Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2008

Thuiswerken fiscaal aantrekkelijker

Per 1 januari 2009 wordt thuiswerken fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Zo wordt de regeling van de vaste reiskostenvergoeding verruimd en wordt de maximale verhuiskostenvergoeding verhoogd.

Vaste reiskostenvergoeding
De werkgever mag een onbelaste vaste reiskostenvergoeding aan zijn werknemer uitbetalen. In de huidige regeling moet een werknemer die fulltime werkt (ofwel 214 dagen per jaar), tenminste 150 dagen (dus 70%) naar de vaste arbeidsplaats reizen om in aanmerking te komen voor een vaste reiskostenvergoeding. Wordt dit percentage gehaald dat mag de werkgever een vaste reiskostenvergoeding betalen van: 214 werkdagen x  € 0,19 x reisafstand van woning naar werk en terug.

Bij een parttime aanstelling moet de formule tijdsevenredig worden aangepast. Als een vaste reiskostenvergoeding is betaald en later blijkt dat de vereiste 150 dagen niet zijn gehaald, dan moet het teveel uitbetaalde worden terugbetaald of moet daarover alsnog loonheffing worden afgedragen.

Vanaf 1 januari 2009 wordt het minimale aantal reisdagen naar de vaste arbeidsplaats verminderd van 70% (dus 150 werkdagen) naar 60% (128 werkdagen). Door deze aanpassing kunnen werknemers tot twee dagen per week thuiswerken met behoud van de onbelaste reiskostenvergoeding. Dit moet een financiële prikkel vormen om meer thuis te gaan werken.

Verhuiskostenregeling
Vergoedingen voor verhuiskosten horen in het algemeen tot het loon, maar houdt de verhuizing verband met de dienstbetrekking, dan is een vrijgestelde vergoeding mogelijk. Als er sprake is van een verhuizing die verband houdt met de dienstbetrekking, dan kan een vrijgestelde vergoeding worden verstrekt voor de kosten van het overbrengen van de inboedel, ongeacht het bedrag van die kosten. De overige kosten, inclusief herinrichtingskosten, kunnen vrij worden vergoed tot maximaal 12% van het jaarloon, met een maximum van € 5.445. Per 1 januari 2009 wordt deze regeling verruimd. De hoogte van de onbelaste vergoeding voor overige kosten is niet meer afhankelijk van het jaarloon (de bovengrens van 12%). Hiernaast stijgt het maximum van € 5.445 naar € 7.750.

Let op!
Om thuiswerken te stimuleren wordt per 1 januari 2009 de regeling voor de vaste reiskostenvergoeding verruimd en wordt de maximale verhuiskostenvergoeding verhoogd.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven