Edwin Kroon RB

  • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

SRA Nieuwsbrief 2e kwartaal 2012 - Deel 2

1. Voorkom verdamping van uw bedrijfsverliezen

Uw bedrijfsverliezen zijn niet onbeperkt verrekenbaar met uw bedrijfswinsten en dat betekent dat u mogelijk tegen een verdamping van het verlies oploopt. Er is een aantal mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen en mits u zich gedraagt als een 'goed koopman', is hier niets op tegen.

Het verrekenen van verliezen
Wanneer uw bedrijf verlies maakt, dan kunt u dit verlies in de vennootschapsbelasting verrekenen met de belastbare winst uit het voorgaande jaar (carry-back) of met de winsten van de komende negen jaar (carry-forward). De afgelopen jaren kon u er tijdelijk voor kiezen om uw verlies te verrekenen met winsten van de afgelopen drie jaar en met die van de komende zes jaar. Deze tijdelijke verruiming is vanaf dit jaar niet meer mogelijk.

Let op:
Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting, dan is het verlies uit onderneming een onderdeel van het inkomen uit werk en woning, oftewel box 1. Een verlies in deze box kunt u verrekenen met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren.

Verlies is dus niet onbeperkt verrekenbaar, zeker niet na een aantal jaren met tegenvallende bedrijfsresultaten. Er is een aantal mogelijkheden om dit te voorkomen.

1.  Kiezen voor een ander waarderingsstelsel
U kunt kiezen voor een ander waarderingsstelsel, bijvoorbeeld overstappen van het ijzerenvoorraadstelsel naar een waardering van de voorraden op kostprijs of lagere marktwaarde. Dit is toegestaan, mits:

  • de stelselwijziging in overeenstemming is met goed koopmansgebruik;
  • dit in de toekomst bestendig wordt toegepast;
  • niet bedoeld is om een incidenteel fiscaal voordeel te behalen.

Een stelselwijziging om zo verliesverdamping te voorkomen, is dus geen probleem als u bovenstaande punten in acht neemt en het gaat om eigen verliezen van de onderneming.

2.  Verkoop van onroerend goed of bedrijfsmiddelen
Door bedrijfsmiddelen of onroerend goed te verkopen, behaalt u mogelijk belaste (boek)winst die u kunt gebruiken om de nog openstaande verliezen te verrekenen. Ook een eventuele sale-and-lease backconstructie is geen probleem, mits dit onder economische voorwaarden gebeurt.

3. Herwaardering van bedrijfsmiddelen
Bedrijfsmiddelen moeten normaal gesproken worden gewaardeerd op kostprijs minus afschrijving of op de lagere bedrijfswaarde. Stel dat de bedrijfswaarde nu gestegen is, dan mag u de waarde van het bedrijfsmiddel opwaarderen. Dit blijft wel beperkt tot de oorspronkelijke kostprijs minus de afschrijvingen. Verdere opwaardering is namelijk niet in overeenstemming met goed koopmansgebruik. Dat geldt ook voor een incidentele herwaardering van een of meer bedrijfsmiddelen om verliesverdamping te voorkomen.

Tip:
Heeft u vóór 2007 gebruikgemaakt van de willekeurige afschrijving op bijvoorbeeld milieu-investeringen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden dit bedrijfsmiddel herwaarderen. Dat komt omdat in het verleden verliezen nog onbeperkt voorwaarts verrekenbaar waren en door willekeurig af te schrijven, verdampt het verlies in uw geval mogelijk eerder. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

2. Nieuwe btw-factureringsregels vanaf 2013

De factureringsregels in de Wet op de omzetbelasting worden eenvoudiger, moderner en harmonieuzer. Vanaf 1 januari 2013 gaan er nieuwe regels gelden voor de hele Europese Unie. Het goede nieuws is dat u als Nederlandse ondernemer de regels al (deels) toepast. De belangrijkste veranderingen hebben we voor u op een rij gezet.

Elektronisch factureren nog makkelijker
Met ingang van volgend jaar wordt het elektronisch factureren makkelijker voor alle ondernemers in de Europese lidstaten. Als ondernemer verstuurt u misschien nu al voor binnenlandse transacties een
e-factuur. Straks zijn alle ondernemers in de EU vrij in de keuze van de (digitale) technologie. Wel moeten zij bij deze keuze garanderen dat de factuur origineel, betrouwbaar, leesbaar en niet te vervalsen is.

Eenvoudige facturen
Vanaf 2013 mag u een eenvoudige factuur uitschrijven voor bedragen tot en met € 100 of als het gaat om een aanvullend document op een oorspronkelijke factuur, zoals creditnota's. De vereenvoudiging betekent dat er minder gegevens op de factuur hoeven te staan. Dit kan echter niet in alle situaties. Bij grensoverschrijdende afstandsverkopen, bij intracommunautaire leveringen tegen het nultarief en als uw diensten belast zijn in een andere lidstaat dan waar uzelf bent gevestigd, moet u altijd een volledige factuur uitreiken. U moet ook een volledige factuur uitreiken voor bedragen boven € 100. Een volledige factuur bevat, net als nu, alle standaardgegevens, zoals datum, naam van de onderneming, btw-identificatienummer, vergoeding en btw-bedrag.

Extra gegevens op de factuur
In sommige gevallen bent u verplicht om extra gegevens op de factuur te vermelden. Wanneer u als afnemer de factuur uitschrijft, het zogeheten self-billing, dan bent u verplicht om de tekst ‘factuur uitgereikt door afnemer’ te vermelden. Hetzelfde geldt als de btw is verlegd, maar dan met de tekst ‘btw verlegd’. Ook bijzondere btw-regelingen, zoals de marge- en reisbureauregeling, moeten verplicht vermeld worden op de factuur.

Over de grens
Doet u als ondernemer zaken over de grens, dan moet u in principe een factuur uitreiken die voldoet aan de eisen van de lidstaat waar uw goederenlevering of uw dienst belast is. Als de btw-schuld is verlegd naar de afnemer, dan mag u straks de factureringsregels van Nederland toepassen. Hetzelfde geldt als de levering of dienst volgens de Europese btw-regels is belast buiten de EU.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

3. Lening aan de bv? Houd het zakelijk! 

Het komt regelmatig voor dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) geld leent aan zijn bv. Is de lening onder zakelijke voorwaarden aangegaan, dan is de rente die de bv betaalt aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. De rente die u ontvangt, is progressief belast in box 1 onder de terbeschikkingstellingregeling. Als de bv niet langer in staat is om de lening af te lossen, dan mag u in diezelfde box een afwaarderingsverlies in aanmerking nemen. Maar wat is nu precies zakelijk?

Zakelijke voorwaarden
Wanneer een lening keurig volgens de fiscale spelregels is opgesteld, is er een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw bv. In deze overeenkomst zijn een aflossingsschema en een reëel rentepercentage opgenomen. Bovendien zijn er reële zekerheden gesteld. Om te beoordelen of een lening zakelijk is, moet u zichzelf afvragen of ook een onafhankelijke derde een dergelijke leningsovereenkomst met uw bv zou zijn aangegaan.

Wat nu als de lening niet aan al deze voorwaarden voldoet? Het rentepercentage is bijvoorbeeld te laag, u heeft geen zekerheden bedongen of er is schriftelijk geen aflossingsschema opgesteld. Dan wil dit nog niet automatisch zeggen dat hier sprake is van een ‘onzakelijke’ lening.

Onzakelijke rente
Heeft u een te lage of geen rente afgesproken, dan moet voor de fiscale winstberekening toch worden uitgegaan van een zakelijke rente. Deze rente is bij u belast in box 1 en bij de bv aftrekbaar. Als een zakelijke rente niet kan worden bepaald (omdat een onafhankelijke derde nooit bereid zou zijn geweest een dergelijke lening onder dezelfde voorwaarden te verstrekken), dan wordt verondersteld dat u een debiteurenrisico bent aangegaan dat een derde niet zou hebben genomen. In dat geval is de hogere zakelijke rente nog steeds belast bij u, maar kunt u een eventueel afwaarderingsverlies niet in box 1 in aanmerking nemen.

Afwaarderingsverlies wel of niet aftrekbaar?
Een onzakelijke rente betekent dus niet per definitie dat een lening ook onzakelijk is. Zo besliste de Hoge Raad onlangs dat een dga toch een afwaarderingsverlies in aanmerking mocht nemen, ondanks dat geen zekerheden waren gesteld en geen aflossingsschema was opgesteld. Belangrijk is het moment waarop de lening is aangegaan. De dga kon aantonen dat er op dat moment voldoende zekerheid was dat de bv de lening in de toekomst zou kunnen aflossen. De inspecteur kon niet aantonen dat de dga een debiteurenrisico was aangegaan dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen. Het gevolg was dat het afwaarderingsverlies wel aftrekbaar was in box 1.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

4.  Financiering in crisistijd

Het is nog steeds lastig als ondernemer of bv om geld te lenen bij een bank. Door de aanhoudende crisis zijn banken nog altijd terughoudend met het verstrekken van krediet. Aan de andere kant komen er op de markt steeds nieuwe kredietverschaffers bij. Welke alternatieven heeft u?

Nieuw: crowdfunding
Crowdfunding is een manier om online start- en groeikapitaal op te halen. Investeerders en belangstellenden kunnen ondernemingsplannen ondersteunen met financiering van diverse bedragen. Hoewel deze financieringsvorm nog in de kinderschoenen staat, toonde zelfs minister De Jager van Financiën zich onlangs een voorstander: “Crowdfunding heeft de potentie om een nuttige aanvulling te worden op het beschikbare palet aan financieringsmogelijkheden”.

Crowdfunding, funding by the crowd, betekent online fondsen werven bij heel veel kleine partijen en is bij uitstek een financieringsmethode die via internet loopt. De contracten die ondernemers met hun financierders afspreken, verschillen: het kan gaan om een simpele lening, maar ook om aandelenuitgiften en deling in de winst.

Voor- en nadelen
Een vaak genoemd voordeel van crowdfunding is dat enthousiaste investeerders ambassadeur worden van uw ondernemingsplan. Bovendien is het een manier om de levensvatbaarheid van een nieuw product of innovatieve dienst te testen in de markt, een soort goedkope manier van marktverkenning.

Een nadeel is echter dat deze financieringsvorm nog erg jong is. Er is dus weinig ervaring mee opgedaan. Om crowdfunding tot een succes te maken, moet de onderneming een sociale instelling hebben. U moet immers veel kleine, particuliere investeerders enthousiast weten te maken via onder meer social media.

Andere financieringsmethoden
Uiteraard zijn er nog diverse andere alternatieve financieringsmogelijkheden. De vier belangrijkste zijn:
1. Participatiemaatschappijen. Een participatiebedrijf neemt deel in het eigen vermogen van uw bv en kan ook achtergestelde leningen verstrekken. U moet er rekening mee houden dat een dergelijke partij een actieve aandeelhouder is, die zich ook zal bezighouden met de gang van zaken binnen uw bv.
2. Subsidies. Subsidies zijn uiteraard geen officiële vorm van ondernemingsfinanciering, maar kunnen u helpen om investeringen van de grond te krijgen. Er zijn ruim 300 soorten subsidies die speciaal op mkb-ondernemers gericht zijn.
3. Overheidsgaranties. De overheid kent een aantal garantieregelingen om ervoor te zorgen dat gezonde bedrijven voldoende toegang hebben en houden tot de kapitaalmarkt.
4. Lenen van familie. Als beginnende ondernemer is het extra moeilijk om een financiering te krijgen. Lenen van familie kan dan uitkomst bieden. Voor het familielid zelf is er een aantal fiscale faciliteiten.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Tips:

1.  Einde aan te hoge incassokosten
Ondernemers en consumenten worden vanaf 1 juli 2012 beter beschermd tegen onredelijk hoge incassokosten. Voor bedragen tot € 25.000 komt er een maximum aan de kosten die boven op een vordering in rekening mogen worden gebracht. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag. Dit percentage wordt trapsgewijs lager naarmate de vordering hoger wordt. Zo bedragen de incassokosten over de eerste € 2.500 van de vordering maximaal 15%. Over de laatste € 15.000 van de vordering mag maximaal 1% als vergoeding voor incassokosten worden berekend. Bij een vordering van € 25.000 kunnen de incassokosten niet meer bedragen dan € 1.025.

Let op:
Er geldt een minimumbedrag voor de vergoeding van incassokosten van € 40. Voor vorderingen van € 1 mln en meer bedragen de incassokosten maximaal € 6.775.

2.  Nieuw suppletieformulier voor btw-correcties
Met ingang van dit jaar geldt er een actieve informatieverplichting voor onder meer de omzetbelasting. Heeft u in de afgelopen vijf kalenderjaren een onjuiste of onvolledig btw-aangifte gedaan, dan moet u dit alsnog verplicht melden aan de Belastingdienst. U heeft dan namelijk te weinig of juist te veel btw betaald. Melden kan alleen met een speciaal btw-suppletieformulier. Dit formulier is te downloaden via de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de suppletie omzetbelasting vanaf 2010 en de suppletie omzetbelasting tot en met 2009.

Let op:
Kleine btw-correcties tot een saldo van € 1.000 (te betalen of terug te ontvangen) mag u verwerken in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting. U hoeft dan geen gebruik te maken van het verplichte suppletieformulier.

3.  Het belang van een samenlevingscontract voor de erfbelasting
Woont u samen, dan bent u niet altijd automatisch elkaars partner voor de erfbelasting. Sinds 1 januari 2012 is een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgplicht een van de voorwaarden om als partner te worden gezien. Het belang om een dergelijk contract af te sluiten bij de notaris is groot als u en uw partner nog geen vijf jaar samenwonen. In dat geval wordt u voor de erfbelasting pas als partners gezien als het notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgplicht minimaal zes maanden oud is, voordat een van beiden komt te overlijden. De langstlevende partner profiteert dan van een hoge vrijstelling en zit in de laagste tariefgroep voor de erfbelasting.

4.  Betalingskenmerk kwijt? Raadpleeg de Belastingdienst
Wanneer u als werkgever niet meer in het bezit bent van de ‘Aangiftebrief loonheffingen’ bestaat er toch een mogelijkheid om het betalingskenmerk, dat u nodig heeft voor betalingen aan de Belastingdienst, te achterhalen. De Belastingdienst stelt namelijk een zoekhulp betalingskenmerk ter beschikking op zijn website. Deze zoekhulp staat op het internetadres http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/betalingskenmerk/. Als u een betalingskenmerk wilt weten, moet u wel uw aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer weten.

5. Regels voor de bv eenvoudiger en flexibeler 
Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer vrijheid om uw bedrijf naar eigen wensen in te richten. Het behoort straks allemaal tot de mogelijkheden. Om ervoor te zorgen dat de bv-vorm aantrekkelijk blijft voor ondernemers, zijn er plannen om het bv-recht te vereenvoudigen en te flexibiliseren. Waarschijnlijk wordt het bv-recht vanaf 1 juli 2012 aangepast. Voor het oprichten van een bv heeft u dan geen minimumkapitaal meer nodig van € 18.000. Ook worden er minder wettelijke verplichtingen gesteld aan de inhoud van de statuten en krijgt u de mogelijkheid om bijvoorbeeld stemrecht- en winstrechtloze aandelen uit te geven. Om schuldeisers voldoende te beschermen, wordt in het aangepaste bv-recht de aansprakelijkheid van het bestuur en de aandeelhouders vergroot.

6.  Folders energie-investeringsaftrek per branche
Agentschap NL heeft voor zeven branches de technieken waar belastingvoordeel met de Energie-Investeringsaftrek (EIA) op zit, overzichtelijk gemaakt in handige folders. De branches die worden behandeld zijn: Bedrijfsgebouwen, Horeca en recreatie, ICT, Industrie, Land- en tuinbouw, Supermarkten en Transport. De folders zijn te downloaden op de website van Agentschap NL: http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/publicaties-eia/. Zie het onderdeel Folders per sector.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven