Edwin Kroon RB

  • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Nieuwsbrief mei 2020

1. Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling (2.0)

Inleiding
Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Dit zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag 8 mei in de uitzending van Op1. Volgens hem besluit het kabinet hiertoe om andere banen te behouden.

Bedrijven die nu van de NOW-regeling gebruikmaken mogen hun werknemers niet om bedrijfs-economische redenen ontslaan. Doen zij dat wel dan volgt een correctie op de NOW-subsidie middels een boete. Die boete verdwijnt dus in het tweede steunpakket.

Extra voorwaarden nieuwe NOW (2.0)
De verlengde NOW-regeling kent ook nog extra voorwaarden. Zo mogen er geen winstuitkeringen aan aandeelhouders worden gedaan en geen eigen aandelen worden ingekocht.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

2. Is de bestuurder aansprakelijk voor belastingschulden van de BV?

Inleiding
Hoewel een BV een rechtspersoon is kunt u als bestuurder toch aansprakelijk gesteld worden voor belastingschulden van de BV.

Bestuursaansprakelijkheid
Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een BV, waaronder de DGA, in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een aantal belastingschulden. Dit betreft onder meer de loonheffing en omzetbelasting. De aansprakelijkheid vervalt als betalingsproblemen door een bestuurder van een BV tijdig aan de fiscus gemeld worden. Tijdig betekent binnen twee weken na de periode dat de belastingschuld betaald had moeten worden.

Onbehoorlijk bestuur
Zijn betalingsproblemen tijdig gemeld, dan is een bestuurder in principe niet aansprakelijk hiervoor tenzij de inspecteur kan bewijzen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Hoge Raad: melding blijft van kracht bij betalingsachterstand
Volgens de Hoge Raad blijft een eenmaal gedane melding van betalingsonmacht gelden zolang er betalingsproblemen zijn.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

3. Hoge Raad: KIA bij samenwerkingsverband verdelen

Als een ondernemer in 2020 maximaal € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft hij in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). In een recent arrest heeft de Hoge Raad bepaald hoe deze KIA tussen de deelnemers van een samenwerkingsverband moet worden verdeeld.

Wat is de KIA?
De KIA is een extra tegemoetkoming voor bedrijven die kleinschalig investeren. De KIA bedraagt in 2020 maximaal € 16.307. De KIA loopt vanaf een bepaald investeringsbedrag langzaam af naar nihil als het investeringsbedrag € 323.544 of meer bedraagt.

Welke KIA voor samenwerkingsverband?
Er is al een tijdje discussie over de vraag hoe de KIA moet worden berekend bij een samenwerkings-verband van ondernemers, zoals een vof of maatschap. De wettekst is hier niet helemaal duidelijk over.

In een eerdere uitspraak van het hof Gelderland werd bepaald dat iedere deelnemer in het samenwerkingsverband recht had op een bedrag aan KIA dat gelijk was aan de KIA voor het samenwerkingsverband. De Hoge Raad acht deze uitleg echter niet overeenkomstig de bedoeling van de wetgever.

Toerekenen aan individuele ondernemer
De Belastingdienst rekende ook anders dan volgens de uitspraak van het hof Gelderland zou moeten. De dienst rekende tot nu toe de KIA van het samenwerkingsverband voor een evenredig deel toe aan iedere ondernemer in het samenwerkingsverband. De Hoge Raad is het daarmee eens.

Buitenvennootschappelijke investeringen
Heeft een ondernemer naast een samenwerkingsverband ook nog buitenvennootschappelijke inves-teringen of andere ondernemingen, dan gelden andere regels voor het berekenen van de KIA volgens de Hoge Raad.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

4. Gevolgen voor de BTW bij annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen

Vrijwel iedere ondernemer wordt geraakt door de coronacrisis en kan te maken krijgen met klanten die hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Wat zijn de gevolgen voor de BTW van annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen?

Volledige vergoeding teruggestort
Betaalt de btw-ondernemer de volledige vergoeding aan zijn afnemer terug, dan is de btw niet langer verschuldigd. Als de btw bij de eerdere betaling van de vergoeding door de klant bij de Belastingdienst is afgedragen, dan kan de btw-ondernemer de afgedragen btw terugvragen onder de volgende voorwaarden:

  • de afnemer ontvangt een creditfactuur met daarop een negatieve vergoeding en een negatief btw-bedrag, en
  • het risico wordt uitgesloten dat de staat btw-inkomsten misloopt, omdat de afnemer de btw eerder al in aftrek heeft gebracht. Laat de afnemer bijvoorbeeld een verklaring tekenen dat hij de eerder teruggevraagde btw terugbetaalt aan de Belastingdienst.

Deel van overeengekomen vergoeding teruggestort
Voor het deel van de vergoeding dat de btw-ondernemer aan zijn klant terugstort, gelden dezelfde gevolgen en voorwaarden als hierboven genoemd bij terugstorting van de gehele vergoeding. Voor het deel van de vergoeding dat betaald blijft, geldt dat daarover geen btw verschuldigd is, voor zover sprake is van een schadevergoeding. Uit rechtspraak blijkt dat indien een vergoeding deels is betaald, maar de prestatie niet doorgaat zodat de ondernemer schade lijdt, dit een aanwijzing is dat sprake is van een schadevergoeding. In dat geval is geen btw verschuldigd en kan de eventueel al afgedragen btw worden teruggevraagd in de btw-aangifte over het tijdvak waarin de annulering plaatsvindt.

Is geen sprake van een schadevergoeding, dan is er btw over de ontvangen vergoeding verschuldigd. Uit rechtspraak blijkt dat de situatie waarin het gehele bedrag betaald is en de klant niet op komt dagen, de btw-ondernemer een prestatie verricht en geen schade lijdt, zodat wel btw verschuldigd is over de vergoeding.

Gehele vergoeding blijft betaald
Voor zover de vergoeding als schadevergoeding is aan te merken, is geen btw verschuldigd. Let op dat ook hierbij geldt dat afstemming met de Belastingdienst raadzaam kan zijn om discussie te voorkomen.

Kortingen
De btw-ondernemer die een korting aan zijn klant verleent, hoeft over het bedrag van de korting geen btw af te dragen. Wanneer de korting vooraf wordt verleend, en dus op de verkoopfactuur staat vermeld, dan wordt in één keer het juiste btw-bedrag berekend en in de btw-aangifte aangegeven.

Wordt de korting achteraf verleend, bijvoorbeeld een korting als gevolg van betaling binnen een bepaalde termijn, dan moet de btw-ondernemer een creditfactuur uitreiken en de btw op de korting terugvragen in de btw-aangifte van het tijdvak waarin de creditfactuur is uitgegeven.

Btw en oninbare vorderingen
Verkoopfacturen die één jaar na het opeisbaar zijn van de vergoeding nog openstaan, worden als oninbaar aangemerkt. De btw moet in de btw-aangifte van het tijdvak waarin de eenjaarstermijn verstreken is, worden teruggevraagd. Is eerder duidelijk dat de factuur niet betaald zal worden, bijvoorbeeld in geval van faillissement van de afnemer, dan kan de btw eerder terug worden gevraagd.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsberichten

1. Reiskostenvergoeding thuiswerkers blijft onbelast
Vanwege het coronavirus werkt Nederland nog steeds zoveel mogelijk thuis. Een vaste reiskostenver-goeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen.

Let op! Voor werknemers die meer dan 75 kilometer van het werk wonen, moet u na afloop van het jaar de uitbetaalde vergoeding herrekenen op basis van het werkelijke aantal kilometers. Voor de periode waarin thuis wordt gewerkt, mag u echter blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is.

2. Vergoeding kinderopvang uiterlijk in juli uitbetaald.
De vergoeding die ouders krijgen vanwege de sluiting van de kinderopvang, wordt uiterlijk in juli van dit jaar uitbetaald. De sluiting is een van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. De compensatie heeft betrekking op de periode 16 maart tot en met 28 april 2020. Voor de vergoeding wordt aangesloten bij de gegevens van de kinderopvang die op 6 april 2020 bekend waren. De vergoeding wordt rechtstreeks uitbetaald aan de ouders. Zij hoeven hiervoor niets te doen. Ook ouders met een cruciaal beroep die voor hun kind(eren) wel kinderopvang genieten, krijgen compensatie van de eigen bijdrage. Het gebruik van deze noodopvang is namelijk kosteloos.

3. Per 1 juli subsidie particulier bij aanschaf elektrische auto
Vanaf 1 juli dit jaar kunnen particulieren subsidie krijgen bij aanschaf van een nieuwe en gebruikte elektrische auto. De subsidie voor een nieuwe elektrische auto wordt € 4.000. Voor een gebruikte is de hoogte van de subsidie € 2.000, zo luidt aldus een wetsvoorstel. De regeling staat nog niet definitief vast. De regeling zal naar verwachting in mei of juni 2020 worden vastgesteld. De subsidie geldt alleen voor elektrische auto’s met een oorspronkelijke cataloguswaarde tussen € 12.000 en € 45.000 en een actieradius van minstens 120 kilometer. Voorwaarde is ook dat de auto enkele jaren bij een Nederlandse eigenaar blijft. Daarom moet een deel van de subsidie worden terugbetaald als de auto binnen drie jaar weer verkocht wordt. Wie een auto leaset, krijgt de subsidie maandelijks uitbetaald. Bij beëindiging van het leasecontract binnen vier jaar, stopt ook de subsidie.

4. Ouderschapsverlof in 2022 deels betaald
Ouders die ouderschapsverlof opnemen, krijgen dit straks deels betaald. De wijziging moet in augustus 2022 van kracht gaan. Dit staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Ouders hebben nu al het recht om maximaal 26 weken onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Slechts een op de drie ouders maakt hier gebruik van. Om dit aantal te verhogen, is besloten om in augustus 2022 de eerste negen weken van het ouderschapsverlof voor 50% door te betalen tot het maximumdagloon. De uitkering loopt via het UWV. Het betaalde ouderschapsverlof moet plaatsvinden in het eerste levensjaar van het kind. Daarentegen kan onbetaald ouderschapsverlof worden opgenomen tot het kind acht jaar wordt.

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners naast het geboorteverlof ook aanvullend geboorteverlof opnemen van maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. Dit is betaald verlof, maar gemaximeerd op een uitkering via het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Het kan zijn dat dit bedrag via een cao (door de werkgever) wordt aangevuld. Het verlof moet binnen de eerste zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen.

5. Ook voor uitgeschreven ondernemer lage MRB bestelauto
Eerder werd voor het gerechtshof in Leeuwarden een zaak behandeld waarbij voor een ondernemer niet het lagere mrb-tarief voor bestelauto’s was toegepast. De reden was dat de ondernemer door de Belastingdienst ambtshalve als ondernemer was uitgeschreven. De man had namelijk al langere tijd geen btw-aangiftes meer ingediend. Uit de uitspraak van het hof valt op te maken dat alleen het feit telt of de belastingplichtige al dan niet ondernemer is voor de btw. Of iemand door de Belastingdienst staat ingeschreven als ondernemer doet dus niet ter zake. De feiten maakten duidelijk dat de man wel degelijk ondernemer was.

Dat de man ten onrechte geen btw-aangiftes had gedaan, hing samen met het feit dat hij activiteiten verrichtte waarvoor de btw verlegd was. Dit betekende echter niet dat de man geen recht meer had op de faciliteiten voor ondernemers met een bestelauto. De naheffing met boete werd dan ook geschrapt.

6. Contante giften niet langer aftrekbaar
Als de plannen doorgaan, zijn vanaf volgend jaar giften in contanten niet langer fiscaal aftrekbaar. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend. De reden om giften in contanten niet langer aftrekbaar te maken, is het tegengaan van fraude. Momenteel kunnen giften in contanten nog wel ten laste van het inkomen worden gebracht als bewezen kan worden dat de gift ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld met een kwitantie. In de praktijk blijkt hiermee echter te worden gefraudeerd en worden ook giften met kwitanties ‘aangetoond’ die nooit bij het goede doel terecht zijn gekomen. De aftrekbeperking van giften in contanten geldt ook voor bedrijven. Zij zullen, net als particulieren, een gift dus bijvoorbeeld per bank moeten overmaken als men nog recht op aftrek wil hebben.

Terug naar boven | Terug naar Nieuws

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven