Edwin Kroon RB

  • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Nieuwsbrief april 2020

1. Inleiding

Het kabinet heeft op 17 maart jl. financiële steunmaatregelen bekendgemaakt om de negatieve gevolgen van Corona voor ondernemers zo goed mogelijk te compenseren. De belangrijkste maatregelen worden hieronder (globaal) uiteengezet. Onder punt 11 zijn links naar diverse websites opgenomen waarin een aantal van deze maatregelen verder worden toegelicht.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

2. Pas zonodig de voorlopige aanslag(en) aan.

Verzoek verlaging
Ondernemers die in januari hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of hun aanslag premie Zorgverzekeringswet hebben ontvangen kunnen deze voorlopige aanslag(en) aanpassen. Ook ondernemers met een BV kunnen de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voor dit jaar laten aanpassen.

Verwerkingstermijn
U krijgt meestal binnen vier en uiterlijk binnen acht weken bericht. Dit betekent dat u vanaf eind april of eind mei minder belasting hoeft af te dragen.

Let op! Heeft u na afloop van het jaar te veel of te weinig belasting betaald dan wordt dit uiteraard alsnog verrekend met de definitieve aanslag.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

3. Uitstel van betalen van belastingen

Uitstel
Veel ondernemers zien hun omzet dalen terwijl de kosten en uitgaven doorgaan. Is dit bij u het geval, dan kan bij de Belastingdienst om uitstel van betaling van de inkomsten-, vennootschaps-, omzet-, en loonbelasting worden gevraagd.

Verzuimboetes Verzuimboetes voor het niet of niet op tijd betalen van deze belastingen worden met inwerkingtreding van deze maatregel (17 maart jl.) niet (meer) opgelegd.

Verlaging invorderings- en belastingrente
De invorderings- en de belastingrente wordt (tijdelijk) verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Versoepeling voorwaarden verlenen van uitstel van betaling
Bij deze nieuwsbrief is de brief d.d. 19 maart jl. van de staatssecretaris van Financiën gevoegd waarin hij mededeelt dat voor de eerste drie maanden van de uitstelperiode geen aanvullende informatie nodig is. Voor de verdere inhoud van deze brief verwijs ik naar deze brief zelf.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

4. Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen (Tozo)

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Er is in deze (tijdelijke) overbruggingsregeling voor zelfstandigen geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ook blijft de toets op levensvatbaarheid van de onderneming achterwege.

De bijstand wordt binnen vier weken verstrekt en eventueel via voorschotten. Dit geldt ook voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal ca. € 1.500 netto per maand. De aanvraag hiervoor dient te gebeuren bij de gemeente waar u woonachtig bent.

Let op! De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft achteraf niet te worden terugbetaald.

Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en zal een lagere rente worden gehanteerd dan thans in het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen is geregeld.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

5. Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (krachtens BMKB-regeling)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor bij kredietverstrekkers, in de regel hun eigen bank, terecht.

In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de bank verstrekt voor een periode van één jaar. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Verhoogd
De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege Corona verhoogd van 50 naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

Uitbreiding type krediet
Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courant-kredieten met een looptijd tot twee jaar.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

6. Aanvraag van werktijdverkorting

De bestaande regeling inzake werktijdverkorting wordt per direct beëindigd. In plaats hiervan komt een nieuwe maatregel, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Al toegekende werktijdverkorting blijft van kracht. Indien u deze wilt verlengen, dient u gebruik te maken van de nieuwe NOW.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid
Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. Het loon dient voor 100% te worden doorbetaald. De aanvraag moet u indienen bij het UWV, die u een voorschot verstrekt van 80% van de te verwachten tegemoetkoming.

Het NOW geldt ook voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden en kan voor nogmaals drie maanden verlengd worden. Het NOW kost de werknemer geen opgebouwde WW-rechten.

Voorwaarden
Tijdens de periode waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd, kan geen ontslag worden aangevraagd voor de betreffende werknemer. Het verwachte omzetverlies moet minstens 20% zijn en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Omvang van de tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom als de omzet voor 100% wegvalt. Valt bijvoorbeeld de helft van uw omzet weg, dan krijgt u via de NOW 45% tegemoetkoming in de loonkosten.

Let op! U kunt de tegemoetkoming nu nog niet aanvragen. Er zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt wanneer dit wel kan.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

7. WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Ook moet de hoge WW-premie worden betaald voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals in de zorg. Het kabinet bereidt een aanpassing voor om deze effecten weg te nemen.

Werkgevers hadden tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Vanwege Corona wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

8. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Het kabinet stelt voor om het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO worden zowel het mkb als grote ondernemingen geholpen door een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties, van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen euro per onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

9. Verruiming kredieten Qredits

Qredits biedt het mkb-krediet aan. Dit is een lening aan startende en bestaande ondernemers in het mkb van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000. Deze lening is speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terechtkunnen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open voor kleine ondernemers die geraakt worden door Corona. Hen wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Deze (crisis-)maatregel geldt in principe voor een periode van negen maanden en staat open tot eind mei van dit jaar.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

10. Lokale belastingen voor ondernemers

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan ondernemers in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

11. Links naar websites waarin een aantal van de bovengenoemde maatregelen verder worden toegelicht

  1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
  2. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus
  3. https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/coronavirus
  4. https://www.kvk.nl/corona/
  5. https://www.uwv.nl/werkgevers/veelgestelde-vragen/coronavirus/
  6. https://www.vno-ncw.nl/corona
  7. https://www.mkb.nl/corona
  8. https://www.nvb.nl/nieuws/banken-maximaal-mogelijke-doen-om-klanten-door-moeilijke-periode-te-helpen-vragen-over-corona-en-financiering/

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven