Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Pensioenpremies voor ib-ondernemers blijven maximaal 3 jaar aftrekbaar

Onlangs is besloten de fiscale regelgeving voor zelfstandigen die na beëindiging van hun dienstbetrekking hun pensioenopbouw voortzetten, niet aan te passen. De staatssecretaris heeft een toelichting gegeven op dit besluit.

Pensioenopbouw ex-werknemers
Voor een ex-werknemer is het mogelijk om na beëindiging van zijn dienstbetrekking nog maximaal 3 jaar op te bouwen in de pensioenregeling van zijn oude werkgever en de premies die daarvoor betaald zijn, in aftrek te brengen. Voor IB-ondernemers, zelfstandigen die voorheen in loondienst waren en nu winst uit onderneming genieten, is in de Pensioenwet een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt dat zij nog 10 jaar pensioen op mogen bouwen in hun oude pensioenregeling. De betaalde pensioenpremies zijn echter maximaal drie jaar aftrekbaar.

Toelichting
De staatssecretaris heeft toegelicht waarom hij de termijn voor fiscale aftrek van deze pensioenpremies niet ook wil verlengen naar 10 jaar. Hij is van mening dat er sprake is van ongelijke behandeling wanneer de verruiming voor slechts één groep ex-werknemers zou gelden. Genieters van resultaat uit overige werkzaamheden en dga’s zouden deze mogelijkheid dan namelijk niet hebben.

Daarnaast zou het voor pensioenuitvoerders en werkgevers erg lastig zijn om steeds vooraf te bepalen of ze te maken hebben met een IB-ondernemer of een genieter van resultaat uit overige werkzaamheden. In de praktijk is dit vanwege de dunne scheidslijn eigenlijk onmogelijk. Ook vindt de staatssecretaris het niet wenselijk dat zelfstandigen die voorheen als werknemer deelnamen aan een pensioenregeling wel nog 10 jaar gefacilieerd kunnen opbouwen, terwijl zelfstandigen zonder voorafgaande deelname dit niet kunnen. De optie om de termijn van vrijwillige voortzetting én fiscale aftrek van pensioenpremies voor alle ex-werknemers te verlengen naar 10 jaar is eveneens bezwaarlijk, aldus de staatssecretaris.

Drie jaar aftrekbaar
Wanneer u een zelfstandige bent, die voorheen in loondienst was en nu winst uit onderneming geniet, heeft u de mogelijkheid om nog 10 jaar pensioen op te bouwen in uw oude pensioenregeling. Let daarbij op dat de pensioenpremies echter maximaal 3 jaar aftrekbaar zijn!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven