Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Forfaitaire berekening voor privégebruik auto!

Het privégebruik van de auto van de zaak door u of uw personeel zonder dat daar een vergoeding tegenover staat, vormt een belaste dienst als voor de auto recht op aftrek is ontstaan. Hierdoor volgt er een btw-correctie op basis van werkelijke kilometerverhoudingen. U dient dan ook een administratie bij te houden waaruit blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt en welke kosten hieraan zijn toe te rekenen. Omdat het soms niet mogelijk is dat deze gegevens uit de administratie blijken, kan onder voorwaarden de verschuldigde btw per auto worden vastgesteld middels een forfaitaire berekening.

Wat houdt het forfait in?
Het forfait houdt in dat de btw die is verschuldigd voor het privégebruik van de auto wordt vastgesteld op 2,7% van de catalogusprijs, inclusief btw en bpm, van de auto. U kunt dit forfait alleen toepassen als uit de administratie niet blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt en welke kosten daaraan zijn toe te rekenen.

Maakt u gebruik van het forfait? Dan dient u de volgende voorwaarden in acht te nemen:
• U brengt btw op gemaakte autokosten in aftrek;
• U moet eenmaal per jaar en wel in het laatste belastingtijdvak van het kalenderjaar btw aangeven voor het privégebruik auto. De verschuldigde btw bedraagt dan 2,7% van de catalogusprijs van de betreffende auto. Dit percentage wordt naar tijdsgelang berekend (het aantal dagen dat de auto mede voor privédoeleinden ter beschikking staat).

Let op!
Nu het forfait pas met ingang van 1 juli 2011 van kracht is geworden mag u over het jaar 2011 het forfait naar tijdsgelang toepassen!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven