auto’s bij het kantoor van de werkgever acht het gerechtshof een naheffingsaanslag van € 85.000 en een boete van € 5.000 passend in deze situatie. Had deze werkgever zijn zaken beter op orde gehad, dan had hij deze forse aanslag en boete wellicht kunnen voorkomen.

De valkuilen
De werkgever dacht dat het wel goed zat. Hij had zijn werknemers immers meegedeeld dat privégebruik van de auto niet was toegestaan. Daarnaast stonden de auto’s niet aan één werknemer specifiek ter beschikking, maar werden deze voortdurend afwisselend door vele werknemers gebruikt. Bovendien werden de auto’s ’s avonds ook nog bij het kantoor van de werkgever geparkeerd dat privégebruik in de avond onmogelijk zou maken. Desondanks ging het mis. De werkgever kon namelijk niet voldoende onderbouwen dat daadwerkelijk niet privé met de auto’s was gereden. Het verbod op privégebruik werd nauwelijks gecontroleerd. Ook het afwisselend gebruik van de auto’s kon de werkgever niet baten omdat het personen-auto’s betrof. De speciale regeling die voor afwisselend gebruik geldt, is immers alleen van toepassing voor bestelauto’s. Ditzelfde gold voor het parkeren van de auto’s bij het kantoor van de werkgever: alleen voor bestelauto’s is wettelijk vastgelegd dat de bijtelling in zo’n situatie achterwege kan blijven.

Wat had deze werkgever anders kunnen doen?
De werkgever had zich beter moeten laten informeren over de regels. Bijtelling voor perso-nenauto’s kan niet zonder meer achterwege blijven. De bijtelling kan in principe alleen achterwege blijven als de werknemer over een beschikking verklaring geen privégebruik auto beschikt en door een rittenregistratie of met ander bewijs kan aantonen dat de auto op jaarbasis niet voor meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt.

Als de werknemer niet beschikt over de eerste twee bewijsmiddelen, is de werkgever aangewezen op ander bewijs. Een verbod op privégebruik en het parkeren bij de werkgever kunnen onderdeel zijn van dit andere bewijs, maar zullen in het algemeen zonder nadere afspraken met de Belastingdienst vaak onvoldoende bewijs vormen.

Verbod privégebruik
Een verbod op privégebruik is op zich over het algemeen onvoldoende om de bijtelling achterwege te kunnen laten. Hiervoor is aanvullend bewijs nodig, zoals een controle op dit verbod en een reële sanctie bij overtreding van het verbod.

Tip
Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid om door een verbod op privégebruik de bijtelling achterwege te laten, maak hierover dan altijd vooraf afspraken met de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u dat u achteraf voor onaangename verrassingen komt te staan.

Afwisselend gebruik
Voor bestelauto’s die afwisselend door verschillende werknemers worden gebruikt, geldt onder voorwaarden een speciale regeling waarbij het eventuele privégebruik kan worden ‘afgekocht’ voor € 300 per jaar. Deze speciale regeling geldt echter expliciet niet voor personenauto’s.

Parkeren bij de werkgever
Voor bestelauto’s die buiten werktijd niet gebruikt kunnen worden, is in de wet opgenomen dat geen bijtelling hoeft te worden toegepast. Een dergelijke wettelijke regeling is er echter niet voor personenauto’s. Of de omstandigheid dat een personenauto alleen tijdens werktijd kan worden gebruikt voldoende is om met ander bewijs aan te tonen dat de auto niet voor meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt, is moeilijk te zeggen. Het lijkt erop dat de Belastingdienst in ieder geval essentieel acht dat de werkgever controleert of de auto inderdaad op het parkeerterrein wordt geparkeerd, bijvoorbeeld door controle van de achtergelaten sleutels.

Tip
Overleg altijd vooraf met de Belastingdienst of het buiten werktijd parkeren van de personenauto op het parkeerterrein bij het bedrijfspand in uw specifieke geval voldoende is om geen bijtelling toe te passen.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

4. Uw studerend kind bij u op de loonlijst

Heeft u een of meerdere studerende kinderen? Dan is het wellicht een idee om hen parttime bij u op de loonlijst te zetten. Wat zijn daarvan de voordelen? Zet u uw kind parttime op de loonlijst want dan betaalt uw kind over de eerste ruim € 6.000 geen belasting. Dit komt omdat er recht bestaat op de algemene heffingskorting en arbeidskorting. De inkomsten zijn dus wel belast, maar omdat hierop de heffingskortingen in aftrek komen, is de heffing per saldo nihil. Ligt het inkomen boven genoemde grens, dan moet u tot een inkomen van ongeveer € 20.000 rekenen met een tarief van 36,55%.

Tip
Uw bedrijf kan voor zijn werknemers natuurlijk gebruikmaken van de werkkostenregeling en dat geldt natuurlijk ook voor vergoedingen en verstrekkingen aan uw kind. Tot een bedrag van 1,2% van de loonsom zijn vergoedingen en verstrekkingen niet belast bij de werknemer, betaalt u als werkgever geen eindheffing (80% loonbelasting) en is de vergoeding of verstrekking gewoon aftrekbaar van de winst.

Let op!
Een vergoeding of verstrekking mag niet ongebruikelijk zijn, maar tot een bedrag van € 2.400 per werknemer per jaar gaat de fiscus ervan uit dat hiervan geen sprake is. Zodoende is er voor uw kind per maand ruimte voor € 200 aan extra onbelaste vergoedingen of verstrekkingen, ervan uitgaande dat u de grens van 1,2% van de loonsom niet overschrijdt.

Auto van de zaak?
Geeft u uw zoon of dochter een auto van de zaak, zorg dan voor een lage bijtelling. Gecombineerd met een laag tarief, kan dit een goed alternatief zijn voor de studenten OV-jaarkaart.

Let op!
Blijf qua salaris, werkzaamheden en overige arbeidsvoorwaarden wel realistisch. Doet u dit niet, dan is er een risico dat de inspecteur de beloning als uitdeling aanmerkt. Houd u verder in de gaten dat er soms maar beperkt bijverdiend mag worden als uw kind ook studiefinanciering ontvangt.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

5. Uit dienst? Telefoon terug of anders afrekenen

Heeft uw personeel een telefoon van de zaak en vergoedt u deze onder het noodzakelijk-heidscriterium? Let dan op de voorwaarden die gelden als een personeelslid uit dienst treedt.

Uw personeel heeft een telefoon nodig om het werk goed te kunnen doen. U heeft de telefoons in 2015 onder het noodzakelijkheidscriterium vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld. Dit betekent dat de telefoon belastingvrij was. Dit betekent echter ook dat u de voorwaarden die gelden bij uitdiensttreding goed in de gaten moet houden. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat de telefoon alsnog (deels) tot het loon gerekend wordt.

Teruggeven
Het noodzakelijkheidscriterium bestaat sinds 2015. Onder dit noodzakelijkheidscriterium kunnen werknemers belastingvrij een telefoon van de zaak krijgen. Wat veel werkgevers vergeten, is dat één van de voorwaarden voor toepassing van het noodzakelijkheidscriterium is dat de telefoon moet worden teruggegeven als de werknemer de telefoon niet meer nodig heeft voor zijn werk.

Let op!
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een werknemer de telefoon niet meer nodig heeft voor zijn werk. Denk bijvoorbeeld aan een functiewijziging. De belangrijkste reden zal over het algemeen echter de uitdiensttreding van de werknemer zijn.

Vergoeden restwaarde
Geeft de werknemer de telefoon niet terug, dan is het ook mogelijk dat hij de restwaarde van de telefoon aan de werkgever betaalt. Vergoedt de werknemer ook de restwaarde niet, dan moet de werkgever de restwaarde tot het individuele loon van de werknemer rekenen. De belastingvrije telefoon wordt daarmee alsnog een (deels) belaste telefoon.

Tip
Het is ook mogelijk om de restwaarde van de telefoon als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen in de vrije ruimte. De restwaarde is dan niet belast voor zover de vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom) niet wordt overschreden. Wordt de vrije ruimte wel overschreden dan bedraagt de belasting 80%.

Gereedschappen, computers, tablet
De regels die gelden voor de telefoon van de zaak gelden ook voor gereedschappen, computers en andere mobiele communicatiemiddelen (zoals tablets) en dergelijke apparatuur. Bij uitdiensttreding zal de werknemer ook deze moeten inleveren of de restwaarde aan de werkgever moeten vergoeden.

Tip
De restwaarde is de waarde in het economische verkeer op het moment dat de werknemer uit dienst gaat. Deze waarde zal niet eenvoudig vast te stellen zijn. Diverse websites, waaronder bijvoorbeeld Marktplaats.nl, kunnen hierbij ter hulp zijn.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsberichten

Onbetaalde factuur? Teruggaaf btw makkelijker!
Vanaf 2017 wordt het eenvoudiger om btw op oninbare vorderingen terug te vragen. Anders dan nu het geval is, hoeft vanaf 2017 niet meer aannemelijk gemaakt te worden dat een afnemer niet betaald heeft en ook niet meer zal betalen. Het recht op teruggaaf geldt vanaf 2017 zodra de factuur één jaar nadat het factuurbedrag opeisbaar is geworden, nog niet is betaald. Een apart verzoek om teruggave is vanaf 2017 ook niet meer nodig. Het oninbare btw-bedrag kan dan namelijk gewoon in de reguliere btw-aangifte opgenomen worden.

Zuinige auto rijden? Profiteer nog snel van de lage bijtelling
Wilt u een nieuwe zuinige auto aanschaffen en nog profiteren van de lage bijtelling? Dan moet u er snel bij zijn. Per 1 januari 2017 verdwijnt namelijk het fiscale voordeel. De bijtelling van de zeer zuinige auto wordt per 1 januari 2017 verhoogd van 15% naar 22% en die van de zuinige auto van 21% naar 22%. Alleen voor auto’s die geen CO2 uitstoten, geldt een lagere bijtelling van 4% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). Let op! Deze nieuwe percentages gelden alleen voor nieuwe auto’s. Dat wil zeggen: auto’s met een datum eerste toelating op de weg vanaf 1 januari 2017. Wilt u een zeer zuinige auto aanschaffen, dan bedraagt de bijtelling dus 7% minder als deze auto nog in 2016 voor het eerst tot de weg wordt toegelaten. Overweeg daarom om een dergelijke auto nog dit jaar aan te schaffen.

Werken via de eigen BV of als IB - ondernemer?
Het werken via een eigen BV sluit een dienstbetrekking niet per definitie uit. Dat heeft staatssecretaris Wiebes onlangs aangegeven, in antwoord op Kamervragen. Als sprake is van een dienstbetrekking wordt dit niet anders als de werkzaamheden via een eigen BV worden verricht. Een eigen BV zal daarom geen oplossing zijn voor de problematiek rondom de modelovereenkomsten. Voor 1 mei 2016 bestond nog de VAR-DGA die de opdrachtgever vrijwaring gaf. Met het afschaffen van de VAR-DGA is deze vrijwaring echter vervallen en zal ook bij werken via de eigen BV de relatie tussen de DGA en de opdrachtgever beoordeeld moeten worden op de aanwezigheid van een dienstbetrekking. De staatssecretaris heeft bevestigd dat een DGA met een eigen BV die zekerheid wil over de arbeidsverhouding met de opdrachtgever, gebruik kan maken van de modelovereenkomsten die op de website van de Belastingdienst staan.

Nieuwe tarieven voor vermogensheffing in box 3 per 1 januari 2017
Vanaf 2017 krijgt u in box 3 te maken met een vermogensmix en drie schijven met ieder een eigen forfaitair heffingspercentage. Het forfaitair rendement van 4% wordt dan vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende rendementen. De definitieve rendementen per vermogensschijf voor 2017 zijn nu bekend gemaakt en luiden als volgt:

Vermogensschijf Vermogen (na aftrek heffingsvrij vermogen) Forfaitair heffingspercentage
1 Minder of gelijk aan € 75.000 0,86%
2 Meer dan € 75.000 of minder of gelijk aan € 975.000 1,38%
3 Meer dan € 975.000 1,62%

Het belastingtarief in box 3 blijft in 2017 30%. Het heffingsvrije vermogen gaat naar € 25.000 per persoon

Modelovereenkomsten
Bent u opdrachtnemer of zzp’er en sluit u een modelovereenkomst af met uw opdracht-gever? Maak daarin dan duidelijke afspraken over het verhalen van loonheffingen en premies. Niet alle risico’s mogen namelijk bij u worden neergelegd. In het geval dat de Belastingdienst alsnog tot de conclusie komt dat u in dienstbetrekking bent bij uw opdracht-gever, krijgt deze een naheffing inzake loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet. In de praktijk blijkt dat opdrachtgevers deze risico’s willen neerleggen bij u als opdrachtnemer. In de model-overeenkomsten zijn hierover geen richtlijnen opgenomen. U moet hierover daarom goede afspraken maken en deze gezamenlijk vastleggen. Uw opdrachtgever mag in ieder geval premies werknemers-verzekeringen en zorgverzekeringswet nooit (!) op u verhalen. Nageheven loonbelasting en premies volksverzekeringen kan uw opdrachtgever wel op u verhalen. Dit is op zich niet vreemd omdat de loonbelasting en premies volksverzekeringen altijd door de werknemer gedragen worden.

Kleine ondernemersregeling
Bent u ondernemer en draagt u per jaar weinig btw af? Maak dan gebruik van de kleine ondernemersregeling. Deze regeling voorziet in een korting op de af te dragen btw en kan gezien worden als een tegemoetkoming in de administratieve kosten. De regeling kent een aantal voorwaarden. Zo is de korting alleen weggelegd voor natuurlijke personen, dus voor ondernemers met een eenmanszaak, maatschap of vof. Verder moet uw bedrijf in Nederland gevestigd zijn. In beginsel moet u wel voldoen aan de administratieve eisen die met de btw samenhangen. U kunt hiervan ontheven worden als u aannemelijk maakt dat u de komende jaren niet meer dan € 1.345 per jaar aan btw hoeft af te dragen.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven