Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Aftrekbaarheid van (contante) giften

De aftrekbaarheid van giften in contanten kwam onlangs in opspraak. Wij zetten de regels nog eens op een rij voor u.

Om fiscale aftrek van giften te claimen moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan:

  • De instelling die de gift toekomt, moet aan te merken zijn als kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instelling.
  • De betaling moet uit vrijgevigheid gedaan zijn, er mag geen tegenprestatie tegenover staan.
  • Belastingdienst wijst instellingen aan
    Vanaf 1 januari 2008 komen giften alleen nog maar voor aftrek in aanmerking als de instelling door de Belastingdienst is aangewezen als 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI).

Periodieke giften
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'periodieke giften' en 'andere giften'. Periodieke giften zijn giften in de vorm van een vaste en gelijkmatige uitkering. Om deze giften in aftrek te kunnen brengen, moeten ze vastgelegd worden in een notariële akte van schenking met de verplichting gedurende vijf jaren of meer, tenminste jaarlijks te schenken. Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum.

Andere giften
Voor de aftrek van andere giften geldt wel een drempel en een maximum:

  • De giften moeten in totaal zowel € 60,- als 1% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van persoonsgebonden aftrek) te boven gaan.
  • Er geldt een maximale aftrek van 10% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek).

In verband met de drempel die geldt voor de aftrek van giften, kan het verstandig zijn om eens in de twee jaar een gift te doen. Let hierbij wel op de maximale aftrek.

Tip
Doet u giften in contanten, zorg er dan voor dat er correcte en kwalificerende schriftelijke bescheiden (bijvoorbeeld een kwitantie) aanwezig zijn, zodat u de giften zonder problemen als aftrekpost in aanmerking kunt nemen bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenk eventueel eens in de twee jaar om boven de drempel uit te komen.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven