Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Loonbelastingcontrole, voorkom het anoniementarief

De belastingdienst is van plan het aantal loonbelastingcontroles in 2007 op te voeren van 7.000 naar 38.000. Per 1 januari is de loonbelastingverklaring afgeschaft en mogen de noodzakelijke gegevens vormvrij worden vastgelegd. Het belang hiervan blijft echter groot; indien u deze gegevens niet of niet volledig vastlegt, kunt u gestraft worden met het anoniementarief.

Identiteit
Het is wettelijk geregeld dat u een werknemer die u in dienst neemt, vooraf moet identificeren. Dit moet u doen aan de hand van een origineel, geldig identiteitsbewijs. Dit is bijvoorbeeld een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs, een verblijfdocument van de Vreemdelingendienst I t/m IV of een nationaal paspoort of ID-bewijs van een land van de Europese Economische Ruimte. Belangrijk is te weten dat een rijbewijs in dit geval géén geldig identiteitsbewijs is.

Van het identiteitsbewijs moet u een kopie bewaren in uw eigen administratie. Let op dat u alle bladzijden met persoonlijkheidskenmerken kopieert en dat de foto goed herkenbaar is. U bent verplicht de kopie te bewaren tot minimaal vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking met de betreffende werknemer is beëindigd.

Schriftelijke verklaring
Doordat de verplichte loonbelastingverklaring per 1 januari 2007 is vervallen, moet een nieuwe werknemer zelf een schriftelijke verklaring bij u indienen voordat hij bij u aan het werk gaat. Hierin moet de werknemer zijn naam en voorletters, adres, postcode en woonplaats, (evt.) land en regio, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) opnemen. Deze verklaring moet gedagtekend en ondertekend zijn.

Ook moet een nieuwe werknemer een schriftelijk verzoek bij u indienen voor het toepassen van de loonheffingskorting. Wanneer hij deze loonheffingskorting bij u niet meer wil of mag toepassen, moet hij u dit eveneens schriftelijk verzoeken. Deze verzoeken moeten voorzien zijn van dagtekening en ondertekend zijn.

Goed vastleggen
Ondanks het afschaffen van de loonbelastingverklaring, moet u de noodzakelijke gegevens dus nog steeds tijdig en volledig vastleggen. Er wordt door de Belastingdienst tegenwoordig een zogenoemd zero tolerancebeleid gevoerd waarbij herstel achteraf niet meer mogelijk is. Om uw gegevens goed te documenteren kunt u gebruik maken van het ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’, welk te downloaden is via de site van de Belastingdienst.

Tip
Controleer goed of u over alle benodigde en juiste gegevens beschikt in uw administratie. Hiermee voorkomt u naheffingen en boetes ingeval van controle door de Belastingdienst. Om zeker te weten dat uw loonadministratie juist is, kunt u een loonbelastingcheck laten uitvoeren. Neem hiervoor contact op met uw SRA-adviseur.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven