Edwin Kroon RB

 • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Nieuwsbrief - 4e kwartaal 2007

Miljoenennota: Wat staat u te wachten?

Op Prinsjesdag is de Rijksbegroting gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Alhoewel de begroting een overschot laat zien wil de regering toch sparen voor de toekomst. Zoals Premier Balkenende achteraf verklaarde: “We repareren het dak nu de zon schijnt”. Een overzicht van de meest in het oog springende maatregelen:

Inkomsten- en loonbelasting

 • De bijtelling voor het privégebruik van uw auto van de zaak gaat in 2008 omhoog van 22 naar 25 procent. Alleen voor zeer zuinige auto’s wordt de bijtelling verlaagd naar 14 procent.
 • Vanaf 2009 wordt het maximum-eigenwoningforfait van € 9.150 losgelaten. Er is dan geen bovengrens meer. Eigenaren van woningen met een WOZ-waarde van meer dan 1 miljoen euro betalen vanaf die datum over het meerdere boven € 1.000.000,- een eigenwoningforfait van 2,35 procent.
 • De meewerkaftrek wordt met ingang van 1 januari 2008 afgeschaft. Volgens de regering is uit onderzoek gebleken dat deze aftrek geen toegevoegde waarde heeft om ondernemerschap te bevorderen.  De meewerkbeloning blijft wel mogelijk.
 • De standaardpremie voor de Zorgverzekeringswet en de inkomensafhankelijke bijdrage zijn vanaf 1 januari 2008 niet langer aftrekbaar als buitengewone uitgaven op het inkomen. De drempel voor aftrek van buitengewone uitgaven wordt verlaagd van 11,5 naar 1,65 procent. Per 1 januari 2009 vervalt de buitengewone uitgavenregeling volledig. Er komt dan een aparte regeling voor chronisch zieken en gehandicapten.
 • De DGA die enige werknemer is van zijn BV wordt vanaf 1 januari 2008 niet langer belast met loonheffing. Zijn loon wordt vanaf die datum belast in de inkomstenbelasting. Eén keer per jaar, op 1 januari, wordt beoordeeld of de DGA nog steeds de enige werknemer is van de vennootschap.
 • De WW-premie voor werknemers wordt in 2008 verlaagd van 3,85 naar 3,5 procent. In 2009 wordt de premie verder verlaagd naar nul. Voor werkgevers stijgt de WW-premie van 4,4 naar 4,85 procent.

Vennootschaps- en omzetbelasting

 • Vanaf 2008 wordt de eerste schijf van de vennootschapsbelasting verlengd van € 25.000 naar € 40.000 (tarief 20%). De tweede schijf wordt verlengd van € 60.000 naar € 200.000 (tarief 23%). Voor winsten boven de € 200.000 geldt een tarief van 25,5 procent.
 • Het hoge BTW-tarief gaat vanaf 2009 van 19 naar 20 procent.

Overige maatregelen
De accijns op diesel wordt per 1 juli 2008 verhoogd met 3 cent per liter en met 1 cent per liter op 1 januari 2009. Ook de accijns op LPG wordt verhoogd en wel met 1,5 cent per liter vanaf 1 juli 2008 en 1 cent per liter op 1 januari 2009. Tot slot wordt per 1 juli 2008 de accijns op sigaretten en shag verhoogd en wordt er een vliegbelasting ingevoerd.

Kleine meevaller
De algemene tendens is dat de voorstellen die een kabinet presenteert in een miljoenennota ook worden doorgevoerd. Wel heeft het kabinet nu al toegezegd dat schoolboeken vanaf 2008 gratis worden verstrekt. En dat is op de valreep voor ouders met schoolgaande kinderen toch een meevaller.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Niet getrouwd, maar toch laag tarief successierecht

Jan en Renate wonen enkele maanden samen en zijn van plan te trouwen. De huwelijksvoorbereidingen zijn al in een vergevorderd stadium als Jan overlijdt ten gevolge van een noodlottig ongeval. Renate is erfgenaam. De erfenis zou belast zijn in tariefgroep III waarbij, afhankelijk van de hoogte van de verkrijging, een tarief van 41 tot 68 procent geldt. Dit vond de Staatssecretaris van Financiën onredelijk. Hij keurt goed dat hier toch tariefgroep I (5 tot 27 procent) van toepassing is.

Tariefgroep I is van toepassing bij een verkrijging uit erfenis door ondermeer de echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner en kinderen. Samenwonenden komen ook in aanmerking voor tariefgroep I, maar hier gelden wel voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat op het moment van overlijden er in ieder geval sprake moet zijn van een gemeenschappelijke huishouding gedurende een aaneengesloten periode van minimaal vijf jaar. Is er sprake van een notarieel samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting dan is de periode minimaal zes maanden.

Concrete trouwplannen
Voldoen samenwonenden nog niet aan de voorwaarden dan is tariefgroep I toch van toepassing als de huwelijkse voorbereidingen op het moment van overlijden in een vergevorderd stadium zijn. Er zijn concrete trouwplannen en zichtbare voorbereidingen, zoals een afspraak met de ambtenaar van de burgerlijke stand over de ondertrouwdatum. Daarnaast is de periode tussen het overlijden en het moment van huwelijksvoltrekking minder dan zes maanden. De tegemoetkoming van tariefgroep I wordt niet verleend als de huwelijksvoorbereidingen zijn getroffen in het zicht van het overlijden omwille van het successierecht.

Ex-partner
Een ex-partner is de persoon met wie de overledene op het moment van overlijden geen gemeenschappelijke huishouding meer voert. In het volgende geval is tariefgroep I toch van toepassing op de ontvangen erfenis:
1. Bij beëindiging van de gemeenschappelijke huishouding hebben ex-partners met elkaar afgesproken dat het vermogen dat zij gezamenlijk hadden voordat de relatie werd verbroken, bij overlijden van één van hen toekomt aan de ander.
2. Tot het tijdstip van de beëindiging van de gemeenschappelijke huishouding hebben de ex-partners wel voldaan aan de voorwaarden voor samenwonenden zoals die in de successiewet zijn neergelegd.

Tariefgroep
Tariefgroep I in de successiewet wordt bij een verkrijging door samenwonenden alleen toegepast als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Eén voorwaarde, het voeren van een gemeenschappelijke huishouding, is in dit artikel naar voren gekomen. Informeer bij uw adviseur welke andere voorwaarden er in de wet worden gesteld.

Vrijstelling
De tegemoetkoming van de Staatssecretaris is alleen van toepassing op het tarief en niet voor de vrijgestelde bedragen. Voor de hoogte van deze vrijstelling wordt aangesloten bij de familierechtelijke betrekking op het moment van overlijden. Voor samenwonenden die aan alle voorwaarden voldoen geldt bijvoorbeeld dat bij overlijden van één van hen de erfenis is vrijgesteld tot een bedrag van € 515.928. Bij twee jaar samenwonen geldt een vrijstelling van € 103.181, bij drie jaar € 154.776 en bij vier jaar € 206.369.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Einde complexe formule voor privégebruik investeringsgoederen

Vanaf 1 januari 2007 bent u BTW verschuldigd over het privégebruik van investeringsgoederen die tot uw ondernemingsvermogen behoren. In de praktijk blijkt dat de berekening van het bedrag waarover u BTW verschuldigd bent niet alleen complex is, maar ook tot onredelijke uitkomsten kan leiden. Gelukkig komen er vanaf 2008 nieuwe regels, die u ook al dit jaar mag toepassen!

Maatstaf van heffing
Om de waarde van het privégebruik te bepalen moeten de volgende kosten worden vastgesteld:

 • de verwervings- of vervaardigingskosten van het privé-gebruikte goed en;
 • de kosten van onderhoud, verbetering en herstel aan het goed.

De kosten worden alleen meegenomen als u voor deze kosten recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van voorbelasting heeft gehad.

Vervolgens worden de totale kosten toegerekend aan meerdere kalenderjaren. Bij het gebruik van een onroerende zaak worden de kosten gedeeld door 10. Bij het gebruik van een roerende zaak worden de kosten gedeeld door 5. Deze verdeling vindt voor het eerst plaats in het jaar dat de ondernemer het goed is gaan gebruiken.

Werkelijk gebruik in plaats van formule
Het privégebruik wordt op dit moment bepaald door het totaal van de in aanmerking te nemen kosten tijdsevenredig toe te rekenen naar het privégebruik. Hiervoor staat in de wet een ingewikkelde formule, die veel vragen oproept.

Vanaf 2008 mag u het privégebruik vaststellen op basis van het werkelijke gebruik. Bij een onroerende zaak zou u dan uit kunnen gaan van de oppervlakte in m². Bij roerende zaken van het aantal kilometers, het aantal uren of andere gegevens waaruit het privégebruik blijkt. De Staatssecretaris keurt goed dat ondernemers ook over het kalenderjaar 2007 mogen uitgaan van het werkelijke gebruik.

Schatting
Een ondernemer moet in zijn boekhouding aantekening houden van het privégebruik. Kunt u dit door omstandigheden niet, dan mag u uitgaan van een schatting die het werkelijke gebruik zo goed mogelijk benadert. De Belastingdienst maakt hiervoor nog specifieke regels.

Tot slot
De regels met betrekking tot het privégebruik zijn niet eenvoudig. Daarnaast gelden afwijkende regels voor bijvoorbeeld huurkoop en leasing. Het privégebruik geeft u aan in de slotaangifte van het jaar.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Verruiming vrijstelling bij bedrijfsoverdracht binnen familie

Bij de overdracht van een bedrijf aan een familielid geldt er een vrijstelling voor het onroerend goed dat tot het bedrijf behoort. Hierover hoeft geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Tot de kring van familieleden behoren de kinderen, kleinkinderen, broers, zusters of hun echtgenoten. De regels voor deze vrijstelling zijn recent verruimd.

Het onroerend goed moet behoren tot- en dienstbaar zijn aan de onderneming. De onderneming moet, voor wat betreft de bedrijfsvoering, in haar geheel (al dan niet in fasen) door de verkrijger(s) worden voortgezet. Maar wat als de onderneming niet door het familielid zelf wordt voortgezet maar door een BV, of wanneer de onderneming na de overdracht wordt ingebracht in een personenvennootschap?

Overdracht en inbreng in BV
Een ondernemer draagt zijn onderneming, inclusief onroerend goed, over aan een familielid. De onderneming wordt direct of op een later tijdstip volledig ingebracht in een BV waarvan het familielid alle aandelen bezit. De vrijstelling was tot op heden niet van toepassing omdat de verkregen onderneming niet door het familielid zelf, maar door de BV wordt voortgezet.

De Staatssecretaris keurt de vrijstelling in dit geval toch goed, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Eén daarvan is een voortzettingsvereiste van minimaal drie jaar.

Overdracht en inbreng in personenvennootschap
Een ondernemer draagt zijn onderneming, inclusief onroerend goed, over aan een familielid. Vervolgens brengt deze de verkregen onderneming in, in een personenvennootschap met een ander familielid van de oorspronkelijke ondernemer. 

De vrijstelling is dan van toepassing is onder de volgende voorwaarden:
1. De onderneming wordt uitsluitend voortgezet door familieleden van de ondernemer.
2. Er wordt voldaan aan de overige voor vrijstelling geldende voorwaarden. Eén daarvan is een voortzettingsvereiste van minimaal drie jaar.

Tot slot
Een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld. Vaak is dit een traject van jaren. De vrijstelling voor bedrijfsoverdracht binnen de familiesfeer is aan een aantal voorwaarden gebonden. Laat u goed informeren over de mogelijkheden door uw adviseur.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Gokken met uw oudedagsvoorziening, of niet?!

U moet als ondernemer zelf voor een oudedagsvoorziening zorgen. Een van de mogelijkheden die u heeft is het opbouwen van een fiscale oudedagsreserve (FOR) in uw onderneming. Door het opbouwen van een FOR realiseert u een belastinguitstel, maar eens moet er worden afgerekend. Een andere mogelijkheid is het sparen of beleggen via een lijfrenteverzekering. Hierdoor beperkt u het financiële risico, maar het geld moet er wel zijn.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)
De oudedagsreserve is een bepaald bedrag dat u opzij mag zetten om te sparen voor een oudedagsvoorziening. U heeft zo de mogelijkheid om het geld voorlopig in uw bedrijf te houden. De stand van de oudedagsreserve wordt verwerkt in uw ondernemingsbalans. U kunt van jaar tot jaar kiezen of u wel of niet een bedrag apart zet. De toevoeging bedraagt maximaal 12 procent van de winst van uw onderneming met een maximum van € 11.227 (2007). U mag niet méér toevoegen dan het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen bij het einde van het jaar de stand van de oudedagsreserve bij het begin van het jaar te boven gaat. Bedraagt het ondernemingsvermogen aan het einde van het jaar bijvoorbeeld € 75.000 en is de stand van de FOR op dat moment  € 77.500, dan kunt u niets toevoegen.

Voor- en nadeel FOR
Het belangrijkste voordeel van de FOR is dat u uw winst verlaagt en dus minder belasting betaalt. Alleen ondernemers die voldoen aan het urencriterium en bij aanvang van het kalenderjaar jonger dan 65 jaar zijn kunnen van de reserve gebruik maken. Alhoewel de FOR een aantrekkelijke mogelijkheid van belastinguitstel is, dient u er rekening mee te houden dat u op een bepaald moment (bijvoorbeeld bij staking) zult moeten afrekenen.

Lijfrente
Om in uw oudedag te voorzien kunt u ook een lijfrente afsluiten. De premie die u betaalt is tot op zekere hoogte fiscaal aftrekbaar. De uitkeringen die u later ontvangt zijn belast. Een fiscaal aftrekbare lijfrente kan niet tussentijds worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven of als onderpand dienen. Daarnaast moeten de uitkeringen straks levenslang, periodiek en gelijkmatig zijn. Of de premie aftrekbaar is, is afhankelijk van de jaarruimte en/of de reserveringsruimte.

Omzetting FOR in lijfrente
U heeft als ondernemer de mogelijkheid om de FOR geheel of gedeeltelijk om te zetten in een lijfrente. Op die manier kunt u uw oudedagsvoorziening veiligstellen. U kunt op verzoek een extra lijfrentepremieaftrek krijgen van ten hoogste het bedrag waarmee u de FOR laat afnemen. De afname van de FOR is belast, maar deze valt weg tegen de aftrekbare premiebetaling. Per saldo betaalt u dus geen extra belasting.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwe Wet Personenvennootschappen: let op uw aansprakelijkheid!

Op dit moment behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel Personenvennootschappen. Het huidige onderscheid tussen een maatschap, een vennootschap onder firma (VOF) en een commanditaire vennootschap (CV) komt hiermee te vervallen. Naar verwachting zal de Wet Personenvennootschappen per 1 januari 2008 ingaan. Dit zal vooral grote gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid van maten in een openbare maatschap.

Het huidige onderscheid tussen bedrijf (VOF) en beroep (maatschap) vervalt. Alle bestaande vormen worden vennootschappen, namelijk: 
1. De stille vennootschap (niet-openbare vennootschap).
2. De openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV) en de openbare commanditaire vennootschap (CV).
3. De openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR) en de openbare commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid (CVR).

Stille vennootschap
De stille vennootschap is vergelijkbaar met de huidige stille maatschap. De vennoten treden niet onder gemeenschappelijke naam naar buiten toe. De vennoten zijn slechts aansprakelijk voor hun aandeel in de vennootschap. De stille vennootschap hoeft zich niet in te schrijven in het Handelsregister. Een openbare vennootschap daarentegen is verplicht om zich in te schrijven.

Openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV)
Deze vorm is het best te vergelijken met de huidige VOF, CV en openbare maatschap. Naar alle waarschijnlijkheid worden deze huidige vormen automatisch omgezet in openbare vennootschappen. De vennoten treden onder gemeenschappelijke naam naar buiten toe, bijvoorbeeld door het voeren van een gemeenschappelijke handelsnaam. De vennoten in een openbare vennootschap zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden aan derden, met uitzondering van de commanditaire vennoot. 

Openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR)
De openbare vennootschap kan straks kiezen voor rechtspersoonlijkheid. Het voordeel is dat de vennootschap dan zelf eigenaar kan worden van de goederen (zoals het bedrijfspand en bedrijfswagens) die aan de vennoten behoren. De vennootschap kan zelf contracten aangaan en er is geen instemmingsvereiste nodig van overige vennoten. Op die manier wordt de continuïteit gewaarborgd en blijft de vennootschap bestaan bij toe- en uittreden van vennoten. Ook in deze vorm zijn de vennoten, met uitzondering van de commanditaire vennoot, ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel.

Om rechtspersoonlijkheid te krijgen is vereist dat het vennootschapscontract wordt opgenomen in een notariële akte. Alle goederen moeten daarbij worden ingebracht.

Fiscale gevolgen
Zoals het er nu naar uitziet zijn er weinig fiscale gevolgen. Zijn de vennoten natuurlijke personen dan wordt de winst voor hun aandeel belast in de inkomstenbelasting. 

Openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid of BV
Het is te overwegen om een openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid om te zetten in een BV. Een belangrijke reden om dit te doen is dat in een BV de aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders wordt beperkt terwijl bij een openbare vennootschap iedere vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor het geheel. Het omzetten in een BV heeft echter wel fiscale gevolgen. Hier moet u zorgvuldig naar laten kijken.

Tot slot
Voor eenmanszaken heeft de aangepaste Wet Personenvennootschappen geen consequenties. Voor de maten in een openbare maatschap heeft de aangepaste wet de meeste gevolgen. In de huidige vorm zijn de maten slechts voor een gelijk deel aansprakelijk. In een openbare vennootschap zijn de maten straks ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Directeur-grootaandeelhouder uit loonbelasting

De directeur-grootaandeelhouder gaat onder voorwaarden definitief uit de loonbelasting. Vanaf 1 januari 2008 is de wetswijziging een feit, ondanks de protesten. Koepelorganisatie SRA voert mede namens ons kantoor een stevige lobby bij de politiek om vóór 2008 een keuzeregeling te introduceren, dan wel invoer van de regeling uit te stellen.

Als een vennootschap uitsluitend directeuren-grootaandeelhouders in dienst heeft die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, hoeft er geen loonbelasting te worden berekend en afgedragen. Indien uw echtgenote niet bestuurder bij uw BV op de loonlijst staat dan geldt de regeling dus niet. Is zij echter ook statutair directeur dan geldt de regeling wel weer.

Vragenformulier
Vooruitlopend op deze wet heeft de Belastingdienst in augustus en september aan een groot aantal directeuren-grootaandeelhouders een vragenformulier gezonden ter voorbereiding op de wet. Op Prinsjesdag is aangekondigd dat de regeling definitief doorgaat, maar de protesten blijven vanwege de vrees voor uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst.

Nieuwe regels
Valt u onder de nieuwe wet, dan moet u ook met ingang van 2008 via de aangifte inkomstenbelasting zelf de inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomenafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet gaan betalen. Daarnaast krijgt u een aantal extra administratieve verplichtingen. Bepaalde faciliteiten uit de loonbelasting, zoals afdrachtverminderingen en eindheffing kunt u niet meer toepassen. De peildatum is in principe 1 januari 2008. Indien op 1 januari 2008 naast de directeur-grootaandeelhouder een ‘normale’ werknemer op de loonlijst staat, gaat de directeur-grootaandeelhouder niet uit de Loonbelasting.

Voor- en nadelen
Een voordeel kan zijn dat de vennootschap geen loonadministratie meer hoeft te voeren. Wel wordt het salaris (en eventueel de auto van de zaak) nog steeds belast op dezelfde wijze als in de loonheffing. Ook mogen bijvoorbeeld kostenvergoedingen nog steeds onbelast verstrekt worden binnen regels van de loonheffing, en geldt de levensloopregeling nog steeds.

Nadeel is dat er geen recht meer bestaat op toepassing van afdrachtverminderingen. Verder kan de wijziging ook leiden tot administratieve lastenverzwaring. U zult namelijk zelf aan het begin van het jaar een voorlopige aangifte Inkomstenbelasting moeten doen. Bovendien moet u tussentijds wijzigingen aangeven. Bovendien dient u, indien u als directeur-grootaandeelhouder deelneemt aan een pensioenreglement binnen een bepaalde branche, nog steeds zelf de premies te berekenen, door te geven en af te dragen.

Andere werknemers in de loop van het jaar?
Als u in de loop van het jaar ander personeel aanneemt geldt deze regeling volgens de laatste voorstellen voor u nog steeds tot de volgende pijldatum (1 januari 2009). Dan wordt opnieuw gekeken of u aan de voorwaarden voor deze regeling voldoet. Let op: voor de nieuw aangenomen werknemer(s) bent u wel inhoudingsplichtig!

Wat moet u doen?
Bent u een directeur-grootaandeelhouder en voldoet u aan de voorwaarden om uit de Loonbelasting te gaan, moet dat nu ook. Enige oplossing: u neemt op 1 januari een andere werknemer aan bij deze BV. Wij hopen echter dat de oproep van de SRA aan de politiek nog leidt tot een oplossing op dit punt.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Vergoeding ziektekosten van werknemers

Heeft u wel eens overwogen om de bijzondere ziektekosten van uw werknemers onbelast te vergoeden? Wacht dan niet te lang, want na 2008 is dit niet langer mogelijk.

Als werkgever kunt u de kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling van uw werknemers onbelast vergoeden, of hier een een onbelaste verstrekking voor doen. U kunt hierbij denken aan brillen, contactlenzen, tandartskosten van uw werknemer, maar ook van zijn/ haar partner en kinderen. De voorwaarden zijn:

 • De kosten mogen niet al door een ander vergoed worden.
 • De kosten komen niet overeen met prestaties op grond van de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Ook mag uw werknemer geen aanspraak hebben op vergoeding van deze kosten op grond van bijvoorbeeld een aanvullende ziektekostenverzekering of een regeling die u uw werknemers aanbiedt.
 • De vergoeding wordt verstrekt of toegezegd vóór het einde van het jaar waarin de kosten worden gemaakt.
 • De werknemer mag geen recht hebben op vergoeding van de kosten door u, bijvoorbeeld door gewoonte of (de arbeids-)overeenkomst. Het moet echt gaan om een incidentele beslissing.

Kortom: het moet gaan om kosten die in dat jaar op uw werknemers drukken die u op basis van vrijgevigheid wenst te vergoeden.

Let op: de vergoedingen voor premies van een ziektekostenregeling mag u niet onbelast vergoeden. Deze zijn belast voor alle loonheffingen. U mag de verplichte eigen bijdragen die een verzekerde werknemer moet betalen voor ziektekosten wél onbelast vergoeden.

Cafetariamodel
In een cafetariamodel kunnen uw werknemers onder voorwaarden afzien van bepaalde brutoloonbestanddelen (bijvoorbeeld brutoloon per maand, eindejaarsuitkering, vakantietoeslag) in ruil voor laagbelaste of belastingvrije loonbestanddelen. Voordeel voor uw werknemer is dat hij netto meer overhoudt terwijl de kosten voor u als werkgever hetzelfde blijven. Ook de vergoeding van de ziektekosten door u als werkgever kan in een dergelijke uitruil meegenomen worden.

En vanaf 2008?
Met ingang van 1 januari 2008 wordt de fiscale buitengewone uitgavenregeling in de inkomstenbelasting versoberd en per 2009 geheel afgeschaft. Hiermee vervalt ook de mogelijkheid om onbelast de ziektekosten van de werknemers te vergoeden. In de plaats daarvan komt een toegespitste regeling voor chronische zieke en gehandicapten. 

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Tips

DGA en ondernemerschap voor de BTW
Op dit moment buigt het Europese Hof van Justitie zich over de vraag of een DGA wel BTW-ondernemer is. De kans is groot dat een DGA in de nabije toekomst niet langer recht heeft op aftrek van BTW over de investeringen die hij doet. Bovendien kan hij dan niet meer aansprakelijk worden gesteld voor de omzetbelastingschuld van de BV waarmee hij een fiscale eenheid is aangegaan.

Studenten- en scholierenregeling gewijzigd
Deze regeling houdt in dat studenten of scholieren onder voorwaarden beperkt belasting betalen door toepassing van de kwartaaltabel. De studenten- en scholierenregeling is vanaf 1 juli 2007 onder bepaalde voorwaarden ook van toepassing op studenten- en scholieren afkomstig uit de EU-lidstaten, de EER of Zwitserland.

Anoniementarief bij ontbreken of onjuiste loonbelastingverklaring
Werknemers zijn verplicht opgaaf aan de werkgever te doen van onder meer naam, adres en woonplaats. Als u niet over deze gegevens beschikt, dient voor deze werknemer(s) het anoniementarief (52%) te worden berekend. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het anoniementarief ook berekend dient te worden indien de loonbelastingverklaring ontbreekt, deze niet is ondertekend door uw werknemer(s) of indien deze onjuistheden bevat die u als de werkgever behoorde te weten.

Doe een tijdige eerstedagsmelding
U bent verplicht vóór de eerste werkdag van een nieuwe werknemer een eerstedagsmelding (EDM) bij de Belastingdienst in te dienen. Wanneer met de werknemer wordt afgesproken dat hij nog dezelfde dag bij u begint, mag u de werknemer op die dag aanmelden uiterlijk vóór het begin van de werkzaamheden. Wanneer u te laat of geen EDM doet, riskeert u een boete ter grootte van € 113 per overtreding. Daarnáást ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer waardoor de Belastingdienst ervan uit kan gaan dat de werknemer die niet is aangemeld via EDM geacht wordt een half jaar in dienst te zijn. U riskeert naheffingsaanslagen, rente en boete over deze periode.

Oprichting BV in de toekomst eenvoudiger
Het wordt in de toekomst makkelijker om een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) op te richten. Het minimumkapitaal van €18.000 als startkapitaal zal worden afgeschaft. Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem straks zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting inbrengen. Ook andere formaliteiten zoals de bankverklaring en de accountantscontrole bij inbreng in natura behoren in de toekomst tot het verleden.

Makkelijker herstel bij onjuist toetsingsinkomen voor toeslag
Voor de bepaling van de hoogte van een toeslag (huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag) wordt uitgegaan van een toetsingsinkomen. Als toetsingsinkomen geldt het verzamelinkomen op de aanslag inkomstenbelasting. Wordt geen aanslag opgelegd dan is het belastbaar loon op een jaaropgaaf van toepassing. Is dit belastbaar loon foutief vastgesteld dan kan een belastingplichtige alleen via een aangifte inkomstenbelasting een correctie bewerkstelligen. Bestaat er tussen de Belastinginspecteur en een toeslaggerechtigde geen verschil van mening over een juist bedrag, dan kan de inspecteur voortaan in een vormvrije wijze van andere informatie uitgaan dan het loonbedrag op een jaaropgaaf.

Rekening-courant schuld DGA
Een directeur grootaandeelhouder (DGA) kan om verschillende redenen geld lenen van zijn BV. Zo’n geldlening moet zakelijk worden ingericht in de vorm van een rekening-courantovereenkomst tussen de DGA en zijn BV. Over de schuld moet een zakelijke rente worden berekend en er moet een aflossingsregeling zijn getroffen. De fiscus is altijd erg kritisch ten aanzien van een rekening-courantschuld. Loopt de schuld te hoog op dan kan de fiscus een gedeeltelijke aflossing eisen. Als blijkt dat de DGA geen eigen middelen heeft om de schuld af te lossen dan kan er sprake zijn van een winstuitdeling.

Privé-gebruik auto van de zaak
Heeft een werknemer een auto van de zaak tot zijn beschikking en rijdt hij met de auto privé meer dan 500 kilometer op jaarbasis, dan dient over ieder loontijdvak de fiscale bijtelling tijdsevenredig te worden berekend. Dit is ook het geval als een werknemer in een bepaalde periode de auto niet of nauwelijks privé heeft gebruikt. De bijtelling moet ook over die periode worden toegepast.

Aangiftetijdvak S&O verlengd
De afdrachtvermindering voor speur&ontwikkelingswerk mag alleen worden toegepast in de aangiftetijdvakken die liggen binnen de periode van de S&O-verklaring. In de praktijk blijkt deze toepassing vaak lastig te zijn. Daarom keurt de Staatssecretaris van Financiën tijdelijk goed dat de afdrachtvermindering ook mag worden toegepast in het direct daaropvolgende tijdvak. Deze goedkeuring werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007 en vervalt op 1 januari 2008. Vanaf laatstgenoemde datum zal de verlenging van de toepassingsperiode waarschijnlijk in de wet zijn opgenomen.

De 70%-grens en de zelfstandigenaftrek
Een ondernemer in de inkomstenbelasting heeft recht op de zelfstandigenaftrek als hij voldoet aan het urencriterium. Dit houdt in dat meer dan 1.225 uur wordt besteed aan werkzaamheden voor de onderneming en meer dan de helft van de totale arbeidstijd. Bij bijvoorbeeld een man-vrouwfirma kan het zijn dat niet alle uren meetellen voor het urencriterium. Dit is het geval als de werkzaamheden van één van beiden hoofdzakelijk (meer dan 70%) van ondersteunende aard zijn. Hiervan is sprake als de werkzaamheden niet als hoofdactiviteit van de onderneming worden gezien.

Vestigingswet afgeschaft
Op 18 juli 2007 is de vestigingswet ingetrokken. De verplichting om voor bepaalde bedrijfsactiviteiten een vergunning aan te vragen is komen te vervallen. Er ontstaat hierdoor meer ruimte voor ondernemerschap, werkgelegenheid en concurrentie. Voor het starten van een horecabedrijf blijft wel een speciale vergunning nodig. Deze vergunning is namelijk gebaseerd op de drank- en horecawet.

Einde sofi-nummer in zicht
Het huidige sofi-nummer wordt vervangen voor het Burgerservicenummer (BSN). U merkt daar als burger niets van omdat het bestaande nummer automatisch wijzigt in het BSN. Het BSN maakt een einde aan het gebruik van diverse persoonsnummers door de overheid. Nu worden er nog verschillende nummers gebruikt bijvoorbeeld bij het aanvragen van een huursubsidie of in het onderwijs.


Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven