Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2014

Fiscale eenheid aangaan of verbreken

Fiscale eenheid
Op verzoek en onder voorwaarden kan uw holding (moedervennootschap) samen met één of meer dochtervennootschappen (werk-bv's) voor de vennootschapsbelasting worden aangemerkt als een fiscale eenheid. Zij worden dan gezien als één belastingplichtige.

Tip:
Bij een fiscale eenheid hoeft er maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend.
Voordelen
Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kent enkele belangrijke voordelen. Zo kunnen verliezen en winsten onderling worden verrekend en kan er zonder fiscale gevolgen tussen de bv's 'geschoven' worden met activa. Reorganisatie is onder voorwaarden binnen de fiscale eenheid zonder belastingheffing mogelijk en er is geen winstneming op onderlinge transacties.

Nadelen
Naast voordelen is er ook een aantal belangrijke nadelen. Er kan bijvoorbeeld maar eenmaal geprofiteerd worden van het 20%-vennootschapsbelastingtarief over de eerste € 200.000 belastbare winst. Over het meerdere is 25% belasting verschuldigd. Zijn er binnen de fiscale eenheid meerdere bv's met een winst boven de € 200.000 dan kan dus maar één keer gebruik worden gemaakt van het 20%-tarief. Zo kan het voordeel van een fiscale eenheid omslaan in een nadeel.

Let op!
Een ander belangrijk nadeel is dat iedere bv hoofdelijk aansprakelijk is voor de totale belastingschuld van de fiscale eenheid
Ook voor de investeringsaftrek kan een nadeel optreden. Deze wordt namelijk beperkt doordat de investeringen van alle deelnemende bv's bij elkaar worden opgeteld.

Verzoek
Een verzoek om een fiscale eenheid aan te gaan dan wel te verbreken moet schriftelijk worden ingediend bij de Belastingdienst. Hiervoor moet een aantal formulieren worden ingevuld. Voor het aangaan van een fiscale eenheid per 1 januari 2015, moet het verzoek zijn ingediend vóór 1 april 2015. Voor het beëindigen van een fiscale eenheid per 1 januari 2015, moet het verzoek uiterlijk 31 december 2014 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven