Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2014

Aanscherping van de ketenregeling

Gewijzigde ketenregeling
Op dit moment geldt de 3-3-3-regel. Deze regel houdt in dat er maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op rij mogen worden gesloten, mits de gezamenlijke duur van deze 3 overeenkomsten niet langer is dan 3 jaar. De keten van arbeidscontracten start opnieuw na een tussenliggende periode van meer dan drie maanden. Bij overschrijding van het aantal contracten dan wel de totale duur ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vanaf 1 juli 2015 wordt de maximale duur van deze zogenaamde 'ketenregeling' teruggebracht van 3 jaar naar 2 jaar. Het maximaal aantal opeenvolgende contracten blijft 3. De keten start opnieuw als er een tussenliggende periode is van 6 in plaats van 3 maanden.

Uitzondering hierop vormen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en minder dan gemiddeld 12 uur per week werken, of voor werknemers in een leer-werkopleiding.

Van de ketenbepaling mag nu nog in een cao onbeperkt worden afgeweken. Dit is vanaf 1 juli volgend jaar nog maar beperkt toegestaan; in een cao mag worden overeengekomen dat er 6 contracten zijn toegestaan in een periode van 4 jaar. Afwijking bij cao is echter alleen mogelijk als:
a)    het een uitzendovereenkomst betreft,
b)    uit de cao blijkt dat voor bij cao te bepalen functies of functiegroepen de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze verlenging of verhoging vereist.  
Bij sub b moet gedacht worden aan de cultuur-, media- en academische sector.


Tip:
Om optimaal gebruik te maken van de nieuwe ketenregeling kan 3 maal een 8-maanden-contract worden overeengekomen. Mocht u het derde arbeidscontract niet verlengen, dan zal er wel  een transitievergoeding verschuldigd zijn.

Tip:
Bij een contract voor bepaalde tijd dat is afgesloten vóór 1 juli 2015 geldt nog de huidige ruimere regeling, ook als de einddatum van het laatste contract in de keten na 1 juli 2015 ligt!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven