Edwin Kroon RB

 • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Nieuwsbrief - 1e kwartaal 2009

1. Fiscale extraatjes voor 2009

De Eerste Kamer heeft de laatste maanden een aantal wijzigingen doorgevoerd op het belastingplan. Voor u als ondernemer pakken deze gunstig uit! De belangrijkste veranderingen hebben we voor u op een rij gezet.

Ondernemer in de inkomstenbelasting
Voldoet u aan het urencriterium (1.225 uur) dan heeft u recht op de MKB-vrijstelling. De voorgestelde MKB-vrijstelling van 10,7% is uiteindelijk voor 2009 vastgesteld op 10,5%. Daarnaast is alsnog besloten om de zelfstandigenaftrek te indexeren en bedraagt de startersaftrek 2.070 euro (2009).

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen
Zowel IB- als VPB-ondernemers kunnen hun investeringen die in het kalenderjaar 2009 plaatsvinden in 2 jaar afschrijven (50% per jaar). De willekeurige afschrijving is een tijdelijke maatregel, in verband met de economische crisis. De afschrijving is mogelijk zodra u in 2009 een investeringsverplichting bent aangegaan of voortbrengingskosten heeft gemaakt. Het bedrag van de willekeurige afschrijving mag niet hoger zijn dan hetgeen aan investeringsverplichting is betaald of aan voortbrengingskosten is gemaakt.

Uitgezonderde bedrijfsmiddelen zijn:

 • Gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa (zoals software), bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s. Op taxi’s en zeer zuinige personenauto’s mag echter wel willekeurig worden afgeschreven.
 • Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor terbeschikkingstelling aan derden.

Milieubedrijfsmiddelen
Bij de bepaling van de winst uit onderneming is de normale jaarlijkse afschrijving op gebouwen beperkt. De boekwaarde van een gebouw mag niet dalen beneden de bodemwaarde. Met ingang van 2009 is deze beperking niet van toepassing op gebouwen die kwalificeren als milieubedrijfsmiddel (bijvoorbeeld groenlabelkassen en duurzame stallen).

Tarieven vennootschapsbelasting
Met terugwerkende kracht zijn de tarieven voor het jaar 2008 verlaagd. Bedraagt uw winst niet meer dan 275.000 euro dan bedraagt het percentage 20%. Deze lijn zet zich voort in de jaren 2009 en 2010. Bij een winst tot 200.000 euro blijft het percentage 20%. Bedraagt de winst meer, dan is het meerdere belast tegen 25,5%.

Vaste kostenvergoeding woon-werkverkeer
Voor de berekening van de vaste kostenvergoeding mag u als werkgever in 2009 uitgaan van 214 werkdagen bij een fulltime dienstverband, indien de werknemer op tenminste 128 dagen (2008: 150 dagen) naar een vaste arbeidsplaats reist, of één of meerdere bepaalde arbeidsplaats(en) in tenminste 36 weken zal bezoeken.

Verhuiskostenvergoeding
Per 1 januari 2009 is de koppeling aan het loon (12%) niet meer van toepassing. Het maximale bedrag voor een onbelaste verhuiskostenvergoeding voor zakelijke verhuizingen is 7.750 euro (2008: 5.445 euro), ongeacht de omvang van het loon. Daarnaast mag een onbelaste vergoeding worden gegeven voor de kosten van het overbrengen van de inboedel.

Let op!
Bent u IB-ondernemer, dan kunt u bij een zakelijke verhuizing ook gebruik maken van de verhuiskostenvergoeding.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

2. Ziektekosten: nieuwe regeling vanaf 2009

De belastingaftrek van ziektekosten is in 2009 veranderd. De nieuwe regeling 'aftrek specifieke zorgkosten' vervangt vanaf 2009 de oude regeling 'aftrek ziektekosten of andere buitengewone uitgaven'. Hierdoor zijn bepaalde kosten niet meer aftrekbaar. Wel aftrekbaar zijn de zogenoemde specifieke zorgkosten. Hoe ziet de nieuwe regeling eruit?

Regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten
De volgende kosten komen voor aftrek in aanmerking, mits deze voortkomen uit ziekte of invaliditeit en niet al vergoed worden door uw ziektekostenverzekeraar:

 • Genees- en heelkundige hulp, met uitzondering van ooglaserbehandelingen.
 • Vervoer, zoals bijvoorbeeld reiskosten naar het ziekenhuis of naar een huisarts.
 • Medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts.
 • Overige hulpmiddelen, met uitzondering van visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen (zoals een bril).
 • Extra gezinshulp.
 • Dieetkosten (voor zover opgenomen in de dieetkostentabel).
 • Extra kleding en beddengoed.
 • Reiskosten ziekenbezoek (€ 0,19 per kilometer).

Het totaal van de specifieke zorgkosten is pas aftrekbaar als u boven een drempel uitkomt.

Niet-aftrekbare kosten
De volgende kosten zijn niet langer aftrekbaar:

 • Verzekeringspremies inclusief de kosten van een aanvullende verzekering.
 • Huisapotheekforfait.
 • Uitgaven wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid of chronische ziekte.
 • Visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen (zoals bril, contactlenzen,ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen).
 • Eigen bijdrage AWBZ/Wmo.
 • Uitgaven wegens adoptie, overlijden of voor kraamhulp.

Chronisch zieken en gehandicapten krijgen voortaan jaarlijks automatisch een tegemoetkoming. Verder is er een inkomenscompensatie voor arbeidsongeschikten en ouderen. Voor adoptiekosten wordt een afzonderlijke niet-fiscale regeling ingevoerd.

Mogelijke gevolgen voor toeslagen 2009
Ontvangt u één of meerdere toeslagen dan kan het zijn dat de Belastingdienst het toetsingsinkomen te laag heeft vastgesteld. Dit is het geval als u in het afgelopen jaar in uw aangifte inkomstenbelasting ziektekosten heeft afgetrokken. U krijgt dan waarschijnlijk op dit moment een te hoge toeslag. Op de site www.toeslagen.nl kunt u het toetsingsinkomen berekenen en eventuele wijzigingen tijdig doorgeven. Op die manier voorkomt u dat u later terug moet betalen.

Mogelijke gevolgen voor uw voorlopige teruggaaf 2009
Heeft u een voorlopige teruggaaf 2009 ontvangen, dan is ook deze mogelijk te hoog vastgesteld. De Belastingdienst gaat namelijk uit van gegevens van eerdere jaren. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met uw adviseur. Deze kan de voorlopige teruggaaf of voorlopige aanslag 2009 nog eens onder de loep nemen.

Onbelaste vergoeding bijzondere ziektekosten
Vanaf 2009 is het voor uw werkgever niet meer mogelijk om bijzondere ziektekosten onbelast aan u te vergoeden. Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft onlangs goedgekeurd dat een werkgever toch een vergoeding mag geven voor ziektekosten die een werknemer in 2008 maakte, mits hij de vergoeding al in 2008 heeft toegezegd. Deze tijdelijke goedkeuring loopt af op 1 april 2009.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

3. Uw auto in 2009

Vanaf 1 januari 2009 zijn er drie tarieven voor de bijtelling van de auto van de zaak. De BPM is bij aankoop van een nieuwe auto met ingang van dit jaar verlaagd. Ter compensatie is de motorrijtuigenbelasting (MRB) verhoogd. Tot slot wordt in 2010 de oldtimer-regeling aangescherpt. Hoog tijd voor een update.

Bijtelling in 2009
Naast de 25% bijtelling over het privégebruik van de auto van de zaak en de 14% bijtelling voor zéér zuinige auto's is er dit jaar een derde categorie bijgekomen. Bestuurders van zuinige auto’s komen namelijk in aanmerking voor een bijtelling van 20%. Het gaat om auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan:

 • 95 en maximaal 116 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt;
 • 110 en maximaal 140 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt.

Bent u van plan om dit jaar een nieuwe auto van de zaak aan te schaffen, denkt u dan eens aan een Volkswagen Golf 1.4 TSI (benzine), een Opel Zafira 1.6 CNG (gas), een Ford Focus SW 1.6 TDCi (diesel), een Audi A3 1.4 TFSi (benzine) of een BMW 118i5D (benzine). Dit zijn allemaal auto’s waarvoor een bijtelling geldt van 20%.

Let op!
Anders dan in 2008 geldt ook voor de verlaagde bijtellingspercentages dat dit een minimum is. Als de Belastingdienst kan aantonen dat het werkelijke privégebruik meer bedraagt dan het forfait, dan kunt u te maken krijgen met een hogere bijtelling.

Verhoging MRB en verlaging BPM
Met ingang van 1 januari is de motorrijtuigenbelasting (MRB) wederom verhoogd. Ditmaal met circa 6%. Ook is er rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1,7%. Rijdt u in een gemiddelde benzinepersonenauto dan bent u ten opzichte van 2008 ongeveer 16 euro meer kwijt aan MRB. Voor een gemiddelde dieselpersonenauto is dit 60 euro.

Bij de aanschaf van een nieuwe auto bent u BPM verschuldigd over de netto catalogusprijs. Deze is vanaf 1 januari verlaagd van 42,3% naar 40,0%. Tevens is de standaardkorting voor benzineauto’s verlaagd van 1.442 euro naar 1.288 euro. De standaardtoeslag voor dieselauto’s is verhoogd van 307 euro naar 366 euro.

Zeer zuinige auto's
Bent u de bestuurder van een zéér zuinige zakelijke auto (14%-bijtelling) dan bent u maar de helft aan MRB kwijt. Per 1 april van dit jaar wordt het halve tarief MRB zelfs gereduceerd tot een kwarttarief.

Overweegt u een nieuwe zéér zuinige auto aan te schaffen dan is het goed om te weten dat er per 1 januari een vrijstelling van BPM geldt.

Old-timerregeling
Normaal gesproken wordt de bijtelling berekend over de cataloguswaarde van de auto, inclusief BTW en BPM. Dit is anders voor auto’s ouder dan 15 jaar. Dan geldt de waarde in het economisch verkeer als grondslag. Deze zogeheten oldtimer-regeling wordt met ingang van 1 januari 2010 verhoogd van 15 naar 25 jaar.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

4. Hoe lucratief is uw belang?

De extreem hoge beloningen en ontslagvergoedingen in het bedrijfsleven zijn al enige tijd een doorn in het oog van de regering. Met de nieuwe Wet excessieve beloningsbestanddelen die op 1 januari is ingegaan hoopt het kabinet dat er een einde komt aan de zogeheten ‘graaicultuur’.

Wet excessieve beloningsbestanddelen
In de nieuwe wet wordt een aantal beloningsvormen extra belast. Er zijn drie maatregelen:

 • Extra werkgeversheffing bij bovenmatige ontslagvergoedingen. Vanaf een jaarloon van 500.000 euro is een werkgeversheffing van 30% (pseudo-eindheffing) ingevoerd over de ontslagvergoeding voor zover deze ontslagvergoedingen hoger zijn dan één jaarloon. De werknemer is daarnaast ook nog loonheffing verschuldigd over zijn ontslagvergoeding.
 • Een werkgeversheffing bij backservice over pensioenen bij hoge inkomens.
 • Belastingheffing in box 1 over een lucratief belang.

Lucratiefbelangregeling
Van de  lucratiefbelangregeling is onder andere sprake als een werknemer aandelen verkrijgt in - of een winstdelende vordering heeft op - het bedrijf waar hij werkzaam is. In beide gevallen moeten de aandelen of vorderingen ook bedoeld zijn als beloning voor de werkzaamheden. De winst die hiermee wordt behaald wordt voortaan belast in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden.

Alhoewel de maatregel vooral bedoeld is voor werknemers kunnen ook MKB-ondernemers getroffen worden door het lucratief belang. Dit is het geval als een vennootschap verschillende soorten aandelen heeft.

Wanneer is er sprake van een lucratief belang?
Er kan alleen sprake zijn van een lucratief belang als de aandelen die de werknemer krijgt:

 • zijn achtergesteld bij de andere aandelen en het soort aandelen die de werknemer verkrijgt in totaal minder dan 10% van het totaal geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt,of;
 • preferente aandelen zijn met een preferent dividend van tenminste 15% per jaar.

Cumulatief preferente aandelen
Gewone aandelen vallen in principe niet onder de lucratiefbelangregeling. Dit kan anders zijn als een vennootschap veel cumulatief preferente aandelen heeft geplaatst met het oog op een bedrijfsopvolging. Cumulatief preferente aandelen geven recht op preferent dividend. Als de gewone aandelen hierdoor minder dan 10% bedragen van het totaal geplaatste aandelenkapitaal, dan kunnen ook deze ineens tot een lucratief belang behoren.

Reguliere bedrijfsopvolging
Staatssecretaris De Jager heeft aangegeven dat reguliere bedrijfsopvolgingen, waarbij de overdrachtsprijs zakelijk is bepaald en er verder sprake is van normale zakelijke condities, niet onder het lucratief belang vallen. Hij heeft echter tot nu toe niet aangegeven wat hij nu precies onder ‘normaal en zakelijk’ verstaat.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

5. Mag het ietsje minder, mijnheer de inspecteur?

Natuurlijk doet u altijd trouw uw aangiften en zorgt u dat de verschillende belastingbedragen keurig op tijd zijn bijgestort op de rekening van de Belastingdienst. Toch kan het een keer gebeuren dat u te laat bent. Dit soort gedrag werd vrijwel altijd direct afgestraft door de Belastingdienst met een boete. Gelukkig is er nu een aantal versoepelingen, waardoor u meer kans hebt om onder de boete uit te komen.

Nieuw boetebeleid
Om met name de irritaties bij ondernemers in het mkb weg te nemen heeft Staatssecretaris De Jager van Financiën het boetebeleid onder de loep genomen met als gevolg dat het fiscale boetebeleid vanaf 1 januari is versoepeld, vereenvoudigd en gemoderniseerd. De Belastingdienst heeft aangekondigd dit boetebeleid terughoudend toe te passen.

Coulanceperiode van zeven dagen
Eén van de versoepelingen is een coulanceperiode van zeven werkdagen. Heeft u uw aangifte loon- of omzetbelasting te laat ingediend, maar nog wel binnen zeven dagen na afloop van de aangiftetermijn, dan wordt geen verzuimboete opgelegd. Hetzelfde geldt als u een keer te laat betaalt. Ook dan moet u binnen de zeven werkdagen blijven. Let op: u ontvangt wel een verzuimmededeling van de Belastingdienst. De coulanceperiode is niet onbeperkt. Er wordt alleen geen boete opgelegd als u de voorgaande keer wel netjes op tijd uw aangifte heeft gedaan en de belasting tijdig heeft afgedragen.

Weer te laat
Bent u de volgende keer opnieuw te laat met uw aangifte omzetbelasting of loonheffingen dan bedraagt de verzuimboete 56,50 euro. Te laat met betalen wordt beboet met 2% van de verschuldigde belasting met een minimum van 50 euro. Bent u keer op keer te laat met betalen dan riskeert u het wettelijk maximum van 4.537 euro. 

Vergrijpboete niet mogelijk
Een andere versoepeling is ook dat het niet (op tijd) doen van de aangifte loon-of omzetbelasting alleen beboet mag worden als een verzuim. Het opleggen van een vergrijpboete is in die gevallen niet mogelijk. Voor de loonbelasting geldt dit ook voor het onjuist of onvolledig doen van de aangifte.

Verzuimboete inkomsten- en vennootschapsbelasting
Bent u te laat met uw aangifte inkomstenbelasting en heeft u ook geen gehoor gegeven aan de aanmaning van de inspecteur dan wordt een verzuimboete opgelegd van 226,80 euro. Voor de vennootschapsbelasting bedraagt de boete 567 euro.

Vrijwillige verbetering
Is er sprake van een vrijwillige verbetering (bijvoorbeeld een suppletieaangifte omzetbelasting) dan wordt geen vergrijpboete opgelegd en ook geen verzuimboete als het totale belastingbedrag dat alsnog wordt betaald minder is dan 20.000 euro. Is dit meer dan bedraagt de verzuimboete 5% tot het wettelijk maximum van 4.537 euro.

Tot slot
Heeft de Belastingdienst aan u een boete opgelegd, neem dan altijd contact op met uw adviseur. Deze kan bepalen of de boete terecht is en zo ja, of het bedrag niet te hoog is in verhouding tot het verzuim. Bedenk dat, wanneer u het niet eens bent met de boete, u altijd binnen zes weken in bezwaar kunt gaan.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

6. BUA en privégebruik auto

In de laatste btw-aangifte van het jaar moet u een correctie maken voor het privégebruik van de auto van de zaak. Deze bedraagt normaal gesproken 12% (omzetbelasting) over 25% van de cataloguswaarde van de auto. Onlangs heeft de Hoge Raad aan het Europese Hof van Justitie gevraagd of Nederland de correctie op deze manier wel mag toepassen.

Wet omzetbelasting
De vragen die de Hoge Raad heeft gesteld hebben betrekking op het privégebruik van de auto door het personeel (waaronder ook de DGA). De aftrekuitsluiting hiervan is geregeld in het Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA genoemd). Uit het BUA volgt dat het ‘gelegenheid geven tot privévervoer’ aan het personeel van aftrek is uitgesloten.

Gemeenschapsrecht
Volgens het Europese Hof van Justitie mogen lidstaten de btw op bepaalde goederen en diensten wel van aftrek uitsluiten, maar dan moet het wel duidelijk zijn om welke goederen of diensten het precies gaat. Het moet zogezegd, voldoende bepaald zijn. De Hoge Raad twijfelt of dit hier het geval is. Onder het ‘gelegenheid geven tot privévervoer’ valt immers niet alleen het ter beschikking stellen van een auto voor privédoeleinden van het personeel. Het kan ook betrekking hebben op het verzorgen van vervoer van personeelsleden.

Andere personeelsverstrekkingen
Het BUA sluit ook de btw-aftrek uit van andere personeelsverstrekkingen, zoals kerstpakketten, mobiele telefoons, gewone kleding en computers. Het is maar de vraag of dit wel voldoende bepalend is. Al deze zaken vallen onder het BUA onder de noemer ‘uitkeren van loon in natura’. 

Wachten op het Hof van Justitie
Het is nu wachten op antwoord van het Europese Hof van Justitie. Beslist het Hof uiteindelijk dat de Nederlandse regeling niet in overeenstemming is met het Europese recht dan mag Nederland de btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak niet volgens het BUA bepalen. Mogelijk hoeft er dan helemaal geen correctie voor het privégebruik plaats te vinden.

Maak tijdig bezwaar
Heeft u de correctie voor het privégebruik van de auto’s van uw personeel of andere personeelsverstrekkingen opgegeven in de laatste btw-aangifte van het jaar, maak dan tijdig bezwaar tegen uw eigen aangifte (binnen zes weken). U kunt aan de Belastingdienst verzoeken om dit bezwaar aan te houden totdat het Hof van Justitie een beslissing heeft genomen. Op deze manier behoudt u uw rechten.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

7. Kredietcrisis: houd uw hoofd koel

Nederland zit midden in een kredietcrisis. Analytici buigen zich dagelijks over de vraag hoe het toch allemaal zo ver heeft kunnen komen, wie hiervoor verantwoordelijk is en wat voor onheil ons nog te wachten staat. Wat kunt u als ondernemer doen om het hoofd koel te houden?

Houd uw bedrijf gezond
Zorg voor voldoende liquide middelen. Juist in zware tijden is het verstandig om een zo groot mogelijke buffer op te bouwen. Uw bedrijf kan dan tegen een stootje.

Bewaak uw debiteuren
Scherp uw debiteurenbeheer aan. Klanten nemen het over het algemeen niet zo nauw met de betalingstermijnen. Wacht niet af, maar trek aan de bel als de termijn is overschreden. Beoordeel de kredietwaardigheid van uw bestaande en uw nieuwe klanten.

Pas begrotingen aan
Stel uw begrotingen, daar waar nodig, bij en bekijk ook uw investeringsplannen opnieuw. Neem samen met uw adviseur de cijfers van de afgelopen jaren nog eens door. Cijfers uit het verleden kunnen u heel veel vertellen over de toekomst.

Overheidsmaatregelen
De overheid kent verschillende regelingen voor bedrijven die geld nodig hebben. Zo is er het borgstellingskrediet voor ondernemers, Europees krediet voor het mkb en de regeling groeifaciliteit. Door de kredietcrisis is een aantal maatregelen uitgebreid en sneller toegankelijk. Op de site www.antwoordvoorbedrijven.nl treft u een handig overzicht van relevante regelingen.

Werktijdverkorting
Bedrijven die acuut omzetverlies lijden, kunnen werktijdverkorting aanvragen voor hun werknemers. Het speciale aanvraagformulier is beschikbaar op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.minszw.nl).

De regeling voor werktijdverkorting is verlengd tot uiterlijk 1 maart. Minister Donner van Sociale Zaken heeft aangekondigd dat er daarna een nieuwe, afgezwakte variant zal komen.

De bank als kredietverstrekker
Het wordt voor bedrijven steeds moeilijker om een lening af te sluiten bij een bank. Het blijkt dat de voorwaarden om een bedrijfskrediet te krijgen zijn aangescherpt. De berichten zijn echter tegenstrijdig. De banken geven juist aan dat zij, ondanks de sterk verslechterde omstandigheden, hun rol als kredietverstrekkers zo optimaal mogelijk willen blijven spelen. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft samen met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland afspraken gemaakt over de kredietverlening aan het bedrijfsleven.

Heeft u krediet nodig, raadpleeg dan uw adviseur. Hij kan u helpen in uw contacten met de bank en het aanleveren van de benodigde gegevens voor de kredietverstrekking.

Microkrediet
Voor bedrijven die een krediet nodig hebben tot 35.000 euro is er sinds 1 januari een mogelijkheid via stichting Microkrediet Nederland. Deze stichting is een initiatief van de vier grootste banken van Nederland in samenwerking met het Fonds Werken aan Wonen, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie vindt u op de site www.qredits.nl.

Familie als bank
Tot slot: overweeg ook eens om geld te lenen bij familie. Bedrijven en particulieren die een beginnende ondernemer financieel ondersteunen kunnen rekenen op een aantal aantrekkelijke fiscale faciliteiten.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

8. Kostenegalisatiereserve als hulpmiddel

Met ingang van 1 januari 2007 is de normale jaarlijkse afschrijving op gebouwen beperkt. De boekwaarde van een gebouw mag niet dalen beneden de zogenoemde bodemwaarde. Voor gebouwen in eigen gebruik is de bodemwaarde gelijk aan 50% van de WOZ-waarde. Veelal wordt deze na ongeveer 10 jaar bereikt.

Dat betekent dat er daarna niet meer kan worden afgeschreven. Er is echter een mogelijkheid om de afschrijvingsbeperking te verzachten. Hieronder leest u hoe!

De onderdelen van een gebouw
Vanaf 2007 worden de onderdelen van een gebouw, zoals bijvoorbeeld een lift, de winkelpui, groenvoorziening en de elektrische installatie gezien als één bedrijfsmiddel. Deze verschillende onderdelen hebben vaak een kortere levensduur als het gebouw zelf. In de praktijk wordt daarom vaak voor de onderdelen een hoger afschrijvingspercentage gehanteerd dan voor het gebouw zelf. Er is dan sprake van een gemengd afschrijvingspercentage.

Eén afschrijvingspercentage
Het afschrijvingspercentage voor het gebouw (casco) bedraagt meestal zo’n 2%. Door dit percentage ook te gebruiken voor de verschillende onderdelen van het gebouw, krijgt u de mogelijkheid om een voorziening te vormen. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat als bij de jaarlijkse afschrijving géén rekening is gehouden met versnelde slijtage van verschillende onderdelen, de vervanging van die onderdelen moet worden aangemerkt als onderhoud.

Kostenegalisatiereserve
Een kostenegalisatiereserve (KER) mag worden gevormd voor bijvoorbeeld groot onderhoud. Het gebouw moet per slot van rekening eens in de zoveel jaar worden geschilderd of het dak moet in de toekomst worden vervangen. Omdat uit bovenstaande rechtspraak blijkt dat er sprake is van onderhoud mag u ook een KER vormen ter vervanging van de verschillende onderdelen van het gebouw. De dotaties aan de KER mogen jaarlijks ten laste van de winst worden gebracht.

Let op!
Er is een aantal voorwaarden verbonden aan het vormen van een KER. Overleg daarom vooraf met uw adviseur.

Een voorbeeld ter verduidelijking
Stel: de aanschafwaarde van een gebouw is 1.500.000 euro. Hiervan is 1.000.000 euro toe te schrijven aan het ‘casco’ en 500.000 euro heeft betrekking op de verschillende onderdelen van het gebouw. Het jaarlijks afschrijvingsbedrag is 2% van de kostprijs van het casco en 10% van de kostprijs van de onderdelen. Op 31 december 2006 is de fiscale boekwaarde 900.000 euro. De WOZ-waarde is voor 2007 en 2008 vastgesteld op 1.600.000 euro.

Vanaf 2007 wordt afgeschreven volgens een gemengd percentage van 4,6% ofwel 70.000 euro. De bodemwaarde is 800.000 euro (50% van de WOZ-waarde). De afschrijvingsruimte eind 2007 is dan nog maar 30.000 euro omdat dan de bodemwaarde is bereikt.

Vanaf 2008 hanteert u één afschrijvingspercentage van 2%. De afschrijving in 2008 is dan 30.000 euro en hiermee bereikt u de bodemwaarde. Daarnaast vormt u een KER voor de verschillende componenten. Stel, dat u hieraan in 2008 een bedrag van 60.000 euro kunt doteren. In totaal kan hiermee dus 90.000 euro ten laste van de winst gebracht worden. Dit is 60.000 euro meer dan wanneer u de oude afschrijvingsmethode zou hanteren.

Tot slot
Normaal gesproken mag u niet zomaar een ander afschrijvingspercentage hanteren. Bij de overgang van een 'gemengd' afschrijvingspercentage naar één afschrijvingspercentage, zoals in dit artikel beschreven, is echter geen sprake van een stelselwijziging omdat de afschrijving gebaseerd blijft op de kostprijs.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Tips nieuwsbrief 1e kwartaal 2009

1. Schenking: belastingvrije bedragen 2009 (alle belastingplichtigen)
Schenken is leuk en al helemaal als dit belastingvrij kan. Dit jaar mag u 4.556 euro belastingvrij aan uw kinderen schenken. Opa of oma mag aan zijn of haar kleinkind een bedrag van 2.734 euro schenken. Zijn uw kinderen tussen de 18 en 35 jaar dan kunt u eenmalig een vrijgesteld bedrag schenken van 22.760 euro. Vóór 1 maart 2010 moet u dan wel aangifte doen van deze verhoogde schenking. Het aangiftebiljet waarmee u zich kunt beroepen op de schenkinsvrijstelling kunt u downloaden via de site www.belastingdienst.nl (downloaden&bestellen).

2. Giftenaftrek speerpunt Belastingaangifte 2008 (alle belastingplichtigen)
 Bij de controle van de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2008 zal de Belastingdienst extra aandacht besteden aan de giftenaftrek. Gewone giften zijn alleen nog aftrekbaar als deze gedaan zijn aan een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) kunt u controleren of een instelling is aangewezen als ANBI.

3. Goedkoper wonen heeft voordelen (alle belastingplichtigen)
De bijleenregeling kan de hypotheekrenteaftrek in box 1 aanzienlijk beperken. Deze komt om de hoek kijken als u uw oude woning verkoopt en een nieuwe woning koopt. Gaat u goedkoper wonen dan mag het bedrag van de nieuwe eigenwoningschuld even groot zijn als de vorige eigenwoningschuld. Stel de hypotheek op uw oude woning is 350.000 euro en u verkoopt deze voor 450.000 euro. U koopt een nieuwe woning voor 300.000 euro en financiert deze volledig met een hypotheek. Omdat de oude woning duurder was dan de nieuwe woning mag u de hypotheekrente volledig blijven aftrekken. In dit geval dus de rente over 300.000 euro. Voorwaarde is wel dat de oude woning in ieder geval meer dan 6 maanden uw hoofdverblijf is geweest.

4. Vooringevulde belastingaangifte (alle belastingplichtigen)
Vanaf 1 maart 2009 biedt de Belastingdienst een nieuwe service: een aantal gegevens wordt alvast voor u ingevuld, namelijk die de Belastingdienst al krijgt van werkgevers, uitkeringsinstanties en de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om uw loon, uitkering of pensioen, de WOZ-waarde van uw huis, de voorlopige teruggaaf en de heffingskortingen. Het is wel belangrijk dat u de gegevens goed controleert en eventueel verbetert of aanvult.

5. Marktrente renteloze leningen (bv/dga/ondernemer)
Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft de marktrente bekend gemaakt voor het berekenen van de contante waarde van renteloze verplichtingen. Dit zijn verplichtingen waarbij tariefafspraken geen rol spelen, bijvoorbeeld omdat in het verleden geen koopsom of premies zijn ontvangen. Langlopende renteloze verplichtingen moeten gewaardeerd worden met inachtneming van de op de balansdatum geldende marktrente. De marktrente voor 2008 bedraagt in januari 4,0%, februari en maart 4,1% en vanaf april 3,9%.

6. Kantonrechtersformule herzien (Werkgever)
Als een werkgever of werknemer de kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden dan kan de kantonrechter onder voorwaarden een vergoeding toekennen. De kantonrechtersformule is een aanwijzing voor de wijze waarop deze vergoeding wordt berekend. Per 30 oktober 2008 is deze formule gewijzigd. Hierdoor pakt de vergoeding aan werknemers in veel gevallen lager uit. Zo is de vergoeding voor dienstjaren tot 35 jaar per dienstjaar gehalveerd ten opzichte van vroeger.

7. Reizigersvrijstelling verhoogd (alle belastingplichtigen)
Per 1 december 2008 kunnen reizigers voor een hoger bedrag belastingvrij goederen meenemen vanuit landen buiten de Europese Unie. Het grensbedrag is voor reizigers die met het vliegtuig of de boot Nederland binnenkomen verhoogd van € 175 naar € 430. Er gelden afwijkende regels voor tabaksproducten en alcoholhoudende dranken.

8. Revisierente niet altijd terecht opgelegd (alle belastingplichtigen)
Heeft u in 2008 een lijfrentecontract afgekocht dan moet u niet alleen de in het verleden afgetrokken premies als negatieve uitgave voor inkomensvoorzieningen weer bij uw inkomen bijtellen, maar bent u ook nog revisierente verschuldigd. Deze bedraagt 20% van de waarde van de aanspraak. De Belastingdienst mag echter geen revisierente berekenen voor afkoopsommen van lijfrentecontracten die zijn afgesloten vóór 1 januari 1992. Ook is verlaging van revisierente mogelijk als de afgekochte lijfrenteregeling minder dan 10 jaar heeft gelopen. Ga dus niet zondermeer akkoord als de aanslag wordt opgelegd. Met ingang van 1 januari 2009 wordt geen revisierente meer berekend bij afkoop van een lijfrente met een waarde van maximaal € 4.000.

9. Vrijstelling overlijdensrisicoverzekering (alle belastingplichtigen)
Een overlijdensrisicoverzekering is een kapitaalverzekering die recht geeft op een uitkering bij overlijden van uzelf of bijvoorbeeld uw partner. Voor een dergelijke verzekering geldt in box 3 een vrijstelling. In 2009 bedraagt deze 6.703 euro. De vrijstelling is ook van toepassing op uitvaartverzekeringen. Bedraagt de waarde van een dergelijke verzekering echter meer dan vervalt de hele vrijstelling.

10. Vereenvoudigde Rittenregistratie Bestelauto (werkgever)
De Belastingdienst heeft met een aantal (belangen)organisaties een akkoord gesloten over vereenvoudigde registratie van bestelauto's. Een werknemer die gebruik maakt van een bestelauto van de zaak mag aantonen dat hij geen privé gebruik maakt van de bestelauto met behulp van een een vereenvoudigde rittenregistratie. Voorwaarde is wel dat uit de administratie van de werkgever duidelijk blijkt welke adressen bezocht zijn en dat het de werknemer verboden is om tijdens werktijd privé te rijden. Raadpleeg uw adviseur!

11. Stamrechtvrijstelling ook bij gedeeltelijk kwalificerende ontslagvergoeding (werkgever)
Als een werknemer bij ontslag een gouden handdruk meekrijgt, kan hij deze gebruiken om een stamrecht aan te kopen (een recht op toekomstige periodieke uitkeringen). Dit stamrecht is onder voorwaarden niet belast, maar de periodieke uitkeringen wel. Een belangrijke voorwaarde is dat de uitkering ziet op vervanging van gederfd of te derven loon (nabetalingen van bijvoorbeeld vakantiegeld horen hier niet bij). Onduidelijk was hoe er moest worden omgegaan met betalingen waarbij er zowel gederfd loon als nabetalingen werd betaald. De Hoge Raad besliste recent dat in deze situatie een stamrecht mocht worden gekocht voor zover de uitkering was gegeven ter vervanging van gederfd of te derven loon.

12. Uitbreiding speur-en ontwikkelingswerk (werkgever)
Met ingang van 1 januari 2009 is de definitie van speur- en ontwikkelingswerk (S&O-werk) verruimd. Dat betekent dat u in meer gevallen in aanmerking kunt komen voor een afdrachtvermindering (een korting op de af te dragen loonheffingen). Nieuw is dat het ontwikkelen van bestaande programmatuur voor gebruik hoofdzakelijk binnen de eigen onderneming ook onder het begrip speur- en ontwikkelingswerk valt. Meer informatie over de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk vallen, vindt u op www.senternovem.nl of raadpleeg uw adviseur.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven