Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2010

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling eindigt

Bent u een aanmerkelijkbelanghouder en verricht u werkzaamheden voor uw BV, dan moet u hiervoor een minimale beloning genieten, het zogenoemde gebruikelijk loon. Hierbij wordt er gekeken naar uw opleiding en de aard en omvang van uw werkzaamheden. Het gebruikelijk loon moet tenminste gelijk zijn aan € 41.000. Als u van een lager loon wilt uitgaan, dan moet u bewijzen dat dit lagere loon gebruikelijk is.

Voorbeeld
De heer X bezit 100% van de aandelen in zijn BV. Het gebruikelijk loon bedraagt ten minste € 41.000. Als er bij de BV een andere werknemer in dienst is die € 64.000 verdient, wordt uw loon eveneens op € 64.000 gesteld. Een uitzondering wordt gemaakt voor de situatie dat de werknemer over een specifieke deskundigheid beschikt en dat hij daarom de hoge arbeidsbeloning ontvangt.

Tijdelijk goedkeurende regeling
In 2009 is een crisismaatregel ingevoerd waarbij het gebruikelijk loon in 2009 en 2010 volgens onderstaande formule verlaagd mag worden ten opzichte van 2008:
 
Gebruikelijk loon 2009 = A x B/C
Gebruikelijk loon 2010 = A x D/C
A = het gebruikelijk loon over 2008
B = de omzet (exclusief BTW) over het eerste kalenderhalfjaar van 2009
C = de omzet (exclusief BTW) over het eerste kalenderhalfjaar van 2008
D = de omzet (exclusief BTW) over het eerste kalenderhalfjaar van 2010

Let op!
U mag de tijdelijke regeling voor het laatst nog in uw aangifte 2010 opnemen. In 2011 komt de regeling te vervallen!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven