Edwin Kroon AA/RB

 • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2008

Eindejaars tips 2008

1 Tips voor alle belastingplichtigen

Algemeen

1. Sparen bij de Belastingdienst loont nog altijd
Verwacht u in 2009 van de Belastingdienst een inkomstenbelastingteruggaaf over 2008, dan krijgt u hierover heffingsrente vergoed. Het tijdvak waarover de heffingsrente wordt berekend, loopt vanaf 1 juli 2008.

De heffingsrente voor het vierde kwartaal 2008 bedraagt 5,45%. In vergelijking met de huidige rente die u op een spaarrekening kunt ontvangen, is dit meer! Het kan daarom aantrekkelijk zijn om uw geld pas na afloop van het belastingjaar terug te ontvangen, in plaats van maandelijks via een voorlopige teruggaaf. Bovendien hoeft u de vorderingen op de Belastingdienst niet aan te geven in box 3 en betaalt u dus geen inkomstenbelasting over de rente die u van de Belastingdienst ontvangt. Hebt u recht op teruggave en kunt u het geld missen, spaar dan bij de Belastingdienst!

2. Sparen met aanvraag uitstel inlevering aangiftebiljet
Als u een belastingteruggaaf verwacht, dan is er nog een andere mogelijkheid om te sparen bij de Belastingdienst. Wanneer uw aangifte inkomstenbelasting 2008 niet wordt opgenomen in de uitstelregeling van een belastingadvieskantoor kunt u voor 1 april 2009 zonder opgaaf van reden schriftelijk uitstel voor de inlevering van uw aangiftebiljet aanvragen. In dat geval moet uw aangifte uiterlijk 1 september 2009 zijn ingediend. U krijgt dan heffingsrente vergoed vanaf 1 juli 2008 tot aan de dagtekening van het aanslagbiljet. Laat u uw aangifte door een belastingadvieskantoor verzorgen, overleg dan met uw adviseur over de voor u meest gunstige inleveringdatum van uw aangifte.

3. Inkomstenbelastingschuld is soms aftrekbaar in box 3
Belastingschulden tellen normaliter niet mee voor de bepaling van het box 3-vermogen. De staatssecretaris van Financiën keurt echter goed dat een belastingschuld wel in box 3 mag worden afgetrokken, onder de voorwaarden dat de (nadere) voorlopige aanslag vóór 1 oktober is aangevraagd en geen aanslag is opgelegd. Of wanneer de aanslag zo laat is opgelegd dat u niet meer vóór 31 december 2008 kunt betalen. Deze goedkeuring geldt ook als uiterlijk drie maanden voor de overlijdens- of emigratiedatum zo’n verzoekschrift is ingediend. Ter voorkoming van te betalen heffingsrente dient de (nadere) voorlopige aanslag over 2009 uiterlijk 1 juli 2009 te zijn aangevraagd, opgelegd én betaald. Vanaf die datum brengt de Belastingdienst immers heffingsrente aan u in rekening.

4. Uiterste inleverdatum T-biljet
Verzoeken tot teruggaaf van inkomstenbelasting moeten binnen een termijn van vijf jaar na afloop van het kalenderjaar worden gedaan. Het indienen van een T-biljet over het kalenderjaar 2003 moet dus vóór 31 december 2008 gedaan zijn. Teruggaven inkomstenbelasting van € 13 en minder worden niet uitbetaald.

5. Koop een (zeer) zuinige auto
Bent u van plan een zuinige auto aan te schaffen, dan is het wellicht de moeite waard om in overleg met de dealer het moment uit te stellen. In het Belastingplan 2009 is voorgesteld de bijtelling voor het privégebruik van de zuinige auto van de zaak verder te differentiëren. Als de voorgestelde maatregelen worden aangenomen, dan wordt met ingang van 1 januari 2009 bij de ondernemingswinst of het loon het volgende bedrag als bijtelling genomen:

Bijtelling over waarde autoCO2-uitstoot voor dieselCO2-uitstoot voor niet diesel
14% (zeer zuinige auto)< 96 gr/km< 111 gr/km
20% (zuinige auto)> 96, maar < 116 gr/km> 111, maar < 140 gr/km
25% (onzuinige auto)> 116 gr/km> 140 gr/km

Er is ook voorgesteld om het MRB-tarief per 1 april 2009 voor auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 95 gram per kilometer voor dieselauto’s of maximaal 110 gram per kilometer voor andere auto’s te verminderen tot 25% (2008 was 50%). Alle nieuwe auto’s zijn voorzien van een energielabel waarop de CO2-uitstoot staat vermeld. De uitstootgegevens kunt u ook vinden in de brandstofverbruiksgids van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

6. Beperking algemene heffingskorting: minstverdienende partner moet aan het werk
Van 2009 tot en met 2023 wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting beperkt voor degenen die na 1971 zijn geboren en op 1 januari geen kind(eren) in de leeftijd van nul tot en met vijf jaar hebben (6⅔% per jaar). Doel is om de arbeidsparticipatie van de minstverdienende partner te bevorderen. Een uitzondering geldt als u vóór 1972 bent geboren, of na 1971 en u heeft een kind dat op 1 januari jonger dan zes jaar is. U behoudt als minstverdiendende partner de uitbetaling als:

 • uw partner voldoende inkomstenbelasting betaalt;
 • uw kind meer dan zes maanden tot uw huishouden behoort en;
 • gedurende die tijd op hetzelfde woonadres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

7. Verzoek tot middeling
Op verzoek van de belastingplichtige wordt de verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het inkomen uit werk en woning (box 1) van drie jaren gemiddeld. U mag zelf het middelingstijdvak kiezen, maar het is alleen interessant bij sterk wisselende inkomens. Jaren kunnen maar eenmaal in een middelingstijdvak worden betrokken. Hierdoor kunt u uw effectieve belastingdruk verlagen. Het middelingsverzoek moet u binnen zesendertig maanden indienen nadat alle drie de aanslagen onherroepelijk vaststaan bij de Belastingdienst.

8. Uitbreiding ouderschapsverlof
Om ouders de kans te geven langer zelf voor hun kind te zorgen, hebben zij met ingang van 1 januari 2009 recht op zesentwintig weken ouderschapsverlof (tot 2009: dertien weken). Dit leidt tot een verhoging van de maximale ouderschapsverlofkorting. In 2008 was dit alleen mogelijk bij deelname aan de levensloopregeling, maar deze koppeling wordt in 2009 losgelaten.

9. Verhoging belastingvrije invoer
Reist u per schip of vliegtuig vanuit een land buiten de Europese Unie (EU) naar Nederland, dan mag u met ingang van 1 december 2008 goederen met een gezamenlijke waarde van maximaal € 430 belastingvrij invoeren. Tot die datum ligt het plafond op € 175. Komt u echter over land de EU binnen, dan is de belastingvrije goedereninvoer gemaximeerd op € 300. Deze regeling geldt alleen voor goederen die u in uw bagage meeneemt en voor persoonlijk gebruik zijn bestemd. Voor goederen met een gezamenlijke waarde boven de € 430 geldt voor de eerste schijf een invoertarief van 3,5%, waar bovenop nog 19% omzetbelasting komt. Voor sigaretten en alcohol gelden strengere regels.

Eigen woning

10. Aflossen eigenwoningschuld voor dure woning
Met ingang van 1 januari 2009 vervalt het huidige plafond in het eigenwoningforfait van € 9.300. Voor woningen met een WOZ-waarde boven de € 1 miljoen wordt in 2009 het eigenwoningforfait berekend op € 5.500 vermeerderd met 0,55% van de eigenwoningwaarde boven de € 1 miljoen. In de jaren 2010 tot en met 2016 wordt dit percentage in zes gelijke stappen verhoogd tot uiteindelijk 2,35%.

BelastingjaarPercentage
20100,55%
20110,85%
20121,15%
20131,45%
20141,75%
20152,05%
20162,35%


Wanneer u uw woning (nagenoeg) volledig met eigen vermogen heeft gefinancierd, dan heeft u waarschijnlijk geen last van de voorgestelde verhoging van het eigenwoningforfait. U kunt dan gebruik maken van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Ga na of het aflossen van uw huidige eigenwoningschuld wellicht voordeliger is. Houd wel rekening met eventuele boeterente bij vervroegde aflossing

11. Help uw kind bij financiering van een eigen woning
Leen uw kind, indien mogelijk, een bedrag waarmee het de eigen woning (gedeeltelijk) kan financieren. Bij u verandert er fiscaal gezien niets als u hiervoor zelf geen geld hoeft te lenen (vordering zit in box 3). Uw kind kan de rente als eigenwoningrente aftrekken tegen het progressieve tarief. Ook bereikt u hiermee dat uw kind minder of geen afsluitprovisie betaalt. Bovendien kunt u aan uw kind jaarlijks een maximumbedrag (belastingvrij) schenken. Let er wel op dat het geschonken bedrag niet gelijk is aan de rente die uw kind betaalt.

12. Nieuwe WOZ-beschikking in 2009
Vóór 16 februari 2009 moet elke gemeente de WOZ-beschikking 2009 naar de waardepeildatum 1 januari 2008 afgegeven. De WOZ-beschikking wordt meestal opgenomen in de aanslag onroerende zaakbelasting en wordt gebruikt bij de bepaling van het eigenwoningforfait, de aanslag onroerende zaakbelasting en waterschapslasten. Als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde kunt u tegen deze beschikking in bezwaar gaan. De gemeente moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de beschikking hebben ontvangen. In een procedure worden op grond van een wettelijke bepaling geringe waardeverschillen (drempelbedragen) niet gecorrigeerd. Voor 2008 - en naar wij veronderstellen ook voor 2009 - gelden de volgende drempelbedragen:

Waarde WoningDrempelbedrag
meer danmaar niet meer danvan de waardemaar minimaal
€ 0€ 200.0005%€ 0
€ 200.000€ 500.0004%€ 10.000
€ 500.000€ 1.000.0003%€ 20.000
€ 1.000.000en hoger2%€ 30.000

Persoonsgebonden aftrek

13. Koop uw bril in 2008
De aftrek buitengewone uitgaven voor ziekte, invaliditeit, bevalling, overlijden, arbeidsongeschiktheid, chronische ziekte, ouderdom en adoptie komt op 1 januari 2009 te vervallen. Betaal daarom uw ziektekosten, zoals uitgaven voor brillen, contactlenzen en hoortoestellen, nog in 2008. Uiteraard komen alleen de niet-vergoede kosten voor de buitengewone uitgaven in aanmerking. De regeling Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU) vervalt eveneens op diezelfde datum. De niet-aftrekbare drempel is in 2008 verlaagd van 11,5% (2007) tot 1,65% (2008) van het (gezamenlijke) verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek, maar met een minimum van € 115.

14. Uitgaven voor rijksmonumentenpanden
Tot 2008 waren alleen de drukkende onderhoudskosten voor box-3-rijksmonumentenpanden aftrekbaar als de belastingplichtige de volledige juridische eigendom bezat. Met ingang van 1 januari 2008 geldt deze aftrekpost ook als u de economische eigenaar van zo’n pand bent. Bijvoorbeeld als u een erfpacht-, opstal-, of appartementsrecht of een participatie in een CV heeft die belegt in een rijksmonument en waarbij het juridische eigendom ligt bij een speciaal daarvoor opgerichte stichting. Het erfpachtrecht moet wel voldoen aan de eisen van het Burgerlijk Wetboek.

15. Maak gebruik van periodieke en overige giften
Alleen giften aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen komen voor aftrek in aanmerking. Vanaf 2008 is aftrek alleen mogelijk als de instelling voorkomt op de ANBI-lijst van de Belastingdienst. De overige giften zijn aftrekbaar voor zover ze samen 1% van het gezamenlijke drempelinkomen (verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek) én € 60 overtreffen. De aftrekpost is echter gemaximeerd op 10% van het (gezamenlijke) drempelinkomen. Er is geen aftrek mogelijk wanneer het drempelinkomen op nihil of negatief is berekend.

Wanneer u toch al regelmatig schenkt aan een goed doel, kunt u ook kiezen voor een periodieke gift. Voor zo’n gift geldt namelijk geen aftrekdrempel als u notarieel vastlegt dat u minimaal vijf jaar lang, maar uiterlijk tot het tijdstip van uw overlijden, gelijkmatig een vast bedrag aan de instelling van uw keuze schenkt.

Erven en schenken

16. Schenk belastingvrij aan kinderen
In 2008 mag u uw kind tot een bedrag van € 4.479 belastingvrij schenken. Is uw kind (of diens partner) ouder dan achttien maar jonger dan vijfendertig jaar, dan mag u hem of haar in plaats daarvan ook eenmalig tot € 22.379 belastingvrij schenken. U moet bij gebruik van deze eenmalige vrijstelling altijd aangifte doen. Volgens goedkeurend beleid is de eenmalige vrijstelling ook van toepassing als uw kind de vijfendertigjarige leeftijd al is gepasseerd, maar diens partner nog niet. In het kader van de modernisering van het successierecht wil de staatssecretaris van Financiën vanaf 1 januari 2010 het aantal tariefgroepen verminderen en de tarieven verlagen.

17. Schenk aan kleinkinderen en derden
Schenkingen door grootouders aan kleinkinderen en schenkingen aan derden, mogen eenmaal per kalenderjaar belastingvrij worden gedaan tot een bedrag van € 2.688 per verkrijgende persoon. Het moet wel gaan om schenkingen gedaan op of na 1 januari 2008. Wanneer u meer dan € 2.688 schenkt, vervalt de gehele vrijstelling.

2 Tips voor ondernemer

18. Houd uw ondernemingsuren bij
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling moet u in 2008 minimaal 1.225 uren besteden aan werkzaamheden in uw onderneming. Voorbeelden van ondernemersaftrek zijn: zelfstandigen-, meewerk-, stakings- en startersaftrek (bij arbeidsongeschiktheid) of aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. De uren die u als gevolg van ziekte niet heeft kunnen werken, tellen niet mee bij de beoordeling of u aan het urencriterium heeft voldaan. Bovendien moet van uw totale werkzaamheden meer dan 50% aan uw onderneming zijn besteed. Deze laatste eis, de grotendeelseis, geldt niet voor starters. Houd dus al gedurende het jaar met behulp van een urenadministratie of een agenda bij hoeveel uren u heeft gewerkt en wat u toen heeft gedaan. U moet immers kunnen bewijzen dat u het vereiste aantal uren heeft gewerkt.

19. Aftrek voor meewerkende partner verruimd
Wanneer uw meewerkende partner geen daadwerkelijke arbeidsvergoeding ontvangt, maar wel in uw onderneming meewerkt, past u – mits voldaan aan de voorwaarden – de meewerkaftrek toe. Dit bedrag is bij uw meewerkende partner onbelast. De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat de meewerkaftrek ook geldt als uw fiscale partner een vergoeding lager dan € 5.000 ontvangt. De omvang van de meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal uren dat uw partner meewerkt. Er is helaas geen vast omslagpunt wanneer de meewerkaftrek dan wel de arbeidsbeloning voor u gunstiger is. De keuze voor de meewerkaftrek of de arbeidsbeloning is afhankelijk van de volgende factoren:

 • de omvang van de winst en de MKB-winstvrijstelling;
 • de tariefschijf waarin beide partners vallen;
 • het aantal uren dat de partner meewerkt;
 • de heffingskortingen;
 • de omvang van de arbeidsbeloning.

Arbeidsbeloningen van € 5.000 en hoger zijn bij u aftrekbaar van de ondernemingswinst en bij uw fiscale partner belast als resultaat uit overige werkzaamheden of loon uit dienstbetrekking. In de situatie dat de partners kunnen afzien van het fiscale partnerschap is een arbeidsbeloning onder de € 5.000 ook aftrekbaar van de ondernemingswinst.

20. Beheer uw debiteuren
Om uw klanten te stimuleren tijdig te betalen, kunt u korting geven bij eerdere betaling. Maar stort het kortingsbedrag pas, om misbruik te voorkomen, als het hele factuurbedrag vervroegd is betaald. Wijk niet af van de gekozen betalingstermijn, ook niet als het om een goede klant gaat. Is de betalingstermijn verlopen, wacht dan niet te lang met een herinnering of aanmaning. U voorkomt hiermee onduidelijkheden.

21. Beding een stakingslijfrente bij uw bedrijfsopvolger
Wanneer u bij de overdracht van uw onderneming aan uw opvolger stille en/of fiscale reserves realiseert, worden die belast als stakingswinst tegen het progressieve IB-tarief. U kunt directe belastingheffing voorkomen door bij uw bedrijfsopvolger een stakingslijfrente te bedingen, waarvan de toekomstige termijnen zijn belast. Anders gezegd, de gerealiseerde stakingswinst stort u als lijfrentekoopsom in de onderneming van uw bedrijfsopvolger. Op deze wijze realiseert u een tariefs- en liquiditeitsvoordeel. De stakingswinst wordt immers tegen maximaal 52% belast, terwijl de lijfrentetermijnen veelal in een lagere tariefschijf vallen. Dit tariefverschil loopt nog verder op als de uitkeringen plaatsvinden op of na uw vijfenzestigste verjaardag. Voordat u beslist een stakingslijfrente te willen bedingen, moet u wel doordrongen zijn van een aantal andere aspecten. Wanneer uw bedrijfsopvolger bijvoorbeeld onverhoopt failliet gaat, bent u uw recht op de stakingslijfrente en uw koopsombedrag kwijt. Een ander belangrijk aspect is het zogenoemde lang- of kort levenrisico. Als de verzekerde snel overlijdt worden maar weinig lijfrentetermijnen uitgekeerd, tenzij eveneens een nabestaandenlijfrente is bedongen.

22. Verhoging maximumpremiegrondslag derde pijler
De maximumgrondslag in de derde pijler van het lijfrenteregime is in 2008 verlaagd. Met name ondernemers en zelfstandigen werden hierdoor belemmerd in hun pensioenopbouw. Aangezien het kabinet u niet ongunstiger wil behandelen dan anderen wordt voorgesteld de maximumpremiegrondslag in de derde pijler per 1 januari 2009 te verhogen naar € 153.221.

23. Willekeurige afschrijving voor starters
Om de liquiditeit en het rendement voor startende ondernemers te verbeteren, kan onder voorwaarden in de beginfase van de onderneming willekeurig worden afgeschreven op bedrijfsmiddelen. Voorwaarde is dat u recht heeft op de extra zelfstandigenaftrek voor starters. In afwijking van de normale afschrijvingsregels kunt u het afschrijvingsbedrag ineens, sneller of trager ten laste van uw winst brengen. De willekeurige afschrijving kan wel invloed hebben op uw toevoeging aan de fiscale oudedagsreserve.

24. Vernieuw VAR op tijd
Wanneer u als zelfstandig ondernemer werkzaam bent bij één of meer opdrachtgevers kunt u voor dezelfde soort werkzaamheden een Verklaring arbeidsrelatie (VAR-WUO) aanvragen. De VAR is slechts één kalenderjaar geldig en eindigt dus op 31 december. Vanaf 1 september kunt u de VAR voor het volgende jaar aanvragen. De aanvraag kan vanaf 7 oktober 2008 ook elektronisch via een formulier op de website van de Belastingdienst (met DigiD). Voor ondernemers die al elektronisch aangifte doen, staat het formulier op het beveiligde gedeelte van die site. Ondertekening geschiedt dan met uw elektronische handtekening (dus zonder DigiD). Vraag dus nu nog een nieuwe VAR aan, omdat de Belastingdienst voor de afhandeling acht weken de tijd kan nemen. Alleen als u vóór 1 november 2008 bent begonnen met een opdracht die doorloopt tot in 2009 (maximaal één jaar), dan hoeft u voor die opdracht in 2009 geen nieuwe VAR aan uw opdrachtgever te geven. Er ligt momenteel een wetsvoorstel om de administratieve lasten vanaf 2010 te verminderen waardoor zelfstandige ondernemers die drie achtereenvolgende jaren over een VAR-WUO beschikken, per 2010 niet meer jaarlijks een nieuwe verklaring hoeven aan te vragen, maar die automatisch ontvangen.

25. Investeer energie- en milieuvriendelijk
Wanneer u investeert in duurzame energie of energiezuinige bedrijfsmiddelen kan onder voorwaarden de energie-investeringsaftrek (EIA) worden toegepast. U mag dan 44% van het investeringsbedrag als kosten ten laste van de fiscale winst brengen. Bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen bedraagt de milieu-investeringsaftrek (MIA) maximaal 40% van het geïnvesteerde bedrag. Verder mag op deze bedrijfsmiddelen vrij worden afgeschreven; de zogenoemde regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Op de website van SenterNovem kunt u zien of de regelingen tijdelijk worden stopgezet wegens budgetoverschrijding. Gelet op dit knelpunt is in het Belastingplan 2009 voorgesteld de aftrekpercentages pas kort voor de aanvang van elk jaar vast te stellen, zodat budgetoverschrijding tot het verleden behoort.

3 Tips voor werkgever en werknemer

26. Verzoek Verklaring geen privégebruik auto
Rijdt u niet meer dan 500 km privé met de auto van de zaak, dan kan de bijtelling voor het privégebruik achterwege blijven. U kunt hiervoor een ‘verklaring geen privégebruik auto’ bij de Belastingdienst aanvragen. U moet daarbij overtuigend kunnen bewijzen dat u de auto voor niet meer dan 500 km op jaarbasis voor privédoeleinden gebruikt. De Belastingdienst kan om bewijs vragen. Houdt u daarom een rittenregistratie bij en bewaar deze. Als u het bewijs niet kunt leveren dan worden de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet bij u (als werknemer) nageheven.

27. Vergoeding studiekosten
Uw werkgever mag de kosten van een studie die u volgt om (meer) loon te verdienen, belastingvrij vergoeden in het jaar waarin ze zijn gemaakt. Tot de studiekosten behoren de kosten van les-, inschrijf- en examengelden, de kosten van studieboeken en ander lesmateriaal en reiskosten (€ 0,19 per km).

28. Vergoeding ziektekosten
U kunt onder voorwaarden een onbelaste vergoeding aan uw werknemers geven voor de kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling. Vereist is dat de kosten niet door een ander mogen worden vergoed, de vergoeding niet valt onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet en de vergoeding wordt verstrekt of toegezegd voor kosten die voor 31 december 2008 zijn gemaakt. De tweede eis geldt echter alleen voor de loonbelasting, dus niet voor de werknemersverzekeringen. Voorbeelden van kosten die onder de onbelaste vergoeding kunnen vallen zijn een bril of gebitsrenovatie.

29. Vraag S&O-aftrek of afdrachtvermindering 2009 tijdig aan
Als u in 2009 gebruik wilt maken van de aftrek Speur- en ontwikkelingswerk (S&O) of de S&O Afdrachtvermindering loonbelasting en premie volksverzekeringen, dan moet u dit vóór 1 december 2008 elektronisch aanvragen bij SenterNovem (www.senternovem.nl/wbso). De afdrachtvermindering S&O past u toe op het loon van uw werknemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten. De vermindering in 2008 bedraagt 42% over de eerste € 110.000 aan loonkosten en 14% over het resterende loon, maar met een maximum van € 8 miljoen. Voor startende werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, wordt de afdrachtvermindering verhoogd van 42% naar 60%.

Als zelfstandig ondernemer heeft u onder voorwaarden recht op toepassing van de S&O-aftrek. U moet dan minimaal 1.225 uur aan uw onderneming besteden én op jaarbasis meer dan 500 uur aan S&O-werk. Voor 2008 bedraagt de S&O-aftrek € 11.608. Bent u een startende ondernemer dan is aftrekbaar: € 17.413. Om innovatief ondernemerschap verder te stimuleren, is voorgesteld de ontwikkeling van technische nieuwe apparatuur waarbij al bestaande onderdelen worden gebruikt onder de WBSO-regeling te vallen. Als het voorstel wordt aangenomen, gaat de verruiming van de WBSO in op 1 januari 2009.

30. Wijziging uurloonberekening WBSO in 2009
De berekening van het uurloon van werknemers die S&O-werkzaamheden verrichten, wijzigt op 1 januari 2009. Werkgevers die in 2009 gebruik willen maken van de WBSO, berekenen bij het invullen van hun aanvraag zelf geen gemiddeld uurloon meer voor de werknemers die S&O-werk gaan uitvoeren. SenterNovem berekent dit S&O-uurloon op basis van de aangiften loonheffingen bij de Belastingdienst. Het enige dat werkgevers moeten doen om de berekening voor 2009 door SenterNovem mogelijk te maken, is het via internet doorgeven van de burgerservicenummers (BSN’s) van de medewerkers die in 2007 S&O-werk hebben verricht. Op basis van de aangeleverde BSN’s verstrekt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) het fiscale loon en de verloonde uren van deze S&O-werknemers aan SenterNovem. Deze wijziging is niet van belang voor zelfstandigen zonder personeel en bedrijven die in 2007 geen gebruik hebben gemaakt van de WBSO. Voor deze bedrijven geldt een vast gemiddeld uurloon (forfait) en zij hoeven dus geen burgerservicenummers (BSN’s) aan SenterNovem door te geven.

31. Teruggaaf te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
Iedere werkgever is verplicht aan zijn werknemers een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te vergoeden. Voor 2008 is de bijdrage gemaximeerd op € 2.248 (7,2% van € 32.231). Wanneer uw werknemer in 2008 meerdere dienstbetrekkingen heeft gehad, bestaat de mogelijkheid dat alle werkgevers samen een hogere bijdrage hebben berekend, ingehouden en afgedragen dan het maximumbedrag. Na afloop van het kalenderjaar (dus in 2009) zal de Belastingdienst een evenredig deel van de teruggaaf die toerekenbaar is aan de bijdrage die u te veel heeft ingehouden, automatisch terugbetalen. Het bedrag van de teruggave moet u als negatief loon vermelden in de loonstrook van uw (ex-)werknemer. Op die manier ontvangt uw (ex-)werknemer de loonheffing over de te veel betaalde bijdrage terug. De teruggaaf Zorgverzekeringswet mag u echter niet verrekenen met de verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2009.

4 Tips voor BV

32. Vraag een voorlopige verliesverrekening
Vooruitlopend op een ‘carry back’-beschikking als gevolg van een behaald verlies kan uw BV de inspecteur alvast vragen om een voorlopige verliesverrekening. Dan moet wel de aangifte zijn ingediend. Bij de vaststelling van deze voorlopige Vpb-teruggaaf wordt 80% van het vermoedelijke verlies in aanmerking genomen. Dit is gunstig voor de liquiditeitspositie van de BV.

33. Realiseer winst in 2008
De Europese Commissie heeft de invoering van de rentebox nog altijd niet goedgekeurd. Daarom is in het Belastingplan 2009 voorgesteld om het daarvoor gebudgetteerde bedrag te gebruiken voor een tijdelijke verlaging van het Vpb-tarief in 2008.

Winst in 2008VPB Tarief
VanTot 
€ 0€ 275.00020%
€ 275.000en hoger25%

Volgens het wetsvoorstel Belastingplan 2009 wordt de winst in 2009 als volgt belast:

Winst in 2009VPB Tarief
VanTot 
€ 0€ 40.00020%
€ 40.000€ 200.00023%
€ 200.000en hoger25,5%


Wanneer de voorgestelde wijzigingen worden aangenomen, kan het voordelig zijn de winst zo veel mogelijk in 2008 te realiseren en de ondernemingskosten pas in 2009 te nemen; deze kosten moeten dan wel betrekking hebben op het jaar 2009. Zodoende wordt de winstverhoging over 2008 belast tegen een lager tarief, terwijl de kosten in 2009 worden afgetrokken tegen een hoger tarief. Een andere mogelijkheid is fiscale reserves en voorzieningen zo veel mogelijk in (2007 en) 2009 te vormen en een vrijval daarvan aan 2008 toe te rekenen. Uiteraard moet u rekening houden met het goed koopmansgebruik en de toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

34. Overweeg verbreking fiscale eenheid Vpb
Soms kan het aantrekkelijk zijn om de fiscale eenheid vennootschapsbelasting te verbreken. Denk aan meerdere vennootschappen die allen een belast resultaat behalen. Doordat na de verbreking gebruik kan worden gemaakt van de tariefopstapjes, worden de ondernemingen bij elkaar opgeteld lager belast dan de fiscale eenheid als geheel. Dit kan in 2008 nog gunstiger zijn door de verruiming van de schijven en de verlaging van het Vpb-tarief. Wanneer een fiscale eenheid wordt aangevraagd en binnen datzelfde boekjaar op verzoek wordt verbroken, dan wordt de fiscale eenheid geacht niet te hebben bestaan. Voor boekjaren gelijk aan het kalenderjaar moet zo’n verzoek vóór 31 december 2008 door de Belastingdienst zijn ontvangen.

35. Samenwerkende groep inhoudingsplichtigen
Concerns bestaan veelal uit meerdere bedrijven die elk inhoudingsplichtig voor de loonheffing zijn. Zij kunnen hun administratieve lasten verminderen door een beschikking samenwerkende groep inhoudingsplichtigen bij de Belastingdienst aan te vragen. Bij de afgifte van de beschikking kan de Belastingdienst aanvullende voorwaarden stellen. Een beschikking heeft de volgende voordelen:

 • de identiteit van een werknemer hoeft niet opnieuw te worden vastgesteld indien de werknemer binnen het concern wisselt van werkgever;
 • bij een dergelijke werkgeverswisseling hoeft geen eerstedagsmelding te worden gedaan en kunnen de spaarloonregeling en de 30%-regeling blijven doorlopen;
 • het jaarloon voor de bijzondere beloningen kan worden gesteld op het totale jaarloon van alle dienstbetrekkingen;
 • hoewel het concern niet één gezamenlijke aangifte loonheffingen mag doen, mag het na toestemming van de Belastingdienst de in totaal op alle aangiften verschuldigde loonheffingen in één totaalbedrag afdragen.

36. Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen
Heeft uw BV een herinvesteringsreserve doordat het de afgelopen drie jaren een bedrijfsmiddel voor meer dan de boekwaarde heeft verkocht? Zorg er dan voor dat de BV deze benut voor nieuwe investeringen. Doet de BV dit niet binnen drie jaar, dan valt de reserve verplicht vrij ten gunste van het fiscale resultaat. De directie moet jaarlijks aan het einde van het boekjaar in een schriftelijk directiebesluit vastleggen dat er nog een herinvesteringsvoornemen bestaat.

5 Tips voor DGA

37. VAR-DGA elektronisch aanvragen
Met een beschikking VAR-DGA hoeven uw opdrachtgevers geen loonheffing (loonbelasting, premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen) in te houden en af te dragen. Een VAR-DGA geldt niet voor uw gebruikelijk loon dat u van de BV ontvangt. Verder heeft u met een VAR-DGA geen recht op een uitkering op basis van de werknemersverzekeringen. De VAR is slechts één kalenderjaar geldig en eindigt dus op 31 december. Uw nieuwe aanvraag kan nu ook elektronisch (zie de website van de Belastingdienst). Doe dit op tijd, want de afhandeling neemt tot acht weken in beslag. Er ligt momenteel een wetsvoorstel de administratieve lasten te verminderen, waardoor DGA’s die drie achtereenvolgende jaren over een VAR-DGA beschikken, per 2010 niet meer jaarlijks een nieuwe verklaring hoeven aan te vragen.

38. Levensloopverlofkorting voor elk gespaard jaar
Als DGA kunt u, net als iedere andere werknemer, onder voorwaarden deelnemen aan de levensloopregeling. Met deze regeling kunt u verlof opnemen voor zorg, sabbatical, ouderschap, educatie en vervroegd pensioen. Op basis van deze faciliteit kunt u per kalenderjaar maximaal 12% van uw brutoloon sparen op een geblokkeerde rekening bij een bank of verzekeraar. Het gespaarde bedrag mag echter niet hoger zijn dan 210% van uw bruto-jaarloon. U heeft derhalve de mogelijkheid drie jaar eerder te stoppen met werken bij een jaarlijkse uitkering van 70% van het loon. Bovendien heeft u voor elk gespaard jaar recht op de levensloopverlofkorting (heffingskorting) en geldt een box-3-vrijstellingen voor de gestorte bedragen vermeerderd met de behaalde rendementen.

39. Doorbetaaldloonregeling blijft
De doorbetaaldloonregeling geldt voor u als u voor verschillende groepsmaatschappijen binnen het concern werkzaam bent. Onder bepaalde voorwaarden mag uw eerste werkgever loonbelasting inhouden op het totale loon. Eén van de voorwaarden is dat op verzoek van de (beide) werkgevers en de werknemer een beschikking is afgegeven. De regeling geldt ook als een aanmerkelijk belanghouder via zijn eigen BV deelneemt in een praktijk-BV en hij bij die laatstgenoemde BV in dienstbetrekking is. Het loon en eventuele belastingvrije vergoedingen moeten dan wel volledig worden doorgestort naar de eigen BV (hoofdwerkgever). In het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2009 is voorgesteld deze eis voor u als DGA te laten vervallen.

40. Gouden handdruk in stamrecht-BV
Ontvangt u op of na 19 september 2008 een gouden handdruk dan kunt u het gehele bedrag onder toepassing van de stamrechtvrijstelling storten in een stamrecht-BV. Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad is het voor de toepassing van de stamrechtvrijstelling niet langer vereist dat het gehele bedrag van de gouden handdruk is toegekend ter vervanging van gederfd of te derven loon. De stamrechtvrijstelling kan dus ook deels van toepassing zijn op een gouden handdruk of een afrekening voor bijvoorbeeld vakantiedagen en mobiliteitsbijdrage. Het beleid van de staatssecretaris van Financiën en de Belastingdienst is daarom achterhaald.

41. Waardeer oninbare vordering op uw BV af
Heeft u een vordering op uw eigen BV dan wordt u gezien als resultaatgenieter. Volgens goed koopmansgebruik kunt u een vordering die minder waard wordt, afwaarderen ten laste van uw resultaat uit overige werkzaamheden. Een verlies dat is ontstaan door de afwaardering kunt u wellicht verrekenen met andere positieve box-1-inkomsten.

42. DGA en Zorgverzekeringswet
Wanneer u als DGA onder de werknemersverzekeringen valt, dan is uw BV als werkgever verplicht over uw loon een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet van 7,2% (in 2008) in te houden en te vergoeden. Voor een DGA die niet onder de werknemersverzekeringen valt, houdt de BV een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet van 5,1% (in 2008) in. De BV is niet verplicht om deze bijdrage te vergoeden.

6 Omzetbelastingtips

43. Pas kleine ondernemersregeling toe
U heeft als ‘ondernemer-natuurlijk persoon’ onder voorwaarden recht op de kleine ondernemersregeling (KO-regeling) als u in het kalenderjaar na aftrek van de voorbelasting niet meer dan € 1.883 aan omzetbelasting moet betalen. Bent u € 1.345 of minder verschuldigd, dan krijgt u het volledige bedrag van de Belastingdienst terug. Ligt de verschuldigde BTW na aftrek van voorbelasting tussen de € 1.345 en € 1.883 dan geldt een gedeeltelijke vermindering. Heeft u meer dan één onderneming dan kunt u maar één keer van deze regeling gebruik maken. Rechtspersonen, zoals een BV en een stichting, mogen de KO-regeling niet toepassen.

44. Suppletieaangifte omzetbelasting vóór 1 april 2009
Kijk bij de jaarafsluiting of het saldo van de verschuldigde of te vorderen omzetbelasting op de balans per 31 december 2008 overeenkomt met de omzetbelasting die in de periodieke aangiften is aangegeven. Verschillen kunt u vrijwillig en zonder boete verbeteren door vóór 1 april 2009 een suppletieaangifte in te dienen.

45. BTW-correctie privégebruik voor ondernemingsgoederen en diensten
U kunt de voorbelasting volledig aftrekken voor ondernemingsgoederen en diensten die zowel zakelijk als privé worden gebruikt. Vanaf 2007 wordt het privégebruik gezien als een belaste (fictieve) dienst. Daarom dient u voor het privégebruik een BTW-correctie in de laatste aangifte over het kalenderjaar aan te geven. U dient de voorbelasting te splitsen naar rato van het werkelijke privégebruik.

46. Vraag BTW van oninbare vordering terug
Wanneer u te maken heeft met dubieuze debiteuren die u niet (meer) betalen, dan kunt u in de laatste aangifte over het kalenderjaar of direct na het vaststellen van de jaarrekening bij de Belastingdienst een verzoek tot teruggaaf van de al betaalde omzetbelasting indienen.

47. Verhoging grens voor kwartaalaangifte
Er is voorgesteld om met ingang van 1 januari 2009 de grens voor de kwartaalaangifte omzetbelasting te verhogen van € 7.000 naar € 15.000. Bedraagt de te betalen omzetbelasting tussen de € 1.883 en € 15.000 dan hoeft u vanaf 2009 niet meer maandelijks, maar per kwartaal aangifte omzetbelasting te doen.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven