Edwin Kroon AA/RB

 • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2008

Nieuwe kantonrechterformule vanaf 1 januari 2009

De kantonrechterformule is een rekenmodel dat door kantonrechters wordt gebruikt voor de berekening van een ontslagvergoeding. Deze formule wordt per 1 januari 2009 aangepast.

Kantonrechterformule
Bij de huidige formule wordt de vergoeding berekend door het aantal dienstjaren (factor A) te vermenigvuldigen met het bruto maandsalaris (factor B) en met een factor waarin de bijzondere omstandigheden van het geval zijn uitgedrukt in een cijfer (factor C). In beginsel is dit cijfer 1, tenzij er omstandigheden zijn die een hogere of lagere factor rechtvaardigen.

Wijzigingen
Een belangrijke wijziging in de nieuwe regeling is de berekening van het aantal dienstjaren. Daarnaast wordt in de C-factor meer aandacht gegeven aan de arbeidspositie van de werknemer en de financiële positie van de werkgever.

Het aantal dienstjaren (factor A)
In de nieuwe formule zal de berekening van het aantal dienstjaren anders zijn.
In de huidige regeling tellen de dienstjaren:

 • tot de leeftijd van 40 jaar voor 1 maandsalaris
 • van 40 tot 50 jaar voor 1½ maandsalaris
 • vanaf 50 jaar voor 2 maandsalarissen.

In de nieuwe regeling tellen de dienstjaren:

 • tot de leeftijd van 35 jaar voor ½ maandsalaris,
 • van 35 tot 45 jaar voor 1 maandsalaris,
 • van 45 tot 55 jaar voor 1½ maandsalaris
 • vanaf 55 jaar voor 2 maandsalarissen

Voorbeeld 1
Een werknemer van 29 jaar heeft er 8 dienstjaren op zitten.
Factor A is in dit geval: 8 jaar x ½ = 4

Voorbeeld 2
Een werknemer van 53 jaar, heeft er 15 dienstjaren op zitten.
Factor A is voor hem: (7x1)+(8x1½)= 7+12 = 19  

Bijzondere omstandigheden (factor C)
Hiernaast willen de kantonrechters in de C-factor meer aandacht geven aan de arbeidspositie van de werknemer en de financiële positie van de werkgever. Zo zal worden gekeken naar:

 • de financiële positie van de werkgever
 • de arbeidspositie van de werknemer
 • de mate waarin de werknemer in staat is gesteld cursussen te volgen

Zo kan voor een werknemer die in staat is gesteld een cursus te volgen de ontslagvergoeding lager uitvallen dan voor zijn collega’s, doordat wordt aangenomen dat de werknemer een steviger positie op de arbeidsmarkt heeft.

Let op!
De kantonrechterformule is een indicatie. Het staat de kantonrechter vrij om extra factoren te laten meewegen bij de berekening van de ontslagvergoeding. U kunt de formule wel gebruiken om inzicht te krijgen in de mogelijke hoogte van uw ontslagvergoeding.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven