Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Eindejaarstips 2007

Spaar bij de Belastingdienst
Krijgt u volgend jaar geld terug van de Belastingdienst, dan krijgt u hierover heffingsrente vergoed. Het tijdvak waarover de heffingsrente wordt berekend, loopt vanaf 1 juli van het belastingjaar. De heffingsrente bedraagt momenteel 5,4%. In vergelijking met de rente die u op een spaarrekening ontvangt, is dit veel! Het kan daarom aantrekkelijk zijn om uw geld pas na afloop van het belastingjaar terug te ontvangen, in plaats van maandelijks via een voorlopige teruggaaf. Bovendien hoeft u de vorderingen op de Belastingdienst niet aan te geven in box III en betaalt u dus geen inkomstenbelasting over de rente die u van de Belastingdienst ontvangt. Hebt u recht op teruggave en kunt u het geld missen, spaar dan bij de Belastingdienst!

Deadline T-biljet
Verzoeken om teruggaaf van belasting moeten binnen een termijn van vijf jaar na afloop van het kalenderjaar worden gedaan. Het indienen van een T-biljet over het kalenderjaar 2002 moet dus vóór 31 december 2007 gedaan zijn. Belastingteruggaven van € 13 en minder worden niet uitbetaald (€ 12 voor 2002 en 2003).

Voorlopige teruggaaf 2008 stopzetten
Wilt u uw voorlopige teruggaaf 2008 stopzetten of is uw situatie gewijzigd, dan kunt u hiervoor vanaf 1 november het Programma Voorlopige Teruggaaf downloaden (www.belastingdienst.nl).

Koop een zeer zuinige auto
Bent u van plan een zeer zuinige auto (CO²-uitstoot van maximaal 95 gram per kilometer voor dieselauto’s en maximaal 110 gram per kilometer voor andere auto’s) aan te schaffen, wacht hier dan mee! Er is voorgesteld de BPM per 1 januari 2008 te verlagen en tevens extra kortingsmaatregelen voor zeer zuinige auto’s in te voeren. Voor deze zuinige auto’s gaat ook de bijtelling voor het privé-gebruik van de auto van de zaak omlaag naar 14%. Voor overige auto’s gaat de bijtelling omhoog van 22 naar 25%.

Octrooibox
Heeft u in 2007 een uitvinding gedaan waarvoor u een octrooi heeft verkregen dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de octrooibox. De voordelen uit het octrooi worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007 belast tegen het lage tarief van 10% in plaats van het algemene tarief in de vennootschapsbelasting.

Kosten voor medische keuringen hoger!
Vanaf 2008 gaan de kosten voor medische keuringen waarschijnlijk omhoog. U moet denken aan sportkeuringen, keuringen voor het verkrijgen van hypotheken en rijbewijzen, invaliditeitsonderzoeken voor verzekeringen en reïntegratieonderzoeken. Deze diensten vallen vanaf 2008 niet meer onder de BTW-vrijstelling op medische dienstverlening. Indien mogelijk, plan dan uw medische keuring nog dit jaar!

DigiD-code aanvragen
Vanaf 1 januari 2007 is de elektronische handtekening (pincode) vervangen door de DigiD-inlogcode voor het doen van aangifte via het internet. U kunt alleen nog elektronisch aangifte voor de inkomstenbelasting via internet met DigiD doen. Deze DigiD-inlogcode kunt u via de site van de Belastingdienst aanvragen www.belastingdienst.nl/variabel/digid of rechtstreeks via www.digid.nl.

Sofinummer wordt burgerservicenummer (BSN)
Het sofinummer wordt per 26 november 2007 vervangen door het burgerservicenummer (BSN). Dit nummer is hetzelfde als uw huidige sofinummer en wordt automatisch omgezet. In uw contacten met de Nederlandse overheid gebruikt u als persoonsnummer uw BSN.

Eigen woning

Hypotheek aflossen?
Er is voorgesteld om het plafond in het eigenwoningforfait van € 9.150 te laten vervallen. Daarnaast wordt het percentage van de bijtelling voor woningen met een WOZ-waarde boven de € 1.000.000 verhoogd van 0,55 naar 2,35%. Dit percentage geldt uitsluitend voor de waarde boven € 1.000.000. De verhoging van het eigenwoningforfait kan leiden tot een beperking van de aftrek van de eigenwoningrente.
Indien u uw woning (nagenoeg) volledig met eigen vermogen heeft gefinancierd, dan heeft u waarschijnlijk geen last van de voorgestelde verhoging van het eigenwoningforfait. Ga na of het aflossen van uw huidige hypotheek voordeliger is. Houd wel rekening met eventuele boeterente bij vervroegde aflossing.

Aflossing kleine eigenwoningschuld
Mocht u in het jaar 2007 geen of geringe eigenwoningschuld hebben dan komt u in aanmerking voor een aftrek. Deze aftrek is gelijk aan de voordelen uit eigen woning minus de aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrente. Deze regeling kan het dus aantrekkelijker maken om een kleine woningschuld geheel of gedeeltelijk af te lossen.

Help uw kind een eigen woning te financieren
Leen uw kind, indien mogelijk, een bedrag waarmee het de eigen woning (gedeeltelijk) kan financieren. Bij u verandert er fiscaal gezien niets, terwijl uw kind de rente kan aftrekken tegen het progressieve tarief. Ook bereikt u hiermee dat uw kind minder of geen afsluitprovisie betaalt. Bovendien kunt u aan uw kind een bedrag (belastingvrij) schenken, waarmee hij of zij aan u (een deel van) de rente kan betalen. Let wel op het maximum dat belastingvrij geschonken mag worden!

Persoonsgebonden aftrek

Ziektekosten: haalt u de drempel?!
Voor de aftrek van ziektekosten van u, uw fiscale partner en kinderen jonger dan 27 jaar, geldt een drempel. Als u tot nu toe minder uitgaven heeft gedaan dan het drempelbedrag, kan het gunstig(er) zijn om nog dit jaar extra uitgaven te doen. Denk aan de aanschaf van een bril, hulpmiddelen en dergelijke, of het vóór eind december betalen van openstaande rekeningen. Mocht u de drempel dit jaar niet halen, dan is het aan te raden bepaalde kosten uit te stellen tot volgend jaar. De drempel van de buitengewone uitgaven wordt in 2008 namelijk fors verlaagd. Let op: per 1 januari 2008 zijn de (nominale) standaardpremie Zorgverzekeringswet en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet niet langer aftrekbaar.

Giften: opsparen kan slim zijn
Wilt u uw giften kunnen aftrekken, dan moeten deze totaal zowel € 60 als 1% van uw verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek te boven gaan. Komt u niet boven deze drempel uit, spaar uw giften dan op en schenk bijvoorbeeld eens in de twee jaar. Let wel op het plafond! Het aftrekbare bedrag is namelijk maximaal 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Maak gebruik van periodieke gift
Wanneer u toch al regelmatig schenkt aan een goed doel, kunt u ook kiezen voor een periodieke gift. Voor zo’n gift geldt namelijk geen aftrekdrempel als u notarieel vastlegt dat u minimaal vijf jaar lang, maar uiterlijk tot het tijdstip van uw overlijden, gelijkmatig een vast bedrag aan de instelling van uw keuze schenkt.

Erven en schenken

Gematigd tarief voor schenking aanstaande- of ex-echtgenoot/partner
Een schenking aan de aanstaande echtgenoot, de ex-echtgenoot, de aanstaande partner of de ex-partner is aantrekkelijker, nu deze personen onder bepaalde voorwaarden in tariefgroep I (5-27%) vallen. Voorheen vielen zij in tariefgroep III (41-68%). De tegemoetkoming geldt uitsluitend voor het tarief en niet voor de vrijstellingen.

Belastingvrij schenken aan kinderen
Dit jaar mag u uw kinderen tot een bedrag van € 4.412 belastingvrij schenken. Is uw kind (of diens partner) ouder dan 18 maar jonger dan 35 jaar, dan mag u hem of haar in plaats daarvan ook eenmalig tot € 22.048 belastingvrij schenken. U moet bij gebruik van deze eenmalige vrijstelling altijd aangifte doen.

Schenking kleinkinderen en derden
Schenkingen door grootouders aan kleinkinderen en de schenkingen aan derden, mogen eenmaal per kalenderjaar belastingvrij worden gedaan tot een bedrag van € 2.648 (per persoon). Het moet wel gaan om schenkingen gedaan op of na 1 januari 2007. Let op: schenkt u meer dan € 2.648, dan vervalt de gehele vrijstelling.

Lijfrente

Optimaal gebruik reserveringsruimte
Voor het deel van de jaarruimte die u de afgelopen zeven jaar niet (volledig) heeft benut, heeft u recht op de reserveringsruimte. Deze biedt u de mogelijkheid een extra bedrag aan lijfrentepremie in mindering te brengen op uw inkomen. Deze ruimte is gemaximeerd en bedraagt niet meer dan 17% van de premiegrondslag over het voorgaande jaar, met een maximum van € 6.492. Voor wie 55 jaar of ouder is, geldt een maximum van € 12.823. Om de premie in 2007 te mogen aftrekken, moet deze wel vóór 1 april 2008 zijn betaald.

Werknemersbeloningen

Verzoek om 'Verklaring geen privé-gebruik auto'
Rijdt u minder dan 500 km privé met de auto van de zaak, dan kan de bijtelling voor het privé-gebruik achterwege blijven. U kunt hiervoor een ‘verklaring geen privé-gebruik auto’ bij de Belastingdienst aanvragen. U moet daarbij overtuigend kunnen bewijzen dat u de auto voor niet meer dan 500 km op jaarbasis voor privé-doeleinden gebruikt. De Belastingdienst kan om bewijs vragen. Houd daarom een rittenregistratie bij en bewaar deze. Als u het bewijs niet kunt leveren dan worden de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet bij u (als werknemer) nageheven.

Verlenging termijn vervoerkaart bij grote verkeershinder
Naast de onbelaste reiskostenvergoeding voor het reguliere woon-werkverkeer, kunt u bij dreigende verkeershinder door wegwerkzaamheden zonder fiscale gevolgen tijdelijk een grotendeels door de overheid gefinancierde vervoerkaart ontvangen. U kunt zo kosteloos gebruik maken van vervangend vervoer. Er is voorgesteld om per 1 januari 2008 de periode dat u een dergelijke vervoerkaart kunt krijgen uit te breiden van 6 naar 24 maanden. Deze termijnverlening geldt ook voor vervoerkaarten die in 2007 zijn verstrekt en waarvan de periode van 6 maanden nog niet voorbij is.

Vergoeding studiekosten
Uw werkgever mag de kosten van een studie die u volgt om (meer) loon te verdienen, belastingvrij vergoeden in het jaar waarin ze gemaakt zijn. Tot de studiekosten behoren: de kosten van les-, inschrijf- en examengelden, de kosten van studieboeken en ander lesmateriaal en reiskosten (€ 0,19 per km).

Tips voor ondernemers - Algemeen

Houd uw ondernemingsuren bij
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de ondernemersaftrek (onder meer zelfstandigenaftrek) moet u in 2007 minimaal 1225 uren besteden aan werkzaamheden in uw onderneming. De uren die u als gevolg van ziekte niet heeft kunnen werken, tellen niet mee bij de beoordeling of u aan het urencriterium heeft voldaan. Bovendien moet van uw totale werkzaamheden meer dan 50% aan uw onderneming zijn besteed. Houd dus een agenda bij om dit aan te tonen. Deze laatste eis, de grotendeelseis, geldt niet voor starters.

Vraag om een voorlopige verliesverrekening
Verwacht u een belastingteruggaaf als gevolg van een behaald verlies uit werk en woning en/of aanmerkelijk belang, dan kunt u de inspecteur alvast vragen om een voorlopige verliesverrekening. Bij de vaststelling van deze voorlopige teruggaaf wordt 80% van het vermoedelijke verlies in aanmerking genomen. Dit is gunstig voor uw liquiditeitspositie.

BTW-voordeel bij facturering aan begin van de maand
Verstuurt u uw facturen meestal aan het eind van de maand? Doe dat dan in het vervolg aan het begin van de (volgende) maand. De reden daarvoor is dat de BTW binnen één maand na het eind van de factureringsmaand moet zijn betaald. U houdt de BTW-ontvangsten dan dus langer op uw bankrekening, en dat scheelt rente. Hetzelfde economische principe geldt bij kwartaalaangiften.

Vernieuw VAR op tijd
Een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is slechts één kalenderjaar geldig en eindigt dus op 31 december 2007. Vanaf 1 september 2007 kunt u de VAR voor volgend jaar aanvragen. Bent u voor 1 november 2007 begonnen met een opdracht die doorloopt tot in 2008 (maximaal één jaar), dan hoeft u voor die opdracht in 2008 geen nieuwe VAR aan uw opdrachtgever te geven. Bent u na 1 november 2007 met een opdracht begonnen dan moet u in 2008 wel een nieuwe VAR aan uw opdrachtgever geven. Vraag dus nu nog een nieuwe VAR aan, aangezien de Belastingdienst voor de afhandeling acht weken de tijd kan nemen. Let op: de VAR wordt per werkzaamheid afgegeven en niet per persoon. U kunt dus meerdere VAR’s hebben.

Korting als klanten eerder betalen?
Om uw klanten te stimuleren tijdig te betalen, kunt u korting geven bij eerdere betaling. Maar stort het kortingsbedrag pas, om misbruik te voorkomen, als het hele factuurbedrag vervroegd is betaald. Wijk niet af van de gekozen betalingstermijn, ook niet als het om een goede klant gaat. Is de betalingstermijn verlopen, wacht dan niet te lang met een herinnering of aanmaning. U voorkomt hiermee onduidelijkheden.

Staking onderneming

Verruiming geruisloze doorschuiving: wacht met staking
In bepaalde omstandigheden is het mogelijk om de stakingswinst van een onderneming geruisloos door te schuiven naar een nieuwe onderneming. Vanaf 1 januari 2008 wordt deze doorschuifregeling verruimd. Het wordt dan ook mogelijk om geruisloos door te schuiven als de onderneming wordt gestaakt als gevolg van indirect overheidsingrijpen of vrijwillige beëindiging (voorheen alleen bij direct overheidsingrijpen). Wacht dus, indien mogelijk, nog even met het staken van uw onderneming, zodat u wellicht van de verruimde doorschuifregeling gebruik kunt maken.

Investeringsregelingen

Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen
Heeft u een herinvesteringsreserve doordat u de afgelopen drie jaren een bedrijfsmiddel voor meer dan de boekwaarde heeft verkocht? Zorg er dan voor dat u deze benut voor nieuwe investeringen. Doet u dit niet binnen drie jaar, dan valt de reserve verplicht vrij ten gunste van het resultaat.

Doorschuiven investeringen kan interessant zijn!
Hoe hoger uw investeringen, hoe lager het percentage investeringsaftrek. Bekijk daarom of u dit jaar nog (verder) wilt investeren of dat u dat liever doorschuift naar volgend jaar. Op die manier kunt u wellicht van een hoger aftrekpercentage profiteren.

Omzetbelasting

Moet u de verhouding belast en onbelast herzien? Let op de termijn!
Gebruikt u uw bedrijfsmiddelen voor belaste en onbelaste prestaties en vraagt u aftrek van voorbelasting op basis van de verwachte verhouding tussen beide prestaties? Ga dan na of die verhouding nog wel klopt. Zo niet, dan zult u de aftrek moeten herzien. De herzieningstermijn is tien jaar voor onroerende zaken en vijf jaar voor roerende zaken.

Suppletieaangifte omzetbelasting vóór 1 april 2008
Kijk bij de jaarafsluiting of het saldo van de verschuldigde of te vorderen omzetbelasting op de balans per 31 december 2007 overeenkomt met de BTW die in de periodieke aangiften is aangegeven. Verschillen kunt u vrijwillig en zonder boete verbeteren door vóór 1 april 2008 een suppletieaangifte in te dienen.

Werknemersbeloningen

Reglement bij minder dan 500 km privé
U (als werkgever) hoeft geen rekening te houden met een bijtelling op het loon als uw werknemer privé minder dan 500 km met de auto van de zaak rijdt. Stel voor degenen die dit wensen een reglement op, waarin ze verklaren daadwerkelijk niet meer dan 500 km privé te zullen rijden. Dan bent u in elk geval gevrijwaard. Voor de werknemer die een ‘verklaring geen privé-gebruik auto’ bij de Belastingdienst heeft aangevraagd en een afschrift van deze verklaring bij u heeft ingeleverd hoeft u dit niet te doen.

Kerstpakket in 2007
Voor het schenken van kerstpakketten is voor de werkgevers een fiscaalvriendelijke geschenkenregeling ingesteld. De geschenken in natura zijn tot een waarde van € 70,- (per werknemer/per jaar) vrijgesteld van loonbelasting en premies. De werkgever hoeft alleen de 20% eindheffing toe te passen. U bent voor het geven van geschenken niet meer gebonden aan bepaalde (feest)dagen.

Reiskostenvergoeding
De vaste onbelaste reiskostenvergoeding aan uw werknemer voor woon-werkverkeer met een eigen vervoermiddel is maximaal € 0,19 per kilometer. Betaalt u een hogere vergoeding aan uw werknemer dan is het gedeelte van de vergoeding boven dit bedrag loon. Als u geen eindheffing toepast dan moet u over dit gedeelte loonheffing inhouden en betalen. Dit mag u uitstellen tot januari 2008. Wel gelden dan de tarieven van 2008 (tarieven 2008: 2,45%/ 10,70%/ 42,00% en 52,00%).

Tips voor de DGA & BV

Schattingsformulier
DGA’s met loon waarop per 1 januari 2008 geen loonheffingen meer wordt ingehouden, moeten voortaan zelf inkomstenbelasting, premie volksverzekering en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet gaan betalen. Dit gebeurt vanaf 2008 via voorlopige aanslagen. U moet voor 1 december 2007 het schattingsformulier indienen. De Belastingdienst kan zo op basis van de schatting van uw belastbare inkomen de juiste voorlopige aanslagen opleggen.

Voorlopige teruggaaf
Indien over uw loon geen loonheffingen meer wordt ingehouden, komt u niet meer automatisch in aanmerking voor een voorlopige teruggaaf. Heeft u hier toch recht op, dan kunt u vanaf 1 november 2007 een verzoek voorlopige teruggaaf indienen bij de Belastingdienst. U kunt dit formulier bestellen bij de Belastingtelefoon (0800-0543) of het Programma Voorlopige Teruggaaf downloaden (www.belastingdienst.nl).

Stel voldoende zekerheden tegenover uw schulden
Heeft u een rekening-courantschuld aan uw BV, dan moet u bij de jaarrekening over 2007 nagaan of u voldoende zekerheden heeft gesteld ter nakoming van uw verplichtingen. Als de Belastingdienst aannemelijk maakt dat u uw schuld niet kunt of zult aflossen, kunt u worden geconfronteerd met een onttrekking (winstuitdeling aan DGA).

Leen van uw eigen BV
Mocht uw BV over overtollige geldmiddelen beschikken, dan kunt u in voorkomende gevallen beter lenen van uw vennootschap dan van een externe financier. De rente op personeelsleningen bedraagt op dit moment 4,7%; bij een bank bent u veelal een stuk duurder uit.

Keer dividend uit
De verlaging van de belasting (van 25 naar 22%) op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang in 2007 voor de eerste € 250.000 was een tijdelijke maatregel. Vanaf 2008 geldt dus weer een vast tarief van 25%. Wacht dus niet met het uitkeren van dividend, maar maak gebruik van het verlaagde tarief!

Verruiming van schijven en verlaging Vpb-tarief: neem kosten nog dit jaar
Er is voorgesteld om vanaf 2008 de bovengrens van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting te verhogen van € 25.000 naar € 40.000, waarbij het tarief gelijk blijft (20%). Eveneens wordt de bovengrens van de tweede schijf verhoogd van € 60.000 naar € 200.000, terwijl het tarief daalt van 23,5 naar 23%. Het tarief voor een belastbaar bedrag boven de € 200.000 blijft gelijk (25,5 %). Met deze voorgestelde wijzigingen in zicht kan het voordelig zijn om kosten nog dit jaar te nemen, al moeten die natuurlijk wel betrekking hebben op het jaar 2007.

Overweeg verbreking fiscale eenheid Vpb
Soms kan het aantrekkelijk zijn om de fiscale eenheid te verbreken. Denk aan meerdere vennootschappen die allen een belast resultaat behalen. Doordat na de verbreking gebruik kan worden gemaakt van de tariefopstapjes, worden de ondernemingen bij elkaar opgeteld lager belast dan de fiscale eenheid als geheel. Dit kan in 2008 nog gunstiger zijn door de verruiming van de schijven en de verlaging van het VPB-tarief.

Wacht met oprichten van een nieuwe BV
Verwacht wordt dat in de loop van 2008 het nieuwe BV-recht wordt ingevoerd. Daarmee wordt het eenvoudiger om een BV op te richten. Zo is onder meer voorgesteld om het minimumkapitaal af te schaffen en daarmee de bankverklaring te laten vervallen. Ook kan de stortingsplicht op aandelen voor 100% worden uitgesteld totdat de BV het opvraagt en is voor inbreng in natura geen accountantsverklaring meer nodig. Wanneer u voornemens bent een BV op te richten, kan het dus verstandig te zijn daar mee te wachten totdat deze nieuwe regels in werking zijn getreden.

Nieuwe Wet Personenvennootschappen: let op uw aansprakelijkheid!
Bij de invoering van het wetsvoorstel Personenvennootschappen (waarschijnlijk in 2008) komt het onderscheid dat er nu is tussen een maatschap, VOF en een commanditaire vennootschap te vervallen. Daarvoor in de plaats komen drie nieuwe vennootschappen. Dit zijn de stille vennootschap (SV), de openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV) en de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR). Het wetsvoorstel heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Er kunnen wel grote gevolgen zijn voor de aansprakelijkheid van maten in een openbare maatschap.

Waardeer oninbare vorderingen en incourante voorraad af
In verband met de voorgestelde tariefsverlaging komend jaar doet u er goed aan om nu nog te beoordelen of uw vorderingen (deels) oninbaar zijn, dan wel of uw voorraad incourant(er) is geworden. Het nemen van een extra last dit jaar levert een tariefsvoordeel op. Houd u wel de fiscale waarderingsregels in acht.
Let op: vanaf 1 januari 2007 mag de winstneming bij onderhanden werk niet meer worden uitgesteld tot de oplevering van het werk, maar moet er voortschrijdend winst worden genomen. Dit kan een positieve invloed hebben op uw resultaat!

Laat uw verliezen niet verdampen!
Vanaf 1 januari 2007 is de verliesverrekening beperkt. U mag uw verliezen nog wel drie jaar achterwaarts blijven verrekenen, maar de voorwaartse verliesverrekening is tot negen jaar beperkt. Bent u een aanmerkelijk belanghouder dan mag u één jaar achterwaarts verrekenen en negen voorwaarts. Voor verliezen die op 1 januari 2003 al bestonden geldt een overgangsregeling en zijn deze tot en met 2011 verrekenbaar. Laat uw verliezen niet verdampen! Maar creëer, indien mogelijk, fiscale winst.

Uw pensioen onder de Pensioenwet (PW)?
Indien u als DGA (een gedeelte van) uw pensioen heeft ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, moet u uiterlijk 31 december 2007 beslissen of u dit pensioen onder (de beschermende werking van) de PW wilt laten vallen. Als DGA wordt in dit geval aangemerkt een natuurlijk persoon die, direct dan wel indirect, minimaal 10% van de aandelen of certificaten houdt in de vennootschap van de werkgever. Het pensioen dat onder de werking van de PW valt, kunt u vanaf 2008 niet meer in eigen beheer gaan voeren. Over het algemeen wordt geadviseerd het pensioen niet onder de PW te brengen, maar raadpleeg voor de zekerheid een adviseur voor uw situatie. Wanneer u geen keuze maakt, valt het verzekerde pensioen automatisch niet onder de PW. In de praktijk blijkt echter dat er maatschappijen zijn die het pensioen wél onder de PW brengen wanneer zij geen bericht krijgen. Stel daarom uw verzekeraar vóór 31 december 2007 schriftelijk op de hoogte van uw keuze.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven