Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2014

Regels voor concurrentiebeding wijzigen

Concurrentiebeding
Nu is het zo dat u in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd altijd een concurrentiebeding kunt opnemen. Het beding moet wel altijd schriftelijk en met een meerderjarige werknemer zijn aangegaan. Voor contracten voor bepaalde tijd mag vanaf 1 januari 2015 als hoofdregel geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Echter, bij een zwaarwegend bedrijfsbelang en een overtuigende motivatie is een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd wel mogelijk. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer aan deze motiveringsplicht is voldaan. Zonder een schriftelijke en overtuigende motivering zal de rechter een streep door het concurrentiebeding zetten.

Dubbele toets
Ook geldt een dubbele toets. Dit betekent dat de noodzaak van het concurrentiebeding in het contract voor bepaalde tijd zowel aanwezig moet zijn ten tijde van het aangaan van het beding, als ook op het moment dat u zich als werkgever op het beding beroept.

Verval concurrentiebeding
U kunt vanaf 1 januari 2015 sowieso geen rechten ontlenen aan een concurrentiebeding, indien het beëindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw kant. Dit is een versoepeling voor de werkgever. Nu geldt namelijk dat u geen rechten kunt ontlenen aan het concurrentiebeding als u geen of een te korte opzegtermijn hebt gehanteerd.  

Tip:
U kunt nog wel gewoon een concurrentiebeding zonder nadere motivering opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten in 2014, maar pas ingaat in 2015.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven