Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2014

Verplichte scholing voor uw werknemer

U heeft ook een scholingsplicht bij bedrijfseconomisch ontslag. U moet dan gaan kijken of u de werknemer van wie de functie vervalt, zo nodig met behulp van scholing, kunt herplaatsen in een andere functie.

Kantonrechter
Ook als u een niet-functionerende werknemer wilt ontslaan, moet u vanaf 1 juli 2015 bij de kantonrechter kunnen aantonen dat het niet-functioneren niet is toe te schrijven aan onvoldoende scholing die de werknemer heeft gekregen. Bovendien mag u vanaf 1 juli 2015 de zogenoemde inzetbaarheidskosten aftrekken van de transitievergoeding die u aan de werknemer betaalt. Inzetbaarheidskosten zijn scholingskosten die zijn gemaakt in het kader van de bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt.

Cao
Ook als er in de cao bij bedrijfseconomische ontslagen wordt afgeweken van het afspiegelingsbeginsel en wordt gekozen voor een selectie op basis van kwaliteit speelt scholing een rol. U moet dan namelijk kunnen aantonen dat iedere werknemer door scholing dezelfde kansen heeft gekregen om zijn functioneren naar een hoger niveau te tillen.


Tip:
Maak nu al werk van uw scholingsplicht. Als u kunt aantonen dat u in uw werknemer heeft geïnvesteerd om zijn inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten, kunnen deze kosten immers in mindering worden gebracht op de door u te betalen transitievergoeding.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven