Edwin Kroon RB

  • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2010

Uw bezwaar wordt voortaan sneller verwerkt
De Belastingdienst gaat de komende tijd in alle belastingregio’s speciale teams inzetten om bezwaarschriften sneller te verwerken. Lees verder

Let op de desinvesteringsbijtelling!
Mocht u in een bepaald jaar investeren in bedrijfsmiddelen dan kunt u een beroep doen op de investeringsaftrek. Dit is een stimuleringsmaatregel om investeringen aan te moedigen. Let wel op dat u in bepaalde gevallen tegen een sanctie kunt aanlopen! Lees verder

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling eindigt
In het jaar 2009 is een crisismaatregel ingevoerd waarbij u als directeur-grootaandeelhouder een lagere gebruikelijk loon in aanmerking mocht nemen als er sprake was van een omzetdaling. Deze regeling werd ingevoerd voor de jaren 2009 en 2010. Lees verder

Aftrekbeperking voor de ondernemer
Maakt u kosten ten behoeve van uw onderneming, dan betekent dit niet altijd dat u deze kosten in aftrek mag brengen. Sommige kosten die u maakt kunnen namelijk ook privé-elementen bevatten. Lees verder

Behoort uw pand tot uw privé- of ondernemingsvermogen?
Heeft u een pand in gebruik dan is het de vraag of u dit pand zakelijk of privé gebruikt. Hieronder worden de mogelijkheden aangegeven. Lees verder

Einde aan innovatievouchers
Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie heeft aangegeven een einde te willen maken aan het verstrekken van innovatievouchers. Dit betekent dat de subsidieregeling vanaf 1 januari 2011 kan komen te vervallen. Lees verder

Wijzig uw loonaangiftetijdvak tijdig!
Wilt u per 1 januari 2011 gebruikmaken van een ander aangiftetijdvak voor de aangifte loonheffingen, dan dient u dit tijdig aan de Belastingdienst te melden! Lees verder

Controleer nu online het BTW-nummer van uw EU-afnemers

Voordat u opgaaf intracommunautaire prestaties doet bij de Belastingdienst dient u het btw-nummer van uw afnemer te controleren. De juistheid van dit nummer kunt u nu ook online controleren.

Lees verder

Ook een mondelinge verklaring voor de 500 km grens privégebruik auto van de zaak is geldig!
Een werknemer heeft meerdere mogelijkheden om te kunnen bewijzen dat hij in een kalenderjaar maximaal 500 privékilometers met de auto van de zaak heeft gereden. Lees verder

Dien uw WBSO-aanvraag voor 2011 nu in
Bent u van plan in 2011 of vanaf januari 2011 R&D-werkzaamheden uit te gaan voeren? Dan heeft u  de mogelijkheid om tot uiterlijk 30 november 2010 een WBSO-aanvraag voor 2011 in te dienen via het Agentschap NL. Dit kan op twee manieren: via het eLoket of het aanvraag-programma. Lees verder

Belangrijkste wijzigingen voor u uit het concept regeer- en gedoogakkoord!
Op 30 september 2010 heeft het beoogde nieuwe kabinet een concept regeer- en gedoog-akkoord gepresenteerd. Hieronder berichten wij u over de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers. Lees verder

Vraag uw buitenlandse btw op tijd terug
Ondernemers die in 2009 btw hebben betaald in andere EU-landen, krijgen zes maanden langer de tijd om dit terug te vragen. De EU-landen hebben hierover overeenstemming bereikt. Lees verder

Maak gebruik van voorlopige achterwaartse verliesverrekening
Op Prinsjesdag 2010 is besloten om de tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting ook te laten gelden voor 2011. Hiermee kunt u uw verliezen in de vennootschapsbelasting tot drie jaar terugwentelen. Maar wist u dat u – naast de achterwaartse verliesrekening - ook gebruik kunt maken van de voorlopige achterwaartse verliesrekening? Hiermee kunt u sneller aan liquiditeit komen Lees verder

Vpb-tarief voor mkb gaat blijvend omlaag
Op Prinsjesdag 2010 is de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief als onderdeel van het Belastingplan 2011 gepresenteerd. Lees verder

Ook in 2011 staat de overheid borg voor uw krediet
Minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft besloten de overheidsgarantierege-ling met een jaar te verlengen. Het plan wordt officieel op Prinsjesdag gepresenteerd. Lees verder

WGA-premie privaat of publiek verzekeren?

De premie voor het WGA-risico (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) voor werkgevers die bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzekerd zijn, bedraagt in 2011 gemiddeld 0,62%.

Lees verder

Tijdelijke btw-verlaging in de bouw
De bouwsector ondervindt nog steeds gevolgen van de kredietcrisis. Minister van Financiën De Jager heeft daarom in het crisispakket een maatregel opgenomen die de bouwsector een impuls moet geven. De koepelorganisatie Bouwend Nederland schat dat bij optimaal gebruik de maatregel de bouwsector € 6 miljard kan opleveren. Lees verder

Onbelast werkkleding verstrekken!

Als werkgever kunt u onbelast werkkleding verstrekken en laten reinigen.

Lees verder

Wat doet u met uw ontslagvergoeding?
Sinds 1 januari 2010 heeft de overheid een nieuwe oplossing voor een ontslagvergoeding: het banksparen. De overheid wil zo een extra keuzemogelijkheid en meer concurrentie bieden voor ontslagvergoedingen. Lees verder

De systematiek voor btw-heffing bij privégebruik onroerende zaken gaat veranderen!

Minister De Jager van Financiën heeft een wetsvoorstel ingediend om de Nederlandse btw-wetgeving met ingang van 1 januari 2011 aan te passen aan een btw-richtlijn van de Europese Unie. Hierdoor zal er een wijziging optreden van de btw-heffing over het privégebruik van onroerende zaken die tot het bedrijfsvermogen behoren.

Lees verder1-20 uit 50 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven