Edwin Kroon RB

 • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

SRA Nieuwsbrief 4e kwartaal 2012 - Deel 2

1. Forse bezuinigingen volgend jaar

Nederland moet fors bezuinigen en daar is de politiek zich maar al te bewust van. Zowel op Prinsjesdag als daarvoor werd een keur aan maatregelen aangekondigd. Recentelijk hebben VVD-leider Rutte en PvdA-leider Samsom een deelakkoord gesloten, met daarin wijzigingen op eerdere plannen en nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Om u een overzicht te geven van wat u mogelijk volgend jaar kunt verwachten, hebben wij een aantal fiscale bezuinigingen op een rij gezet. Of deze uiteindelijk doorgaan, hangt af van wat de Tweede Kamer en Eerste Kamer in de komende maanden beslissen.

Vitaliteitssparen gaat niet door
Vitaliteitssparen, dat volgend jaar van start zou gaan, gaat niet door. Deze nieuwe spaarregeling zou in de plaats komen van de levensloop- en de spaarloonregeling.

Assurantiebelasting omhoog
De assurantiebelasting gaat volgend jaar fors omhoog: van 9,7% naar 21%. Assurantiebelasting is de belasting op verzekeringen, zoals de inboedel- en autoverzekering. Bepaalde verzekeringen, zoals arbeidsongeschiktheids-, ziektekosten- en levensverzekeringen, zijn vrijgesteld van belasting. De verhoging raakt niet alleen de consument, maar ook bedrijven, want op veel bedrijfsverzekeringen zit assurantiebelasting.  

Forensentaks wordt niet ingevoerd
Het plan om volgend jaar het woon-werkverkeer te belasten (forensentaks), is vooralsnog van de baan. In ieder geval wat betreft de VVD en de PvdA. Rutte en Samsom hebben dit voorgesteld in het deelakkoord. Ook voor mensen met een auto van de zaak blijven de woon-werkverkeerkilometers dan gelden als zakelijke kilometers.

Hypotheekrenteaftrek beperkt
Wie vanaf volgend jaar een hypotheeklening nodig heeft voor de eigen woning, kan de rente alleen nog maar aftrekken als de lening in maximaal dertig jaar en volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Voor bestaande hypotheekleningen verandert er niets. De vrijstelling voor een kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning die worden afgesloten na 31 december 2012, vervalt. Nieuw afgesloten kapitaalverzekeringen en dergelijke voor de eigen woning zijn dan vanaf begin af aan belast in box 3. De vrijstelling voor bestaande verzekeringen blijft bestaan.

Thincapregeling afgeschaft
In de vennootschapsbelasting wordt de thincapregeling afgeschaft. Deze regeling beperkt de renteaftrek wanneer een vennootschap in concernverband met een teveel aan vreemd vermogen is gefinancierd. Rente, verschuldigd aan verbonden lichamen, is niet aftrekbaar als de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen van de vennootschap boven een bepaalde ratio uitkomt.

Sneller een verzuimboete
De Belastingdienst kan vanaf volgend jaar een verzuimboete opleggen, nog voordat een aanslag is opgelegd. Deze maatregel is speciaal bedoeld voor de belastingplichtige die het niet zo nauw neemt met zijn aangifteplicht. De boete fungeert als een extra prikkel om aangifte te doen.

Versoepeling uitstelbeleid
Ondernemers die door liquiditeitsproblemen hun belastingaanslagen tijdelijk niet kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor uitstel van betaling. Deze uitstelregeling wordt soepeler. De Belastingdienst verleent op schriftelijk of telefonisch verzoek onder voorwaarden kort uitstel voor maximaal vier maanden. Voor de afdracht van btw gaat het dan om openstaande belastingaanslagen tot een bedrag van maximaal € 20.000.

Strengere regels afdrachtvermindering onderwijs
De afdrachtvermindering onderwijs wordt op een aantal punten aangescherpt. Zo gaat de faciliteit straks alleen nog gelden bij deelname aan een volledige opleiding, waarbij het uitgangspunt is dat de werknemer het diploma haalt. Deze intentie moet (op straffe van een boete) worden vastgelegd in een programmaverklaring. Ook de duur en de inhoud van het programma bepalen de hoogte van de vermindering. De afdrachtvermindering onderwijs voor startkwalificatie wordt afgeschaft.

AOW-leeftijd eerder omhoog
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2015 sneller omhoog. Dat betekent dat de AOW-leeftijd al in 2018 (in plaats van 2019) 66 jaar wordt. In 2021 bereikt u de AOW-gerechtigde leeftijd pas met 67 jaar. 

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

2.  De WBSO voor innoverende ondernemers

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is bedoeld voor innoverende ondernemers die bijvoorbeeld nieuwe producten of productieprocessen ontwikkelen, de R&D-activiteiten (research & development). Zij kunnen hun loonkosten – of die van hun personeel –verlagen dankzij deze fiscale faciliteit. De fiscus vermindert immers de afdracht van loonheffing over de loonkosten na een afgegeven verklaring. Zelfstandig ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een speciale aftrek. Uiteraard moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Voor 2013 heeft het demissionair kabinet wijzigingen aangebracht in deze voorwaarden, zodat bedrijven meer worden gestimuleerd in hun innovatieve activiteiten.

WBSO in vogelvlucht
Elk bedrijf kan in aanmerking komen voor de WBSO, of dit nou een zelfstandig ondernemer is die meer dan vijfhonderd uur per jaar besteedt aan vernieuwende activiteiten of dat het om (grotere) bedrijven of zelfs multinationals gaat die complete R&D-afdelingen hebben. De WBSO ondersteunt vier soorten projecten:

 • ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur;
 • technisch-wetenschappelijk onderzoek;
 • een analyse van de technische haalbaarheid van een eigen R&D-project; procesgericht technisch onderzoek.
 • Niet alle activiteiten vallen onder de stimuleringsmaatregel. Zo kunt u geen S&O-uren opvoeren voor bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden rondom een innovatieproject.

Verder moet u een S&O-administratie bijhouden over de aard, inhoud, voortgang en omvang (tijdsbesteding) van uw S&O-werkzaamheden. Om in aanmerking te komen voor de WBSO moet u een aanvraag indienen bij Agentschap NL (www.agentschapnl.nl). Na beoordeling van uw aanvraag krijgt u van deze overheidsorganisatie een S&O-verklaring terug. De toegezegde S&O-vermindering mag u verrekenen in uw belastingaangifte(n).

RDA
Vanaf 1 januari 2012 kunnen bedrijven die al met de WBSO werken, ook gebruikmaken van de RDA (Research en Development Aftrek). De RDA is een nieuwe fiscale regeling voor innovatieve ondernemers. Daar waar de WBSO de arbeidskosten van speur- en ontwikkelingswerk verlaagt, vermindert de RDA onder voorwaarden overige kosten. De RDA kan vanaf 1 mei 2012 worden aangevraagd.

Betere stimulans in 2013
Uit een evaluatie van de WBSO trekt het kabinet de conclusie dat bedrijven beter worden  gestimuleerd in hun innovatieve activiteiten en sneller doorgroeien wanneer de bovengrens van de eerste schijf wordt verhoogd. Dat gebeurt dan ook in 2013. De schijfpercentages gaan wel omlaag.
De cijfers en percentages voor 2013 zien er als volgt uit:

 • De bovengrens van de 1e schijf gaat omhoog van € 110.000 naar € 200.000.
 • Het percentage van de 1e schijf gaat omlaag van 42% naar 38%.
 • Het percentage van de 1e schijf voor starters gaat eveneens omlaag van 60% naar 50%.

Wat hetzelfde blijft, is het percentage van de 2e schijf (14%) en het plafond van € 14 mln.

Daarnaast wijzigt voor de WBSO het volgende:

 • De bedragen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen, inclusief de extra aftrek voor zelfstandige starters, worden geïndexeerd.
 • Het S&O-uurloon wordt afgerond naar boven op € 1. Nu is dat nog € 5. 
 • Er moet vanaf volgend jaar altijd een mededeling over de gerealiseerde uren worden gedaan. De grens van 90% voor het doen van een mededeling vervalt dus.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

3.  Bent u klaar voor de werkkostenregeling?

Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling van start gegaan: een nieuwe manier van omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Misschien past u nu nog de oude manier toe, want de werkkostenregeling is nog niet verplicht. Er geldt een overgangstermijn, waardoor u nog ieder jaar kunt kiezen tussen de werkkostenregeling of de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen. Volgend jaar kan dit voor het laatst, want vanaf 2014 is de werkkostenregeling definitief. Hoog tijd dus om u in de regeling te verdiepen.

De werkkostenregeling in het kort
Samengevat komt de regeling op het volgende neer: u mag tot maximaal 1,4% van de totale fiscale loonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Dit heet de vrije ruimte. Over het bedrag boven deze vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen gelden gerichte vrijstellingen, zoals voor cursussen, maaltijden bij overwerk en zakelijke verhuiskosten. Voor bepaalde vormen van loon in natura geldt een nihilwaardering. Denk bijvoorbeeld aan de ter beschikking gestelde mobiele telefoon of smartphone, waarvan het zakelijk gebruik meer dan 10% is. 

Vaste kostenvergoeding kan nog steeds
Veel werkgevers maken gebruik van een vaste kostenvergoeding. Dit is ook mogelijk onder de werkkostenregeling. De vaste, onbelaste kostenvergoeding kan bestaan uit kosten die u kunt onderbrengen in de vrije ruimte en/of kosten die vallen onder gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten, zoals benzinekosten voor de auto van de zaak. Bij gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten gelden aanvullende voorwaarden. Zo moet u de vaste kostenvergoeding altijd onderbouwen met een onderzoek vooraf naar de werkelijk gemaakte kosten. Voor vaste kostenvergoedingen die u betaalt voordat u de werkkostenregeling gaat toepassen, hoeft u geen nieuw onderzoek te doen als dit recentelijk heeft plaatsgevonden. Dit wordt anders als de omstandigheden waarop de vergoeding is gebaseerd, zijn gewijzigd.

Bereid u goed voor
De keuze voor de werkkostenregeling in 2013 is niet van de ene op de andere dag gemaakt. U zult zich goed moeten voorbereiden. Dat kan door vier logische stappen te volgen:

 1. Inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen. De gegevens vindt u terug in uw boekhouding, het personeelshandboek, individuele arbeidscontracten en aanvullende arbeidsvoorwaarden.
 2. Deel de kosten in: wat valt onder de vrije ruimte, vallen bepaalde vergoedingen of verstrekkingen onder de gerichte vrijstelling of is wellicht een nihilwaardering van toepassing?
 3. Bepaal de fiscale loonsom. Hier moet u uitgaan van een schatting. Wellicht heeft u al aardig in kaart waar het totale fiscale loon eind 2012 op uitkomt. Volgend jaar hoort de werkgeversbij-drage ZVW niet meer tot het fiscaal loon van uw werknemers. Dat betekent dat het belastbaar (fiscaal) loon van uw werknemers volgend jaar dus iets daalt. Houd hier rekening mee in uw schatting.
 4. Overleg op tijd met uw werknemers en de ondernemingsraad. Het kan zijn dat u door de werkkostenregeling bestaande arbeidsvoorwaarden moet aanpassen. In de meeste gevallen heeft u hiervoor toestemming nodig van uw werknemers. Overleg is dan ook geboden. Sluit u een nieuw arbeidscontract af, hou dan alvast rekening met de komst van de werkkostenregeling.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

4.  Update pensioen in eigen beheer

Het rommelt in pensioenland en dat geldt ook voor het pensioen dat u als directeur-grootaandeelhouder (dga) opbouwt in eigen beheer. Veel particuliere pensioen-bv's kampen met een forse onderdekking door tegenvallende beleggingsresultaten. In de belastingplannen 2013 is hiervoor een tegemoetkoming opgenomen. Daarnaast is op 1 oktober 2012 het bestaande bv-recht ingrijpend gewijzigd en dat heeft ook gevolgen voor de bv waarin het pensioen in eigen beheer wordt opgebouwd.

Eenmalige vermindering van pensioenaanspraken
Bouwt u pensioen in eigen beheer op, dan ontvangt u op de pensioeningangsdatum uw pensioen vanuit de bv. Door tegenvallende beleggingsresultaten en door de steeds sneller stijgende levensverwachting, worden veel pensioen-bv's op dit moment geconfronteerd met een lagere dekkingsgraad. Er is dan sprake van onderdekking. Nu is daar niets tegen te doen. U kunt namelijk niet zonder fiscale gevolgen genoegen nemen met wat minder pensioen. In de Belastingplannen voor 2013 is echter een tegemoetkoming opgenomen. Gaat deze door, dan wordt het mogelijk om vanaf volgend jaar eenmalig een vermindering toe te passen van de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken op de pensioeningangsdatum. Dit 'afstempelen' van pensioenaanspraken is alleen mogelijk als er sprake is van onderdekking en dit het gevolg is van reële beleggings- en ondernemingsverliezen.

De voorwaarden zijn streng. Zo is eenmalig afstempelen pas mogelijk bij een dekkingsgraad van minder dan 75%. Ook zal er kritisch worden gekeken naar eventuele dividenduitkeringen vlak voor de pensioeningangsdatum en moet u als dga eerst uw eventuele schulden aan de bv aflossen voordat de mogelijkheid van eenmalig afstempelen in beeld komt. Voor pensioenuitkeringen die nu al lopen, geldt straks een overgangsregeling. Hierdoor kan het eenmalig afstempelen in dergelijke situaties in de periode 2013 tot en met 2015 ook van toepassing zijn.

Nieuw dga-begrip in de Pensioenwet
Met de komst van het vernieuwde bv-recht is het dga-begrip in de Pensioenwet gewijzigd. Vanaf
1 oktober is het mogelijk, mits de statuten dit toestaan, om stemrechtloze aandelen uit te geven. Voor de Pensioenwet bent u voortaan dga als u een belang heeft van minimaal 10% van de aandelen waaraan stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders is verbonden. Heeft u op enig moment minder dan 10% van het stemrecht, dan wordt u voor de Pensioenwet aangemerkt als 'gewone' werknemer. U kunt dan niet langer pensioen in eigen beheer opbouwen. 

Uitkeringstoets en pensioen in eigen beheer
Ook een bv waarin pensioen in eigen beheer wordt opgebouwd, kan dividend uitkeren. Door het nieuwe bv-recht moet er worden getoetst (uitkeringstoets) of de bv ook na de uitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Deze uitkeringstoets geldt zowel voor bestaande als voor nieuwe bv's. Een van die verplichtingen is de pensioenverplichting. Als bestuurder en dga kunt u privé aansprakelijk worden gesteld als de continuïteit van de bv door de dividenduitkering in gevaar komt.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Tips

1.  Op weg naar één loonbegrip
Vanaf 1 januari wordt het loonstrookje van uw werknemer korter en eenvoudiger. Er komt dan namelijk één loonbegrip voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). De uniformering van het loonbegrip heeft ook voor u als werkgever gevolgen. Zo verandert de behandeling van de ZVW-bijdrage. Nu houdt u de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW nog in op het loon van de werknemer en u vergoedt als werkgever tegelijkertijd de bijdrage. Uw werknemer is over deze vergoeding belasting verschuldigd. Vanaf 1 januari 2013 wordt de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW vervangen door een werkgeversheffing. De werknemer ziet de inkomensafhankelijke bijdrage niet meer terug op zijn loonstrook. Hij is de bijdrage niet meer verschuldigd en uw bijdrage (de nieuwe werkgeversheffing) wordt niet gezien als loon voor de werknemer.

Een andere belangrijke wijziging is de behandeling van de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak. Deze telt dan ook mee voor het premieloon voor de werknemersverzekeringen. Haalt uw werknemer nu niet het maximumpremieloon, maar straks wel doordat de auto van de zaak voortaan meetelt, dan moet u volgend jaar meer premies werknemersverzekeringen afdragen. 

2.  Wijzigingen in de kindregelingen
Vermogenden of ouders met een hoog inkomen hoeven vanaf volgend jaar niet meer aan te kloppen bij de overheid voor financiële steun voor hun kinderen. Er wordt fors gesneden in de verschillende budgetten.

Hoewel het kindgebonden budget vanaf 2013 voor het tweede kind met € 75 per jaar omhoog gaat, krijgen ouders met een vermogen van meer dan € 80.000 vanaf volgend jaar geen kindgebonden budget meer. Verder ontvangen ouders met een gezamenlijk inkomen van ongeveer € 118.000 en hoger vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer voor hun eerste kind. Ook komt er voor iedereen een verlaging van de toeslag voor het eerste kind.

Bovendien heeft het vorige kabinet al besloten dat de kinderbijslag in 2013 en 2014 wordt bevroren. Daarmee blijft de kinderbijslag achter bij de koopkracht.

3.  Nieuw scholingssysteem voor ondernemingsraadleden
Er komt een nieuw systeem van scholing voor leden van ondernemingsraadleden (OR-leden). Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend. De bedoeling is dat het nieuwe systeem ingaat op 1 januari 2013. De heffing ondernemingsraden die u moet betalen, wordt dan afgeschaft. Deze heffing is nu nog bedoeld voor de scholing van OR-leden. In plaats daarvan betaalt u straks de volledige kosten voor de opleiding van OR-leden rechtstreeks aan het opleidingsinstituut. In de wet wordt het scholingsrecht expliciet opgenomen, evenals uw plicht om als werkgever de scholing te regelen die uw OR-leden nodig hebben om hun taak goed te kunnen vervullen.

4.  Kopers van onroerend goed profiteren van termijnverlenging
De overheid heeft diverse maatregelen ingevoerd om de woningmarkt uit het slop te halen. Een van deze maatregelen is een verlenging van de termijn waarbinnen kopers van een woning of bedrijfspand vermindering van overdrachtsbelasting kunnen krijgen.

De termijn van zes maanden waarbinnen een opvolgende koper een vermindering van overdrachtsbelasting krijgt, is tijdelijk verlengd naar 36 maanden. De verlenging geldt voor woningen en bedrijfspanden waarvan de eerste verkrijging heeft plaatsgevonden op of na 1 september 2012.

5.  Mantelzorgcompliment: kleine uitkering met grote gevolgen!
Een mantelzorger, iemand die bijvoorbeeld langdurig zorgt voor een chronisch ziek of gehandicapt familielid, kan zomaar zelf hulp krijgen, te weten van de Belastingdienst!

Wat veel zorgende kinderen niet weten, is dat zij in aanmerking kunnen komen voor de verhoogde vrijstelling in de erfbelasting van € 603.600 (2012) als hun zieke ouder overlijdt. De voorwaarden zijn:

 1. het ontvangen van het mantelzorgcompliment;
 2. het meerderjarig kind moet met de ouder samenwonen. Beiden moeten op hetzelfde adres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;
 3. minimaal zes maanden voorafgaand aan het overlijden is er een notarieel samenlevingscontract gesloten;
 4. zowel het kind als de ouder mag geen andere fiscale partner voor de erfbelasting hebben.

Wanneer er geen samenlevingscontract is, kan de mantelzorger toch de partnervrijstelling krijgen. Voorwaarde is dat kind en ouder tot het tijdstip van overlijden ten minste vijf jaar in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven.

Het mantelzorgcompliment speelt dus een cruciale rol. Want zonder het ontvangen van een mantelzorgcompliment van de Sociale Verzekeringsbank (netto-uitkering van € 200 in 2012) is er geen verhoogde vrijstelling, zelfs als wordt voldaan aan alle overige voorwaarden.

6.  Dividenduitkering? Let op de uitkeringstoets!
Op 1 oktober is het nieuwe BV-recht ingegaan. Uit onderzoek van onder andere de Kamer van Koophandel blijkt dat veel ondernemers met een bestaande bv ervan uitgaan dat het nieuwe recht niet op hen van toepassing is. Dat is maar gedeeltelijk waar. Het klopt dat bestaande statuten niet hoeven te worden aangepast. Maar waar veel ondernemers geen rekening mee houden, is dat er vanaf 1 oktober een uitkeringstoets geldt als de BV dividend gaat uitkeren. Ook bij bestaande BV's zal de uitkeringstoets moeten worden toegepast. Wij willen u nogmaals hier op attent maken.

Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan de dividenduitkering en zal vooraf een uitkeringstoets moeten uitvoeren. Uw SRA-adviseur kan u hiermee helpen. Uit de uitkeringstoets moet blijken dat de BV ook na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Let op:
Als achteraf blijkt dat het bestuur de goedkeuring niet had mogen verlenen, dan zijn de bestuurders
privé aansprakelijk voor het tekort dat is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente van de dag
van de dividenduitkering. Ook de aandeelhouders die wist og had moeten weten dat de dividenduit-
kering de BV in moeilijkheden zou brengen, kan verplicht worden om de onterecht ontvangen uitkering terug te betalen. 

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven