Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2014

Salarisverhoging voor de directeur-grootaandeelhouder

Let op!
De Eerste Kamer moet nog instemmen met de aanpassingen in de gebruikelijkloonregeling.
Strengere regels
Als dga moet u in 2015 uw loon toetsen aan strengere regels om te beoordelen of uw loon wel gebruikelijk is. Uw loon moet ten minste worden gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

    75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of;
    het hoogste loon van de andere werknemers die in dienst zijn van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen) of;
    € 44.000.

Uw loon mag ook met de strengere regels lager worden gesteld, maar u moet dit dan wel aannemelijk kunnen maken.

Versoepelingen
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de groep van verbonden vennootschappen zou worden uitgebreid naar vennootschappen waaruit de bv voordelen kan genieten via de deelnemingsvrijstelling. Die uitbreiding is door de Tweede Kamer teruggedraaid. Alleen een vennootschap waarin uw bv voor ten minste een derde gedeelte belang heeft (dan wel andersom) wordt gezien als een verbonden vennootschap.  

De Tweede Kamer heeft ook nog een verduidelijking aangebracht in de bewijslastverdeling. Vindt de belastinginspecteur dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan het loon dat u geniet, dan zal hij dit aannemelijk moeten maken met objectieve criteria. Bijvoorbeeld de branche, de grootte van het bedrijf, het werkpakket en de verantwoordelijkheden.

Afspraken over de gebruikelijkloonregeling
Is uw gebruikelijk loon hoger dan € 44.000 en heeft u hierover afspraken gemaakt met de Belastingdienst, dan vervalt deze afspraak per 1 januari 2015. Er is goedgekeurd dat u mag uitgaan van een loon ter grootte van 75/70e van het loon uit 2014 mits de feiten en omstandigheden gelijk blijven. Die goedkeuring loopt totdat de Belastinginspecteur contact met u opneemt voor een nieuwe gebruikelijk loonafspraak of tot het moment waarop de oorspronkelijke gebruikelijk loonafspraak zou komen te vervallen.

Tip:
Leidt de 75/70e verhoging volgens u tot een te hoge vaststelling van uw gebruikelijk loon in 2015, neem dan voor een juiste afstemming contact met ons op.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven