Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2010

Aftrekbeperking voor de ondernemer

Kosten die naast het zakelijke element ook een privé-element bevatten, zijn slechts in beperkte mate aftrekbaar. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen een algemene aftrekbeperking en een specifieke aftrekbeperking.

Algemene aftrekbeperking
De volgende kosten mag u tot een bedrag van € 4.300 niet in aftrek brengen:
- voedsel, drank en genotmiddelen;
- representatie, daaronder begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak (onder representatie vallen ook relatiegeschenken);
- congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

Voorbeeld
De heer X geeft in 2010 een bedrag van € 5.000 aan representatiekosten uit. De aftrekbeperking geldt dan tot een bedrag van € 4.300. Het meerdere (€ 5.000 - € 4.300 = € 700) mag wel in aftrek worden gebracht van zijn ondernemingswinst.

Als er sprake is van een samenwerkingsverband, zoals bijvoorbeeld een v.o.f. of maatschap, dan moet iedere participant voor zich de volledige aftrekbeperking toepassen.

U kunt er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van de algemene aftrekbeperking, maar voor een beperking die afhankelijk is van de werkelijk gemaakte kosten. De beperking bedraagt dan 26,5% van het totaal van de gemaakte kosten. Bedragen uw kosten minder dan € 16.226, dan is het fiscaal aantrekkelijker om hiervan gebruik te maken.

Specifieke aftrekbeperking
Naast de algemene aftrekbeperkingen kennen we ook de specifieke aftrekbeperkingen. Deze zien alleen op kosten die geacht worden mede te zijn gemaakt ten behoeve van uzelf. De kosten zijn wel aftrekbaar, maar tot een beperkt bedrag. U kunt hierbij onder andere denken aan verhuiskosten, extra huisvestingskosten, met een privévoertuig afgelegde zakelijke kilometers, de kilometers tussen woon- en werkverkeer en lunchritten (aftrekbaar is een bedrag van maximaal € 0,19 per kilometer).

Let op!
Zijn uw werkelijke autokosten lager dan € 0,19 per gereden kilometer, dan mag u toch de zakelijke kilometers tegen € 0,19 ten laste van uw ondernemingswinst breng

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven