Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2014

Giftenaftrek? Laat u niet verrassen!

Giftenaftrek
Een (gewone) gift is alleen aftrekbaar als deze is gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bovendien moet u desgevraagd kunnen aantonen – bijvoorbeeld met een bankafschrift – dat u de gift ook echt heeft gedaan. Wilt u controleren of het goede doel waaraan u geld heeft gegeven ook daadwerkelijk is geregistreerd, dan kan dat met het programma 'ANBI opzoeken' van de Belastingdienst.

Sinds kort zijn de regels voor ANBI's aangescherpt. Zo moet een ANBI vanaf 1 januari 2014 een aantal gegevens publiceren op een (eigen) internetsite. ANBI's die niet voldoen aan de aangescherpte regels kunnen hun status als ANBI verliezen. Geeft u geld aan een goed doel, controleer dan of deze instelling nog steeds geregistreerd staat als ANBI.

Tip:
Ook wanneer u als vrijwilliger afziet van een kostenvergoeding, kan dit onder voorwaarden worden aangemerkt als een aftrekbare gift.    
Voor gewone giften geldt een drempel en een plafond. De hoogte van de drempel en het maximaal aftrekbare bedrag aan giften is onder meer afhankelijk van het verzamelinkomen van uzelf en uw partner.

Heeft u een gift gedaan aan een culturele ANBI, dan mag u deze gift voor de giftenaftrek verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt wel een maximum van € 1.250. Dit maximum geldt voor alle giften (dus ook periodieke) aan culturele instellingen tezamen.

Periodieke gift
Periodieke giften gedaan aan een (culturele) ANBI of een niet vennootschapsbelastingplichtige vereniging met minimaal vijfentwintig leden zijn onder voorwaarden volledig aftrekbaar. Er geldt geen drempel en geen plafond. De gift moet dan wel zijn vastgelegd in een bij de notaris opgemaakte akte voor een periode van ten minste vijf jaar.

Tip:
Per 2014 is een bij de notaris opgemaakte akte niet langer noodzakelijk voor de aftrekbaarheid van een periodieke gift. De gift mag ook zijn vastgelegd in een onderhandse akte van schenking die vervolgens wel aan alle andere voorwaarden moet voldoen.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven