Edwin Kroon RB

  • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2014

Update pensioenperikelen
De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een verdere verlaging van de pensioenopbouwpercentages per 2015 en een beperking van het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd. Aan de Eerste Kamer is inmiddels verzocht om snelle afhandeling van de pensioenplannen voor 2015. Pensioenuitvoerders moeten namelijk voldoende gelegenheid hebben om wijzigingen door te voeren. Maar u wilt vast ook weten hoe uw pensioenopbouw er vanaf 2015 gaat uitzien. Lees verder

Giftenaftrek? Laat u niet verrassen!
De Belastingdienst gaat de aangifte inkomstenbelasting 2013 extra controleren op aftrekposten. Eén van die aftrekposten is de giftenaftrek. Omdat dit een speerpunt is treft u hieronder wat aandachtspunten voor de aftrek van giften. Lees verder

Eerder ontslag voor de oudere werknemer
Vanaf 1 april aanstaande wijzigt er iets in de regels voor collectief ontslag. Niet de werknemer die als laatste is aangenomen, komt het eerst voor ontslag in aanmerking, maar de werknemer die al recht heeft op een AOW-uitkering. Op die manier wordt voorkomen dat de AOW-gerechtigde werknemer mag blijven zitten, terwijl zijn collega die voor zijn inkomen nog is aangewezen op het verrichten van arbeid, ontslagen wordt. Lees verder

Einde forfaitaire aftrek kinderalimentatie
Voor ouders zijn er vanaf volgend jaar minder fiscale tegemoetkomingen. Het aantal kindregelingen gaat per 1 januari 2015 omlaag van tien naar vier. Zo vervalt dan de aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen. Het einde van deze in de wandelgangen ook wel genoemde forfaitaire aftrek van kinderalimentatie, kan een reden zijn tot wijziging van het alimentatiebedrag. Lees verder

Hypotheekrenteaftrek voor een woning in aanbouw
Ook wanneer u nog bezig bent met de bouw van uw eigen woning is al hypotheekrenteaftrek mogelijk. Maar wanneer kwalificeert een woning in aanbouw nu precies voor de eigenwoningregeling? Recent is hierover wat onduidelijkheid geweest. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft daarom de regels voor hypotheekrenteaftrek voor een woning in aanbouw verduidelijkt. Lees verder

Verruimde betalingstermijn voor de belastingaanslag 2014
Ontvangt u volgend jaar een aanslag inkomstenbelasting over 2014 met een te betalen bedrag, dan heeft u ruim vijf maanden de tijd om dit bedrag aan de Belastingdienst te betalen. Bovenop de standaard betalingstermijn van zes weken krijgt u namelijk nog eens automatisch vier maanden extra de tijd. Lees verder

Fiscale eenheid aangaan of verbreken
Onderneemt u vanuit meerdere bv's dan is een fiscale eenheid voor de vennootschaps-belasting een overweging waard. Naast voordelen zijn er echter ook nadelen. Wenst u een fiscale eenheid aan te gaan dan wel te verbreken per 1 januari 2015 dan moet een verzoek hiertoe op tijd bij de Belastingdienst binnen zijn. Lees verder

Ga aan de slag met dossieropbouw
Vanaf 1 juli 2015 kunt u een medewerker pas ontslaan als u een gedegen dossier kunt laten zien. Dossieropbouw kost tijd. Wacht er dus niet mee tot 1 juli 2015 maar ga nu al aan de slag. Lees verder

Salarisverhoging voor de directeur-grootaandeelhouder
De regels voor het gebruikelijk loon worden aangescherpt per 1 januari 2015. Dat betekent in de meeste gevallen een verplichte salarisverhoging voor de directeur-grootaandeelhouder (dga). De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de voorgestelde aanscherpingen. Daarbij zijn nog wel wat versoepelingen aangebracht. Lees verder

Personeelsfonds is ook in de WKR fiscaal voordelig!
Een werkgever kan ook onder de werkkostenregeling nog steeds belastingvrij bijdragen aan een personeelsfonds. De uitkeringen aan werknemers uit dit fonds blijven dan ook belastingvrij. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Lees verder

De fiscale regels van het kerstpakket
Met het einde van het jaar in zicht, breekt ook de tijd van de kerstpakketten weer aan. Nu kan dit eindejaarsgeschenk aan uw personeel wel fiscaal vriendelijk, maar niet belastingvrij. Met welke fiscale spelregels moet u rekening houden? Lees verder

Fitness van de zaak ook onder de werkkostenregeling soms onbelast
Past u nog het ‘oude’ systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen toe, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden onbelast fitness vergoeden of verstrekken aan uw personeel. Vanaf 1 januari 2015 bent u echter verplicht om de werkkostenregeling toe te passen en gelden er andere voorwaarden voor het onbelast vergoeden of verstrekken van fitness. Lees verder

Verplichte scholing voor uw werknemer
Vanaf 1 juli 2015 bent u wettelijk verplicht te investeren in scholing van uw werknemers. Het gaat hier om een nadere invulling van ‘goed werkgeverschap’. U moet uw werknemer in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Lees verder

Aanscherping van de ketenregeling
U kunt minder lang werknemers op basis van een tijdelijk dienstverband laten werken. Dat is het gevolg van de aanscherping van de ketenregeling per 1 juli 2015. Het is zinvol op deze wijzigingen te anticiperen. Lees verder

Werkkostenregeling 2015: aanpassing van de arbeidsvoorwaarden
Wat betekent de invoering van de werkkostenregeling voor de arbeidsvoorwaarden van mijn medewerkers? Moeten deze gewijzigd worden en hoe pak ik dat aan? Lees verder

Coulante toepassing van schenkingsvrijstelling voor nieuwbouwwoning
De tijd begint te dringen voor wie nog gebruik wil maken van de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning. Deze stopt namelijk definitief op 1 januari 2015. Dan geldt weer de reguliere vrijstelling voor de eigen woning, waarbij ouders eenmalig ruim € 52.000 belastingvrij mogen schenken aan hun kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar. Enige coulance is er wel voor mensen met een eigen woning in aanbouw. Zij kunnen onder voorwaarden ook volgend jaar gebruik maken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Lees verder

Veranderingen op komst in de bijtellingscategorieën
Maakt u gebruik van een auto van de zaak, dan geldt voor u een bijtelling wanneer u op jaarbasis meer dan 500 kilometer privé met de auto rijdt. Hoe lager de CO2-uitstoot, hoe lager het bijtellingspercentage. De populaire bijtellingscategorieën van 4%, 7%, 14% en 20% blijven ook in 2015 bestaan. Onlangs is echter bekend geworden dat deze bijtellingspercentages in 2016 gedeeltelijk op de schop gaan. Grote hervormingen in de autobelastingen zijn pas te verwachten vanaf 2017. Lees verder

Mag een proeftijd in een arbeidscontract na 1 januari 2015?
Werkgevers mogen vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd meer opnemen in arbeidscontracten voor zes maanden of korter. Zorg dus dat u uw arbeidscontracten aan de nieuwe regels van de Wet werk en zekerheid aanpast. Lees verder

Regels voor concurrentiebeding wijzigen
De regelgeving voor het concurrentiebeding verandert per 1 januari 2015. Het is van belang hier nu al alert op te zijn en uw arbeidscontracten aan te passen zodat deze voldoen aan de nieuwe regels. Lees verder

Personeelskorting in de werkkostenregeling
Vanaf 1 januari 2015 geldt de werkkostenregeling voor iedere werkgever. Het is dan over en uit met het 'oude' systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Kunnen uw werknemers nu met een korting of vergoeding producten uit uw eigen bedrijf aankopen, dan is er goed nieuws. Deze personeelskorting blijft bestaan, zij het met een kleine restrictie. Lees verder1-20 uit 60 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven