Edwin Kroon RB

 • Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Nieuwsbrief - 3e kwartaal 2008

1. Herroepelijke schenking: eens gegeven blijft (niet altijd) gegeven

Door al tijdens uw leven te schenken, kunt u successierecht besparen. De verkrijger moet weliswaar schenkingsrecht betalen, maar dat hoeft geen probleem te zijn als hij/ zij er fiscaal slim mee omgaat. Bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van vrijstellingen. Maar wat als u een geldbedrag schenkt en u het geld later toch zelf nodig heeft of als u zelf de touwtjes in handen wilt houden? Een herroepelijke schenking biedt dan uitkomst.

Wat houdt een herroepelijke schenking in?

Door herroepelijk te schenken heeft u het recht om hetgeen u heeft geschonken weer terug te vragen. Dit is met name handig als u bang bent dat uw zoon het aandelenpakket dat u heeft geschonken niet goed beheert of als u plotseling zelf in financiële problemen verkeert. Maar ook als u bang bent dat het waardevolle servies (destijds nog van oma geweest) dat u aan uw dochter schenkt in verkeerde handen dreigt te vallen. In de praktijk is een herroepelijke schenking bijna altijd een schenking onder ontbindende voorwaarde.

Voorbeeld: U schenkt aan uw zoon een auto. De ontbindende voorwaarde is dat uw zoon niet uiterlijk op 1 juli 2010 zijn studie bouwkunde heeft afgerond. Stel dat hij geniet van het studentenleven en dus niet zijn diploma binnen de gestelde tijd haalt. Op dat moment herroept u de schenking en is de auto weer van u. 

Schenkingsrecht

Bij een herroepelijke schenking onder ontbindende voorwaarde is de begiftigde direct schenkingsrecht verschuldigd. In bovenstaand voorbeeld betaalt de zoon dus schenkingsrecht over de waarde in het economisch verkeer van de auto. Op het moment dat de schenking wordt herroepen kan hij het betaalde schenkingsrecht weer terugvragen bij de Belastingdienst.

Schriftelijk vastleggen

Leg een herroepelijke schenking altijd schriftelijk vast! Niet alleen om vragen van de Belastingdienst te voorkomen, maar ook omdat de begiftigde dan weet in welke gevallen en onder welke condities u het weer terugvraagt. Ook zult u zich moeten afvragen of de herroepelijke schenking nog van toepassing is als u bent overleden. En wat gebeurt er als u goederen schenkt en deze weer terugvraagt. Moet de verkrijger dan daadwerkelijk de goederen teruggeven of alleen de waarde?

Tot slot

De herroepelijke schenking kan zeker voordelen opleveren. Stel dat hetgeen u geschonken heeft in waarde daalt. U kunt de schenking dan herroepen (schenkingsrecht wordt gerestitueerd) en vervolgens schenkt u opnieuw tegen de lagere waarde. Bedenk daarbij wel dat de Belastingdienst kan stellen dat hier sprake is van een ‘constructie’ om belastingvoordeel te behalen, met als gevolg dat het schenkingsrecht niet wordt teruggegeven. Een herroepelijke schenking heeft ook bijna altijd consequenties in de inkomstenbelasting. Overleg daarom altijd vooraf met een notaris of uw adviseur.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

2. Eindelijk minder rompslomp bij ziekmelding werknemer

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ‘verbetering ziekmeldingproces’ ingediend. Naar verwachting treedt deze per 1 juli 2008 in werking. Goed nieuws voor u als werkgever: u krijgt veel langer de tijd voor de ziekmelding van uw werknemer en een hersteldmelding hoeft niet meer!

Als uw werknemer ziek is, heeft u als werkgever te maken met allerlei regels en verplichtingen. U moet uw werknemer de eerste twee jaar loon doorbetalen. Samen met uw werknemer moet u zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk komt en zo voorkomen dat uw werknemer afhankelijk wordt van een WIA- of daarmee vergelijkbare uitkering. Bovendien moet u uw werknemer tijdig ziek of beter melden.

42 Weken de tijd

De regels luisteren heel nauw. Tot op heden moest u de werknemer uiterlijk in de dertiende week ziekmelden. Was u te laat, dan moest u het loon van de werknemer doorbetalen tot 104 weken na melding in plaats van 104 weken nadat de werknemer ziek was geworden. In het nieuwe stelsel wordt dit eenvoudiger. U hoeft een werknemer straks pas in de 42ste week ziek te melden in plaats van de dertiende week. Bent u te laat met deze melding dan kunt u een boete verwachten van maximaal € 455 per werknemer. De verlenging van de loondoorbetalingsverplichting komt te vervallen. Let hierbij op: er kan nog wel een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting worden opgelegd indien u onvoldoende reïntegratie-inspanningen heeft verricht!

Hersteldmelding hoeft niet meer

Na ziekmelding hoeft u als werkgever ook geen hersteldmelding meer te doen. De werknemer krijgt, nadat hij uiterlijk aan het eind van week 42 ziek is gemeld, automatisch in week 44 een brief waarin is vermeld dat hij een WIA-uitkering kan aanvragen. U als werkgever krijgt een kopie van deze brief. Bovendien wordt u herinnerd aan het feit dat er een eerstejaarsevaluatie moet plaatsvinden.

De wet moet nog door de Tweede en de Eerste Kamer worden goedgekeurd, maar zal volgens de laatste berichten toch ingaan per 1 juli (al dan niet met terugwerkende kracht).

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

3. 30%-Regeling: voor wie wel en wat niet?

De 30%-regeling is een onbelaste vergoeding voor extra verblijfskosten buiten het land van herkomst. U kunt deze verstrekken aan een buitenlandse werknemer die in Nederland werkt, als hij/ zij over een schaarse specifieke deskundigheid beschikt en de Belastingdienst het heeft goedgekeurd. Daarnaast kan de regeling onder voorwaarden ook worden toegepast voor Nederlandse werknemers die een bepaalde tijd in het buitenland verblijven. Uw adviseur kan u nader informeren over de voorwaarden. Het grote voordeel van de regelingen is dat, indien u aan de voorwaarden voldoet, u zonder nadere onderbouwing 30% van het salaris onbelast kunt vergoeden. Gebruikt u de regelingen al? Dan zijn de volgende nieuwtjes voor u interessant.

Nieuw vanaf 1 januari 2008

Stel, u past de 30%-regeling toe volgens de voorwaarden. Aan het eind van het jaar blijkt echter dat de vergoedingen en verstrekkingen in verband met verblijf buiten het land van herkomst méér bedragen dan 30%. U kunt hiervan echter geen (volledige) onderbouwing overleggen. Wat nu? De vergoeding of verstrekking is belast voor zover deze meer bedraagt dan 30%. De belastingheffing kan uiteraard voor rekening van de werknemer komen. Vindt u dat ongewenst dan kunt u met ingang van 1 januari 2008 ook gebruik maken van eindheffing. U als werkgever neemt dan de belasting voor uw rekening.

Tegenwoordige of vroegere arbeid?

Onlangs heeft de Hoge Raad bepaald dat een vergoeding onder de 30%-regeling alleen berekend mag worden over loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dat houdt in dat bijvoorbeeld een gouden handdruk of een pensioenuitkering niet onder de 30%-regeling valt! Let op: niet alle gouden handdrukken van uit het buitenland afkomstige personen zijn aan de Nederlandse heffing onderworpen. Soms moeten deze ook in het buitenland belast worden. Raadpleeg uw adviseur voor nadere informatie hierover.

Aanwerving buitenland

Een andere recente uitspraak betrof een in België wonende psychiater die in dienst was getreden bij een Nederlandse werkgever. Als onderdeel van haar academische opleiding had zij als stagiaire al werkzaamheden verricht bij haar latere Nederlandse werkgever. Toen zij bij deze werkgever in dienst trad verzocht zij om toepassing van de 30%-regeling. Vraag was of deze werkneemster wel uit het buitenland afkomstig was. De rechter meende van wel; de psychiater was op het moment van aangaan van de arbeidsovereenkomst uit een ander land afkomstig.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

4. Hoe beperkt is de aansprakelijkheid van de dga?

Eén van de redenen waarom de BV-vorm aantrekkelijk is, is de beperkte aansprakelijkheid. De BV is, als rechtspersoon, zelf verantwoordelijk voor de schulden die zij maakt. Schuldeisers kunnen hun vordering dus niet zomaar verhalen op uw privévermogen. Toch moet u de beperkte aansprakelijkheid niet overschatten. Er zijn wel degelijk situaties waarbij u als directeur-grootaandeelhouder (dga) persoonlijk aansprakelijk bent.

'Kennelijk onbehoorlijk bestuur'

Als directeur (bestuurder) van de BV bent u verplicht om de werkzaamheden die deze functie met zich meebrengt, goed te vervullen. Zadelt u de BV bewust op met schade, dan maakt u zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur en kunt u daarvoor in privé worden aangesproken. U sluit bijvoorbeeld namens de BV een overeenkomst af terwijl u van tevoren al weet dat de BV de verplichtingen uit deze overeenkomst niet zal kunnen nakomen. Ook wanneer u schade aan zaken van een ander toebrengt kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ is ook sprake bij financieel wanbeleid en het niet naleven van wettelijke verplichtingen. U moet daarbij denken aan gebreken in de boekhouding, het niet voldoen aan de bewaartermijn van zeven jaar, het niet of niet tijdig publiceren van de jaarrekening bij het handelsregister of een misleidende voorstelling van zaken geven.

Gaat uw BV failliet als gevolg van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ dan kan de curator of de crediteuren eisen dat u het tekort vanuit uw privévermogen aanvult. Kunt u echter aantonen dat u voldoende maatregelen hebt getroffen om een faillissement te voorkomen, dan vervalt de persoonlijke aansprakelijkheid.

Aansprakelijk voor belastingschulden

U bent als dga (bestuurder), naast uw BV, hoofdelijk aansprakelijk voor de afdracht van onder andere de loon- en omzetbelasting, sociale verzekeringspremies en pensioengelden. U wordt door de Belastingdienst aangesproken als u niet of niet-tijdig meldt dat de BV niet in staat is om de belasting en premies af te dragen. Ook dan is er sprake van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’. Doet u wel tijdig en correct melding van betalingsonmacht dan zal de Belastingdienst moeten aantonen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Let op: betalingsonmacht moet u uiterlijk melden binnen twee weken na de dag waarop de desbetreffende bedragen uiterlijk hadden moeten zijn betaald.

Schulden tijdens de voorperiode

Tijdens de oprichtingsfase van de BV kunnen al verschillende handelingen zijn verricht en overeenkomsten aangegaan. U bent aansprakelijk voor de schulden die hieruit ontstaan. Op het moment dat de eenmaal opgerichte BV de handelingen uit de voorperiode bekrachtigt eindigt uw aansprakelijkheid. Is de BV niet ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel dan blijft u persoonlijk aansprakelijk.

Borg

Sluit uw BV een lening af bij de bank dan komt het in de praktijk nogal eens voor dat diezelfde bank eist dat u als dga in privé borg staat. Is de BV niet in staat om de rente en/of aflossingen op deze schuld te betalen dan kan de bank u persoonlijk aansprakelijk stellen tot maximaal de hoogte van de borgstelling.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

5. Geld verdienen bij de fiscus met middeling

Stel, u verdient het ene jaar veel en het andere jaar weinig. U bent bijvoorbeeld ondernemer en de jaarlijkse inkomsten fluctueren. Of u wordt 65 en uw inkomen gaat daardoor aanzienlijk omlaag. Als het inkomen van jaar tot jaar sterk in hoogte verschilt, dan betaalt u waarschijnlijk teveel belasting. De middelingsregeling biedt de mogelijkheid om het inkomen over een periode van drie jaren gelijkmatig te verdelen. De belastingdruk die hierdoor ontstaat is lager dan de belasting en premie volksverzekeringen die u werkelijk heeft betaald. Middeling zou dus weleens belastingteruggaaf kunnen opleveren.

Spelregels bij middeling

1. Alleen het belastbaar inkomen uit werk en woning van box 1 telt mee voor de middeling. Deze vindt u terug op de achterzijde van de aanslagen inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen over de jaren waarover u wilt middelen. Is het belastbaar inkomen in één van de jaren negatief, dan moet u uitgaan van een nul-inkomen. Verder mag u geen rekening houden met heffingskortingen.

2. U mag alleen middelen over een periode van drie aaneengesloten jaren. Bijvoorbeeld de jaren 2004-2006 of 2005-2007. Een jaar mag echter maar één keer worden meegenomen in de middeling. Het is dus niet mogelijk om eerst te middelen over de jaren 2002-2004 en vervolgens over 2004-2006. Het jaar 2004 zou dan immers twee keer gebruikt worden. Bekijk daarom goed welk tijdvak voor u het meeste voordeel oplevert.

3. U moet een middelingsverzoek inclusief berekening, indienen bij de Belastingdienst binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag over de te middelen jaren ‘onherroepelijk’ is geworden. Dit is het geval als u de definitieve aanslag heeft ontvangen en hiertegen niet binnen zes weken in bezwaar bent gegaan. 

4. Er geldt een drempel van 545 euro.

Een voorbeeld
Stel, u bent 40 jaar en uit de definitieve aanslagen over de jaren 2005 tot en met 2007 blijken de volgende gegevens:

 200520062007Totaal
Belastbaar inkomen uit werk en woning€ 14.251€ 60.616€ 1.609€ 76.476
Inkomstenbelasting box 1 + premie volksverz.€ 4.901€ 24.882€ 541€ 30.324

Na middeling ziet het bovenstaande er als volgt uit:

 200520062007Totaal
Belastbaar bedrag (76.476/3)€ 25.492€ 25.492€ 25.492€ 76.476
Herrekende inkomstenbelasting + premie € 9.418€ 9.322€ 9.211€ 27.952

Berekening teruggaaf

Totaal inkomstenbelasting/premie volgens aanslagen € 0.324
Totaal inkomstenbelasting/premie na middeling €27.952 
Verschil €2.372
Af: drempel €545
Belastingteruggaaf €1.827

Tot slot

U mag het jaar waarin u 65 wordt ook gewoon middelen. In de berekening mag u dan echter geen rekening houden met het lagere belastingtarief.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

6. Ogen laseren? Wacht niet tot 2009

Heeft u plannen om uw ogen te laseren, uw gebit grondig te laten renoveren of een nieuwe bril aan te schaffen, doe dat dan vooral nog in 2008. Met ingang van volgend jaar vervalt deze  kostenaftrek. Dit geldt overigens voor de gehele buitengewone uitgavenregeling in de inkomstenbelasting  In plaats daarvan komt het kabinet met een nieuwe regeling voor chronisch zieken en gehandicapten.

Buitengewone uitgaven en de drempel

Tot de buitengewone uitgaven behoren onder andere uitgaven wegens: ziekte, invaliditeit, bevalling, overlijden, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, chronische ziekte en adoptie. In uw aangifte inkomstenbelasting mag u alleen die kosten in aanmerking nemen voor zover u deze niet vergoed heeft gekregen van uw ziektekostenverzekeraar. Daarnaast is het totaal van de buitengewone uitgaven pas aftrekbaar als u boven een drempel uitkomt.

Let op: dit jaar is het al niet meer mogelijk om de standaardpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) in aftrek te brengen. Om belastingplichtigen toch enigszins tegemoet te komen heeft het kabinet de drempel daarom drastisch verlaagd. Was deze in 2007 nog 11,5 procent van het verzamelinkomen, dit jaar bedraagt de drempel 1,65 procent. Bij een verzamelinkomen (voor persoonsgebonden aftrek) lager dan 6.999 euro bedraagt de drempel 115 euro. Is het totaal van uw ziektekosten meer dan de drempel dan kunt u het meerdere dus in aftrek brengen.
 

Chronisch zieken en gehandicapten

Met ingang van 1 januari 2009 komt er een nieuwe regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Het kabinet hoopt zo de extra kosten die deze doelgroep heeft, te compenseren. De regeling ziet er vermoedelijk als volgt uit:

 • Chronisch zieken en gehandicapten krijgen vanaf 2009 een vaste toelage. Deze varieert van 100 tot 450 euro en is afhankelijk van het zorggebruik.
 • De eigen bijdrage AWBZ wordt verlaagd.
 • Er blijft een beperkte regeling voor specifieke uitgaven bestaan. Deze zal gelden voor bijvoorbeeld voorgeschreven medicijnen, bepaalde hulpmiddelen en vervoer van zieken of gehandicapten.

Ouderen en arbeidsongeschikten

Onder de huidige regeling kunnen arbeidsongeschikten en ouderen een bepaald forfait opvoeren als buitengewone uitgave. Bent u meer dan 45 procent arbeidsongeschikt dan mag u een vast bedrag van 821 euro in aanmerking nemen. Bent u ouder dan 65 jaar dan is dit bedrag eveneens 821 euro. Omdat de huidige regeling vervalt, komt er vanaf 2009 een algemene inkomenscompensatie. Deze bedraagt voor ouderen gemiddeld 150 euro en voor arbeidsongeschikten 225 euro.

Tot slot

Ook voor u, als werkgever, is dit het laatste jaar dat u bepaalde ziektekosten belastingvrij aan uw werknemers mag vergoeden. Let er wel op dat u dit op vrijwillige basis doet en dat de kosten niet al gedekt worden door een aanvullende ziektekostenverzekering. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

7. Verleggingsregeling: laat een ander uw btw betalen

Wanneer u als ondernemer goederen levert of diensten verricht, dan moet u in principe btw factureren, aangeven en betalen. In een aantal gevallen moet echter de afnemer van uw goederen of diensten de btw aangeven en betalen. Er is dan sprake van de verleggingsregeling. Wat houdt de regeling in en wanneer krijgt u hiermee te maken?

Aan- en onderaannemer, uitlener of inlener van personeel

De verleggingsregeling geldt in de bouw, scheepsbouw, metaalconstructie, de confectie-industrie en de schoonmaakbranche. U krijgt met de regeling te maken als u in een van deze branches werkzaam bent als aannemer/ onderaannemer of als uitlener/ inlener van personeel. Het moet steeds gaan om werkzaamheden van ‘stoffelijke aard’. Dit zijn werkzaamheden die betrekking hebben op onroerende zaken, schepen, of op de vervaardiging van kleding.

U bent onderaannemer als u door een aannemer wordt ingeschakeld om tegen betaling een gedeelte van de werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld een installateur die in opdracht van een aannemer de verwarmingsinstallaties aanlegt in een nieuwbouwproject. 

Een uitlener van personeel stelt zijn werknemers ter beschikking aan een andere ondernemer (inlener). U hebt bijvoorbeeld een metselbedrijf en leent metselaars uit aan een aannemer.

Hoe werkt de verleggingsregeling?

Bent u onderaannemer of uitlener dan brengt u geen btw in rekening. In plaats daarvan vermeldt u op de factuur ‘btw verlegd’. Naast u eigen btw-identificatienummer moet u ook het btw-identificatienummer van de aannemer of inlener vermelden. Omdat u over de verlegde omzet zelf geen btw verschuldigd bent geeft u deze omzet in de aangifte omzetbelasting aan (zie vraag 1-e, leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast).

Bent u aannemer of inlener dan bent u de btw verschuldigd. Op de facturen die u ontvangt van onderaannemers of uitleners staat uiteraard geen btw-bedrag. U moet dus zelf uitrekenen hoeveel btw u bent verschuldigd. Deze btw geeft u in de aangifte omzetbelasting aan onder vraag 2a (leveringen/diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar u is verlegd). Het btw-bedrag dat u hier invult kunt u in dezelfde aangifte weer als voorbelasting aftrekken bij vraag 5b.  

Leveringen en diensten door buitenlandse ondernemers

Als een buitenlandse ondernemer goederen aan u levert of een dienst voor u verricht, dan is onder voorwaarden de verleggingsregeling van toepassing. De buitenlandse ondernemer mag dan geen btw op de factuur vermelden. U moet als ondernemer de verschuldigde btw aangeven op uw aangifte omzetbelasting en kunt de btw in diezelfde aangifte weer als voorbelasting aftrekken.

Let op: de verleggingsregeling is niet van toepassing op intracommunautaire leveringen. In dat geval is een levering belast met het btw-nultarief.

Levering van afval en oude materialen

Met ingang van 1 januari 2007 is de verleggingsregeling onder andere ook van toepassing op de leveringen van resten, afval en halffabrikaten van metalen en van materialen voor hergebruik zoals glas en papier.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

8. Let op: per 1 juli nieuwe handelsregisterwet

Start u een bedrijf dan moet u zich binnen één week voor of na vestiging inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Tot zover niets nieuws. De inschrijvingplicht gold al voor de BV, NV, vennootschap onder firma, de meeste eenmanszaken en de commanditaire vennootschap. Nieuw per 1 juli is dat de verplichting is uitgebreid.

Voordelen nieuwe handelsregisterwet?

Het nieuwe handelsregister gaat functioneren als een basisregistratie van alle ondernemingen en rechtspersonen. Dit betekent dat u alleen nog aan de KvK de gegevens over uw bedrijf hoeft te verstrekken. Alle overheidsorganisaties moeten deze gegevens in de toekomst opvragen bij de KvK. Komt u in contact met een overheidsorganisatie dan hoeft u dus niet opnieuw informatie over uw bedrijf te verstrekken. Dit betekent voor u minder administratieve lasten.

Inschrijvingen, het doorgeven van wijzigingen en het deponeren van stukken kunt u voortaan doen bij iedere KvK. U hoeft dit dus niet meer te doen bij de KvK waar uw bedrijf staat ingeschreven.

Startende ondernemers kunnen voortaan bij de KvK, zowel hun inschrijving in het Handelsregister regelen als ook de aanmelding bij de Belastingdienst. U kunt als starter dus alle formaliteiten in één keer afhandelen.

Wie zijn de nieuwe inschrijvers in het Handelsregister?

De voornaamste nieuwe inschrijvers zijn:

 • Eenmanszaken en maatschappen in de vrije beroepen (bijvoorbeeld artsen, accountants en notarissen);
 • eenmanszaken en maatschappen in de land-en tuinbouw en visserij;
 • verenigingen van eigenaren;
 • vestigingen van verenigingen en stichtingen;
 • kerkgenootschappen;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen zoals ministeries, gemeenten en andere overheidsorganisaties;
 • straatventers.

Ondernemers en rechtspersonen die nog niet zijn ingeschreven, ontvangen tussen juli 2008 en december 2009 een brief en een formulier van de KvK. Behoort u tot één van bovenstaande groepen dan wordt het u dus makkelijk gemaakt. Op het formulier vult u de gegevens in en stuurt deze vervolgens met een geldig legitimatiebewijs terug naar de KvK. Wilt u niet wachten met inschrijven in het Handelsregister dan kunt u vanaf 1 juli 2008 terecht bij iedere willekeurige KvK.

Vermelding handelsregisternummer ook op zakelijke e-mail

Bedrijven die staan ingeschreven moeten het handelsregisternummer vermelden op alle uitgaande brieven, offertes, orders, facturen en overige schriftelijke aankondigingen. Deze verplichting is ook van toepassing op de zakelijke e-mail en de website.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

9. Tips nieuwsbrief 3e kwartaal 2008

1. Actualiteiten verpakkingenbelasting
Een onderneming die verpakte producten in Nederland op de markt brengt of bij import verpakkingen verwijdert en afvoert, is mogelijk belastingplichtig voor de verpakkingenbelasting. Voldoet u aan de voorwaarden dan moet u over het jaar 2008 een schattingsopgaaf indienen. Officieel voor 1 juli, maar met uitloop naar 1 oktober. Bent u belastingplichtig voor de verpakkingenbelasting dan moet u ook een verpakkingenadministratie opzetten. De Belastingdienst heeft speciaal hiervoor een handleiding opgesteld. U kunt deze handleiding downloaden van de site www.belastingdienst.nl/zakelijk/verpakkingenbelasting.

2. Losse correctieberichten Loonheffingen over 2007 geven problemen
Heeft u over het jaar 2007 correctieberichten bij de Belastingdienst ingediend en daardoor moeten nabetalen over 2007? De Belastingdienst kan deze correctieberichten niet verwerken. Dit betekent dat uw nabetalingen ten onrechte door de Belastingdienst aan u worden teruggestort. Dit is een landelijk probleem. Momenteel is niet duidelijk wanneer dit probleem opgelost zal worden. Heeft u inmiddels uw betaling terug ontvangen? Houd er dan rekening mee dat u dit bedrag later, als de correctieberichten zijn verwerkt, alsnog aan de Belastingdienst moet betalen. Wordt er rente berekend, maak hier dan bezwaar tegen!

3. Nieuw boetebeleid vanaf 2009 
Betaalt u de omzet- en/of loonbelasting te laat dan krijgt u automatisch een boete. Dit leidt tot veel irritaties bij ondernemers in het midden-en kleinbedrijf. Staatssecretaris De Jager van Financiën is daarom van plan het boetebeleid te versoepelen. In de toekomst blijft een boete achterwege als de omzet- en/of loonbelasting alsnog binnen maximaal zeven dagen wordt betaald en een ondernemer de voorgaande keer wel op tijd heeft betaald. Bij een tweede verzuim bedraagt de boete twee procent met een minimum van 50 euro. Bent u stelselmatig te laat dan kunt u een boete verwachten van maximaal 4.537 euro. Het nieuwe boetebeleid gaat waarschijnlijk gelden vanaf 2009.

4. Energielabel bij verkoop en verhuur van woning
Vanaf 1 januari 2008 moet u bij de verkoop of verhuur van uw woning een energielabel overhandigen aan de koper/ huurder. Dit is te vergelijken met het energielabel voor auto’s en witgoed en geeft de energiezuinigheid aan van uw woning. Alleen een erkend en gecertificeerd adviseur kan een energielabel voor u opstellen. Op de site van het Ministerie van VROM (www.vrom.nl) treft u een lijst aan van gecertificeerde adviseurs bij u in de buurt. De kosten van een label bedragen, afhankelijk van de adviseur, ongeveer 200 euro.  

5. Schenking ouders aan kinderen
U mag dit jaar 4.479 euro belastingvrij schenken aan uw kinderen. Niet alleen uw eigen kinderen komen in aanmerking, maar ook een stief- of pleegkind. Zijn uw kinderen tussen de 18 en 35 jaar dan kunt u eenmalig een vrijgesteld bedrag schenken van 22.379 euro. Vóór 1 maart 2009 moet u dan wel aangifte doen van deze verhoogde schenking. Op het aangiftebiljet kunt u aangeven dat u zich beroept op de schenkingsvrijstelling.

6. Digitale Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) digitaal
Heeft u een VAR nodig dan moet u deze schriftelijk aanvragen bij de Belastingdienst. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om de VAR in de toekomst digitaal aan te vragen. Het streven is om dit al vóór volgend jaar te realiseren. De aanvragen kunnen dan al vanaf september 2008 digitaal plaatsvinden. Verder komt er vóór 2010 een stilzwijgende verlenging voor belastingplichtigen die al drie jaar achtereenvolgend dezelfde VAR hebben gekregen. Zij zijn wel verplicht om wijzigingen door te geven.

7. Opnieuw wijzigingen in bijtellingspercentage auto van de zaak
De Staatssecretaris van Financiën is van plan om een derde categorie voor de bijtelling in te voeren. Naast het percentage van 14 procent voor zéér zuinige auto’s en 25 procent voor overige auto’s komt er een derde percentage bij. Bestuurders van relatief zuinige auto’s komen waarschijnlijk al vanaf volgend jaar in aanmerking voor een bijtelling van 20 procent. Tot deze categorie behoren auto’s als de BMW116i, Volkswagen Golf 1.4, Mini Cooper, Seat Ibiza (diesel) en de Volkswagen Polo (diesel).

8. Btw op golflidmaatschap niet aftrekbaar
Hof Den Bosch besliste onlangs dat de btw op een bedrijfslidmaatschap van een golfvereniging niet aftrekbaar is. Ondanks dat een dergelijk lidmaatschap vaak uit zakelijk oogpunt (contacten met klanten) wordt afgesloten is de aftrek beperkt door het Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting 1968 (BUA). Uit het BUA volgt dat btw-aftrek is uitgesloten als er sprake is van het geven van een relatiegeschenk, bij verstrekkingen aan personeel en het voeren van een zekere staat. Volgens het Hof is hiervan sprake. Overigens is de aftrek van btw volgens het BUA niet uitgesloten wanneer binnen één jaar in totaal minder dan 227 euro (exclusief BTW) per belanghebbende (personeelslid of zakenrelatie) is uitgegeven. Vaak is een lidmaatschap echter dermate hoog, dat u al snel boven deze grens uitkomt. Let op: maakt u ook reclame voor uw bedrijf bij de golfclub, zorg dan dat u hiervoor een aparte factuur krijgt. De btw op reclamediensten is namelijk wel aftrekbaar.

9. Betaal nooit in één bedrag twee belastingaanslagen
Betaal uw belastingaanslagen altijd apart aan de Belastingdienst onder vermelding van het juiste betalingskenmerk. Uit het volgende voorbeeld blijkt dat u zelf verantwoordelijk bent voor misverstanden: een BV maakte in één bedrag loon- en omzetbelasting over aan de Belastingdienst, zonder het betalingskenmerk te vermelden. De Belastingdienst merkte de betaling aan als betaling voor loonbelasting, stortte het meerdere terug en legde vervolgens een naheffingsaanslag omzetbelasting met boete op. De rechtbank oordeelde vervolgens dat de naheffingsaanslag en verzuimboete terecht zijn. Immers, bij een gecombineerde betaling zonder duidelijke uitleg, ontstaat al snel een misverstand. 

10. Sneller antwoord op uw vragen met nieuwe helpdesk
De Belastingdienst heeft in samenwerking met onder andere de SRA een speciale dienst voor intermediairs in het leven geroepen. Met behulp van een speciale code kan uw adviseur telefonisch vlot terecht bij een team speciaal opgeleide medewerkers die snel en doeltreffend een antwoord kunnen geven op algemene vragen en zogenaamde proces- en statusvragen over alle belastingmiddelen en toeslagen. Heeft u een dringende vraag voor de Belastingdienst, dan kunt u op deze manier via uw SRA-Adviseur snel antwoord krijgen!

11. Let op: meer controles Arbeidsinspectie naar illegale arbeid
De Arbeidsinspectie heeft extra personeel aangetrokken, om de groei van illegale arbeid aan te kunnen. U kunt dus meer controles verwachten! Als bij een controle blijkt dat een werkgever arbeid laat verrichten door personen zonder de benodigde tewerkstellingsvergunning, wordt een boete opgelegd. Een vergunning moet u bijvoorbeeld hebben voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië en landen buiten de EU. De boete bedraagt 8.000 euro per illegaal tewerkgestelde vreemdeling (4.000 euro als de werkgever een z.g. ‘natuurlijk persoon’ is). Komt de Arbeidsinspectie terug en werken ze nog steeds? Dan wordt de boete nogmaals opgelegd!

12. Blijft dga toch in de loonheffingen?
De staatsecretaris heeft in afwijking van eerdere wetswijzigingen, recent voorgesteld om de dga toch in de loonbelasting te laten blijven. Hij heeft wél een pakket van maatregelen aangekondigd dat de dga lastenverlichting oplevert die, mocht de Tweede Kamer akkoord gaan, per 2010 ingaat. De maatregelen bestaan onder meer uit een vereenvoudigde loonaangifte voor dga’s en een eenvoudiger systeem waarbij niet steeds een ander betalingskenmerk moet worden ingevuld.

13. Uitstel nieuwe Wet Personenvennootschappen
Het Wetsvoorstel Personenvennootschappen, dat in 2008 in zou gaan, is uitgesteld. De nieuwe ingangsdatum is vermoedelijk 1 januari 2009. Hiermee zal het onderscheid tussen bedrijf (vof en cv) en beroep (maatschap) komen te vervallen: zowel de (openbare) maatschap als de vennootschap onder firma heten vanaf dat moment openbare maatschap. Voor u kan dit belangrijke civielrechtelijke en fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid. Heeft u een maatschap, vof of cv? Neem dan bijtijds contact met ons op voor advies.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven