Edwin Kroon RB

  • Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Nieuwsbrief - 2e kwartaal 2009

1. Crisismaatregelen: stimulering en hervorming

Eind maart heeft het kabinet een pakket maatregelen bekend gemaakt om de recessie te bestrijden. Dit pakket wordt de komende tijd behandeld in de Tweede Kamer. De maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van uw liquiditeitspositie en de arbeidsmarkt hebben we voor u uitgelicht.

Verruiming van de Carry Back (verliesverrekening)
Heeft u een jaar afgesloten met verlies dan kunt u dit verlies verrekenen met de winst die u in het verleden heeft behaald. Ondernemers die inkomstenbelasting betalen over hun winst kunnen drie jaar terug en ondernemers die vennootschapsbelasting betalen over de winst kunnen één jaar terug. Om in aanmerking te komen voor de verruiming hoeft u bij de Belastingdienst geen aangifte 2008 te overleggen. Het is voldoende om een redelijke schatting van het verlies over 2008 te doen, bijvoorbeeld via een voorlopige jaarrekening. Verder is een voorlopige aanslag over het jaar waarmee het verlies wordt verrekend al voldoende.

Btw-afdracht per kwartaal
Ondernemers die nu nog hun btw per maand afdragen krijgen met ingang van 1 juli 2009 tijdelijk de mogelijkheid om deze per kwartaal te gaan afdragen. Eind april ontvangen ondernemers die hiervoor in aanmerking komen een brief van de Belastingdienst waarin zij kunnen aangeven of zij hier wel of geen gebruik van willen maken.

Verruiming WBSO (speur-en ontwikkelingswerk)
In 2009 en 2010 wordt de loongrens verhoogd van € 110.000 naar € 150.000 en het plafond gaat omhoog van 8 miljoen euro naar 14 miljoen euro. Het percentage afdrachtvermindering over de eerste schijf gaat van 42% naar 50% en het percentage over de tweede schijf van 14% naar 18%. In 2011 worden de loongrens, het plafond en de percentages weer op het niveau van 2008 gesteld.
Het budget van de regelingen van milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) wordt voor de jaren 2009 en 2010 gezamenlijk met 30 miljoen euro verhoogd.

Maatregelen voor de arbeidsmarkt
De regeling voor werktijdverkorting is inmiddels vervallen, maar is per 1 april 2009 vervangen door deeltijd-WW. Bedrijven die voldoende gezond zijn, maar door de kredietcrisis kampen met een tijdelijke terugloop van de omzet, krijgen zo de mogelijkheid om hun werknemers te behouden. Door deeltijd-WW kunt u het aantal gewerkte uren van uw werknemer met ten hoogste 50% verminderen. Voor de niet-gewerkte uren ontvangt hij/zij een WW-uitkering. Voor meer informatie, zie: http://www.minszw.nl/.

Ook komt er een omscholingssubsidie: neemt u een werknemer in dienst uit een andere sector, dan kunt u subsidie krijgen voor de 50% van de scholingskosten tot maximaal € 2.500. De om- of bijscholing moet leiden tot een certificaat of diploma. Voor meer informatie zie: http://www.minszw.nl/.

Tot slot
Er zijn nog diverse andere maatregelen die voor u interessant kunnen zijn, zoals de vereenvoudiging van de wet- en regelgeving voor het aannemen en in dienst hebben van personeel en van de loonaangifte. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

2. Bespaar veel geld met elektronisch factureren

Als het aan Staatssecretaris De Jager van Financiën ligt, gaan steeds meer bedrijven over op het elektronisch versturen van hun facturen. Deze vorm van verzending levert het bedrijfsleven ongeveer 600 miljoen aan besparing op. De bewindsman heeft daarom goedgekeurd dat elektronische facturen voortaan vormvrij zijn.

Vormvrij wil zeggen dat u uw facturen bijvoorbeeld mag versturen als PDF-document. De ontvanger moet uiteraard geen bezwaar hebben tegen een elektronische factuur en mag deze niet kunnen wijzigen. U kunt daarom het document beveiligen met een wachtwoord, zodat u er zeker van bent dat de ontvanger de factuur niet kan veranderen.

Let op!
Alleen de wijze van verzending is versoepeld. Er is niets gewijzigd in de factuurvereisten. U moet als ondernemer op de elektronische factuur nog steeds dezelfde gegevens vermelden die ook op een papieren versie behoren te staan. Er is ook niets veranderd in de wettelijke bewaarplicht. Elektronische facturen met bijbehorende elektronische handtekening moet u zeven jaar lang bewaren.

Vormvrij in de praktijk
Op internet treft u verschillende tools aan waarmee u uit een tekstverwerkings- of boekhoudpakket direct een beveiligde PDF kunt maken. Als u via google zoekt op 'free pdf writer" vindt u allerlei gratis tools. Let er wel op dat u een versie kiest die de beveiliging van PDF’s ondersteunt. Het beveiligde document kunt u vervolgens elektronisch in uw administratie bewaren en verzenden naar uw afnemers.

Vormvrij van de andere kant
Ontvangt u van uw leveranciers een factuur in PDF-document, dan hoeft u deze niet langer op papier te bewaren. U kunt deze elektronische facturen digitaal opslaan. De opgeslagen factuurgegevens moet u wel binnen een redelijke termijn aan de Belastinginspecteur kunnen overleggen.

Rechtstreeks inlezen
Er zijn diverse oplossingen op de markt waarmee u de factuurgegevens rechtstreeks elektronisch uit het factuurbericht in uw administratie kunt inlezen. Door hiervan gebruik te maken hoeft u de informatie van de factuur niet meer over te typen.

Vormvrij naar het buitenland
Factureert u veel aan het buitenland, dan kunt u nog niet profiteren van bovenstaande versoepelingen. Ondernemers moeten binnen de Europese Unie nog steeds voldoen een groot aantal wettelijke voorwaarden, zoals een digitale handtekening, om de echtheid van een factuur te kunnen controleren. Ook is het tot 1 januari 2010 niet mogelijk om in een andere lidstaat de omzetbelasting die op een elektronische factuur staat terug te vragen.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

3. Het toeziend oog van de fiscus

Bent u aanmerkelijkbelanghouder en heeft u plannen om te gaan emigreren, dan is het goed om te weten dat de Belastingdienst u nog tien jaar in de gaten mag houden. Dit doet zij door het opleggen van een conserverende aanslag. Lange tijd bestond er onzekerheid of Nederland wel een dergelijke aanslag mocht opleggen. Aan die onzekerheid is nu een eind gekomen.

De Belastingdienst heeft onlangs drie rechtszaken gewonnen over de conserverende aanslag bij emigratie van aanmerkelijkbelanghouders. Nederland handelt niet in strijd met de belastingverdragen die zij heeft gesloten met andere landen. Maar wat is nu precies die conserverende aanslag?

Fictieve vervreemding
Bij emigratie wordt uitgegaan van een fictieve vervreemding van het aanmerkelijk belang. Er wordt gedaan alsof u de aandelen heeft verkocht op het moment dat u Nederland gaat verlaten. U hoeft echter niet direct af te rekenen over het behaalde ‘fictieve’ vervreemdingsvoordeel. De waardestijging van uw aanmerkelijkbelangaandelen wordt namelijk behandeld als te conserveren inkomen.

Dit inkomen geeft u apart aan op het M-biljet. Dit biljet is een aangiftebiljet speciaal voor belastingplichtigen die naar het buitenland verhuizen.

Conserverende aanslag
De Belastingdienst heeft nu als het ware een claim. Deze claim wordt aan u opgelegd via een conserverende aanslag. U kunt tien jaar lang uitstel van betaling krijgen. Verhuist u naar een land binnen de Europese Unie dat wordt dit uitstel zonder voorwaarden en automatisch verleend. Gedurende die periode hoeft u geen invorderingsrente te betalen.

Kwijtschelding na tien jaar
Als de tien jaar voorbij zijn hoeft u de conserverende aanslag helemaal niet meer te betalen. U komt dan namelijk in aanmerking voor kwijtschelding. U moet hier wel zelf schriftelijk om verzoeken. Ook moet u dan kunnen aantonen dat de aandelen nog steeds in uw bezit zijn en dat de onderneming waarin u de aandelen houdt niet is gestaakt.

Meldingsplicht
Vervreemdt u de aandelen, of staakt de onderneming tijdens die tien jaar, dan moet u dit melden aan de Belastingdienst. Het gevolg is dat u de conserverende aanslag alsnog moet betalen inclusief invorderingsrente. De Belastingdienst houdt wel rekening met eventuele waardedalingen van uw aandelen na emigratie. 

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

4. Aandacht voor personeel bij fusies en overnames

Gaat het goed met uw bedrijf en wilt u uitbreiden, dan kan een overname van een bestaand bedrijf in de huidige tijd aantrekkelijk zijn. Maar let op: de rechten en plichten van de oude werkgever ten aanzien van het personeel gaan rechtstreeks op u over. Bent u onvoldoende voorbereid, dan kan dat grote consequenties voor u hebben. Waar moet u op letten?

Ongewijzigde voortzetting bestaande arbeidsvoorwaarden
Belangrijkste uitgangspunt is dat er voor het personeel eigenlijk niets mag veranderen. U neemt niet alleen het bedrijf over, maar ook de werknemers die daar in dienst zijn. Bij de overname kunt u geen wijziging van de arbeidsovereenkomst van de overgenomen werknemer bedingen.

Harmonisatie of integratie van arbeidsvoorwaarden?
Indien bij de bedrijven die betrokken zijn bij de fusie of -overname verschillende arbeidsvoorwaarden voor het personeel gelden, moet beoordeeld worden of het nodig is om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren dan wel te integreren en zo ja, hoe dit aangepakt moet worden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er verschillende pensioenregelingen gelden. Om verassingen achteraf te voorkomen, is het verstandig dit aspect al bij de onderhandelingen mee te nemen.

Rol van de OR
Bij aanwezigheid van een ondernemingsraad spreekt het voor zich dat deze nauw betrokken moet worden bij het fusie- of overnameproces. Dit geldt met name indien sprake is van een voorgenomen harmonisatie/ integratie van de arbeidsvoorwaarden. Zo kan de ondernemingsraad een instemmingsrecht hebben op het gebied van pensioenen, waarmee u rekening moet houden.

Ontslag
U mag met het oog op een fusie of -overname geen ontslag bedingen. Wel blijft de mogelijkheid bestaan om werknemers te ontslaan op grond van economische, technische of organisatorische redenen die gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Hiervoor gelden de gewone regels voor ontslag bij het CWI dan wel via de kantonrechter. In beide gevallen dient het ontslag uitvoerig te worden gemotiveerd, bijvoorbeeld met verliescijfers en prognoses.

Administratieve verplichtingen loonheffingen
Voor de aangifte loonheffingen moeten zowel de oude werkgever als u de fusie of overname aan de Belastingdienst melden met behulp van het formulier “Melding loonheffingen overdracht van activiteiten”. U hoeft dan niet opnieuw de identiteit van de werknemers vast te stellen, of de gegevens voor de loonheffingen bij de werknemers op te vragen.

Arbeidsongeschiktheidsrisico
Tot slot kunnen er gevolgen zijn voor de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premiepercentage. Aan de hand van de gegevens op het formulier ‘Melding loonheffingen overdracht van activiteiten’ vindt er een toerekening plaats van de WGA-lasten van de oude werkgever aan u als nieuwe werkgever. Is de oude werkgever eigenrisicodrager voor de WGA, dan moet u kiezen of u dit ook wilt worden. Zo, ja, dan moet u dit opnieuw aanvragen bij de Belastingdienst. Laat u hierover goed adviseren!

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

5. Update loonheffingen: vaste kostenvergoedingen en andere extraatjes

Het is altijd leuk om uw personeel een extraatje of onbelaste vergoeding te geven, maar let op: de regels luisteren nauw en de fiscus controleert streng. Vandaar een overzicht van een paar veel voorkomende kostenvergoedingen. Verder is er in een recent besluit opnieuw een aantal ‘puntjes op de i’ gezet.

De vaste kostenvergoeding
Erg belangrijk is dat een kostenvergoeding altijd vooraf onderbouwd is. Dat wil zeggen dat u een overzicht maakt van de kosten waarvoor de werknemer een vergoeding ontvangt. Een top drie van veel voorkomende kostenvergoedingen:

  1. Representatiekosten: denk aan een bloemetje of koffie ‘buiten de deur’ voor een zakelijke relatie. Let op: de kosten voor gewone kleding (bijvoorbeeld een net pak) vallen hier niet onder.
  2. Reiskosten: voor zakelijke kilometers en woon-werkverkeer mag u een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer geven voor alle daadwerkelijk gereisde kilometers. Dit mag niet als u het vervoer van de werknemer regelt, bijvoorbeeld doordat de werknemer een lease-auto heeft.
  3. Telefoon- en internet: als uw werknemer de telefoon, internet en andere communicatiemiddelen (bijvoorbeeld een smartphone en een BlackBerry) voor meer dan 10% zakelijk gebruikt, kunt u de kosten hiervan onbelast vergoeden. Zorg wel dat u de omvang van de kosten kunt aantonen (stop bijvoorbeeld een kopie van de factuur in uw administratie)

In het recente besluit kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

Vertrouw op het handboek
Gebruikt u de informatie uit het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst binnen uw bedrijf, dan is er goed nieuws. De staatssecretaris heeft voor het eerst uitdrukkelijk bepaald dat een werkgever hiervan uit mag gaan, tenzij de informatie zo duidelijk onjuist is dat de werkgever dit in redelijkheid had moeten beseffen.

Jubileum
Als een werknemer een diensttijd van 25 of 40 jaar bereikt heeft mag u hem per gelegenheid één bruto maandsalaris netto verstrekken. Dit kon wel eens een probleem opleveren als de werknemer ook van de jubileumvrijstelling gebruik had gemaakt die tot 1 mei 1994 gold. Dat is niet zo: u kunt uw werknemer zonder problemen blij maken. U hoeft namelijk alleen de uitkering ná 1 mei 1994 mee te tellen bij de vraag of u de werknemer nog een onbelaste jubileumuitkering mag geven.

Koffiegeld
Kunnen uw werknemers tijdens werktijd onbeperkt koffie en thee pakken zonder daarvoor te betalen? Dan mag u hiervoor niet nogmaals een onbelaste vergoeding geven.

Rangorderegeling
Soms is er verwarring over welke regeling voorrang heeft op een andere regeling. De algemene stelregel is dat een specifieke regeling voorgaat op een algemene regeling tenzij uit wet of jurisprudentie iets anders blijkt. Als extra verduidelijking is nu toegevoegd dat een normbedrag nooit verlaagd mag worden door toepassing van een andere regeling. Bijvoorbeeld: als u aan een werknemer kantinemaaltijden verstrekt zonder dat hij of zij daarvoor hoeft te betalen geldt er bij broodmaaltijden een normbedrag van € 2,10 per maaltijd. Dit bedrag kan niet verder omlaag worden gebracht door een andere regeling toe te passen.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

6. Help, mijn pensioen!

Bent u ook bezorgd over het effect van de kredietcrisis op uw AOW en pensioen? Door berichten over tegenvallende beleggingsresultaten en de gevolgen van de vergrijzing? Bedenk dan dat er nog geen reden is tot paniek: alleen waardeoverdracht kan nu al tot problemen leiden.

Uitkering en controle
Ondanks de mogelijkheid dat u tot uw 67e moet doorwerken, is de AOW-uitkering nog niet in gevaar. Naast AOW hebben veel werknemers nog een aanvullend pensioen bij een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij. De premies worden door de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen belegd.

Dekkingsgraad
De 'dekkingsgraad' (vermogen ten opzichte van de verplichtingen) van pensioenfondsen moet op basis van de Pensioenwet minstens 105% zijn. Bij 100% heeft het fonds net genoeg geld om aan de verplichtingen nu en in de toekomst te voldoen. Alles boven de 100% is reserve. Bij veel pensioenfondsen is de dekkingsgraad door de crisis onder de 105%-grens gekomen. Voor 1 april moesten zij aan De Nederlandse Bank laten weten hoe ze de dekkingsgraad weer op minimaal 105% brengen. De wettelijke hersteltermijn van drie jaar wordt tijdelijk verlengd naar maximaal vijf jaar. Hierdoor is verlaging van uitkeringen vermoedelijk beperkt tot een relatief klein deel van de gepensioneerden. Of er werkelijk gekort moet worden, hangt af van de herstelplannen die de fondsen maken. In elk geval zullen de meeste pensioenfondsen geen indexaties (toeslagen) meer toekennen.

Verzekeringsmaatschappijen
Voor verzekeringsmaatschappijen geldt de problematiek met de dekkingsgraad niet. Wél moeten zij op basis van de Wet financieel toezicht en de Pensioenwet voldoen aan eisen ten aanzien van het vermogen om de verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van pensioenen, uit te kunnen blijven betalen. Voor de controle hierop is eveneens DNB (en AFM) verantwoordelijk.

Beschikbare premieregeling?
Verwerft u pensioen via een 'beschikbare premieregeling' en zit u tegen uw pensioenleeftijd aan, dan kan het pensioen wel lager worden. Het pensioen wordt namelijk aangekocht van het kapitaal dat op het moment van pensionering beschikbaar is. En dit kan nu, vooral door de lage rentestand en de tegenvallende beleggingsresultaten, lager zijn dan vooraf ingeschat. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt hierin tegemoet: diegenen die vóór 1 januari 2014 met pensioen gaan, krijgen de mogelijkheid om een deel van hun pensioen uit te stellen met maximaal 5 jaar. Herstelt de economie zich, dan kunt u alsnog een beter pensioen aankopen.

Waardeoverdracht
Wisselt een werknemer van baan, dan kan hij de waarde van zijn pensioen laten overdragen naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever. Pensioenfondsen moeten hieraan meewerken, behalve als de dekkingsgraad van het voorgaande of opvolgende pensioenfonds onder 105% is gezakt. Door de kredietcrisis is een aantal pensioenfondsen onder deze grens terecht gekomen.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

7. Transacties met uw BV: houd het zakelijk

Een vermogensoverheveling van een BV naar de dga wordt gezien als dividend. Dit is bij u in privé belast. Naast gewoon dividend kan er sprake zijn van ‘vermomd’ dividend. Hiervan is sprake als uw BV u bewust heeft willen bevoordelen en u dat voordeel accepteert.

Onzakelijk handelen
Stel uw BV verkoopt aan u een auto tegen een te lage prijs. Het verschil tussen de prijs die u moet betalen en de zakelijke prijs wordt nu fiscaal tot de winst gerekend. De winst van de BV wordt met dit verschil verhoogd en u krijgt een correctie op uw inkomen wegens ‘vermomd’ dividend.

Let op!
Bij iedere transactie tussen u en uw BV moet u zich eigenlijk afvragen of uw BV in dezelfde situatie met een onafhankelijke derde tot dezelfde afspraken zou komen. Zo ja, dan is er geen sprake van ‘vermomd’ dividend. Zo nee, dan is hier wel sprake van.

Diverse overeenkomsten
Iedere rechtshandeling moet zakelijk zijn. Afspraken tussen u en uw BV zijn daarom vastgelegd in diverse overeenkomsten. Bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst, overeenkomst van geldlening, een pensioen en/of lijfrenteovereenkomst of een verhuurovereenkomst bij verhuur van een privé-pand aan de BV. Maar ook dan bestaat de kans dat de fiscus vindt dat er onzakelijk is gehandeld.

De huurvergoeding die u heeft bedongen bij uw BV is bijvoorbeeld in de ogen van de fiscus te laag, uw salaris is te hoog of uw vermogen om in te toekomst een geleend bedrag bij uw BV af te lossen te laag.

Glijclausule
Om ongewenste gevolgen van een vermomde winstuitdeling te beperken, kunt u in een overeenkomst een 'glijclausule' opnemen. Indien de waardering die is opgenomen in een overeenkomst niet voldoet aan de fiscale eisen, bepaalt deze clausule dat deze alsnog wordt aangepast aan de waarde die wordt vastgesteld door de belastinginspecteur of de belastingrechter. Het onderdeel van de overeenkomst waarop de glijclausule van toepassing is wordt dan met terugwerkende kracht aangepast. De rest van de overeenkomst wijzigt niet.

Geen vrijbrief
Het opnemen van een glijclausule is echter geen vrijbrief. De clausule werkt alleen als de waardering zakelijk is bepaald. Is er bewust onzakelijk gehandeld, dan werkt de clausule niet en is er alsnog sprake van een 'vermomde' winstuitdeling.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

8. Grensverleggend ondernemen: bent u er klaar voor?

Heeft u plannen om uw producten of diensten in het buitenland te verkopen? Dan bent u niet de enige. De subsidieregeling prepare2start, die vanaf 2009 bestaat, ondersteunt ondernemers bij de eerste stappen richting internationaal ondernemen. Het aanboren van een nieuwe markt biedt kansen, maar zonder goede voorbereiding óók bedreigingen.

Prepare2start is de opvolger van de PSB-regeling (Programma Starters op Buitenlandse markten) en wordt uitgevoerd door de EVD (agentschap van het Ministerie van Economische Zaken), in samenwerking met de Kamer van Koophandel, diverse brancheorganisaties en Syntens.

Voor wie is de regeling bedoeld?
Uw bedrijf komt in aanmerking voor deelname aan prepare2start indien:

  • uw onderneming in Nederland is gevestigd en u voor eigen rekening en risico de buitenlandse markt wilt gaan bewerken;
  • u niet meer dan 100 full-time werknemers in dienst heeft;
  • u zich richt op een voor u (praktisch) nieuwe buitenlandse markt (u heeft hier in de afgelopen 12 maanden minder dan 3% omzet behaald bij maximaal drie afnemers);
  • u in de afgelopen 12 maanden niet meer dan 25% van uw omzet uit export heeft gerealiseerd (deze voorwaarde geldt niet als uw totale omzet minder bedraagt dan € 100.000, wat wordt bepaald aan de hand van uw btw-aangiften;
  • u zelf beschikt over de nodige middelen, zoals organisatie, administratie, personeel en financiering om de nieuwe markt op een planmatige manier aan te pakken.

Advies en begeleiding
De regeling biedt advies en begeleiding bij het opstellen van een internationaliseringplan. U kunt voor dit plan terecht bij de internationale adviseur van uw Kamer van Koophandel of bij een van de andere deelnemende organisaties. Het plan wordt vervolgens beoordeeld door de EVD. De kosten van het advies en de begeleiding van het prepare2start-traject, worden betaald door de EVD. Na goedkeuring krijgt u 18 maanden de tijd om uw plannen ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren.

Subsidie
Daarnaast ontvangt u een subsidie voor de verschillende activiteiten uit uw internationaliseringplan. De subsidie bedraagt 50% van de gemaakte kosten tot een maximum van € 11.500. U bepaalt zelf voor welke activiteiten u de subsidie gebruikt. In totaal komen negen exportactiviteiten voor subsidie in aanmerking.

Marktverkenning of taalcursus
U kunt bijvoorbeeld een marktverkenning laten uitvoeren of juridisch advies inwinnen over internationaal zakendoen. Maar ook het aanvragen van octrooien in het buitenland, het volgen van taalcursussen e.d. of de kosten voor verkoopondersteunende activiteiten, zoals reclame of een speciale website, komen voor subsidie in aanmerking.

Tot slot
Uitgebreide informatie over deelname, ondersteuning en subsidie vindt u op de volgende sites:

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Tips nieuwsbrief 2e kwartaal 2009

1. Laag btw-tarief definitief voor arbeidsintensieve diensten (BV. Ondernemer)
De tijdelijke tariefsverlaging van 6% btw op arbeidsintensieve diensten, van bijvoorbeeld fietsenmakers, schoenmakers en kappers, is blijvend. Er is een Europees akkoord bereikt over de producten en diensten die onder het lage btw-tarief mogen vallen. Ook wordt het voor lidstaten mogelijk om het verlaagd tarief toe te passen op digitale gegevensdragers en onderhoudskosten aan alle huizen (dus niet alleen woningen van 15 jaar of ouder). Wanneer Nederland dit gaat invoeren is nu nog niet bekend.

2.Ouderschapsverlof uitgebreid (Alle belastingplichten. Werkgever)
Per 1 januari 2009 is het recht op ouderschapsverlof verlengd van (eenmalig) 13 weken naar 26 weken. Deze verlenging geldt alleen als voor het kind vóór 1 januari 2009 nog niet eerder ouderschapsverlof is opgenomen. Ook nieuw is dat de werknemer die gebruik maakt van ouderschapsverlof in aanmerking kan komen voor ouderschapsverlofkorting (€ 3,99 per verlofuur in 2009). Voorwaarde is wel dat hij geen gebruikt maakt van de levensloopregeling.

3. Beleid Belastingdienst bij uitbetaling op verkeerd rekeningnummer (Alle belastingplichten)
Heeft u recht op belastingteruggave, dan stort de Belastingdienst het bedrag op uw bankrekening. De Belastingdienst gebruikt hiervoor het rekeningnummer dat u heeft opgegeven. Er wordt echter geen naam/nummercontrole uitgevoerd bij het opgegeven rekeningnummer. Wilt u het nummer wijzigen, dan moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst. Het risico dat wordt uitbetaald op een verkeerd nummer ligt dus bij u. Een onjuiste verwerking in het systeem, van het door u opgegeven rekeningnummer, komt echter voor rekening van de Belastingdienst. In dat geval zal de Belastingdienst nogmaals tot uitbetaling over moeten overgaan.

4. Overheid staat garant bij ondernemingsfinanciering (BV. Ondernemer)
Door de kredietcrisis is het voor veel bedrijven lastig om een lening af te sluiten. Met de nieuwe ’Garantie Ondernemingsfinanciering’ stimuleert de regering banken om krediet te verstrekken aan ondernemingen. De overheid staat voor 50% garant voor leningen vanaf 1,5 miljoen euro tot maximaal 50 miljoen euro. De regeling is op 8 maart 2009 in werking getreden en kent een voorlopige looptijd van 1 jaar. Meer informatie vindt u terug op: www.senternovem.nl/garantieondernemingsfinanciering.

5. Dekking Depositogarantiestelsel blijft € 100.000 (Alle belastingplichten)
In oktober vorig jaar is besloten het depositogarantiestelsel tot oktober 2009 tijdelijk te verhogen naar € 100.000. Minister Bos van Financiën maakte op 10 maart 2009 bekend dat ook na oktober 2009 de dekking van het depositogarantiestelsel € 100.000 per depositohouder per bank blijft. Heeft u een ’en/of-rekening‘, dan geldt de garantie per persoon.

6. Gratis KvK-uittreksel (BV. Ondernemer)
Bedrijven die in het Handelsregister zijn ingeschreven, krijgen vanaf 1 januari 2010 jaarlijks gratis één elektronisch gewaarmerkt uittreksel. U heeft deze bijvoorbeeld nodig voor een financieringsaanvraag bij de bank. Starters profiteren nu al van deze gratis verstrekking. Zij krijgen voortaan kosteloos één papieren uittreksel mee bij de inschrijving in het Handelsregister.

7. Wisselende rekening-courantstanden (BV. DGA)
U kunt als dga geld aan of van uw BV lenen. Heeft u een rekening-courantvordering, dan ontvangt u van uw BV rente die bij u belast is in box 1. De BV kan de betaalde rente aftrekken als bedrijfskosten. In de praktijk komt het voor dat een rekening-courant afwisselend debet of credit staat. Daarom is goedgekeurd dat er geen rente in aanmerking hoeft te worden genomen als het saldo van een rekening-courantverhouding gedurende het kalenderjaar niet hoger is dan € 17.500 positief en niet lager dan € 17.500 negatief,.

8. Samenloop btw en overdrachtsbelasting (Alle belastingplichten)
Wordt een nieuwbouwwoning verkocht, dan kan er sprake zijn van een samenloop van btw en overdrachtbelasting. De levering van een onroerende zaak vóór, op, of binnen twee jaar na de eerste ingebruikname is belast met btw. Maar bij de verkrijging van een onroerende zaak is ook overdrachtsbelasting verschuldigd. In bepaalde gevallen is vrijstelling hiervan mogelijk (samenloopregeling). Omdat woningen tegenwoordig lang te koop staan, komt het voor dat de verkoper met zijn prijs daalt. De samenloopregeling werkt echter niet als de verkoopprijs lager is dan de waarde van het pand in het economische verkeer.

9. Einde flitsscheiding (Alle belastingplichten)
Het is niet meer mogelijk om op een ’snelle‘ manier van elkaar te scheiden. De ‘flitsscheiding’ is met ingang van 1 maart 2009 afgeschaft. Bij deze vorm van scheiding werd het huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap. Het geregistreerd partnerschap kon vervolgens via de Burgerlijke Stand worden beëindigd. Bent u gehuwd en wilt u gaan scheiden, dan kan dit niet meer buiten de rechter om. Heeft u minderjarige kinderen, dan zult u ook een ouderschapsplan moeten voorleggen.

10. Dubbele aftrek partneralimentatie (Alle belastingplichten)
De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de verplichting tot het doen van periodieke giften aangemerkt kan worden als een schuld in box 3. Hiermee zijn periodieke giften dubbel aftrekbaar. De jaarlijkse gift is aftrekbaar in box 1 als persoonsgebonden aftrekpost en de verplichting kan worden opgenomen als schuld in box 3. Ook de partneralimentatie is een persoonsgebonden aftrekpost. Door de uitspraak van de Hoge Raad lijkt de weg vrijgemaakt om ook hiervoor dubbele aftrek toe te passen. Betaalt u alimentatie aan uw ex-echtgeno(o)t(e), overleg dan met uw adviseur.

11. Vergoeding voor langdurig zieke oudere werknemer (Werkgever)
De regering wil werkgevers stimuleren om oudere werknemers (55 jaar of ouder op 1 juli 2009), die minstens 52 weken werkloos zijn geweest, in dienst te nemen. In dit kader is er een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer op basis waarvan de loondoorbetalingverplichting van de werkgever bij ziekte voor deze doelgroep beperkt wordt. Indien de  oudere langdurig werkloze werknemer binnen vijf jaar na indiensttreding ziek wordt en de ziekte langer dan 13 weken duurt, stopt vanaf dat moment de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. De werknemer krijgt dan een ziekengelduitkering van het UWV. De regeling gaat volgens plan in op 1 juli 2009 en loopt tot 1 juli 2019.

12. Aandacht voor privé gebruik auto (Werkgever / werknemer)
De afgelopen jaren heeft de Belastingdienst het privé gebruik van de auto van de zaak streng gecontroleerd. Ook dit jaar heeft de Belastingdienst aangekondigd dat de het privé gebruik van auto’s door werknemers onder de aandacht blijft. Ga daarom na of alle auto’s binnen uw bedrijf op de juiste wijze worden verwerkt voor de loonheffing, of dat de bijtelling terecht achterwege is gebleven. Raadpleeg uw adviseur.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven