Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2012

Regeerakkoord: nieuwe bezuinigingen bekend

Ondernemersfaciliteiten op de schop
In 2015 wil het kabinet de verschillende aftrekposten voor ondernemers samenvoegen in een zogeheten winstbox. Een ondernemer kan dan makkelijker zien hoeveel hij overhoudt van zijn winst. De zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve, meewerkaftrek, startersaftrekken en de S&O-aftrek gaan op in deze nieuwe box. Het urencriterium (1225 uur) komt te vervallen. De reden van de nieuwe opzet is dat het kabinet de verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers wil verkleinen.

Verder worden de ondernemersfaciliteiten waaraan nu het urencriterium is verbonden, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de meewerkaftrek per 2015 versoberd of afgeschaft. Vanaf 2014 volgen er jaarlijks bezuinigingen op de RDA (Research en Developement-aftrek), de innovatiebox en de WBSO.

Let op!
De kans dat u als ondernemer bezoek krijgt van een belastingcontroleur neemt toe. De Belastingdienst krijgt namelijk een ruimer budget om extra controles uit te voeren bij bedrijven om te onderzoeken of zij wel aan hun fiscale verplichtingen voldoen. Ook de capaciteit voor de belastinginvordering wordt vergroot.

Hypotheekrenteaftrek nog strenger
Eerder was al afgesproken dat vanaf 1 januari 2013 de rente op nieuwe hypotheekfinancieringen alleen nog voor aftrek in aanmerking komt wanneer de lening in maximaal dertig jaar en volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Het recht op hypotheekrenteaftrek bij een aflossingsvrije lening vervalt dus voor deze financieringsvorm.

Het regeerakkoord voegt daar de volgende beperking aan toe: vanaf 2014 wordt het maximumpercentage (52%) waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken in 28 jaar afgebouwd naar het tarief van de derde schijf (38%). Dit gebeurt in stappen van een half procent per jaar. Let op: dit geldt zowel voor bestaande hypotheekleningen als voor nieuwe leningen!

Tip:
Wanneer u na verkoop van uw huis met een restschuld blijft zitten, is het mogelijk om de rente op deze schuld tijdelijk (maximaal vijf jaar) onder voorwaarden af te trekken.


Werkgevers en werknemers
De belangrijkste maatregelen voor werkgevers en werknemers zijn:
• De in het Belastingplan 2013 opgenomen verhoging van de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling van 0,1%, vervalt. Hierdoor komt de forfaitaire ruimte in 2013 uit op 1,5%.
• De afdrachtvermindering onderwijs verdwijnt en wordt deels omgezet in een subsidieregeling.
• Pensioenpremieaftrek kan straks alleen nog maar tot een inkomensniveau van € 100.000.
• Het maximale jaarlijkse opbouwpercentage voor nieuwe pensioenopbouw wordt verlaagd met 0,4%.
• De duur van de WW-uitkering wordt vanaf 1 juli 2014 voor nieuwe gevallen beperkt tot maximaal twee jaar.
• Vanaf 1 juli 2014 komt er één route voor ontslag en die loopt via het UWV, in de vorm van een preventieve toets. De ontslagroute via de kantonrechter vervalt. Een werknemer kan het ontslag aanvechten bij de kantonrechter. Eventuele ontslagvergoedingen worden beperkt tot een half maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van € 75.000.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven