Edwin Kroon RB

  • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2015

Boeterente op eigenwoningschuld bij toepasssing van rentemiddeling is aftrekbaar
Boeterente die de bank u in rekening brengt omdat u uw eigenwoningschuld (gedeeltelijk) aflost, oversluit of wijzigt, is aftrekbaar. Dat geldt ook voor de boeterente die bij rentemiddeling wordt 'uitgesmeerd' over de resterende looptijd van uw hypotheek Lees verder

U zou nu al overeenkomsten van opdracht aan de Belastingdienst kunnen voorleggen
Kern van de nieuwe regeling is dat u met uw opdrachtgever een overeenkomst van opdracht sluit waarmee u voorkomt dat uw opdrachtgever verplicht is om loonheffingen in te houden. Deze regeling komt in de plaats van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Lees verder

WBSO en RDA worden samengevoegd tot één regeling
Het kabinet gaat de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) per 1 januari 2016 samenvoegen. U kunt daardoor gebruikmaken van één fiscale regeling voor al uw kosten voor Research & Development (loonkosten, overige kosten en uitgaven) Lees verder

Het gebruik van zonnepanelen maakt van u een ondernemer voor de BTW
Wie eigenaar is van een zonnepaneel en de daarmee behaalde stroom levert aan zijn energieleverancier, kwalificeert onder voorwaarden als een ondernemer voor de btw. In dat geval mag de eigenaar in beginsel kiezen voor de toepassing van een forfaitair bedrag dat hij aan btw moet berekenen. Lees verder

Einde ouderentoeslag voor de vermogende belastingplichtige van 65 jaar of ouder
Het kabinet wil voor iedereen een gelijke belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen (box 3). De extra verhoging van het heffingsvrije vermogen voor ouderen (ouderentoeslag) komt dan ook te vervallen per 1 januari 2016. Dit kan gevolgen hebben voor de AOW-gerechtigde met inkomen uit sparen en beleggen. Lees verder

Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel dat de VAR per 1 januari 2016 gaat vervangen
De Tweede Kamer is op donderdag 2 juli 2015 akkoord gegaan met het plan om de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door een systeem van modelovereenkomsten. Als ook de Eerste Kamer het plan straks goedkeurt, komt er een einde aan de VAR en kan er vanaf 1 januari 2016 worden gewerkt met modelovereenkomsten. Lees verder

Bezwaar tegen box 3-heffing is niet meer nodig
De spaartaks, ofwel vermogensrendementsheffing: er is veel om te doen in de media omdat de heffing op spaargeld onrechtvaardig zou zijn. De Staatssecretaris van Financiën heeft nu besloten dat het niet langer nodig is om bezwaar te maken tegen de box 3-heffing. Als de Belastingdienst door de hoogste rechter geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, zal de Belastingdienst namelijk zelf de aanslagen inkomstenbelasting op dit punt aanpassen. Lees verder

Belangrijke wijzigingen in wet - en regelgeving per 1 juli 2015
Op 1 juli 2015 wijzigt een aantal wetten en regelingen. Zo daalt de grens voor een NHG-hypotheek en geldt een nieuw bouwbesluit waardoor er meer vrijheid komt bij het bouwen van een nieuw huis. Lees verder

Richtlijnen voor het beperkt afschrijven op (agrarische) bedrijfsgebouwen
Sinds 1 januari 2007 is de afschrijving op bedrijfsgebouwen beperkt. Die afschrijvingsbeperking geldt ook voor agrarische bedrijfsgebouwen. Nu is het met name in de agrarische sector soms lastig te bepalen wat nu precies tot een bedrijfsgebouw hoort. Inmiddels is meer duidelijkheid gekomen. Daarom heeft de Belastingdienst een brochure uitgebracht, speciaal voor de agrarische sector. Lees verder

Terugwerkende kracht crisisheffing mogelijk niet toegestaan
De crisisheffing is een heffing die in 2013 en 2014 geheven werd van de werkgever die werknemers in dienst had die in het voorafgaande jaar een loon genoten hoger dan € 150.000 per jaar. De heffing bedroeg 16% van het deel van het loon boven € 150.000. Werkgevers hebben massaal bezwaar gemaakt tegen de crisisheffing. Onlangs heeft een advocaat-generaal een advies aan de Hoge Raad gegeven dat voor sommige werkgevers een gunstige uitkomst kan betekenen. Lees verder

Hoe ziet het (aangepaste) belastingplan er in grote lijnen uit
Na alle berichtgeving de afgelopen dagen in de media en gesprekken achter gesloten deuren met diverse oppositiepartijen, heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën in hoofdlijnen bekend gemaakt hoe het kabinet de belastingherziening wil vormgeven. Met een forse lastenverlaging op arbeid van jaarlijks € 5 mld gaan werkende huishoudens gemiddeld circa € 800 per jaar minder inkomstenbelasting betalen. Afhankelijk van het uiteindelijk gekozen pakket aan maatregelen zou dit bedrag kunnen oplopen naar € 2000 per jaar. Lees verder

Een medisch specialist kan voor de inkomstenbelasting gewoon ondernemer blijven
Per 1 januari 2015 is het zelfstandig declaratierecht komen te vervallen voor de medisch specialist. In het Zorgakkoord staat dat daarmee in veel gevallen het fiscaal ondernemerschap ten einde is gekomen. Wij zijn het hiermee niet eens want voor het beoordelen of u als medisch specialist al of niet als ondernemer beschouwd kan worden hangt van veel meer criteria af dan alleen het verlies van het zelfstandig onder-nemerschap. Lees verder

Uitgelekte plannen rondom de auto en het nieuwe belastingplan
Hoe ziet de fiscale toekomst eruit van de auto? In de media verschijnen diverse berichten over de plannen die het kabinet heeft voor de autobelastingen 2017-2020. En zoals tegenwoordig vaker gebeurt, zijn de plannen uitgelekt. Dat geldt ook voor de belastingherziening. We zetten alvast wat zaken op een rij. Lees verder

Adviezen inzake eigen woning in 2015
Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Vanaf 2014 geldt bovendien een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (52%). Is de eigen woning een strop of een paradijs? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van uw individuele situatie. In deze advieswijzer komen verschillende situaties aan de orde. Lees verder

Overeenkomsten van opdracht gaan de VAR - systematiek per 1 januari 2016 vervangen
Het systeem van de VAR gaat per 1 januari 2016 naar alle waarschijnlijkheid vervangen worden door een systeem met overeenkomsten van opdracht. De bedoeling hiervan is dat op deze manier het (fiscale) ondernemerschap van de zzp’er gewaarborgd is c.q. blijft. Daarnaast zal de opdrachtgever op deze manier gevrijwaard zijn van de verplichting om loonheffingen in te houden en af te dragen. Lees verder

Adviezen bij nalatenschapsplanning
Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Denk hierbij aan financiële steun voor studiekosten, alsmaar stijgende maandlasten, de koop van een woning of het verlies van een baan. Of misschien wil uw kind de lang gekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen. Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat u inspireren door deze adviezen. Lees verder

Adviezen bij kantoor aan huis
Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Er gelden heel wat regels. Zo is er onder meer een verschil in de behandeling van een kwalificerende en een niet-kwalificerende werkruimte. Daarnaast gelden er voor een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap andere regels dan voor een ondernemer met een bv. En hoe zit het eigenlijk met de btw? In deze advieswijzer komen de verschillende regels aan de orde. Lees verder

Een geschenk met geringe waarde mag onbelast worden vergoed
Uw werknemer is zojuist vader geworden en op kraamvisite wilt u natuurlijk niet met lege handen aankomen. Een andere werknemer is ziek en u geeft hem een fruitmand. Vanwege secretaressedag geeft u tot slot aan uw secretaresse nog een bos bloemen. Mag u dergelijke geschenken onder de werkkostenregeling nog onbelast geven en tot welk bedrag? Lees verder

Vergoedingen en bonussen kunnen tot € 2.400 in de vrije ruimte worden ondergebracht
De Belastingdienst toetst de gebruikelijkheid van een vergoeding of een bonus tot € 2.400 per werknemer per jaar niet. Ook niet als deze bonus 10 tot 20% van de loonsom van deze werknemer bedraagt. Lees verder

Onbelaste kilomtervergoeding geldt ook voor de meerijder
Carpoolen is helemaal van deze tijd. Gezamenlijk rijden naar het werk is goed voor het milieu, over het algemeen gezellig en het bespaart benzine en andere kosten. Wist u dat u, naast de bestuurder van de auto ook de meerijdende werknemer een onbelaste kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer mag geven? Er zit echter wel een klein addertje onder het gras. Lees verder1-20 uit 43 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven