Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2014

Ga aan de slag met dossieropbouw

Toetsingskader ontslag
Wilt u een disfunctionerende medewerker ontslaan dan geldt er vanaf 1 juli 2015 een streng toetsingskader. Het disfunctioneren mag niet te wijten zijn aan gebrek aan aandacht voor scholing en arbeidsomstandigheden aan uw kant. Daarnaast moet een verbetertraject zijn doorlopen dat ook nog eens op gezette tijden is gemonitord en geëvalueerd. Zo nodig moet de werknemer tijdens dit traject door coaching of scholing zijn ondersteund. Verder moeten in het personeelsdossier schriftelijke verslagen van gevoerde gesprekken en gemaakte afspraken in het kader van het verbetertraject zijn opgenomen.  

Ontbinding nieuwe stijl
Wilt u een niet functionerende medewerker ontslaan dan moet u vanaf 1 juli 2015 naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. De kantonrechter moet beoordelen of u alle genoemde processtappen goed hebt doorlopen. Is dat niet het geval dan zal de kantonrechter niet overgaan tot ontbinding. U wordt dan terug naar huis gestuurd om uw huiswerk – oftewel het opbouwen van een steekhoudend dossier – overnieuw te gaan doen.

Vergoeding
Als de rechter de arbeidsovereenkomst met een looptijd van minimaal twee jaar ontbindt, heeft een werknemer als uitgangspunt recht op een transitievergoeding (de kantonrechtersformule wordt per 1 juli 2015 afgeschaft). Dit laatste is niet aan de orde als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werknemer.Tip:
Maak nu al werk van uw dossieropbouw. Pas als u kunt aantonen dat u alles in het werk hebt gesteld om het functioneren van uw werknemer te verbeteren, kan de kantonrechter vanaf 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst van uw werknemer ontbinden.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven