Edwin Kroon RB

  • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2012

Aan welke eisen dient uw factuur per 1 januari 2013 te voldoen?
Met ingang van 1 januari 2013 worden de eisen die gesteld worden aan uw factuur verder verscherpt. Zorg er voor dat uw facturen hieraan per 1 januari voldoen want op het niet nakomen hiervan staat een flinke verzuimboete. Lees verder

Verhuisregeling en hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur
Er gaat de komende tijd veel veranderen op het gebied van de eigen woning. De fiscale behandeling van de eigen woning wordt flink herzien. Met enige regelmaat hebben wij hier in de e-tips aandacht aan besteed. Daar voegen wij nu nog twee tegemoetkomingen voor bestaande woningeigenaren aan toe. Wie gaat verhuizen, kan wat langer gebruik maken van de verhuisregeling en de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur wordt met één jaar verlengd. Lees verder

Eén loonbegrip zorgt voor de nodige veranderingen
Per 1 januari 2013 komt er één loonbegrip voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw): het uniforme loonbegrip. Het loonstrookje wordt voor uw werknemers korter en duidelijker en als het goed is gaan uw administratieve lasten volgend jaar omlaag. Het uniforme loonbegrip heeft wel een aantal belangrijke gevolgen voor onder meer de bijtelling privégebruik auto van de zaak, voor opnames uit de levensloopregeling en voor de bijdrage Zvw. Lees verder

Nieuwe btw-factureringsregels vanaf 1 januari 2013
Vanaf 1 januari 2013 gaan er nieuwe btw-factureringsregels gelden. Naast alle gegevens die u nu al verplicht bent te vermelden op uw facturen, zijn er een aantal versoepelingen en wijzigingen. Mogelijk moet u uw facturen dus nog aanpassen aan de gewijzigde regels. Lees verder

Voorkom dat uw hypotheekschuld groter is dan de waarde van uw huis!
Wanneer uw hypotheekschuld groter is dan de waarde van uw huis, dan loopt u de kans om bij een toekomstige verkoop van uw huis met een restschuld te blijven zitten. Het kan de moeite waard zijn om uw (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek fiscaal gunstig om te zetten in een (bank)spaar -of beleggingshypotheek. U heeft hier nog tot 1 april 2013 de tijd voor. Lees verder

Fiscale spelregels van het kerstpakket
Ondanks de economische crisis geven de meeste werkgevers ook dit jaar aan hun personeel een kerstpakket. Niet zo verwonderlijk, want vaak wordt dit eindejaarsgeschenk toch gezien als een blijk van waardering voor getoonde inzet over het afgelopen jaar. Het geven van een kerstpakket kan fiscaal vriendelijk, maar helaas niet belastingvrij. U moet rekening houden met de fiscale spelregels, waardoor u toch iets meer kwijt bent dan alleen de prijs van het pakket. Lees verder

Huur-, zorg-, en kinderopvangtoeslag worden aan banden gelegd
Nederland moet fors bezuinigen en dat heeft ook gevolgen voor de toeslagen die u mogelijk ontvangt. Op het gebied van de toeslagen verandert er in 2013 het nodige. Van vermogenstoets en lagere toeslagen tot wijzigingen in het begrip toeslagpartner. Lees verder

Kapitaalverzekering kan nog tot 1 april 2013 worden omgezet
Heeft u op dit moment een kapitaalverzekering in box 3 en wilt u de kapitaaluitkering te zijner tijd gebruiken voor het aflossen van uw eigenwoningschuld? Het kan dan fiscaal gunstig zijn om deze kapitaalverzekering om te zetten in een kapitaalverzekering eigen woning. U heeft hier nog tot 1 april 2013 de tijd voor. Lees verder

Meer duidelijkheid over de levensloopregeling
Vitaliteitssparen wordt volgend jaar niet ingevoerd en dat heeft gevolgen voor deelnemers aan de levensloopregeling. Wat er met de opgebouwde aanspraak gaat gebeuren en welke mogelijkheden u heeft, hangt af van het bedrag dat u op 31 december 2011 op de levenslooprekening had staan. Lees verder

Laat uw ondernemingsverlies niet verdampen!
Voor de jaren 2009 tot en met 2011 gold een tijdelijke crisismaatregel waardoor het mogelijk was om uw bedrijfsverliezen in de vennootschapsbelasting te verrekenen met belastbare winsten uit de drie voorgaande jaren. Deze verruimde terugwenteling (carry-back) van verliezen is met ingang van dit jaar komen te vervallen. Maar wat nu als u door een ‘fout’ niet heeft gekozen voor deze regeling of als u wilt terugkomen op uw eerdere keuze? De Belastingdienst geeft u dan een keuzemogelijkheid tot uiterlijk 31 december 2012. Lees verder

Advieskosten voor lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering niet langer aftrekbaar
De advieskosten voor een lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn volgend jaar niet meer aftrekbaar. Nu zitten deze kosten nog vaak versleuteld in de verzekeringspremie zelf. Vanaf 1 januari 2013 geldt er een provisieverbod. Tussenpersonen en verzekeraars moeten hun kosten dan inzichtelijk maken. Hierdoor komt er ook een eind aan de fiscale aftrekbaarheid van advieskosten. Lees verder

Regeerakkoord: nieuwe bezuinigingen bekend
De onderhandelaars van het nieuwe kabinet VVD/PvdA presenteerden op 29 oktober jl. het regeerakkoord. Er zijn eerder al veel (fiscale) maatregelen aangekondigd en daar komen nu de nieuwe plannen van het regeerakkoord bij. Voor uw duidelijkheid daarom een kort overzicht van de ambities van het nieuwe kabinet Rutte II. De maatregelen uit het regeerakkoord moeten natuurlijk nog eerst door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Lees verder

Extra lasten voor de werkgever met werknemers die meer dan € 150.000 verdienen
Bedraagt het loon van één of meer van uw werknemers dit jaar meer dan € 150.000, dan moet u als werkgever volgend jaar rekening houden met een lastenverzwaring. Over het meerdere boven dit bedrag bent u namelijk een werkgeversheffing verschuldigd van 16%. Gelukkig is de heffing eenmalig en geldt deze alleen in 2013. Lees verder

Lenen van uw vennootschap? Houd het zakelijk!
Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) geld in privé nodig, dan kunt u dit ook lenen van uw bv. Of dat al dan niet verstandig is, hangt af van de situatie en zal van geval tot geval anders zijn. Mocht u geld willen lenen van de bv, let er dan op dat de lening voldoet aan zakelijke voorwaarden. Lees verder

Wat zijn de financiële gevolgen van de verhoging van de assurantiebelasting
De vreugde over het mogelijk schrappen van de forensentaks is  van korte duur geweest, want de politiek is op zoek gegaan naar alternatieven voor de broodnodige dekking van het financieringsgat in de begroting. De lastenverzwaring voor burgers en bedrijven zal er niet minder om zijn. Zo stijgt de assurantiebelasting volgend jaar aanzienlijk, tenminste als dit plan doorgang vindt. En het gaat hier niet om een aantal procentpunten meer, maar om een buitengewoon forse verhoging: van 9,7 naar 21%. Hoe zwaar drukt dat op u als ondernemer? Lees verder

De hypotheekrenteaftrek: hoe zeker zijn de plannen?
Op Prinsjesdag is bekend geworden dat het huidige demissionaire kabinet de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe gevallen wil versoberen. De nieuwe regeling gaat uit van het eenvoudige principe dat vanaf volgend jaar alle nieuwe hypotheken onder het strengere regime vallen en alle bestaande hypotheken niet, tenzij u extra leent voor een verbouwing of verhuizing. Het extra bedrag valt dan ook onder de nieuwe regels. Maar wat als er bijtijds een nieuw kabinet aantreedt? Lees verder

Tijdelijk minder overdrachtsbelasting bij doorverkoop binnen drie jaar
Staatssecretaris Weekers van Financiën zet opnieuw een versoepeling van de overdrachtsbelasting in om de stagnerende onroerendgoedmarkt op gang te helpen. De termijn van zes maanden waarbinnen een opvolgende koper een vermindering van overdrachtsbelasting krijgt, wordt tijdelijk verlengd naar 36 maanden. Bent u koper of verkoper van een woning of bedrijfspand, dan kunt u hiermee mogelijk een voordeel behalen. Lees verder

Check uitleners in het Handelsregister!
Wij informeerden u in een van de vorige tips over de strengere regels voor het inhuren van uitzendkrachten. Sinds kort is er een handige controletool op internet om na te gaan of u voldoet aan de registratieplicht van de ‘Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs’, afgekort de Waadi. Deze Waadi-check staat op de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl, zoekopdracht: Waadi check). Lees verder

Dien uw verzoek om buitenlandse btw op tijd in!

Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2011 in een andere EU-lidstaat btw betaald, dan kunt u deze buitenlandse btw terugvragen. Wacht hier niet te lang mee, want het kan maar tot 1 oktober 2012.

Lees verder

Vier vragen over het “gebruikelijk loon” voor een dga
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) hoort u vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Dit heet de gebruikelijkloonregeling. Wat houdt deze regeling precies in en wanneer krijgt u ermee te maken? In deze e-tip nemen we de gebruikelijkloonregeling onder de loep door het beantwoorden van vier belangrijke vragen. Lees verder1-20 uit 49 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven